Հուլիս Նոր գրքեր / համալրումներ

1 Հարությունյան Հայկ Աշնան հուշեր , Երևան Սթար Գրուպ 2021 109 

2 Չոլաքեան Յակոբ; Սուրիահայ դպրոցի պատմութիւն։ Երկու հատորով Ա. Հատոր, Երեւան ՀԱԻ հրատարակչութիւն 2021թ.

3 Սուրիահայ դպրոցի պատմութիւն։ Երկու հատորով Բ. Հատոր, Երեւան ՀԱԻ հրատարակչութիւն 2021թ.

4  Ձեռնարկ ուսանողների պրակտիկայի, գյուղատնտեսական տվյալների հավաքագրման և ուսանողակենտրոն ուսուցման լավագույն փորձի վերաբերյալ, Երևան Հայաստանի Ազգային ագրարային համալ. 2021թ.

5 Կոստանդ Ջուղայեցի Աշխարհաժողով, Երևան Մատենադարան 2021թ.։

6 Տոնագիր։ Գիտական ժողովածու Լեւոն Տեր-Պետրոսյանի 75-ամյակի առթիվ, Երևան Մատենադարան 2021 թ.

7  Քալանթարյան Ժենյա; Ժամանակների միջով, ժամանակների հետ, Երևան ԵՊՀ 2021 389 

8 Մադոյան Նարինե։ Համացանցային հաղորդակցության լեզվական և արտալեզվական գործոնները, Երևան ԵՊՀ 2020թ.

9  Մանուչարյան Հենզել։ Արարատիզմ։ Հայոց ազգայնականությունը պատմության շրջադարձային հանգրվաններում, Երևան ԵՊՀ 2021թ.

10 Երվանդ Օտյանը և Լևոն Շանթ ծննդյան 150 -ամյակներին նվիրված հանրապետական գիտական նստաշրջանի նյութերի ժողովածու, Երևան ԵՊՀ 2020թ.

11  Անչափահասների հանցավորության կանխարգելման հիմնախնդիրները Հայաստանի Հանրապետությունում, Երևան ԵՊՀ Հրատ 2020թ.:

12  Ծատուրյան Ավետիս։ Բարձրարդյունավետ հեղուկային քրոմատոգրաֆիայի տեսական և կիրառական հիմունքները, Երևան ԵՊՀ Հրատ 2021թ.:

13 Դադայան Անի։ Գալենային և նորգալենային դեղապատրաստուկների արդյունաբերական արտադրությունը, Երևան ԵՊՀ Հրատ 2021թ.

14 Պետրոսյան Գուրգեն։ Միջազգային քրեական իրավունք /3/ Երևան ԵՊՀ Հրատ 2021թ. 

15 Անկախության սերնդի ձայնը։ Գրական, գեղանկարչական, լուսանկարչական և կիրառական արվեստի ստեղծագործություններ,  Երևան ԵՊՀ Հրատ 2021թ.

16 Հայրապետյան Նարինե, Թռչունյան Արմեն։ Կենսաքիմիայի վարժություններ և առաջադրանքներ։ Ուսումնամեթոդական ձեռնարկ, Երևան ԵՊՀ Հրատ 2021թ.

17 Սերոբյան Աստղիկ և ուրիշներ։ Անձի դիսպոզիցիոնալ գծեր և սոցիալ-մշակութային կողմնորոշումներ. հոգեչափողական գործիքների տեղայնացում, Երևան ԵՊՀ Հրատ 2021թ.

18 Հայկական երգերի երգչախմբային մշակումներ, Երևան ԵՊՀ Հրատ 2021թ.

19 Ադամյան Ռոբերտ։ Անօրգանական քիմիա. Հատոր 2. գիրք 2։ Անցումային տարրերի քիմիան,  Երևան ԵՊՀ Հրատ 2021թ.

20 Քէօսէեան Գրիգոր: Պրիսմակին գոյները , Պոստոն Mayreni 2009թ.

21 Арапов Н.А.: Фидуциарное государство и правоменые ожидания (на основе принципа поддержания доверия) /3. Санкт-Петербург Санкт-Петербургский университет 2020.

22 Жакупова Б.Т.: Методика интерпретационных критериев и некоторые особенности игры на фортепиано народной артистки Казахстана, лауреата государственной премии республики Казахстан, профессора Аубакировой жании Яхияевны, Казахстан LEM 2016.

23 Maniero Arpine A.: Umpampfter weg zur bildung: Armenische Studierende in Deutschland und der Schweiz von der Mitte des 19. bis Anfang des 20. Jahrhunderts, EU vandenhoeck & ruprecht 2020.

24 Messerlian Zaven: Հայկազեան հայագիտական հանդէս:Haigazian armenological review: Situation of Armenians in Turkey in 1920 /հյգ/ /առանձնատիպ/, Beirut haigazian university press 2020.

25 “Манас” эпосy /CD/DVD/ 1 միավոր CD/1 միավոր DVD՝ 1 կոմպլեկտ/, Киргизия Алас Рекордс.

26 Yun-Bae Kim, Seong-su Kim: Martime territory of Ulleungdo and Dokdo, Korea Jisungsa & Sechang publish 2020.

27 Sa Heung Kimand others: Invertebrates of Dokdo Island: Mollusks, Korea Yongheung-ro,Buk-gu 2020.

28 ՀիտլերԱդոլֆ: Զրույցներ:Հենրի Պիկեր:Ադոլֆ Հիտլերի զրույցները ճաշասեղանի շուրջ 21.07.1941 թ-ից մինչև 1942 թ հոջլիսի 31-ը:Նախարարական խորհրդական Հենրիխ Հեյմի կազմած սղագրություններից Հենրի Պիկերի կողմից արված քաղվածք,  Երևան Հեղինակային 2021.

29 Հայկական հարցը: Երիտթուրքերի, քեմալականների և հայ մտավորականների երկերում,  Երևան Հեղինակային 2021թ.

30 Գիրք Կլաուզեվիթզ Կառլ: Պատերազմի մասին, Երևան Հեղինակային 2020թ.

31 Աֆորիզմներ։ Ասույթների, թևավոր խոսքերի, մտքերի ու դատողությունների հանրագիտարան Գիրք 1 Երևան Բուկինիստ 2021թ.

32 Աֆորիզմներ։ Ասույթների, թևավոր խոսքերի, մտքերի ու դատողությունների հանրագիտարան Գիրք 2, Երևան Բուկինիստ 2021թ.

33 Ագրոզբոսաշրջության զարգացման հնարավորությունների գնահատումը ՀՀ մարզերում (ՀՀ Լոռու և Տավուշի մարզերի օրինակով) «Ամբերդ» մատենաշար 37 , Երևան Տնտեսագետ 2021թ.

34 Մինեոս Իզապէլ Մարթինս: Մինչ մազերս կերկննային: Մազ կտրելու, յարդարելու, հիւսելու եւ այլ թոքրիկ հրաշքներու մասին վիպակ մը,  ԱՄՆ Ապրիլ 2019թ.

35 Մորփուրկօ Միքայել: Ռազմաձի, Ֆրանսիա ՆՅ/Զարդիս 2020թ. 

36 Գիրք Չէն Չի-Եուան: Հաւկիթ գնելու ճամբուս վրայ, Ֆրանսիա Ապրիլ/Զարդիս 2020թ.

37  Կրթական հաստատությունների գործունեության ֆինանսավորման արդյունավետության գնահատում «Ամբերդ» մատենաշար 38-րդ համար,  Երևան Տնտեսագետ 2021թ.

38 Փլաս Ֆրանսուա: Վերջին հսկաները,  Ֆրանսիա Ապրիլ/Զարդիս 2020թ.

39 Ավետիս Արամ: Երբ առնետները կարդալ գիտեն,  Երևան Ակտուալ արվեստ 2020թ.

40 Խառատյան Լուսինե: Անմոռուկի փակուղի, Երևան Գրանիշ 2020 111 

41 Աֆյան Հովիկ: Կարմիր, Երևան Անտարես 2020թ.

42 Արամ Երջանկություն անանձնական։ Ագապի։Պոեմ, Երևան Լուսակն 2021թ.

43 Tashjian Lena: The Vegan Armenian kitchen cookbook: Recipes and stories from Armenia and the Armenian diaspora, Canada Vegan Armenian Kitchen 2019թ.

44 Ter Minassian Taline: Les galaxies Markarian /8/ Paris Le felin 2018.

45  ” Raffi:” Tajkahayk : (the Armenian question) /հյգ/ /9/ London ԿԻ/Gomidas Institute 2021.

46 Seth Mesrovb J.: History of the Armeniana in India from the earliest times to the present day /հյգ/վերատպություն՝ 1897թ./ /9/ USA CP 2014.

47  Raffi: The five Melikdoms of Karabagh : (1600-1827) /հյգ//9/ London ԿԻ/Gomidas Institute 2021

48  Jalaleddin /8/ London ԿԻ/Gomidas Institute 2021.

49 Սանոյան Ռուբեն։ Հայտնության գիրք / Հատոր Բ գլ. 4-21 /2/ Երևան Հեղինակային 2021թ.

50 Bayramian Korukian Aline: Alin’s cuisine: 180 authentic food recipes / հյգ/ /7/ Sharjah — 2016 .

51 Alin’s bouquet of sweets: 109 recipes of sweets /7/ Dubai — 2012.

52 Karanian Matthew: The Armenian highland: Western Armenia and the first Armenian republic of 1918 /հյգ/ /9/ USA Stone garden press 2019.

53 Bedrossyan Raffi: Trauma and resilience Armenians in Turkey: Hidden, not hidden and no longer hidden /հյգ/ /9/ London ԿԻ/Gomida Institute 2019.

54 Թևեքելյան Անժել։ Իմ հոգու երկիր /8/ Երևան Հայրապետ 2021թ.

55  Ջուլֆայան Ռ.,Թորգոմյան Ս.։ Բառակազմական մի քանի հարցերի ուսուցումը դպրոցական և բուհական դասընթացներում /Մեթոդական ուղեցույց / /4/ Երևան Հեղինակային / Արտագերս 2021.

56 Մովսեսյան Դոնարա։ Ինքս ինձ հետ։ Բանաստեղծ. և էսսեների ժողովածու /8/ Երևան Հայ Արվեստի Տուն 2021թ.

57 Մնացականյան Վիոլետա։ Պատմական Առաջաձոր ու նորից պատերազմ /8/ Երևան Լուսաբաց 2021թ. 

58  Բակուր։ Ջամասպ և Կավատ Սասանյան արքայից արքաները։Պատմավեպ /8/ Երևան Շուշի հիմնադրամ 2021թ.

59 Այվազյան Արգամ։ Անմոռաց հանդիպումներ նշանավոր անհատների հետ /8 Երևան Հեղինակային հրատ 2021թ.

60 Արգամ Այվազյանի գիտական վաստակի գնահատանքներ /հյգ/ /9/ Երևան, Հեղինակային հրատ 2021թ.

61  Սանոյան Ռուբեն։ Հայտնության գիրք / Հատոր Ա գլ. 1-3 /2/ Երևան Հեղինակային 2021թ. 

62  Մանուկյան Ա.։ Ընտանեկան դաստիրակությունը հայ էթնոմանկավարժական մշակույթում։Ուսումնական ձեռնարկ /3/ Երևան Հեղինակային 2021թ.

63 Ղազարյան Տ.։ ” Քրեական վարույթ նախաձեռնելու հիմնախնդիրները ՀՀ քրեական դատավարությունում /3/” Երևան Հայրապետ 2021թ.

64 Մանուկյան Մարտին: Արևմտյան Հայաստանի բնակավայրերը : Մեծ Հայքի նահանգները,գավառները. քաղաքները, գյուղերը : Բարձր Հայքի նահանգ .Պատմամշակութային, ֆիզիկաաշխարհագրական, վարչատնտեսական նկարագրեր: Հատոր Ա /978-9939-50-405-6/ /9/ Երևան Ասողիկ 2021թ.

65 Մարտիրոսյան Արման։ ” Ֆրանս-թուրքական հարաբերությունները 1920-1939 թվականներին /9/” Երևան Լուսակն 2021թ.

66 Գոհար Մարտիկյան: Ապրելու բանաձև: Գիրք 11 /8/ Երևան Տիգրան Մեծ 2017թ.

67 Գիրք Նժդեհ Գարեգին։ Հայ ռազմիկին (Հաղթանակելու արվեստը) /8/ Երևան Անդրանիկ Մարգարյան ընկերախումբ 2021թ.

68 Հարությունյան Վ.։ Կրիմինալիստիկա /3/ Երևան Լուսաբաց 2019թ.

69 Սիրունյան Մարատ: Տուրիստական կերթամ, լաո /8/ Երևան Արմավ 2020թ.

70 Արտազ Արա: Խոհերի շռինդ /8/ Երևան Արմավ 2020թ.

71 Հարությունյան Տիգրան: Սև արագիլ /8/ Երևան Արմավ 2020թ.

72 Սիսյան Արմենուհի: Ագռավն ասաց /8/ Երևան Արմավ 2020թ.

73  Սուլյան Սարգիս: Հիշողություններ իմ կյանքի անցած ուղուց /8/ Երևան Արմավ 2020թ.

74  Գրիգորյան Նորայր: Առաջնագիծ /8/ Երևան Արմավ 2020թ.

75 Մանուկյան խաչիկ: Բանաստեղծական խոկումներ /2 լեզվով/ /8/ Երևան Արմավ 2021թ.

76 Պողոսյան Նոնա: Երկիր Արքենի /8/ Երևան Արմավ 2020թ.

77 Մանուկյան խաչիկ: Կրկեսի հրավեր /8/ Երևան Արմավ 2021թ. 

78  Խաչատրյան Արարատ: Մեր գրականության ականավոր դեմքերը /8/ Երևան Արմավ 2021թ.

79 Եփրեմյան Էմանուել: Անավարտ սեր՝ առանց պատճառի /8/ Երևան Արմավ:

80 Բաում Ֆրենք: Օզի կախարդը /8/ Երևան Զանգակ-97 2020թ.

81 Դրախտ Տոնկե։ Նամակ թագավորին։ Արկածներ որոնողները մատենաշար /8/ Երևան Զանգակ-97 2020թ.

82  Ավանեսյան Արմեն: XX դարավերջի և XXI դարասկզբի հայ արձակի առանձնահատկությունները /8/ Երևան Արմավ 2020թ.

83 Սթիվենսոն Ռոբերտ Լուիս։ Գանձերի կղզին։ Արկածներ որոնողները մատենաշար /8/ Երևան Զանգակ-97 2020թ.

84 Ավանեսյան Արմեն: Հայ պոեզիան ինչպես որ է /XXI դար/: Հոդվածներ, գրախոսականներ /8/ Երևան Արմավ 2020թ.

85 Սարգսյան Հարություն: Հոգու սարսուռներ /8/ Երևան Արմավ 2021թ.

86 Բեեր, Հանս դե։ Բևեռային արջուկը : Մեծ գիրք բևեռային արջուկի մասին /8/ Երևան Զանգակ-97 2020թ.

87 Հովհաննիսյան Մանուշակ: Ներման ակունքը /8/ Երևան Արմավ 2021թ.

88 Մշեցի Դավիթ: Խլասացություն /8/ Երևան Արմավ 2021թ.

89  Շարուրյան Հայկանուշ: <<Հիսուսյան վեպերը>> գրական զուգահեռներում /8/ Երևան Արմավ 2021թ.

90  Մալո Հեկտոր: Առանց ընտանիքի: Վեպ: Արկածներ որոնողները մատենաշար /8/ Երևան Զանգակ 2020թ.

91 Հարությունյան Շարմաղ: Աշխարհը այս /8/ Երևան Արմավ 2021թ.

92  Բրնեթ Ֆրենսիս Հոջսոն։ Փոքրիկ արքայադուստրը /8/ Երևան Զանգակ 2021թ.

93 Քիփլինգ Ռադյարդ ։ Պատմվածքներ հենց այնպես /8/ Երևան Զանգակ 2020թ.

94  Աստրիդ Լինդգրեն։ Պիպին Հարավային ծովում /8/ Երևան Զանգակ 2020թ.

95 Պիպին նավի վրա /8/ Երևան Զանգակ 2020թ.

96 Երկարագուլպա Պիպին 8/ Երևան Զանգակ 2020թ.

98 Արսենի Արիս: Բարձունք տանող արահետով: Ընտրանի /8/ Երևան Արմավ 2019թ.

99 Պետրոսյան Վիտալի: Երևակայությանս երկու երեսը /8/ Երևան Արմավ 2019թ.

100 Սիմոնյան Նանար: Հակոբ Կարապենցի ստեղծագործությունը /8/ Երևան Արմավ 2019թ.

101 Բեգլարյան Ժաննա: ” Հայկ Խաչատրյանի պատմավեպը /8/” Երևան Արմավ 2019թ.

102 Գիրք Օթֆրիդ Փրոյսլեր։ Փոքրիկ վհուկը /8/ Երևան Զանգակ-97 2020թ.

103 Կարապետյան Ամալյա: Դասընթացի ծրագիր բակալավրատի համար<<Հայոց պատմություն>> /9/ Երևան Արմավ 2019թ.

104 Գիրք Հովհաննիսյան Մանուշակ Վա՜յ սագեր, սագե՛ր ։ Պիեսներ դպրոցականների համար /8/ Երևան Արմավ 2020թ.

105 Գիրք Լինդգրեն Աստրիդ: Գիտե՞ս, թե ով է Երկարագուլպա Պիպին /8/ Երևան Զանգակ-97 2020թ.

106 Գիրք Դ’Օնուա Մարի Կատրին, Բոմոն Ժաննա Մարի Լըպրենս դը։ Ֆրանսիական հեքիաթներ /8/ Երևան Զանգակ-97 2020թ.

107 Գիրք — 100 դասական հեքիաթներ /8/ Երևան Զանգակ-97 2020թ.