ԱՊՐԻԼ

⇒ Ագաթանգեղոս։  Հայոց դարձի պատմություն; Երևան։ Էդիթ Պրինտ, 2021։

Ալազյան Մարո։ Իմ կյանքի ողբերգությունը։ Հուշեր։ Երևան Հնագիտության և ազգագրության ինստիտուտի հարտ.  2020։

Ալավերդյան Արամ։ Զգուշավոր Բաս։ Արդի արձակ; Երևան, Էդիթ Պրինտ; 2021:

Ալեքսանյան Վ.Ա.։ Մեթոդական ցուցումներ «Խաղողագործություն» առարկայից ավարտական աշխատանք կազմելու մասին «Ագրոնոմիա» մասնագիտության ուսանողների համար։ Շուշի։ «Շուշիի տեխնոլոգիական համալսարան» հիմնադրամից, 2020։ 

⇒  Ալումյան, Յու. Հ, Պողոսյան Ս.Մ; Էլեկտրոնային փորձարարություն: Դասախոսությունների համառոտագիր; Երևան; Ճարտարագետ, 2008։

⇒  Աղաջանյան Սերգեյ։ Մշակույթի տեսություն։ Ուսումնական ձեռնարկ բուհերի ուսանողների համարp; Երևան Քոփի Փրինթ, 2021։

Աղաջանյան, Ժ.Գ., Մեծոյան Յու.Կ; Տեղեկատվական նյութեր «Պահածոյացման տեխնոլոգիա» առարկայից կուրսային և դիպլոմային նախագծեր կատարելու վերաբերյալ; Երևան, ՀՊԱՀ, 2008։

Այդինյան,  Լ.Ա Մեթոդական ցուցումներ «Կաթի և կաթնամթերքների տեխնոլոգիա» առարկայից ստուգողական աշխատանքներ կատարելու համար; Երևան,  ՀՊԱՀ,  2008։

Աշուղ Լեյլի։  Խաղերով կերթամ [Երգարան] /Գանձարան հայ աշուղական երգերի/: Երևան, Էդիթ Պրինտ;  2019:

Ավագիմյանց Վ.։  Սպորտային հրաձգություն։ Ուս. ձեռնարկ; Երևան, Հեղինակային; 2020:

Ավետիսյան Յուրի։ Հայագիտության զուգահեռականներում; Երևան, ԵՊՀ; 2021:

Արազյան Կ.Եվ և ուրիշներ; Մեթոդական ցուցումներ «Երկրագործության հիմունքներ» առարկայից ստուգողական աշխատանքներ կատարելու վերաբերյալ; Երևան, Ճարտարագետ; 2008:

Արևշատյան Աննա։  Համամ Արևելցուն վերագրվող «Համառօտ յերաժշտական արուեստէ. ի յարապ գրոց» երկը; Երևան, Գիտություն; 2021:

Արթուր Արմին։  Հալդիի դարպասներ։Հնագույն դիցարանի աստղային և թվային կառույցը; Երևան, Հեղինակային; 2020:

Արմէն Ա.:  Պատմութիւն իմաստասիրութեան: Հնագոյն յունական իմաստասիրութիւններ; ԱՄՆ, Երզնկա; 2021:

Բաբասյան Վիկտոր։  Բժշկի խոհեր և մտորումներ; Երևան, Գիտություն; 2021:

Բալայան Անուշ:  Կարոտի ծառ /Երկու լեզվով/ ; Բելգրադ, Բելգրադ; 2019:

Բաղդասարյան Հասմիկ/Bagdasarian Hasmik,Martirosian/:  El espanol en las relaciones internacionales:Իսպաներենը միջազգային հարաբերություններում։Դասագիրք ; Երևան, ԵՊՀ; 2021:

Բաղդասարյան Պ.Գ.և ուրիշներ։ «Բուսական ծագման յուղերի և եթերայուղերի փորձաքննություն»թեմայով։Լաբորատոր պարապմունքների անցկացման մեթոդական ցուցումներ։ Շուշի, «Շուշիի տեխնոլոգիական համալսարան»հիմնադրամից; 2020:

Բաղդասարյան, Ե և ուրիշներ; Կենսագործունեություն էկոլոգիայի հիմունքներով: Ուսումնական ձեռնարկ: Թեստերի ժողովածու; Երևան, Ճարտարագետ; 2008:

Բայադյան, Աշոտ Հակոբի, Թարվերդյան Ա.Ա;  Մեթոդական ցուցումներ «ԱՊՀ կազմակերպությունների ֆինանսներ» և «Ֆինանսական վերլուծություն» առարկաներից «Տնտեսավորող սուբյեկտների նյութական ակտիվների (միջոցների) գնահատումը» թեմայով գործնական պարապմունքների վերաբերյալ; Երևան, ՀՊԱՀ; 2008:

Բերբերյան, Գարի Վազգենի;    Անալոգային սխեմատեխնիկա : Ուսումնական ձեռնարկ մաս 1; Երևան, Ճարտարագետ; 2008:

Գալստյան Ս.,Գրիգորյան Ա.։ Հանրամատչելի գյուղատնտեսություն։ Ստեփանակերտ, «Շուշիի տեխնոլոգիական համալսարան»հիմնադրամից;  2020:

Գալստյան, Ց. Մ., Կարապետյան Ֆ.Հ; Մեթոդական ցուցումներ «Մելիորատիվ երկրագործություն» առարկայի լաբորատոր-գործնական աշխատանքների անցկացման վերաբերյալ ; Երևան,  ՀՊԱՀ; 2008:

Գեմիլյան Մանիկ։ Դիսպեպսիայի օպտիմալացված ախտորոշիչ ալգորիթմ Հայաստանի պայմաններում կիրառելու համար; Երևան, ԵՊԲՀ /Մ. Հերացու անվ./; 2020:

Գյուլխասյան Մ.Ա; Մեթոդական ցուցումներ «Բուսաբուծություն» առարկայից կուրսային աշխատանք կատարելու վերաբերյալ; Երևան, ՀՊԱՀ; 2008:

Գրիգորյան Ն.Խ;  Մեթոդական ցուցումներ «Գյուղատնտեսական կենդանիների կմախքային մկանների և դրանց օժանդակ օրգանների անատոմիա» առարկայի լաբորատոր-գործնական պարապմունքների անցկացման վերաբերյալ; Երևան, ՀՊԱՀ; 2008:

Ենգիբարյան Նորայր: Տողեր և տողատակեր ։ Գիրք 2։ Երևան,  Նահապետ; 2019:

Եսայան Զապել։  Աւերակներուն մեջ;  Երևան, Էդիթ Պրինտ 2021:

Թելունց Մ.Մ; Շահամիր Շահամիրյանի իրավաքաղաքական հայացքները և «Որոգայթ փառաց» օրենքների հավաքածուն: Դասախոսությունների համառոտագիր; Երևան, Ճարտարագետ; 2008:

Թելունց, Մ.Մ։ Հայ ժողովրդի նոր և նորագույն շրջանի պատմության ներածություն: Դասախոսությունների համառոտագիր; Երևան, Ճարտարագետ ; 2008:

Թոքմաջյան, Լ.Վ; Մեթոդական ցուցումներ «Կոմպոզիցիայի հիմունքներ» առարկայից կուրսային աշխատանք կատարելու համար; Երևան, ՀՊԱՀ; 2008:

Թռչունյան Կարեն և ուրիշներ։ Մանրէների կենսաքիմիա և կենսատեխնոլոգիա. լաբորատոր աշխատանքներ; Երևան,  ԵՊՀ; 2021:

Լեռենց Վահէ: Հայոց տաճարը:Ազգային տոնածիսական համակարգ։/ 2-րդ հրատ./; Երևան, Տիգրան Մեծ; 2021:

Խաչատրյան Ա.Ս.։ Բանկային գործ և ավտոմատացման գործիքների կիրառումը բանկում։ Ուսումնական ձեռնարկ։ Մաս 1։ Երևան, Ճարտարագետ; 2021:

Խաչատրյան Ժենյա։ Հայ ժողովրդական տոները և ծիսական տիկին-տիկնիկները  / XX- XXI դդ.; Երևան, Ասողիկ; 2017:

Խաչատրյան Կարեն։ 3 հոդված Հռոմի պապից կաթոլիկ, չուգուն գլուխ աստվածների համար; Երևան, Հեղինակային; 2020:

Խառատյան Ն.։   Հին օրերի կանչը / Վեպ; Երևան,  ՎՄՎ Պրինտ; 2021:

Ծատուրյան Գրիգոր։ Քառյակների քառուղի; Երևան, Հեղինակային; 2021:

Կարապենց Յակոբ: Մի մարդ ու մի երկիր; Թեհրան, Թեհրան; 2020:

Կարապետյան Արմեն Մ.։ Տիեզերական սագա: Մանկապատանեկան վիպակ; Երևան, Անտարես; 2018:

Կարապետյան Լուսինե,Թոքմաջյան Գայանե։ Սննդի քիմիա: Սննդամթերքի բաղադրության և որակի ուսումնասիրություն՛Լաբորատոր աշխ. ձեռնարկ; Երևան,  ԵՊՀ; 2021:

Կարապետյան, Ա.Ա., Ասատրյան Ա.Հ; Մեթոդական ցուցումներ «Գյուղատնտեսական մշակաբույսերի սելեկցիա և սերմնաբուծություն» առարկան ուսումնասիրելու և ստուգողական առաջադրանքներ կատարելու վերաբերյալ; Երևան, ՀՊԱՀ; 2008:

Կարապետյան, Հ.Մ;  Մեթոդական ցուցումներ «Մեքենաների մասեր» առարկան ուսումնասիրելու և ստուգողական աշխատանք կատարելու վերաբերյաl; Երևան, Ճարտարագետ; 2008:

Կարապետյան, Հ.Մ և ուրիշներ; Մեթոդական ցուցումներ «Մեքենաների մասեր» առարկայից 1-ին և 2-րդ հաշվարկագրաֆիկական աշխատանքներ կատարելու վերաբերյալ; Երևան, Ճարտարագետ; 2008:

Հաբերմաս Յուրգեն։ Հանրայնության կառուցվածքային փոփոխությունը; Երևան, Անկյունաքար; 2021:

Հակոբյան Թաթուլ։ Մահվան հովիտ։ 44-օրյա աղետ՝ 27 սեպտեմբերի-10 նոյեմբեր 2020։Լրագրողի օրագրից; Երևան, Լուսակն; 2021:

Համասյան Մելանյա։ Գյումրեցի Համասյանների հիշատակարանը։ Երևան, Մանմար; 2021:

Հայզենբերգ Վերներ։  Քվանտային տեսության ֆիզիկական սկզբունքները; Երևան, Անկյունաքար; 2021:

Հարությունյան Ավագ։Գնդապետ Նալբանդյանի ոդիսականը; Երևան, Հեղինակային;  2021

Հովհաննիսյան Ա.Պ.,Գասպարյան Պ.Յու.։ Տրանսպորտային միջոցների անվտանգություն։ Ավտոմոբիլներ; Շուշի; «Շուշիի տեխնոլոգիական համալսարան» հիմնադրամից; 2020:

Հովհաննիսյան Աշխեն։  Անշարժ գույքի շուկայի վերլուծությունը և կանխատեսումը SPSS ծրագրային փաթեթի կիրառմամբ։Ուսումնական ձեռնարկ; Երևան, ԵՊՀ; 2021:

Հովհաննիսյան Գ.,Ամիրխանյան Սարգիս։ Աշխարհագրական-երկրագրական եզրույթների և հասկացությունների, հայերեն-արաբերեն, արաբերեն-հայերեն բառարան; Երևան, ԵՊՀ; 2021:

Հովհաննիսյան Գ.,Երանոսյան Հ.։ Աշխարհագրական-երկրագրական եզրույթների և հասկացությունների հայերեն-թուրքերեն, թուրքերեն-հայերեն բառարա; Երևան, ԵՊՀ; 2021:

Հովհաննիսյան Գ.,և ուրիշներ։  Աշխարհագրական-երկրագրական եզրույթների և հասկացությունների հայերեն-պարսկերեն, պարսկերեն-հայերեն բառարան; Երևան ԵՊՀ; 2021:

Հովհաննիսյան Վլադիմիր: Սպիտակ տան հրեշտակը; Երևան,  Էդիթ Պրինտ ; 2021:

Ճուղուր Երևանցի : Ճուղուրյան Արմեն. Անշունչների բամբասանքը կամ հեքիաթներ մեծերի համար: Երևան; 2015:

Մանուկյան Հռիփսիմե։  Անցյալս ափիս մեջ։ Բանաստեղծություններ; Երևան, Վան Արյան; 2018:

Մանուկյան Ս.Ա.,Մարգարյան Ա.Ղ.։ Գործողությունների հետազոտում։Ուսումնական ձեռնարկ; Երևան, Ճարտարագետ;  2021:

Մարգարյան Ա.Յ.,Թոքմաջյան Վ.Հ.։  Համասեռ և միջուկով գրունտային պատվարների մարմնով ֆիլտրացիայի լաբորատոր փորձերի կատարման մեթոդական ցուցումներ։ Շուշի, «Շուշիի տեխնոլոգիական համալսարան»հիմնադրամից; 2019:

Մարգարյան Ա.Յա., Թոքմաջյան Վ.Հ.։ Հիդրավլիկական դիմադրություններ։Մեթոդական ցուցումներ; Ստեփանակերտ   «Շուշիի տեխնոլոգիական համալսարան»հիմնադրամից; 2021:

Մելքոնյան Աշոտ։ Պատմագիտական հետազոտություններ։ Երևան, ՀՀ ԳԱԱ պատմության ինստիտուտ։  2021:

Մեհրաբյան Լուսյա։ Անպատասխան։Պատմվածքներ; Երևան Վան Արյան։ 2021:

Միքայելյան Գուրգեն։  Պոեզիա։ Գիրք 1; Երևան, Արմավ։  2020:

Միքայելյան Ն.Ա.։ Մեթոդական ցուցումներ «Ճարտարապետական նախագծում առարկայից «Մենատուն» թեմայով կուրսային նախագծի կատարման վերաբերյալ։ Շուշի   «Շուշիի տեխնոլոգիական համալսարան»հիմնադրամից, 2020:

Մխիթարյան Վ.,Նիկողոսյան Վ.;1001 խնդիր հետաքրքրասերների համար կամ ֆիզիկայի որակական խնդիրներ; Երևան , Տիգրան Մեծ / Անտարես։ 2021:

Մկրտիչյան Արթուր։ Անկախության սերունդ: Հետազոտություն երիտասարդների շրջանում։Հայաստան 2016; Երևան   Ֆրիդրիխ Էբերտ հիմնադրամ, Տիգրան Մեծ։ 2016:

Մկրտչյան Սամվել։ Տոներ.հայկական ժողովրդական ծեսեր,սովորույթներ,հավատալիքներ /ավանդույթ և արդիականություն/։2-րդ հրատ.; Երևան    ՀԱԻ հրատ. ։ 2020:

Մուշ Հակոբ: Մանրաքանդակներ; Երևան։ Վան Արյան, 2021:

Յուզբաշյան Էյլեր։ Ֆիզիկայի խնդիրների ժողովածու։7-9-րդ դասարաններիհամար։ /7-րդ հրատարակություն/  Երևան   Ճարտարագետ։  2020:

Նաթալի Շահան։ Թուրքիզմը անգորայէն Պաքու եև Թրքական օրիէնթասիոն։ Թուրքերը եւ մենք։ Երևան, Բուկինիստ։ 2021:

Նժդեհ Գարեգին : Որդիների պայքարը հայրերի դեմ․ Վերահրատարակված։ Երևան, Լուսակն։ 2021:

Շահինյան Ա.Գ.։   Կողբացու մանրապատումներ։ Երևան, Ճարտարագետ։ 2020:

Շահինյան Լ.Վ; Մեթոդական ցուցումներ «Երկրագործություն հողագիտության և ագրոքիմիայի հիմունքներով» առարկան ուսումնասիրելու և ստուգողական աշխատանքներ կատարելու վերաբերյալ; Երևան, ՀՊԱՀ։ 2008:

Շատախյան Պ.Մ.։ Տեղեկատվական համակարգերի նախագծում։Ուսումնական ձեռնարկ; Երևան, Ճարտարագետ։ 2021:

Շարմա Ռոբին։    Ով լաց կլինի, երբ դու մահանաս։ Կյանքի դասեր վանականից,որ վաճառեց իր «Ֆերարին»; Երևան, Բուկինիստ։ 2021:

Շիրիրնյան Լ.,Շիրինյան Տ.։  Հայկական սեպը / Հայաստան -Թուրան / Երևան։ 2021:

Ոսկանյան Սերգեյ:  Պիեսներ, պոեմներ, բանաստեղծություններ: Գիրք 1 ; Երևան, Ոսկերիզ։ 2017:

Որբունի  Զարեհ։ Հալածուածները։Փորձը.Թեկնածուն,Ասֆայթը։ /գիրք 1/; Երևան։ Աշոտ Հովհաննիսյանի անվան հումանիտար հետազոտությհունների ինսիտուտից։  2020:

Չարենց Եղիշե։ Չարենց-Նամե։ Պոեմ; Երևան։ «Եղիշե Չարենցի տուն-թանգարան» ՊՈԱԿ։ 2020:

Չթչյան Գեղունի  Ալբոմ : Փոքրիկ դաշնակահարների համար; Երևան, Լուսաբաց։ 2018:

Պապյան, Ս.Խ.։ Մեթոդական ցուցումներ «Գյուղատնտեսության մեքենայացում» առարկայից լաբորատոր աշխատանքների կատարման վերաբերյալ։ Երևան, Ճարտարագետ։ 2008:

Պետրոսյան Արմեն։ Հայակական էպոսի հնագույն ակունքները 2։ Երևան, ՀԱԻ հրատ.։ 2020:

Պետրոսյան Հ.Ց.,Մարտիրոսյան Ա.Թ.։ Հայոց լեզու։Ուսումնական ձեռնարկ /լրամշ.,բարեփոխ.,տարբերակ; Երևան, Ճարտարագետ։ 2021:

Պետրոսյան Հայկ։ Ուսուցման ռազմավարություններ։Ուսումնական ձեռնարկ; Երևան, Հեղինակային։ 2021:

Պետրոսյան Վլադիմիր։  Մոսկվայի 1921թ.մարտի 16-ի ռուս-թուրքական պայմանագիրը; Երևան, Գիտություն։ 2021:

Պողոսյան Ա.Ա.։   Գծագրական երկրաչափություն.անհատական առաջադրանքներ և կատարման օրինակներ։Մեթոդական ցուցումներ։ Շուշի «Շուշիի տեխնոլոգիական համալսարան»հիմնադրամից  2020:

Պողոսյան Ա.Ա.։   Քսուկների,բալասանների և վերամշակվող գյուղատնտեսական ապրանքների փաթեթավորման և իրացման խնդիրներն Արցախի հանրապետությունում։Մենագրություն ; Շուշի , «Շուշիի տեխնոլոգիական համալսարան»հիմնադրամից։ 2020:

Պողոսյան Ա.Կ.,Աղալովյան Մ.Լ.։  Հավանականությունների տեսություն և մաթեմատիկական վիճակագրություն դասընթացի ծրագրի և ստուգողական աշխատանքների կատարման մեթոդական ցուցումներ; Երևան, Մեկնարկ։  2020:

Պողոսյան Արմինե։ Հարաբերություններ առանց շփումների; Երևան, Եվրասիա համագործակցություն հիմնադրամ։ 2020:

Ջիջյան Ռ.,Գևորգյան Մ.։  Պարադոքսների լուծումները և համալսարանական դասընթացում դրանց օգտագործման մեթոդիկան; Երևան հեղինակային։ Բզեզ։  2020:

Ռեմարկ Էրիխ Մարիա : Լիսաբոնի գիշերը; Երևան,  Էդիթ Պրինտ։ 2021:

Ռունի Սալի։  Նորմալ մարդիկ։ Վեպ; Երևան, Նյու Մեգ ՍՊԸ։ 2021:

Սաբատինի Ռաֆայել։ Նավապետ Բլադի ոդիսականը; Երևան   Էդիթ Պրինտ։ 2021:

Սալգարի Էմիլիո: Սև ծովահենը; Երևան, Էդիթ Պրինտ։ 2021:

Սարգսյան Գևորգ: Բեմի մարդիկ; Երևան, Մեկնարկ։ 2021:

Սարգսյան Գևորգ: Տարագիր; Երևան, Մեկնարկ։ 2021:

Սեմիրջյան Արշակ։ Դու էիր պակաս… Պիեսների ժողովածու; Երևան,  Էդիթ Պրինտ։  2019:

Սիմոնյան Ռ.; Քաջ Մովսեսիկը; Երևան, Լուսաբաց։ 2021:

Ստեփանյան Գոհար։ Նոր տարուց վերջին զանգ։Տոնական պրակտիկաներ,հիշողություն և վերակազմում; Երևան  ՀԱԻ հրատ.    2020:

Ստեփանյան Խաչատուր։ 1921 թ.փետրվարյան հակաբոլշեւիկյան ապստամբությունը Հայաստանում։ Երևան, Լուսակն։  2021:

Վարդանյան, Ռ.Լ.։ Դեպի արմատները : Դասախոսությունների տեքստեր հայ գրականության պատմությունից; Երևան, Ճարտարագետ։ 2008:

Վարդիվառեան Յակոբ: Մեծ երազի ճամբուն ուղեւորները եւ համապարփակ պատմութիւն: Ռամկավար ազատական կուսակցութեան, հատոր Ա; Նիւ Ճըրզի Նիւ Ճըրզի։ 2015:

Տեր-Ղազարյան Վահան։ Տիպանգո։Արդի արձակ։ Երևան, Էդիթ Պրինտ։ 2021:

Փաշինյան Ալվինա:  Մանկական բանաստեղծություններ; Երևան, Մեկնարկ ։ 2021:

Հանրային կառավարման ենթահամակարգերը և արդյունաբերությունը; Երևան, Գիտություն / Լիմուշ 2021:

The illustrated world history: A record of world events from earliest historical times to the present day; USA,  Wm.H. Wise & Co.1935:

Տատանողական շարժումներ, ալիքային և քվանտային օպտիկա: Լաբորատոր աշխատանքների կատարման մեթոդական ցուցումներ; Երևան, Ճարտարագետ։  2008:

Ավարտական աշխատանքների կատարման և ձևավորման մեթոդական ցուցումներ; Երևան, Ճարտարագետ։ 2008:

Ընդհանուր քիմիա : Ծրագիր, մեթոդական ցուցումներ և ստուգողական աշխատանքներ հեռակա ուսուցման ճարտարագիտական մասնագիտությունների ուսանողների համար; Երևան, Ճարտարագետ։ 2008:

Աղքատություն և մարդու իրավունքներ։ Ինչպե՞ս ձևավորել իրավունքահենք պետական աղքատության հաղթահարման քաղաքանություն Հայաստանում; Երևան, ֆրիդրիխ Էբերտ հիմնադրամի հայաստանյան մասնաճյուղից։ 2019:

Նոր հերոսապատում։ /արեւմտահայերէն պատմուծքներ/։ Երևան, Հեղինակային. 2021:

Թատերգրություն։ Դրամատուրգիա ։Գիրք 2; Երևան, Արմավ։  2020:

Ուսանողի ուղեցույց : Տեղեկագիր 2; Երևան Կրթ. ազգ. ին-տ։  2007:

Հավանականությունների տեսություն. պատահարներ: Գործնական աշխատանքների կատարման մեթոդական ցուցումներ; Երևան, Ճարտարագետ։ 2008:

Ծրագրավորման տեխնոլոգիա: Լաբորատոր աշխատանքների մեթոդական ցուցումներ; Երևան, Ճարտարագետ։ 2008:

Ճյուղային էկոնոմիկա և արտադրության կազմակերպում: Ավարտական աշխատանքի տնտեսական մասի հաշվարկների համառոտ ուղեցույց; Երևան, Ճարտարագետ։ 2008:

Ուսանողների հակումը ուժային մարզաձևերի և մարզասարքերի նկատմամբ : Մեթոդական ցուցումներ; Երևան, Ճարտարագետ։  2008:

Մշակված մակերևույթի որակի բարձրացումը մխված գնդիկներով գրտնակման դեպքում : Լաբորատոր աշխատանքների կատարման մեթոդական ցուցումներ; Երևան, Ճարտարագետ։ 2008:

Մեթոդական ցուցումներ «Անասնաբուծական մթերքների պահպանման և վերամշակման տեխնոլոգիա» առարկայից ստուգողական աշխատանքներ կատարելու համար; Երևան, Ճարտարագետ։ 2008:

Առևտրային բանկի և ապահովագրական ընկերության գործունեության հուսալիության գնահատման մոդելավորումը։Լաբ.աշխ.կատ.մեթոդ.ցուց.;            Երևան, Ճարտարագետ։ 2021:

Համակարգչային գրաֆիկա ADOBE illustrator 2020։Մեթոդական ցուցումներ; Երևան։ Ճարտարագետ։ 2021:

Էլեկտրաբանեցում և էլեկտրական մեքենաներ։Լաբորատոր աշխ.մեթոդ.ցուց.Մաս 3 ; Երևան, Ճարտարագետ։ 2021:

Հաշվողական մեթոդների կիրառական տեսություն։Թեստային խնդիրների և վարժությունների շտեմարան; Երևան, Ճարտարագետ։  2021:

Արտակարգ իրավիճակներ և քաղաքացիական պաշտպանության հիմնախնդիրներ։Ուսումնական ձեռնարկ ; Երևան,  Ճարտարագետ։ 2021:

Հեղուկ շարժման ռեժիմները։Մեթոդական ցուցումներ։ Ստեփանակերտ «Շուշիի տեխնոլոգիական համալսարան»հիմնադրամից։ 2021:

Առանցքային և կենտրոնախույս օդամղիչներ։Մեթոդական ցուցումներ։ Ստեփանակերտ «Շուշիի տեխնոլոգիական համալսարան»հիմնադրամից։ 2021:

Առաջին օգնության տարրեր:Ինչպես գործել արտակարգ իրավիճակներում։Ուսումնական ձեռնարկ; Երևան, Հայկակն Կարմիր Խաչի ընկերություն, Տիգրան Մեծ։ 2016:

Հավերժական քաղաքի քաղաքացին։ Երևան, Հեղինակային։ 2021:

Արցախյան օրագիր։ Կանաչ ու սև․ 2020-ի հայկական աղետը (4-րդ հրատ․)։ Երևան, Լուսակն։ 2021:

Վիլ-Ժյուիֆի կալանավորը։Պիեսների ժողովածու Գիրք 4; Երևան, Ոսկերիզ։ 2020:

Հանդիպումներ-5 ; Նիւ Ճըրզի  Նիւ Ճըրզի։  2012:

Կիրառական մեխանիկա : Ուսումնական ձեռնարկ երկրորդ մաս։ Երևան, Ճարտարագետ ։2007:

Մեթոդական ցուցումներ ուսումնաարտադրական և նախադիպլոմային պրակտիկա անցկացնելու վերաբերյալ։ Երևան, ՀՊԱՀ։  2008:

Պետրոս Ադամյանը ժամանակակիցների հուշերում /հյգ/։Երևան, Գիտություն։ 2020:

Մեթոդական ցուցումներ «Մսի և մսամթերքի տեխնոլոգիա» առարկայից «Երշիկեղենի տեխնոլոգիա» թեմայով լաբորատոր աշխատանքներ կատարելու վերաբերյալ։ Երևան։ ՀՊԱՀ :

Բացահանքային աշխատանքներ. Մշակման համակարգեր: Գործնական պարապմունքների մեթոդական ցուցումներ (0905) մասնագիտության համար։ Երևան, Ճարտարագետ։ 2008:

Անկոնտակտ էլեկտրական ապարատներ: Լաբորատոր աշխատանքների կատարման մեթոդական ցուցումներ։ Երևան, Ճարտարագետ։ 2008:

Շինարարական նյութեր : Լաբորատոր աշխատանքների կատարման մեթոդական ցուցումներ։ Երևան, Ճարտարագետ։ 2008:

Վերածնունդ. Հատոր 2։ Երևան,  Մեկնարկ։ 2021:

Սյունիքի բանահյուսությունը։ Երևան , ՀԱԻ հրատ. ։ 2020:

ՀՀ վճռաբեկ դատարանի քրեական պալատի 2019 թվականի որոշումների ընտրանի։Հատոր 10։ Երևան, Կոմպյուտոր Սերվիս։ 2020:

Ուսանողի ուղեցույց : Տեղեկագիր 1։ Երևան Կրթ. ազգ. ին-տ։ 2007:

Վերջավոր տարրերի մեթոդը մեխանիկայում : Մեթոդական ցուցումնե։  Երևան, Ճարտարագետ։ 2008:

Հարստացուցիչ ֆաբրիկաների ջրաօդային և պոչային տնտեսություն : Լաբորատոր աշխատանքների կատարման մեթոդական ցուցումներ։ Երևան, Ճարտարագետ։ 2008:

Գունավոր մետաղների մետաղագործություն : Ավարտական աշխատանքների կատարման մեթոդական ցուցումներ ; Երևան, Ճարտարագետ։ 2008:

Ինտեգրալ օպտոէլեկտրոնիկա : Լաբորատոր աշխատանքների կատարման մեթոդական ցուցումներ; Երևան։ Ճարտարագետ։  2008:

Մշակված մակերևույթի խորդուբորդությունների գնահատման մեթոդների ուսումնասիրումը : Մեթոդական ցուցումներ; Երևան, Ճարտարագետ։ 2008:

Թ.Սատիի մեթոդի կիրառումը որոշումների կայացման գործընթացում։Լաբորատոր աշխատանքի կատարման մեթոդակն ցուցումներ։ Երևան Ճարտարագետ։ 2021:

Տեղեկատվական համակարգերի գործառույթների օպտիմալացում։Լաբորատոր աշխ.կատ.մեթոդ.ցուց. Երևան, Ճարտարագետ։  2021:

WEB ծրագրավորում։Դասընթացի կուրսային աշխ.կատ.մեթոդ.ցուց.; Երևան,  Ճարտարագետ։ 2021:

Ռեացիոն տվյալների հենքերի ծրագրավորման տարրերը։Դասընթացի կուրսային աշխատանքների կատարման մեթոդական ցուցումներ; Երևան  Ճարտարագետ։ 2021:

Տավարաբուծություն բուծում և խնամք։Գործնական խորհուրդներ ֆերմաներին։ Շուշի,  «Շուշիի տեխնոլոգիական համալսարան»հիմնադրամից։ 2020:

Автоматизация процессов выращивания растений в субстратах с водоаккумулирующим полимерно-минеральным материалом: Коллективная монография.     Степанакерт, «Շուշիի տեխնոլոգիական համալսարան»հիմնադրամից  2021:

Ասպիրանտուրայի գիտակրթակամ ծրագրի կառուցվածքը և բովանդակությունը։ Ուղեցույց Երևան Երևանի Մխիթար Հերացու անվ.պետ.բժշկական համալսարան։ 2017:

Antoin Sevruguin:past and present; Chicago Chicago,  2020:

Օրացոյց 2021 / Երուսաղեմ /Գիրք օրացույց; Երուսաղէմ , 2021:

Քիմիայի հանրապետական օլիմպիադայի խնդիրներ։ Ուս.ձեռ. Երևան  Ճարտարագետ։ 2020:

Հայոց լեզու և խոսքի մշակույթ; Երևան, ԵՊՀ։ 2021:

ՀՀ տնտեսության թվային փոխակերպումների ինստիտուցիոնալ համակարգի ձևավորման հիմնախնդիրները; Երևան, ԵՊՀ ։ 2020:

Български архитектурен модернизъм. Образци от 1920-те, 1930-те, 1940-те годин София։ 2017:

Baeseghyan Gevorg;  Sport English in Use։ (with reference to sports journals); Yerevan  ЕГУ։ 2020:

Garine de Marc:   Le recyclage des criminels Jeunes-Turcs ; Alfortville”։ Sigest  2019:

Mkrtichyan Artur։ Independence Generation : Youth Study 2016-Armenia;    Yerevan։ Ֆրիդրիխ Էբերտ հիմնադրամ / Տիգրան Մեծ։ 2016:

Акопян А.В.; Русский язык. Учебник для отделений французского языка вузов Армении; Ереван , ЕГУ։ 2021:

Арутюнян Аваг:   Одиссея полковника Налбандяна; Ереван։  Авторское изд. 2021:

Асатрян С.Ш.,Арустамян М.И.:  Практикум по деловой и научной письменной речи:Учебное пособие; Ереван Ճարտարագետ ։ 2021:

Зак Марк: Кино: личность и личное; Москва  Искусство։ 1980:

Канджева Вяра и др.: Голяма книга за България. Природно и културно наследство /Болгария      Борина։  2018:

Малхасян Р.Т.:     Квантово-химическая технология: /ISBN։9789939762197 / Ереван       Антарес։  2018:

Манташян А.А.:   Цепные реакции и сопряженные процессы; Երևան, Գիտություն։ 2021:

Петриченко Михаил: Практические рекомендации по поиску генеалогической информации с помощью интернета; Москва   Старая Басманная։ 2020:

Реза Энаятолла։  Азербайджан и Арран : Атурпатакан и Кавказская Албания / 3-е изд./; Ереван      Российско-армянский ун-т, 2020:

Тадевосян Тадевос; Очерки о русской литературе 18-20 веков;Сборник стотей. Ереван, Լուսակն։  2019:

Тунян В.Г.; Князь В.О.Бебутов .Монография. Ереван Ճարտարագետ։ 2021:

Халатова Каринэ: Бесстрашная женщина. Последние годы жизни Забел Есаян в документах, письмах, мемуарах Ереван,  ЕГУ։ 2021:

Харатян Г.: Выселение армян ,,навечно,, 1949 года:Анализ и архывные документы: Ереван, изд.института археологии и этнографии։  2020: