Publishing Services and Printed Products Restoration Department

Տպագիր արտադրանքի վերականգնման բաժինը զբաղվում է տպագիր
արտադրանքի խնամքի, պահպանման, վերականգնման խնդիրներով: Բաժինը
հետևում է օդի ջերմային և խոնավության ռեժիմներին` որոնք անհրաժեշտ են
ֆոնդերը արդյունավետ պահպանելու համար:
Բաժինը հսկողություն է իրականացնում գրապահոցում պահպանվող ֆոնդերի
նկատմամբ, հայտնաբերում է «հիվանդ» տպագիր միավորներ և զբաղվում դրանց
բուժմամբ և ախտահանմամբ: Ախտահանումը կատարվում է հատուկ
պատրաստված խցիկում, օգտագործելով համապատասխան նյութեր, որոնք
ոչնչացնում են գիրքը վնասող մանրէները:
Բաժնի հիմնական խնդիրներից է նաև տպագիր արտադրանքի վերկանգնումը:
Հայտնաբերված քայքայված, վնասված միավորները մշակվում և վերականգնվում են
հատուկ թղթերով ու նյութերով, որոնք նախատեսված են գրքի վերկանգնման
համար: Առանձնակի մոտեցում է ցուցաբերում հնատիպ գրականության
վերականգնումը (հազվագյուտ գրքեր, թերթեր, հին քարտեզներ, արժեքավոր
լուսանկարներ, հմայիլներ և այլն): Հնատիպ միավորների մեծ մասը կաշեկազմ են:
Այս միավորները և բոլոր կաշեկազմերը, անցնելով վերը նշված պրոցեսներով,
ենթարկվում են կազմերի մշակման ինչը ապահովում է կաշեկազմի
երկարակեցությունը: