ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ԱԶԳԱՅԻՆ ԳՐԱԴԱՐԱՆ

Հեռախոսահամար

 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ԱԶԳԱՅԻՆ ԳՐԱԴԱՐԱՆԻ ԲԱԺՆՈՒՅԹՆԵՐԻ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆԻՑ ՕԳՏՎԵԼՈՒ ԿԱՆՈՆՆԵՐԸ   

 1. Բաժանումէն օգտուողները պարտաւոր են պահպանել սոյն կանոնները:
 2. Բաժանումէն օգտուելու համար կը կնքուի բաժանումի ծառայութիւններու մատուցման պայմանագիր:
 3. Բաժանումով սպասարկուող գրականութեան իւրաքանչիւր օրինակի համար կը սահմանուի 1 ամիս ժամկէտ:
 4. Բաժանումով սպասարկուած գրականութեան վերադարձի ժամկէտները խախտելու պարագային՝ կը նշանակուի տուգանք. իւրաքանչիւր ուշացած օրուան համար 50 (յիսուն) հայաստանեան դրամ:
 5. Գրականութեան վերադարձի ժամկէտը 2 անգամ խախտելու պարագային՝ 6 ամիս ժամկէտով կը կասեցուի բաժանումի ծառայութիւններէն օգտուելու իրաւունքը:
 6. Արտօնուած է բաժանումով սպասարկուած գրականութեան վերադարձի ժամկէտը ամիսով մը եւս երկարացնել, եթէ տուեալ գրականութիւնը պահանջուած չէ այլ ընթերցողի մը կողմէ։
 7. Պատուիրատուն պատասխանատուութիւն կը կրէ սպասարկուած գրականութեան իւրաքանչիւր միաւորի համար. գիրքը ստանալու ատեն պարտաւոր է ստուգել ատոր ֆիզիքական վիճակը՝ էջերուն քանակը, նկարազարդումները, յաւելուածները եւ այլն: Բացայայտուած թերութիւններուն մասին անհրաժեշտ է տեղեկացնել գրադարանավարին
 8. Բաժանումով չեն սպասարկուիր լրագիրները, մինչեւ 1940 թուականը լոյս տեսած հրատարակութիւնները, տեղեկատու հրատարակութիւնները, հանրագիտարանները, բառարանները, ատենախօսութիւնները, գլխաւոր գրապահոցին միակ օրինակները, ինչպէս նաեւ վերատպութիւնները, գծագիրներ պարունակող գիրքերն ու ոչ գրքային հրատարակութիւնները
 9. Պատուիրատուին կորսնցուցած գրականութիւնը կը փոխարինուի նոյն հրատարակութեամբ կամ գրադարանին անհրաժեշտ համարժէք այլ գրականութեամբ

 

 

ԱՆՀԱՏԱԿԱՆ ԲԱԺՆՈՒՅԹ   

• Անհատական բաժանումէն օգտուելու իրաւունք ունին գրադարանի ընթերցողները:                                                

• Անհատական բաժանումէն օգտուելու համար կը սահմանուին հետեւեալ սակագիները՝ 

 • 1 տարի – 10.000 (տասը հազար) հայաստանեան դրամ 
 • 6 ամիս – 6.000 (վեց հազար) հայաստանեան դրամ
 • 3 ամիս – 3.000 (երեք հազար) հայաստանեան դրամ 
 • 1 ամիս – 1.500 (հազար հինգ հարիւր) հայաստանեան դրամ                               

Անհատական բաժանումէն միաժամանակ կարելի է ստանալ ոչ աւելի, քան 5 միաւոր գրականութիւն                                                  
• Հայաստանի սահմաններուն վրայ եւ Արցախի Հանրապետութեան մէջ ռազմական գործողութիւններուն մասնակցած անձերը եւ հաշմանդամները կը սպասարկուին անվճար՝ ներկայացնելով համապատասխան փաստաթուղթը                                        
 

 

ՆԵՐՔԻՆ ԲԱԺՆՈՒՅԹ

• Ներքին բաժանումէն օգտուելու իրաւունք ունին Հայաստանի ազգային գրադարանի հաստիքային աշխատակիցները                                       
• Ներքին բաժանումէն օգտուելու համար կը սահմանուի հետեւեալ սակագինը՝ 

 • 1 տարի – 3.000 (երեք հազար) հայաստանեան դրամ 

• Աշխատողը աշխատանքէն ազատուելէ ետք պարտաւոր է վերադարձնել ներքին բաժանումէն ստացած ամբողջ գրականութիւնը                           
 • Ներքին բաժանումէն միաժամանակ կարելի է ստանալ ոչ աւելի, քան 7 միաւոր գրականութիւն                             
 

 

ՄԻՋԳՐԱԴԱՐԱՆԱՅԻՆ ԲԱԺՆՈՒՅԹ

Միջգրադարանային բաժանումէն օգտուելու իրաւունք ունին Հայաստանի Հանրապետութեան եւ Արցախի Հանրապետութեան մարզային եւ համայնքային բոլոր գրադարանները, իրաւաբանական եւ ֆիզիքական անձերը, հիմնարկները, հանրապետական գործադիր իշխանութեան մարմինները, պետական եւ ոչ պետական բարձրագոյն ուսումնական հաստատութիւններուն գրադարանները (այսուհետ՝ կազմակերպութիւններ)                                   
• Միջգրադարանային բաժանումէն օգտուելու համար կազմակերպութեան հետ կը կնքուի միջգրադարանային բաժանումի ծառայութիւններու մատուցման պայմանագիր՝ 1 տարի ժամկէտով                                   

• Պատուիրատուն կը պարտաւորուի վճարել մատուցուող ծառայութիւններուն դիմաց՝ 

 • 1-էն 500 միաւոր գրականութեան տրամադրում – 20.000 հայաստանեան դրամ 
 • 500 միաւորը գերազանցելու պարագային՝ պատուիրատուն կը պարտաւորուի վճարել եւս 20.000 հայաստանեան դրամ՝ յաջորդ 500 միաւոր գրականութեան համար 
 • Պայմանագրի գործողութեան ընթացքին տրամադրուող գրականութեան 1.000 միաւորը գերազանցելու պարագային՝ սոյն պայմանագիրը կը համարուի ուժը կորսնցուցած, եւ պատուիրատուն կը պարտաւորուի կնքել նոր պայմանագիր մը Կատարողին հետ։ Հայաստանի ազգային գրադարանէն բացակայող եւ ընթերցողական պահանջարկ ունեցող գիրքերը կ՚ապսպրուին եւ կը ստացուին այլ երկրներու գրադարաններէն՝ միջազգային միջգրադարանային բաժանումին միջոցաւ:                                    
   

* Ծանոթություն - Հեղինակային իրավունքով պաշտպանված նյութերի թվայնացումը թույլատրվում է բացառապես անձնական, ուսումնական և գիտահետազոտական նպատակներով՝ համաձայն «Հեղինակային իրավունքի եվ հարակից իրավունքների մասին» ՀՀ օրենքի 14 և 15 հոդվածների։