Արվեստի գրականության և ոչ գրքային հրատարակությունների բաժին

Բաժինը բաղկացած է երկու ենթաբաժնից՝ Արվեստի, գրականության և ոչ գրքային հրատարակությունների ենթաբաժին և Նոտային-երաժշտական ենթաբաժին:

Արվեստի, գրականության և ոչ գրքային հրատարակությունների ենթաբաժինը Հայաստանի ազգային   գրադարանի   մասնագիտացված   կառուցվածքային   ստորաբաժանում   է: Բաժինը իրականացնում  է մշակույթի  աշխատողների,   ինչպես նաև քարտեզագրությամբ զբաղվող մասնագետների, դասախոսների,  ուսանողների, արվեստով հետաքրքրվող անձանց սպասարկումը: Իր գործունեությամբ նպաստում է Հայաստանի բուհերի, մասնավորապես ճարտարապետա-շինարարական, պետական և մանկավարժական համալսարանների արվեստի բաժիններում սովորող ուսանողների   մասնագիտական   կրթության   արդյունավետության   բարձրացմանը: Ընթերցողներին տրամադրում է ազգային  և  արտասահմանյան տպագիր արտադրանքն  առանց  սահմանափակումների՝  նրանց պահանջմունքներին համապատասխան:

Բաժնում  կատարվում  է արվեստի գրականության և քարտեզագրական նյութերի  հետ  տարվող  գրադարանային   մատենագիտական  բոլոր գործընթացները  մասնակի  համալրում,  վերամշակում,  գրացուցակների և քարտարանների    կազմում,  ֆոնդերի պահպանում և սպասարկում: Բաժինը տարվա ընթացքում կազմակերպում է միջոցառումներ,  արվեստի գրականության  տեսություններ,  գրքի    շնորհանդեսներ: Բաժնի ֆոնդը առ 2020թ. հունվարի մեկը կազմել է մոտ 260.000   միավոր գրականություն:

Բաժնի առկա գրացուցակներն ու քարտարաններն են.

 • Ընթերցողական կարգային գրացուցակ
 • Կարգային ծառայողական գրացուցակ
 • Այբբենական գլխավոր գրացուցակ
 • Քարտեզագրական նյութերի այբբենական և կարգային գրացուցակ
 • Բնօրինակների գրացուցակ
 • Լուսանկարների գրացուցակ
 • Ֆոտոխրոնիկա, այբբենական և կարգային գրացուցակ
 • Վերատպությունների այբբենական գրացուցակ
 • Օրացույցների ժամանակագրական և կարգային գրացուցակ
 • Բացիկների այբբենական և կարգային գրացուցակ
 • Հրավիրատոմսերի և ծրարների գրացուցակ
 • Պաստառների կարգային գրացուցակ
 • Դրամների, մատենանիշների, նամականիշների գրացուցակ
 • Տեղեկատու գրականության քարտարան
 • Արվեստի, գրականության կարգային քարտարան
 • Առարկայական քարտարան
 • Ժամանակակից նկարիչների քարտարան
 • Հայ գրքի նկարիչ-ձևավորողների քարտարան

Նոտային-երաժշտական գրականության ենթաբաժինը ևս Ազգային գրադարանի մասնագիտացված ստորաբաժանումներից մեկն է, որտեղ աշխատանքները և սպասարկումը կազմակերպվում են բաժնի ֆոնդերի հիման վրա: Որպես առանձին բաժին այն ձևավորվել է 1928թ. հայ երաժշտագետ Բարսեղ Ղորղանյանի նախաձեռնությամբ: Նրա անմիջական ջանքերի շնորհիվ երաժշտական գրականությունը տարանջատվում է ընդհանուր ֆոնդից` նպատակ ունենալով գրադարանում ստեղծել հատուկ երաժշտական բաժին, որը պետք է կատարեր երաժշտական բոլոր հրատարակությունների հետ կապված աշխատանքները` մշակում, սպասարկում և պահպանման հատուկ ձև: Այս ձևաչափի մեջ Ազգային գրադարանի նոտային-երաժշտական բաժինն առաջինն էր Հայաստանի Հանրապետությունում: Բաժնի հավաքածուի հիմնական մասը կազմում են երաժշտական գրականությունը, նոտագիր նյութերը, պարբերական հրատարակությունները, էլեկտրոնային կրիչները (ձայնապնակ, ձայներիզ, ձայնասկավառակ), տեղեկատու նյութերը՝ տարբեր լեզուներով: Սկզբնական շրջանում ֆոնդը կազմել է 14.000 միավոր նոտային գրականություն: Այժմ բաժնի հավաքածուն ներառում է 128.546 միավոր գրականություն: Այստեղ է պահպանվում Մ. Մաշտոցի, Գ. Նարեկացու, Ն. Շնորհալու և այլ երևելի այրերի հոգևոր երաժշտական ժառանգությունը:

Բաժնի ձայնադարանում առանձնահատուկ է էլեկտրոնային  կրիչների (ձայնապնակ, ձայներիզ, պատրաստել և հրատարակել է հայ ականավոր կոմպոզիտորների հետևյալ  մատենագիտությունները`