1924

 

1924

 

ԱԲԷԼԵԱՆ Ա. Ս.

Հէքիմարան: (Բժշկա-առողջապահական). - Բոստոն (Պօսթըն): Տպ Հայրենիք, 1924. - 350, 1 չհ. էջ, դիմանկ., նկ., շարվ. 13X8,5 սմ:

Շապկի վրա՝ նկ.: Տիտղթ. զարդափակ, վրան՝ զարդ:

ՀԱԳ: ԱԿԳ: ՊՀ

Գրատուն Հրանտ Սամուելյան, 1955, 115

 

ԱԲՈՎ

Յեդինի ֆրոնտ: Քաղաքական ագիտկա. - Մ.: Տպ. ... ,1924. - 20 էջ, նկ., շարվ. 14x7 սմ:

Շապիկը նկարազարդ: Տպարանի տվյալները վերցված են տիտղթ. դարձերեսից:

ՀԱԳ

 

ԱԲՐԱՀԱՄԵԱՆ ՅԱԿՈԲ

Գրավաճառ-հրատարակիչ. ընդհանուր գործակալ Պոլսոյ հայ եւ օտար բոլոր թերթերու. - Կ. Պոլիս: Տպ. Մ. Տեր-Սահակյանի, 1924. - 15 էջ, շարվ. 14X9 սմ:

Տիտղթ. վրա զարդ:

ՀԱԳ

 

ԱԶԱՏՅԱՆ Հ. [ԱՅԿ]

Կռիվը յերրորդ ֆրոնտոմ: (Անգրագիտության յեվ անկուլտուրականության վերացումը): (Հ.Կ. Կ.Կ.Կ ագիտ-բաժնի հրատարակչություն N 44). - Ե.: Տպ. Տրեստի առաջին, 1924. - 79 էջ, շարվ. 18X11սմ, գ. 90 կոպ.:

Տպարանի տվյալները վերցված են տիտղթ. դարձերեսից:

ՀԱԳ: ԱԿԳ: ԳՊ

 

ԱԹԱՆԱՍԵԱՆ ՅԱՐՈՒԹԻՒՆ

Հաշիվ: Դասագիրք թուաբանութեան: Ա. տարի. Գրատուն Ատրուշան. - Բուխարեստ (Պուքրէշ): Տպ. Gartea Romaneasca S.A., 1924. - 96 էջ, նկ., շարվ. 12X8 սմ, գ. 2 ֆր.:

Նկարագրությունը կատարված է շապկից և տիտղթ.ից:

ՀԱԳ

 

ԱԹԱՆԱՍՅԱՆ Ա.[ԹԱՆԱՍ]

Ծառատունկի տոնը յեվ նրա կազմակերպումը Խ. Հայաստանում: (Յերեք պատկերներով); հրահանգ շրջանային յեվ գյուղական ծառատունկի հանձնաժողովներին: Հրատարակություն Յերեվանի գավգործկոմի. - Ե.: Տպ. Տրեստի առաջին, 1924. - 27 էջ, նկ., շարվ. 13X9 սմ, գ. 10 կոպ.:

Նկարագրությունը կատարված է տիտղթ.ից և շապկից:

ՀԱԳ: ԳՊ

 

ԱԼԱԶԱՆ

Աշխատանքային: [Բանաստ.]: Գիրք 1-ին. - Ե. - Տպ. Տպագրական տրեստի երկրորդ, 1924. - 83.1չհ.էջ.շարվ. գր. 12X6սմ:

Տպարանի տվյալները վերցված են տիտղթ. դարձերեսից: Շապկի վրա՝ Ալազանի նկարը:

ՀԱԳ: ԱԿԳ

 

ԱԼԼԱՀՎԵՐԴՅԱՆ ԻՍՐԱՅԵԼ

Փոթորիկ: Դրամա: Հրատ. Իսրայել Ալլահվերդյանի. - Ե.: Տպ. Տպագրական տրեստի երկրորդ, 1924. - 51, 1չհ. էջ. շարվ. 15X8սմ. գ. 25 կոպ. Չերվ.

Հրատարակչի և տպարանի տվյալները վերցված են շապկի դարձերեսից: Շապկի և տիտղթ. վրա զարդ:

ՀԱԳ: ԱԿԳ: ԳՊ: ԳԱԹ

 

ԱԼՈՅԻԶ Լինդների արկածները: Վեպիկ: (Գրադարան Նոր Ակոս-ի N 4). - Ե.: Տպ. Տրեստի առաջին, 1924. - 54 էջ, շարվ. 13X9 սմ:

Շապկի վրա՝ Վեպ: Թարգմանչի և հեղինակի մասին տվյալներ չկան: Տպարանի տվյալները վերցված են տիտղթ. դարձերեսից: Շապկի վրա նկ.:

ՀԱԳ

ԱԿԻՆԵԱՆ ՆԵՐՍԷՍ

Մատենագրական հետազօտութիւններ: Քննութիւն եւ բնագիր: Հտ. Բ. Սեբիոս եպիսկոպոս Բագրատունեաց եւ իւր պատմութիւնն ի Հերակղ; Երգ Տռփանացն Տիրիթայ. անտեսուած եղերերգութիւն մը; Փաւստոս Բիւզանդի աղբիւրներէն. Սքանչելիք զոր եցոյց աստուած ի ձեռն սրբոյն Երասիմոսի / Գրեց Հ. Ներսէս վ. Ակինեան Մխիթ. ուխտէն: (Ազգային մատենադարան ՃԳ.). - Վիեննա: Տպ. Մխիթարյան, 1924. - 150 էջ, շարվ. 14X7,5սմ, գ. 2 ֆր.:

Տիտղթ. վրա զարդ:

ՀԱԳ: ՊՀ

ԸԳՄԳ 1972,10: Գրատուն Հրանտ Սամուելյան, 1955, 64

 

ԱՀԱՐՈՆԵԱՆ Ա. [ՎԵՏԻՍ]

Լռութիւնը: Հրատարակիչ Արծիւ հրատարակչական գրավաճառատուն. - Բոստոն (Պոսթըն): Տպ. Հայրենիք-ի, 1924. - 178 էջ, շարվ. 13,5X8,5սմ:

Տիտղթ. զարդափակ, վրան զարդ: Շապիկը նկարազարդ; Բնագրի վերջում զարդ:

ՀԱԳ: ԳԱԹ

Գրատուն Հրանտ Սամուելյան, 1955, 40

 

ԱՀԱՐՈՆԵԱՆ Ա. [ՎԵՏԻՍ]

Մոխիրների տակից: Հրատարակիչ Արծիւ հրատարակչական գրավաճառատուն. - Բոստոն (Պոսթըն): Տպ. Հայրենիք-ի, 1924. - (181-235) էջ, շարվ. 13,5 X8,5սմ, գ. 1,50 դոլար:

Տիտղթ. զարդափակ, վրան զարդ:

ՀԱԳ

Գրատուն Հրանտ Սամուելյան, 1955, 40

 

ԱՂԱԹՕՆ Ե.Գ.

Հայաստանի Վերաշինութիւնը / Ե.Գ. Աղաթօն (հողագետ) փոխ. ատենապետ Հայ Բարեգործական Ընդհ. Միութեան, Ժընեվ, 1 Յուլիս 1924. - Փարիզ: Տպ. Artistique, [1924]. - 63, 1 չհ. էջ, դիմանկ., շարվ. 17X10սմ:

ՀԱԳ: ԱԿԳ: ՊՀ

Գրատուն Հրանտ Սամուելյան, 1955, 52

 

ԱՂԱՅԵԱՆ Ղ.

Քեօրօղլի: Արկածներ Քեօրօղլու կեանքից; Քէօրօղլին կալանաւոր; Քէօրօղլին ջաղացպան; Քեօրօղլու թուրը: (Ժամանակակից մատենաշար N 45): Տպագրիչ-հրատարակիչ Վաղինակ Ս. Բիւրատ. - Կ.Պոլիս: 1924. - 30 էջ, շարվ. 13X8սմ, գ. 10 ղրշ.:

Շապկին և բնագրից աջ 1 թերթի վրա՝ Քյոռօղլու նկարը:

ՀԱԳ: ԱԿԳ

Գրատուն Հրանտ Սամուելյան, 1955, 103

 

ԱՂՕԹԱԳԻՐՔ ըստ ժամակարգութեան առաքելական եկեղեցւոյ Հայաստանեայց յավելեալ կարեւոր ծանոթութեամբք Արիստակէս քահանայի Հիսարլեան յամի փրկչին մերոյ 1924: Ի հայրապետութեան Տ. Տ. Գէորգ Ե. Սրբազնագոյն կաթողիկոսի ամենայն հայոց; Ի պատրիարքութիւն Երուսաղէմի Տ. Եղիշէ ս. Արքեպիսկոպոսի; Ի պատր. տեղապահութեան Կ. Պոլսոյ Տ. Գէորգ ս. Եպիսկոպոսի: Գրատուն Պիմէն Զարդարեան. Կ. Պոլիս: Տպ. Հ. Մ. Սեթյանի, 1924. 848 զարդափակ, 2 չհ. էջ, շարվ. 9,5 X5,5 սմ, գ. 80 ղրշ.:

Մ

 

ԱՃԱՌԵԱՆ ՀՐԱՉԵԱՅ = ADJARIAN H.

Ա. տիտղթ. Ցուցակ հայերէն ձեռագրաց Նոր-Բայազէտի: Հտ. Դ. տետր Բ.: Բ տիտղթ. Katalog der Armenischen handschriften in novo-Bayazet. - Վիեննա: Տպ. Մխիթարյան; Vien: Mechitharisten, 1924. - 61 երկսյուն էջ, շարվ. 22 X 15 սմ:

Բնագիրը հայ. և գերմ.:

ՀԱԳ: Մ: ԱԿԳ

ԸԳՄԳ 1972, 14, 108

 

ԱՃԷՄԵԱՆ Լ.

Եգիպտահայ տարեցոյց 1925 Ա. տարի: Թարգմանութիւններ, ուսումնասիրութիւններ, փաստաթղթեր, գրական յօդուածներ, ընկերային եւ քաղաքական հարցեր զանազան տեղեկութիւններ. - Ալեքսանդրիա: Տպագր, Ա. Գասապյանի, 1924. - 7 չհ. 248 էջ, շարվ. 16X9 սմ., դիմանկ., նկ., օրացույց, գ. 20 Ե. դ.:

Տիտղթ. վրա՝ զարդ:

ՀԱԳ: Մ: ԱԿԳ: ՊՀ

ՍՊ

 

ԱՃԷՄԵԱՆ ՀԱՅԿ

Ղեւոնդ քահանայ Տէր Աւետիսեան (կեանքն ու գործունէութիւնը): Տարոն-Տուրուբերանի մտաւոր եւ քաղաքական վերածնունդը ԺԹ. դարում: (Ներածական թռուցիկ ակնարկ): (Հրատ. Տարոն-Տուրուբերանի Թաւրիզի Հայրենակցական միութեան). - Թավրիզ: Տպ. Ատրպատականի հայոց թեմական, 1924. - 46, 2 չհ. էջ, շարվ. 16X11 սմ, գ, 2 ղռան:

ՀԱԳ: Մ: ԱԿԳ: ԳԱԹ

 

ԱՄԵՌ

Հրետանի: Պօէմակոչ: Երկրորդ տպագրութիւին: Արտատպւած է Քուրա-ից վերամշակւած. Հրատարակչութիւն Մուրճ եւ մանգաղ. - Մ.: . , 1924. - 16 էջ, շարվ. 14X7սմ:

Տպարանի տվյալները վերցված են բնագրի վերջից: Շապկի վերջում՝ զարդ:

ՀԱԳ: ԱԿԳ: ԳԱԹ

 

ԱՄԻՐԵՆՑ Յ-Յ-Յ (ԱՄԻՐԵԱՆ ՅՈՎՀ.)

Անկուտիներուն զուարճալի տարեգիրքը: Զ. տարի. - 1924. - [Կ. Պոլիս]: Տպ. Արամյանի, [1924]. - 177, 7 չհ. էջ, նկ., շարվ. 13X9 սմ:

Նկարագրված օրինակը տիտղթ. և շապիկ չունի: Նկարագրությունը կատարված է տիտղթ. նման էջից; վրան նկ. տոքթ. Յ. Ամիրենց:

ՀԱԳ

 

ԱՅԲԲԵՆԱԿԱՆ-առարկայական ցուցակ ՀՍԽՀ բանվորա-գյուցացիական կառավարության դեկրետների յեվ վորոշումների 1924թ. - [Ե.]: Տպ. Հայպոլիգրաֆի առաջին, [1924]. - 8 էջ, շարվ. 19X12,5սմ:

Տպարանի տվյալները վերցված են տիտղթ. դարձերեսից, թվականը՝ վերնագրից:

ՀԱԳ: ԳՊ

 

ԱՆԱՍՆԱԲՈՒԺԱԿԱՆ կանոնագիրք: Հաստատված ե Հ.Ս.Խ.Հ. կենտրոնական գործադիր կոմիտեյի կողմից 1924 թ. մայիսի 11-ին. - Ե.: Տպ. Հայպոլիգրաֆի առաջին, [1924]. - 32 էջ, շարվ. 18,5X12,5 սմ:

Առանց շապկի: Նկարագրությունը կատարված է տիտղթ-ից և բնագրի առաջին էջից:

ՀԱԳ: ԳՊ

 

ԱՆԱՍՈՒՆՆԵՐԻ պետական կամավոր ապահովագրության կանոններ: (Անդրպետապի Հայաստ. լիազորի վարչություն). - Ե.: Տպ. Հայպոլիգրաֆի երկրորդ, 1924. - 24 էջ, շարվ. 14X9 սմ:

Տպարանի տվյալները վերցված են տիտղթ. դարձերեսից:

ՀԱԳ

 

ԱՆԴՐԵՅԵՎ ԱՆԴՐԵՅ

Ընկ. Անդրեյեվի զեկուցումը ռուս. կ.կ. XIII համագումարում: Հրատ. - Մարտակոչ N 22. - Թիֆլիս: Տպ. Ժ. Տ. Գ. Խ. Պոլիգր. բաժ. չորրորդ, 1924. - 40 էջ, շարվ. 17X11 սմ:

Տպարանի տվյալները վերցված են բնագրի վերջից: Շապկի վերջում Մարտակոչ հրատարակչության կողմից հրատարակված գրքերի ցանկ:

ՀԱԳ

 

ԱՆՏՈՇԿԻՆ Դ. = .

Պրոֆեսիոնալ շարժումը Ռուսաստանում / Թարգմ. Գ.Ա. = : (Հրատարակություն Հայաստանի արհեստակցական միությունների խորհրդի, արհեստակցական սերիա N 7). - Ե.: Տպ. Տպագրական տրեստի առաջին, 1924. - 101, 1 չհ. էջ, շարվ. 18X11սմ:

Շապկի և տիտղթ. վրա զարդ:

ՀԱԳ: ԱԿԳ: ԳՊ

 

ԱՇԸԳ Ղարիբ հիքեայէսի. թիւրքիւլէր իլէ: Չորրորդ տպ. - Ասիթանե: Տպ. Կիլիկիա, 1924. - 96 էջ:

Աշուղ Ղարիբի պատմութիւնը:

ՀԱԳ: ԳԱԹ

 

ԱՇԽԱՏԱՆՔ: Ընթեցարան բանվորների յեվ գյուղացիների համար: (Հայաստանի Սոցիալիստական Խորհրդային Հանրապետություն). - Ե.: Տպ. Պետհրատի առաջին Վաղաշապատում, 1924. - 120, 2 չհ. էջ, նկ., դիմանկ., շարվ. 21X12,5 սմ, գ. 80 կոպ.:

Շապիկի ձևավորումը Հ. Կոջոյանի: Տպարանի տվյալները վերցված են տիտղթ. դարձերեսից: Տիտղթ. վրա պետհրատի խորհրդանշանը:

ՀԱԳ: ԱԿԳ: ԳՊ: ԳԱԹ

 

ԱՇԽԱՏԱՆՔ յեվ պայքար: (Պրոլետարական գրադարան N 1): Հրատ. Պրոլետգրողների Քուրա խմբակցության. - Մ.: . , 1924. - 24 էջ, շարվ. 12X9 սմ, գ. 20 կ.:

Տպարանի տվյալները վերցված են տիտղթ. դարձերեսից: Շապկի վրա՝ Գ. Սաննիկով; Ն. Պոլետայեվ; Ե. Վերհարն; Ու. Ոյտմեն; Գ. Հայկունի; Հ. Հակոբյան; Սիրան; Վ. Զենդ; Յե. Մարտիրոսյան:

ՀԱԳ

 

ԱՇԽԱՏԱՆՔԻ որենսգիրք 1922 թվի: Հաստատված ե Համառուսաստանի կենտրոնական գործադիր կոմիտեյի խորհուրդների IV -րդ նստաշրջանում 1922 թ. հոկտեմբերի 30-ին և Անդրկովկասի դաշնակցային խորհրդի 1922 թ. դեկտեմբերի 30-ի N 70 վորոշմամբ տարածված ե Անդրկովկասի ամբողջ տերիտորիայի վրա: (Հրատ. Հայաստանի արհեստակցական միությունների խորհրդի). - Ե.: Տպ. Տրեստի առաջին, 1924. - 56 էջ, շարվ. 13,5X11 սմ, գ. 15 կոպ.:

Տիտղթ. վրա զարդ: Շապկի վրա՝ Արհեստակցական սերիա N 6: Բնագրի վերջում Հայաստանի Արհեստակցական միությունների խորհրդի հրատարակած գրքերի ցանկ:

ՀԱԳ: ԱԿԳ

 

ԱՇԽԱՏԱՎՈՐՈՒՀԻ, գնա պատգամավորական ժողով: Հ.Կ.Կ.Կ. հրատարակություն: (Բանվորուհու յեվ գեղջկուհու գրադարան N1). - Ե.: Տպ. Տպագրական տրեստի երկրորդ, 1924. - 23,1 չհ. էջ, շարվ. 14X9 սմ:

Տպարանի տվյալները վերցված են տիտղթ. դարձերեսից:

ՀԱԳ: ԳՊ

 

ԱՇՈՒՂ ՋԻՒԱՆԻ

Աշուղ Ղարիպի հէքեաթը: (Երգերովը միասին): Բ. տպագր.: ( Կիւթէմպէրկ մատենաշար, թիւ 42). - Կ.Պոլիս: Տպագր. Գուտենբերգ, Կ. Մագասճյան և ընկերության, 1924. - 109, Գ էջ, շարվ. 14,5X10սմ:

Տիտղթ. վրա զարդ: Բնագրի վերջում գրատուն Պիմեն Զարդարյան վիպական նոր հրատարակությունների (1918-1924) ցանկ:

ՀԱԳ

Գրատուն Հրանտ Սամուելյան, 1955, 114

 

ԱՊԱՀՈՎԱԳՐԱԿԱՆ գրքույկ = . (Ապահովագրական գանձարկղ= ). - Ե.: Տպ. Պետհրատի երկրորդ, 1924. - 21 էջ, շարվ. 14X9 սմ:

Նկարագրված օրինակը տիտղթ. չունի: Նկարագրությունը կատարված է շապկից: (Էջ 11-ից 20-ը Նոր վերնագիր՝ Հրահանգներ( I - IX):

ՀԱԳ: ԳՊ

 

ԱՊՐԵՍԵԱՆՑ ԱԲԷԼ

Չորս ամիս Խորհրդային Հայաստանում / Գրեց՝ Աբել Ապրեսեանց. - Բոստոն (Պոսթըն): Տպ. Պայքարի, 1924, 107, 1չհ. էջ, նկ., շարվ. 14,5X8սմ:

Շապիկը զարդափակ: Տիտղթ. դարձերեսին Երևանի Համալսարանի շենքի նկարը, իսկ բնագրի վերջում Աբովյան փողոցի նկար: Տիտղթ. վրա զարդ:

ՀԱԳ: ՊՀ: ԳԱԹ

Գրատուն Հրանտ Սամուելյան, 1955, 80

 

ԱՋԱՊԱՀԵԱՆ Կ.Մ.

Քնարիկ: [Բանաստեղծություններ]. - Բեյրութ: Տպ. Ս. Թաշճյանի, 1924. - 10 էջ, շարվ. 13X5սմ, գ. 3 ֆրանկ.

Նկարագրված օրինակը տիտղթ. չունի: Նկարագրությունը կատարված է շապկից: Շապկի վերջում զարդ:

ՀԱԳ: ԳԱԹ

 

ԱՌ վեհափառ Հայրապետ. Ամենայն հայոց Տ. Տ. Գէորգայ Ս. կաթողիկոսի եւ ծայրագոյն պատրիարքի Արարատեան Մայր Աթոռոյ Ս. Էջմիածնի 1924. - Երուսաղեմ.: Տպ. Ս. Հակոբյանց, 1924. - 8 էջ, շարվ. 16X 10 սմ:

Նկարագրված օրինակը տիտղթ. չունի: Նկարագրությունը կատարված է բնագրի առաջին էջից և շապկից:

ՀԱԳ: ԳԱԹ

 

ԱՌԱՋԻՆ աստիճանի աշխատանքի դպրոցի ծրագիր: Պետական հրատարակչություն N 186: (Հայաստանի Սոցիալիստական Խորհրդային Հանրապետություն: Սոցիալ. դրաստ. գլխ. վարչ.). - Ե.: Տպ. Պետհրատի առաջին Վաղ-պատում, 1924. - 88 էջ, շարվ. 21,5X12,5, գ 50 կ.:

Տպարանի տվյալները վերցված են տիտղթ. դարձերեսից:

ՀԱԳ: ԳՊ

 

ԱՌԵՎՏՐԱԿԱՆ ձեռնարկությունները Հայաստանի քաղաքներում յեվ քաղաքագյուղերում. 1923 թվի քաղաքային վիճակագրության նյութերը: (Հ. Ս. Խ. Հ Կենտր. վիճակագրական վարչության աշխատություններ Պրակ N4 տնտեսական վիճ. բաժին)= . 1923. (.... N 4. . - Ե. = ժ.: Տպ. Տրեստի առաջին 1924. - 41,1 չհ. էջ, աղյուսակ, շարվ. 22X18 սմ, գ. 2 ռ.:

ՀԱԳ: ԳՊ

 

ԱՏՐՈՒՇԱՆ Յ.Գ.

Ռումանահայ տարեցոյց 1925 / Կազմեց Յ.Գ. Ատրուշան, հրատարակիչներ Հ.Մ. Պոտուրեան; Յ.Գ. Աթանասեան. - Բուխարեստ (Պուքրեշ): Տպ. Քառթեա Ռոմանեասքը: = Cartea Romaneasca S. A., 1924. - 230, 1 չհ. էջ, շարվ. 12,5X8 սմ, գ. 40 լեյ:

Տիտղթ. զարդափակ: Շապկի վրա՝ 1925:

ՀԱԳ

 

ԱՐԱԲԵՐԷՆ լեզուի դիւրուսոյց խօսակցութիւն: Գրատուն Վ. Զարդարեան: (Հրատ. Վ. Զարդարեան գրատան-թիւ 5 Գահիրէ). - Կահիրե: 1924. - 64 երկսյուն էջ, շարվ. 15X8 սմ, գ. 5 ե.դ.:

Տպարանի տվյալները նշված չեն:

ՀԱԳ

ՍՊ

 

ԱՐԱՄ-ԳԱՌՆՕԷ

Բանաստեղծութիւններ: Գրքոյկ Ա. / Հրատարակիչ Վաղինակ Աւագեան. - Թավրիզ: Տպ. Ատրպատականի Հայոց թեմական, 1924. - 24 էջ, շարվ. 12,5X9,5սմ:

Բնագրի վերջում՝ զարդ:

ՀԱԳ: Մ

Գրատուն Հրանտ Սամուելյան, 1955, 17

 

ԱՐԵՇՅԱՆ ԳՐ.

Մի քանի խոսք լատինական գրերի զուգահեռաբար գործածության մասին:Հայկական տպագրի տառաձևերի բարեփոխման հանձնաժողովի հրատարակություն:- Ե.: Տպ. Տրեստի երկրորդ, 1924. - 19 էջ, շարվ. 19X12 սմ:

ՀԱԳ: Մ: ԱԿԳ: ՊՀ: ԳՊ

 

ԱՐԾՐՈՒՆԻ ՎԱՀԱՆ. Մ = M.

Ռուս-լատին-հայ բժշկագիտական բառարան: (Հրատ. Հ.Ս.Խ.Հ. Առժողկոմատի)= -- . ( .) / Հեղինակ Դոկտոր Վահան Արծրունի (համալսարանի մարդակազմության դասախոս). - Ե: Տպ. Տպագրական տրեստի երկրորդ, 1924. - XV. 262, 2 չհ. երկսյուն էջ, շարվ. 19X13,5 սմ, գ. մեկ չերվոնեց:

ՀԱԳ: Մ: ԱԿԳ

 

ԱՐԿ. Ա-Ն

Բանվորական շաժման պատմությունը Անգլիայում, Ֆրանսիայում յեվ Գերմանիայում: (Բանվորական շաժման յերեք տիպ) / Թարգմ. Աթայան Ա.; Դանիելյան Լ.: (Հրատ. Հայաստանի Արհեստակցական միությունների խորհրդի: Արհեստակցական սերիա N4). - 1-ին. Ե.: Տպ. Պոլիգրաֆտրեստի առաջին,1924. - 23, 1 չհ. էջ, շարվ. 18,5X12,5 սմ, գ 75 կոպ. չերվ.:

(էջ 226-234) գրականության ցանկ ռուսերեն:

ՀԱԳ: ԱԿԳ: ԳՊ

 

ԱՐՇԻՆ ՄԱԼ ԱԼԱՆ: (Պատկերազարդ): Ուրախ, զուարթ, քրքջալիր օբէրէթ որ արժանացաւ անխտիր այնքան խանդավառ ընդունելութեան: Հրատարակութիւն երրորդ. - Բոստոն: Տպ. Պայքար-ի, 1924. - 24 էջ, դիմանկ., 15X7,5 սմ:

Շապիկը զարդափակ, վրան՝ Սոխակ-ի մասնաւոր երգչուհի տիկ. Մ. Սուրաբյան-ի դիմանկարը:

ՀԱԳ: ԳԱԹ

 

ՏԱՐՊՈՒՎԻԼ ԲՕԼ

Կուզ Սիմոնը: Վիպակ ֆրանսական յեղափոխութենէն / Թարգմանեց Հ.Յ.Բ. [ոսպըյըքեան] - Վենետիկ: Ս. Ղազար, 1924. - 67 էջ, շարվ. 13X7 սմ:

Շապկի և տիտղթ. վրա զարդ: Թարգմանչի ազգանվան բացումը Մխիթարյան ցուցակներից (1934):

ՀԱԳ

Լիակ. ցուց. Վենետ. Մխիթ., 1934, 77: Ցուց. Վենետ. Մխիթ. 1960, 45: Գրատուն Հրանտ Սամուելյան, 1955, 46

 

ԱՐՍԼԱՆԵԱՆ ՅԱՐՈՒԹԻՒՆ

Օրիորդ Սաթենիկ (1914-1924): Հրտ. Հայ գրասիրած Լոյս միութեան թիւ 3. - Բուխարեստ (Պուքրէշ): Տպ. Մասիս, 1924. 156, 1 չհ. էջ, գլխազարդ, վերջազարդ, շարվ. 11,5X8 սմ, գ. 30 լեյ:

Բնագրից առաջ` Երկու խօսք / Հ. Մ. Պոտուրեան. Հիմնադիր հայ գրասիրաց Լոյս միութեան: Վերջին չհ. էջում` Հայ գրասիրաց Լոյս միության հրատարակված և հրատարակվելիք գրքերի ցուցակ:

Մ

 

ԱՐՏԱՒԱԶԴ ՎԱՐԴԱՊԵՏ

Տաթեւ կրօնական տարեցոյց: Գրական, բանասիրական, գեղարուեստական: Ա. տարի 1925. - Կ. Պոլիս: Հրատ. և տպագր. Հ. Մ. Սեթյանի, 1924. - Զ. 349, 2 չհ. էջ, 1 թ. դիմանկ., նկ., շարվ. 14,5X10 սմ:

Բնագրի էջ 7-8-Օրացոյց 1925 թուականին Քրիստոսի նոր տոմարու:

ՀԱԳ: ԱԿԳ

 

ԱՔԼՈՐ եղբայր կամ մանկան մը պատմութիւնը: Բարոյավէպ առածալից իմաստիւք: (Հրատարակութիւն Պիմէն Զարդարեան գրատան). - Կ.Պոլիս տպագր. Գուտենբերգ. Կ. Մագասճյան և ընկ., 1924. - 64 էջ. շարվ. 14,5X10սմ, գ. 40 ղրշ.:

Շապիկը զարդափակ: Բնագրի վերջին էջին՝ Հրապարակ ելած գրքերի ցանկ: Շապկի վերջին էջին՝ Կիւթեմպերկ մատենաշարի հրատարակութիւնների գրքերի ցանկ:

ՀԱԳ

 

ԲԱԲԻՅԱՆ ՍԻՄ.

Բանաստեղծություններ (1899-1924) / Սիմ. Համալյանի խմբագրությամբ ու ներածականով: Հրատարակություն: Յալթայի կենդրոնական հոբելյանական հանձնաժողովի. - Մ.: . , 1924. - XI, 196, 4չհ. էջ, շարվ. 9X7սմ:

Տպարանի տվյալները վերցված են բնագրի վերջից: Բնագրի վերջում զարդ: Շապիկը նկարազարդ: Տիտղթ. վրա հեղինակի ինքնագիրը՝ Մեծարգո գրականագետ Լեոյին, 1925թ. 22 / VI Սիմֆերոպոլ (Ղրիմ):

ՀԱԳ: Մ: ԱԿԳ: ԳԱԹ

 

*ԲԱՂԴԱՑՈՅՑ եւ երազահան. - Կ.Պոլիս: 1924. - 116 էջ:

Գրատուն Հրանտ Սամուելյան, 1955, 16

 

ԲԱՆԱՁԵՎԵՐ Ռ.Կ.Կ. 13-րդ կոնֆերենցիայի: Հրատ Հ.Կ.Կ.Կ.Կ. ագիտ-բաժնի. - Ե.: Տպ. Տրեստի առաջին, 1924. - 38 էջ, շարվ. 7X11 սմ, գ. 20 կոպ. չերվոնեց:

Տպարանի և թվականի տվյալները վերցված են շապկից:

ՀԱԳ: ԳՊ

 

ԲԱՍՄԱՋԵԱՆ Կ. [ԱՐԱՊԵՏ] Յ.

Բանասիրական թղթակցութիւնք Օրմանեան եւ Սարգիսեան վարդապետներու հետ 1887-1888 թուերուն: Հայաստանի քարտեսով. - Փարիզ: Տպ. Հակոբ Բ. Թյուրապյանի, 1924. - 45 էջ, 1 ծ.թ. քարտեզ., շարվ. 13X9 սմ:

Տիտղթից հետո՝ Բանասիրական թղթակցութիւնք: Բնագրից առաջ՝ Եղիա Տէմիրճիպաշեանի յիշատակին հեղ.՝ Կ.Յ. Բասմաջեանի և Եղիա Տեմիրճիպաշեան առ Կ.Յ. Բասմաջեան: Կ.Պոլիս, 6 փետր. 1887:

ՀԱԳ: ՊՀ: ԳԱԹ

Գրատուն Հրանտ Սամուելյան, 1955, 17

 

ԲԱՐԱԿԵԱՆ Վ.Յ.

Բժշկարան բարոյական ախտից եւ շտեմարան պիտանի գիտելեաց. - [Ֆրեզնո]= Fresno: 1924. - 126, 2 չհ. էջ, 1 թ. դիմանկ. Վ.Յ. Բարակյանի, նկ. , շարվ. 14X9,5 սմ,գ. 1 դոլար:

Տիտղթ. և շապիկը զարդափակ, վրան զարդ: Տիտղթ. դարձերեսին՝ Ձօն 1915-ի հայկական աղէտներու առթիւ Տիգրանակերտի մէջ նահատակուած եղբօրս՝ Կարապետ Բարակեանի յիշատակին: Հեղինակի տվյալները վերցված են բնագրի 1-ին էջից: Բնագրում վերջազարդեր:

ՀԱԳ

 

Բ.Գ.Կ.Բ. հետեվակի ժամանակավոր մարտական կանոնագիրք: Մաս I / Թարգմ. Ար. Ոհանյան: 23 նկարով: Կովկ. Կ. Բ. Ռազմա-հեղ. խ-ին կից հայկ. խմբագր. - հրատ. կոլլեգիա N 12: (Ս.Խ.Հ.Մ. - Հ.Ս.Խ.Հ. Հաստատվում ե 19 փետրվարի 1924 թ. Ս.Խ.Հ.Մ. Բոլոր զինված ուժերի գլխավոր հրամանատար՝ Ս.Խ.Հ.Մ.Ռ. - Հ.Խ. - ի անդամ Ս. Կամենյեվ, Ունշլիխտ. - Ե.: Տպ Տպագրական տրեստի երկրորդ, 1924. - 120, 14 չհ. էջ, նկ., շարվ. 12X7 սմ, գ. 75 կոպ:

Տպագրության վայրը, տպարանի տվյալները և թվականը վերցված են տիտղթ.. դարձերեսից:

ՀԱԳ: ԳՊ

 

ԲԵԲԵԼ Ա.

Կնոջ ներկա յեվ ապագա վիճակը / Թարգմ.՝ Ա. Թ.: Հրատ. Ռ. Կ.Կ. Անդր. Յերկրային կոմիտեյի. - Թիֆլիս: Տպ. Ժ.Տ.Գ.Խ. Պոլիգր. բաժ. չորրորդ, 1924- 35 էջ, շարվ. 14X10 սմ:

Տպարանի տվյալները վերցված են տիտղթ. դարձերեսից:

ՀԱԳ: ԱԿԳ

 

ԲԵՄ Դ. Ա.; ՎՈԼԿՈՎ Ա.Ա.; ՍՏՐՈՒՎԵ Ռ. Ե.

Հանրահաշիվ տարրական դասընթացին վերաբերյալ վարժությունների յեվ խնդիրների համառոտ ժողովածու: Մասն Ա.: Բնագրի 2-րդ հրատ. - ից թարգմանեց Արշակ Տոնյան; Պետական հրատարակչություն N 74: (Հայաստանի Սոցիալիստական Խորհրդային Հանրապետություն). - Ե.: Տպ. Պետհրատի առաջին Վաղարշապատում, 1924. - 176 էջ, շարվ. 20,5X12,5 սմ, գ. 1 ռ. 75 կ.:

Տպարանի տվյալները վերցված են տիտղթ. դարձերեսից:

ՀԱԳ: ԱԿԳ: ՊՀ: ԳՊ

Գրատուն Հրանտ Սամուելյան, 1955, 25

 

ԲԵՆԻԿ Ծ. ՎԱՐԴԱՊԵՏ

Դիմում հայ քահանայության. - Ե.: Տպ. Պետհրատի երկրորդ, 1924. - 14 էջ, շարվ. 14,5X9 սմ, գ. 10 կոպ:

ՀԱԳ: ԱԿԳ: ԳԱԹ

Գրատուն Հրանտ Սամուելյան, 1955, 25

 

ԲԵՆԻԿ Ծ. ՎԱՐԴԱՊԵՏ

Եջմիածնի Գերագույն խորհուրդը: (Հայ հավատացյալների ուշադրութեան). - Ե.: Տպ. Պետհրատի երկրորդ, 1924. - 26 էջ, շարվ. 14,5X9 սմ, գ. 20 կոպ.:

ՀԱԳ: ԱԿԳ

 

ԲԵՆԻԿ Ծ. ՎԱՐԴԱՊԵՏ

Թալանի վանքը. - Ե.: Տպ. Պետհրատի երկրորդ, 1924. - 18 էջ, շրվ. 14,5X9 սմ, գ. 15 կոպ.:

ՀԱԳ: ՊՀ: ԳՊ

 

ԲԵՆԻԿ Ծ. ՎԱՐԴԱՊԵՏ

Թալանի վանքը; Կուսակրոնությունը անառակություն ե.; Սնապաշտությունը քրիստոնեություն չե; Դիմում հայ քահանայության; Եջմիածնի Գերագույն խորհուրդը. - Ե.: Տպ. Պետհրատի երկրորդ, 1924. - 84 էջ, շարվ. 14X9 սմ, գ. 35 կոպ.:

ՀԱԳ: Մ: ԳՊ: ՊՀ

 

ԲԵՆԻԿ Ծ. ՎԱՐԴԱՊԵՏ

Կուսակրոնությունը անառակություն ե; Սնապաշտությունը քրիստոնեություն չե. - Ե.: Տպ. Պետհրատի երկրորդ, 1924. - 16 էջ, շարվ. 16X9 սմ, գ. 10 կոպ.:

ՀԱԳ: Մ: ԱԿԳ

 

ԲԵՆԻԿ Ծ. ՎԱՐԴԱՊԵՏ

Սրտագին խոսք: (Արտասահմանի հայ գաղութներին). - Ե.: Տպ. Պետհրատի երկրորդ, 1924. - 43 էջ, շարվ. 14X9 սմ, գ. 20կոպ.:

Բնագրի վերջում Բենիկ Ծ. վարդապետի հրատարակած գրքերի ցանկ:

ՀԱԳ: Մ: ԱԿԳ: ԳՊ: ԳԱԹ

Գրատուն Հրանտ Սամուելյան, 1955, 92

 

ԲԶՆՈՒՆԻ ԱՐՏ.

Առաջին կարգ:Ձեռնարկ անհրաժեշտ պատկոմական գիտելիքների: (Պատկոմի գրադարան թիվ 3: Մենք ենք նոր կյանքի հիմքը): Հրատ. Հայաստանի Կ.Յե. Մ. կենտկոմի. - Ե.: Տպ. Տրեստի առաջին, 1924. - 39 էջ, նկ., շարվ. 16,5X11 սմ, 15 կոպ:

Նկարագրությունը կատարված է շապկից և տիտղթ.ից: Շապկի վրա՝ նկ.:

ՀԱԳ: ԱԿԳ

 

ԲԸԽՈՎՍԿԻՅ Ն.Ի. [ԲԻԽՈՎՍԿԻ]

Ինչ ե տալիս բանվորին սոցիալական ապահովագրությունը:(Հ.Ս.Խ.Հ Սոցիալական ապահովագրության վարչություն: Աշխատանքի ժողովրդական կոմիսարիատ): Հրատ. Աշխժողկոմատի սոցիալական ապահովագրության վարչության. - Ե: Տ. Պետհրատի առաջին Վաղարշապատում, 1924. - 29, 1 չհ էջ, շարվ. 19X11 սմ, գ. 20 կոպ.:

Տպարանի տվյալները վերցված են տիտղթ. դարձերեսից: Տիտղթ. և շապկի նկարազարդումը՝ Դանչոյի:

ՀԱԳ: ԱԿԳ: ԳՊ

 

*ԲԺՇԿԱՐԱՆ Բարոյական ախտից. Ֆրեզնո: 1924. 126 էջ:

Գրատուն Հրանտ Սամուելյան, 1955, 112

 

ԲԼՈՆՍԿԻ Պ.Պ.

Առաջին տրիմեստրը առաջին աստիճանի նոր դպրոցում: Հրատ. Լենինականի գավլուսբաժնի N 20. - Լենինական: Տպ. Լենգավքաղգործկոմի Տեղական տնտեսության բաժնի, 1924. - 87, 1 չհ. էջ, շարվ. 17,5X11 սմ, գ. 40 կոպ.:

Տպագրության վայրը, տպարանի և թվական տվյալները վերցված են տիտղթ. դարձերեսից: Թարգմանչի մասին տվյալներ չկան:

ՀԱԳ: ԳՊ

 

ԲՈԳԴԱՆՈՎ ՅԵ.

Ինչպես եժանացնել կաթի արտադրությունը: Հրատ. Մարտակոչ N20. - Թիֆլիս: Տպ. Ժ.Տ.Գ.Խ. Պոլիգր. բաժ. չորրորդ, 1924. - 68 էջ, նկ., լուսանկ., շարվ. 18X11 սմ, գ. 30 կոպ.:

Տպարանի տվյալները վերցված են բնագրի վերջից:

ՀԱԳ: ԱԿԳ

 

ԲՈԼՇԵՎԻԿՆԵՐԻ Բագվի կազմակերպության քսանհինգ տարին: (Ադրբեջանի կոմմունիստական կուսակցության Բագվի կոմիտե): ԱԿԿ ԲԿ կից Բակինսկի րաբոչի կոոպերատիվ հրատարակչություն. - Բագու: Տպ. III ինտերնացիոնալ, 1924. - 156, 1 չհ. էջ, շարվ. 20X12 սմ:

Տիտղթ. վրա զարդ:

ՀԱԳ

 

ԲՈՒԽԱՐԻՆ Ն.

Լենինը վորպես մարքսիստ / Արտատպված ե Վ.Վահանյանի; Ա. Կարինյանի յեվ Դր. Սիմոնյանի խմբագրությամբ: Հրատարակված Լենին ժողովածուից: (Լենինյան գրադարան N2). - Մ.: Տպ. Հ.Ս.Խ.Հ. Պետհրատի N 134, 1924. - 97 էջ, շարվ. 13,5X9 սմ:

Խմբագիրների տվյալները վերցված են տիտղթ. դարձերեսից: Թարգմանչի մասին տվյալ չկա: Բնագրի վերջում Հ.Ս.Խ.Հ. Պետհրատի Մոսկվայի բաժանմունքի կողմից հրատարակված գրքերի ցանկ:

ՀԱԳ: ՊՀ

 

ԳԱԲԱՄԱՃԵԱՆ ՍԻՄՈՆ

Գրպանի տարեցոյց 1925: Զ. տարի / Կազմեց Սիմոն Գաբամաճեան: Գրատուն Ս. Գաբամաճեան. - Կ. Պոլիս: Տպ. Արամյանի, 1924. - 152 էջ, նկ., դիմանկ., շարվ. 10X7 սմ:

ՀԱԳ

 

ԳԱԲԱՄԱՃԵԱՆ ՍԻՄՈՆ

Գրպանի տարեցոյց 1925: Զ. տարի / Կազմեց Սիմոն Գաբամաճեան. - Կ. Պոլիս, գրատուն Ս. Գաբամաճեան, տպ. Արամյանի, 1924. - 14 էջ, նկ., դիմանկ., շարվ. 10X6,5 սմ, գ. 3 ղրշ.:

Տիտղթ. վրա զարդ: Տպարանի տվյալները վերցված են տիտղթ. դարձերեսից:

ՀԱԳ: Մ

 

ԳԱԲԻԿԵԱՆ Կ. [ԱՐԱՊԵՏ] ԳՈՒԺԿԱՆ ՍԵԲԱՍՏԻՈ

Եղեռնապատում: Փոքուն հայոց եւ նորին Մեծի մայրաքաղաքին Սեբաստիոյ: Գնա, Կարապետ, գնա, ողջ պիտի մնաս, ամեն բան աչքովդ պիտի տեսնես, ու պատմես մօտիկ ապագային: Երթա՜ս բարով, Աստուած հետդ ըլլայ: Եղբայրս՝ Հաճի Հովհաննէս Գաբիկեան: (Հրատարակութիւն Սեբաստիոյ Վերաշինութեան Միութեան, յ Ամերիկա). - Բոստոն: Տպ. Հայրենիք-ի, 1924. - 604էջ. նկ., դիմանկ., շարվ. 15,5X10սմ, գ. 2 դոլ:

Տիտղթ. գծափակ: Բնագրից առաջ՝ Ձօն հեղինակի կողմից՝ Յընթացս տարագրութեան կոտորեալ բիւրավոր Հայ Տղեկներու սրտամորմոք Յիշատակին: Հեղինակի Կ. Գաբիկյանի դիմանկարը և Երկու խոսք: Սեբաստիա քաղաքի 2 լուսանկ.: Տիտղթ. վրա՝ հեղ. Կ. Գաբիկեան՝ Գուժկան Սեբաստիոյ:

ՀԱԳ: Մ: ԱԿԳ

 

ԳԱԲՐԻԵԼՅԱՆ Ռ.[ՈՒԲԵՆ]

Հերոսը: (Պատմվածք ջայլամի մասին) / Նկ. Հ. Կոջոյան: (Հայաստանի Սոցիալիստական Խորհրդային Հանրապետություն): Պետհրատ N 126. - Ե.: Տպ. Պետհրատի առաջին Վաղարշապատում, 1924. - 23 էջ, նկ., շարվ. 16X12սմ, գ. 20 կոպ. չերվոնեց:

Տպարանի տվյալները վերցված են տիտղթ. դարձերեսից: Շապկի նկարազարդումը՝ Հ. Կոջոյանի:

ՀԱԳ: ԱԿԳ: ԽԱԳ: ԳՊ

 

ԳԱԶԱՆՃԵԱՆ ՅՈՎՀԱՆՆԷՍ

Նոր քերականութիւն արդի հայերէն լեզուի: Ա. եւ Բ. մաս Հնչաբանութիւն, բառագիտութիւն: Բարձրագոյն եւ լրացուցիչ դասընթացք: Կանոններ, հրահանգներ, ընթերցումներ, արտասանութիւններ, շարադրութեան նիւթեր եւն.: (Հրատարակութիւն Ս. Հակոբեան գրատան. - Կ. Պոլիս: Տպ. Հ. Ասատուրյան և որդիներ, 1924. - 248 էջ, շարվ. 14X9 սմ, գ. 100 ղրշ.:

Տպարանի տվյալները վերցված են տիտղթ. դարձերեսից:

ՀԱԳ: Մ: ԱԿԳ: ՊՀ: ԳԱԹ

 

ԳԱՄՄԵԼԼ ՉԱՐԼԶ ՌԻՉԱՐՏ

Երգիծաբանութիւններ եւ ուրիշ քերթուածներ / Թարգմանեց Հ. Արսէն Ղ. Ղազիկեան Մխիթարեանց: (Քերթողական մատենադարն Ի.). - Վենետիկ: Տպագր. Մխիթարյան, 1924. - 108,3 չհ. էջ, շարվ. 12,2X6 սմ:

Տիտղթ. և շապկի վրա զարդ: Շապկի վերջում Քերթողական մատենադարանի հրատարակած գրքերի ցանկ:

ՀԱԳ: ԱԿԳ: ԳԱԹ

Լիակ. ցուց. Վենետ. Մխիթ., 1934, 109: Ցուց. Վենետ. Մխիթ., 1960, 52

 

ԳԵԴԴԱ Ի.Մ.

Հողի մշակումը: 36 նկարով / Թարգմանեց Արշ. Մխիթարյան: Հրատարակչություն Մարտակոչ N16. - Թիֆլիս: Տպ. Ժ.Տ.Գ. Խ. Պոլիգր. չորրորդ, 1924. - 39,1 չհ. էջ, նկ., շարվ. 17X11 սմ, գ. 25 կոպ.:

Տպարանի տվյալները վերցված են բնագրի վերջից: Շապկի վրա՝ Հրատարակչություն Մարտակոչ N17:

ՀԱԳ: ԱԿԳ

 

ԳԵՂԱՐՔՈՒՆԻ Գ. [ԵՎՈՐԳ]

Ծաղկաստան: Ա. շարք: .[Բանաստեղծութ.]: Հրտ. Հայ Ծխան ի թիւ 1. - Վենետիկ: Ս. Ղազար, 1924. - 47 էջ, շարվ. 7X7սմ, գ. 5 ֆր.:

Բնագրում վերջազարդեր: Տիտղթ. վրա զարդ: Շապիկը զարդափակ, վրան զարդ: Հրատարակության տվյալները վերցված են շապկի վերջից:

ՀԱԳ: ԱԿԳ

Գրատուն Հրանտ Սամուելյան, 1955, 42

 

ԳԷՈՐԳ-ՄԵՍՐՈՊ

Աշխարհագրութիւն պատմական Հայաստանի: Գրատուն Մեսրոպ Ֆիլիպէ. - Կ.Պոլիս: Տպագր. Հ.Մ. Սեթյանի, 1924. - 31 էջ, նկ., շարվ., 13,5X9սմ:

ՀԱԳ

 

ԳԷՈՐԳ-ՄԵՍՐՈՊ

Հայոց պատմութիւն: Միջին Ա. տարի, Գ. տպագր.: Գրատուն Մեսրոպ Ֆիլիպէ. - .[Կ.Պոլիս]: Տպագր. Հ.Մ. Սեթյանի, 1924. - 141 էջ, նկ., շարվ. 13,5.X 9սմ:

Նկարագրված օրինակը տիտղթ. չունի: Նկարագրությունը կատարված է շապկից:

ՀԱԳ: ԱԿԳ: ՊՀ

 

ԳԻՆՈՍՅԱՆ ՀՈՎՀԱՆՆԵՍ

Խռովություն: [Պիես]. - Լենինական: 1924. - 68 մեքենագիր էջ, շարվ. 24X17սմ:

Նկարագրված օրինակը շապիկ և տիտղթ. չունի: Նկարագրությունը կատարված է բնագրի առաջին էջից:

ՀԱԳ

 

ԳԼՈՒԽՈՎ Մ.

Ի՞նչ ե կանաչ պարարտացումը յեվ ի՞նչ ոգուտ ե տալիս նա / Ըստ Մ. Գլուխովի: Կազմված ե խմբագրությամբ Խ. Յերիցյանի: (Հ. Կ.Կ.Կ.Կ. ագիտ բաժնի գյուղատնտեսական սերիա N 5). - Ե.: Տպ. Տրեստի առաջին, 1924. - 59,2 չհ. էջ, նկ., շարվ. 12X18 սմ, գ.25 կ:

Թարգմանչի տվյալները ջնջված են:

ՀԱԳ: ԱԿԳ: ՊՀ: ԳՊ

 

ԳՅՈՒՂԱՏՆՏԵՍԱԿԱՆ կոոպերացիան ինչպես յեվ ինչո՞վ ե ոգնում գյուղացուն: Հրատարակություն ՀԼԿՅԵՄ կենտկոմի N15: (Կոմյերիտ. գրադարան). - Ե.: Տպ. Տրեստի առաջին, 1924. - 12 էջ, շարվ. 13X9սմ, գ. 5 կոպ.:

Նկարագրված օրինակը տիտղթ. չունի: Նկարագրությունը կատարված է շապկից և դարձերսից:

ՀԱԳ: ԳՊ

 

ԳՈՅՈՒԹՅԱՆ կռվում: Ագիտ-պիես / 1 գործ. / Թարգմ. Ամո. Խարազյան: (Հայաստանի Սոցիալիստական Խորհրդային Հանրապետություն: Քաղաքական լուսավորության գլխավոր վարչություն N 16). - Ե.: Տպ. Պետհրատի առաջին Վաղարշապատում, 1924. - 24 էջ, շարվ. 18,5X11սմ:

Տպարանի տվյալները վերցված են տիտղթ. դարձերեսից:

ՀԱԳ: Մ: ԱԿԳ: ԳՊ: ԳԱԹ

 

ԳՈՐԲԱՉԵՎ Կ.Ա.

Մեղուների փտախտը յեվ նրա բժշկությունը / Թարգմ. Արշ. Մխիթարյան: Հրատ. Մարտակոչ N 19. - Թիֆլիս: Տպ. Ժ.Տ.Գ.Խ. Պոլիգր. բաժ. չորրորդ, 1924. - 68 էջ, նկ.,շարվ. 18X11 սմ, գ. 30 կոպ.:

Տպարանի տվյալները վերցված են վերջին էջից: Շապկի վերջում Մարտակոչ հրատարակության լույս տեսած գրքերի ցանկ:

ՀԱԳ: ԱԿԳ

 

ԳՈՐԲՈՒՆՈՎ Ն.

Ինչպե՞ս եր աշխատում Վլադիմիր Իլյիչը. - Ե.: Տպ. Տրեստի երկրորդ, 1924. - 8 էջ, շարվ. 17,5X10,5 սմ, գ. 5 կոպ.:

Թարգմ. և խմբ. տվյալները նշված չեն: Շապկի վրա վերնախորագիր (Հ.Կ.Կ.Կ.Կ. Ագիտ բաժնի սերիա N 21):

ՀԱԳ: ԱԿԳ: ԳՊ

 

ԳՈՐԼՈՎՍԿԻ

Բանվոր դասակարգի յեվ Ռ.Կ.Կ. դրոշի տակ: Հրատ. Կ.Կ. Բանակի ռազմա-հեղափոխական խորհրդին կից հայկական խմբագր. հրատարակչ. կոլլեգիայի: (ՍԽՀՄ ՀՍԽՀ) / Թարգմ. Լ. Դանիելյան. - Ե.: Տպ. Տրեստի առաջին, 1924. - 160 էջ, շարվ.14X9 սմ, գ. 40 կոպ.:

Տիտղթ. վրա նկ. խորհրդանիշ. գիտությունը ուժ ե կարգախոսով: Տպարանի տվյալները վերցված են տիտղթ. դարձերեսից: Բնագրից առաջ Ա. Շիֆրեսի առաջաբանը: Շապկի վերջում՝ Հայկ. խմբագր. հրատ. կոլլեգիայի հրատարակությամբ լույս տեսած գրքերի ցանկ:

ՀԱԳ: ԱԿԳ: ԳՊ

 

ԳՈՐԾԱՐԿՈՄՆԵՐԻ յեվ տեղկոմների ուղեցույց: Ֆաբրիկա-գործարանային յեվ տեղական կոմիտեների ձեռնարկ / Թարգմ. Ս. Աթայան; Կազմված ե Կագանովիչի; Մալկինի; Մարգոլինի; Ռուլովի և Սամարինի մասնակցությամբ; խմբ. Ի. Մալկինի: (Հրատարակություն Հայաստանի արհեստակցական միությունների խորհրդի: Պրոֆեսիոնալիստի գրադարան N 5: Արհեստակցական սեկցիա N 5). - Ե.: Տպ. Տպագրական տրեստի առաջին, 1924. - 237 էջ, շարվ. 13,5X10սմ, գ. 1 ռ.:

Նկարագրությունը կատարված է տիտղթ. - ից և շապկից: Կազմողների և խմբագրի տվյալները վերցված են տիտղթ. դարձերեսից: Շապկի դարձերեսին՝ լույս տեսած գրքերի ցանկ:

ՀԱԳ: ԱԿԳ: ԳՊ

 

ԳՈՐԾՆԱԿԱՆ մանկավարժություն: Պրակ I: Հրատ. Լենինականի (Ալեք-պոլի) գավ. լուս. բաժնի N 15. - Լենինական: Տպ. Լենինականի (Ալեք-պոլի) գավքաղգործկոմի տեղական տնտեսության բաժնի, [1924]. - 158 էջ, շարվ. 17,5X10,5 սմ, գ. 1 ռ. չերվ,:

Տպարանի տվյալները վերցված են տիտղթ. դարձերեսից: Թվականը՝ բնագրի առաջին էջից, մարտ, 1924 Լենինական:

ՀԱԳ

 

ԳՈՐԿԻ Մ.

Վլադիմիր Իլյիչ Լենին / Թարգմ.՝ Գ. Աբովի, խմբագր.՝ Ա. Տ. Հովհաննիսյանի: (Հ.Կ.Կ.Կ.Կ. ագիտ-բաժնի սերիա N 22). - Ե.: Տպագրական տրեստի երկրորդ, 1924. - 16 էջ, շարվ. 14,5X9 սմ, գ. 10 կոպ.:

ՀԱԳ: Մ: ԱԿԳ: ԳՊ

 

ԳՐԱԳԵՏ: Այբբենարան մեծահասակների համար / Կազմեցին քաղլուսվարի մի խումբ աշխատակիցներ: Յերկրորդ տիպ: Հայաստանի Սոցիալիստական Խորհրդային Հանրապետություն. - Ե.: Տպ. Պետհրատի առաջին Վաղարշապատում, 1924. - 32 էջ, նկ., շարվ. 20X12 սմ, գ. 20 կոպ.:

Տիտղթ. վրա՝ պետհրատի խորհրդանշանը: Տպարանի տվյալները վերցված են տիտղթ. դարձերեսից:

ՀԱԳ

 

ԳՐԱԳԵՏ: Այբբենարան մեծահասակների համար / Կազմեցին քաղլուսգլխվարի մի խումբ աշխատակիցներ: Յերրորդ տիպ: (Հայաստանի Սոցիալիստ. Խորհրդային Հանրապետություն). - Ե.: Տպ. Պետհրատի առաջին Վաղարշապատում, 1924. - 56 էջ, շարվ. 20X11,5 սմ, գ. 30 կոպ.:

Շապիկը նկարազարդ: Տիտղթ. վրա պետհրատի խորհրդանշանը: Տպարանի տվյալները վերցված են տիտղթ. դարձերեսից:

ՀԱԳ: ԳՊ

 

ԳՐԱՑՈՒՑԱԿ Ա. Եազըճեան գրատան: Գրավաճառ-հրատարակիչ ֆինճանճըլար, Պայպըլ Հաուզ Կոստանդնուպոլիս: 7-րդ տպագր. 1924-26 =Catalogue of the book-store A. Yazidjian. - 7 th edition 1924-26. - Կ. Պոլիս: Տպագր. Գուտենբերգ, Կ. Ն. Մագասճյան և ընկ., 1924. - ԺԵ, 160 էջ, շարվ. 14,5X10 սմ., գ. 30ղրշ.:

ՀԱԳ: Մ

 

ԳՐԱՑՈՒՑԱԿ գրատուն Հայ կրթական հիմնարկութեան = Catalogue of A. E. F. Book store Armenian Educational Foudation. New York, N Y. - Նյու-Յորք: 1924. - 15, 1 չհ. էջ, շարվ. 15X9 սմ:

Նկարագրված օրինակը տիտղթ. չունի: Նկարագրությունը կատարված է շապկից:

ՀԱԳ: ԱԿԳ

 

ԳՐԱՑՈՒՑԱԿ (1924թ. սեպտեմբեր) N3: (Հ.Ս.Խ.Հ. Պետական հրատարակչություն). - Ե.: Տպ. Պետհրատի երկրորդ, 1924, 16 էջ, շարվ. 17,5X11 սմ:

ՀԱԳ: Մ: ԳՊ

 

ԳՐԱՑՈՒՑԱԿ Պոսթընի եւ շրջակայքի ազգ. գրադարանի. - Բոստոն (Պոսթըն): Տպ. Հայրենիք, 1924. 48 էջ, շարվ. 12,7 X 8,5 սմ:

Նկարագրված օրինակը տիտղթ. չունի: Նկարագրությունը կատարված է շապկից: Շապիկը գծափակ:

ԱԿԳ

 

ԳՈՒՐԻՆ Գ. Ի.

Ծանրած կովի խնամքը / Թարգմանեց Լ. Դանիելյան; կազմված ե խմբագրությամբ Խ. Յերիցյանի: (Հ.Կ.Կ.Կ. Ագիտ-բաժնի գյուղատնտեսական սերիա N 9). - Ե.: Տպ. Տրեստի առաջին, 1924. - 40 էջ, նկ., շարվ. 17X 11 սմ, գ. 20 կոպ.:

Տպարանի տվյալները վերցված են տիտղթ. դարձերեսից:

ՀԱԳ: ՊՀ

 

ԳՈՒՐՎԻՉ Գ.Ս.

Խորհրդային սահմանադրության հիմունքները: Պրակ 1 / Ռուսերենի յերրորդ հրատարակությունից թարգմանեց Յե. Տ. - Մին.: Թույլատրված պետական Գիտական Խորհրդի գիտական-մանկավարժական սեկցիայի կողմից: Պետհրատ N 142: (Հայաստանի Սոցիալիստական Խորհրդային Հանրապետություն). - Ե: Տպ. Պետհրատի առաջին Վաղարշապատում, 1924. - 259 էջ, շարվ. 17,5X10 սմ, գ. 1 ռ. 70 կոպ.:

Տպարանի տվյալները վերցված են տիտղթ. դարձերեսից: Շապկի վերջում Հ.Ս.Խ.Հ. պետհրատի դասագրքերի սերիայով հրատարակված գրքերի ցանկ:

ՀԱԳ: ԱԿԳ: ՊՀ

 

ԴԱՐԲԻՆՅԱՆ Մ. [ԱԹԵՎՈՍ]

Մինիստրներ: Կոմեդիա մեկ գործ: (Փոքրերը կըխաղան մեծերի համար): Հրատարակություն Բաթումի հայարտան / Շապիկը նկարեց Գ. Քոչար. - Թիֆլիս: Տպ. Ժ.Տ. Գ. Խ. Պոլիգրաֆ բաժնի չորրորդ, 1924. - 32 էջ, շարվ. 17X10սմ, գ. 50 կոպ. չերվոնեց:

Տպարանի տվյալները վերցված են տիտղթ. դարձ երեսից: Բնագրից առաջ՝ Իր թանկագին ծնողներ Կարապետ յեվ Սալոմե Դարբինյաններին (Ասլանյան) վորդիական ջերմ սիրով նվիրում է հեղինակը: Շապիկը նկարազարդ: Նկարչի տվյալները վերցված են շապկի վերջից:

ՀԱԳ

 

ԴԵԲՈՐԻՆ Ա.

Լենինը վորպես մարտնչող մատերիալիստ: Հեղինակի նախաբանով / Արտատպված ե Վ. Վահանյանի, Ա. Կարինյանի յեվ Դր. Սիմոնյանի խմբագրությամբ հրատարակված Լենին ժողովածուից: (Լենինյան գրադարան 1). - Մ.: Տպ. Հ.Ս.ԽՀ. Պետական Հրատարկչության, 1924. - 91 էջ, շարվ. 20X12,5 սմ:

Տպարանի և խմբագրական կազմի տվյալները վերցված են տիտղթ. դարձերեսից: Վերջում հրատակչության կողմից նոր լույս տեսած գրքերի ցանկ:

ՀԱԳ: ԳՊ

 

ԴԵՐԱՍԱՆ-գրականագետ Միքայել Մանվելյանի բեմական 30-ամյա գործունեության հոբելյանական ալբոմ. - Ե.: Տպ. Տրեստի առաջին, 1924. - 24 երկսյուն էջ, 1 չհ. էջ նոտա, նկ., դիմանկ., շարվ. 24X19 սմ:

Տիտղթ. - ից առաջ դիմանկարը նկարիչ Մ. Սարյանի (1924), տիտղթ. - ից հետո նկարներ Վ. Թերլեմեզյանի և Ս. Հովհաննիսյանի գործերից: Բնագրում կան դիմանկարներ, նկարներ դերակատարումներից: Տպարանի, տպագրության վայրի և թվականի տվյալները վերցված են տիտղթ. դարձերեսից:

ՀԱԳ

 

ԴԻԿՇՏԵՅՆ

Ով ինչով է ապրում: Գ. Պլեխանովի առաջաբանով / Թարգմ.՝ ռուս. Գ.Տ.Ա.: (Հայաստանի Սոցիալիստական Խորհրդ. Հանրապետություն): Պետական հրատ. N 102: Առանց տպագրութ. վայրի հիշատակութ.: Տպ. Լենինականի Գավքաղ Տեղ-Տնտ. բաժնի, 1924. - 49 էջ, շարվ. 17,5X11 սմ, գ. 20 կոպ.:

Տպարանի տվյալները վերցված են շապկից: Շապկի վրա՝ Հայաստանի կոմունիստական կուսակցության կենտրոնական կոմիտեի Ագիտ-Պրոպ. բաժնի սերիա N 9:

ՀԱԳ: Մ: ԱԿԳ

 

ԴՈՒՐԳԱՐՅԱՆ Մ.

Կարմիր արեվ: Ընթերցարան, առաջին տարի / Կազմեց Մ. Դուրգարյան: Պետական հրատարակչություն N 141: (Հայաստանի Սոցիալիստական Խորհրդային Հանրապետություն). - Ե.: Տպ. Պետհրատի առաջին Վաղարշապատում, 1924. - 53. 2 չհ. էջ, նկ., շարվ. 21X12,5 սմ, գ. 70 կոպ.:

Շապկի նկարազարդումը՝ Հ. Կոջոյանի: Տպարանի տվյալները վերցված են տիտղթ. դարձերեսից: Տիտղթ. վրա Պետհրատի խորհրդանիշը:

ՀԱԳ: ԳՊ: ԳԱԹ

 

ԴՈՒՐԳԱՐՅԱՆ Մ.

Կարմիր արեվ: Ընթերցարան, առաջին տարի: (Բ. տպ. վերամշակված յեվ լրացրած) / Կազմեց Մ. Դուրգարյան: Պետհրատ N 190: (Հայաստանի Սոցիալիստական Խորհրդային Հանրապետոություն). - Ե.: Տպ. Պետհրատի առաջին Վաղարշապատում, 1924. - 62, 2 չհ էջ, նկ., շարվ. 20X12 սմ, գ. 40 կ.:

Տպարանի տվյալները վերցված ն տիտղթ դարձերեսից: Շապկի վրա՝ 1925:

ՀԱԳ: ԳՊ

 

ԴՈՒՐԳԱՐՅԱՆ Մ.

Կարմիր արեվ: Յերկրորդ տարի / Կազմեց Մ. Դուրգարյան: Պետական հրատարակչություն N 106: (Հայաստանի Սոցիալիստական Խորհրդային Հանրապետություն). - Ե.: Տպ. Պետհրատի առաջին Վաղարշապատում, 1924. - 171,5 չհ. էջ, նկ, շարվ. 21X12,5 սմ, գ. 1ռ.:

Տպարանի տվյալները վերցված են տիտղթ. դարձերեսից; Շապկի ձևավորումը՝ Մ. Սարյանի:

ՀԱԳ: ԳՊ

 

ԴՈՒՐԳԱՐՅԱՆ Մ.

Կարմիր արեվ: Յերրորդ տարի / Կազմեց Մ. Դուրգարյան: Պետական հրատարակչություն N 170: (Հայաաստանի Սոցիալիստական Խորհրդային Հանրապետություն). - Ե.: Տպ. Պետհրատի երկրորդ, 1924. - 212 էջ, նկ., շարվ. 21X12,5 սմ, գ. 1ռ. 30 կ.:

Տպարանի տվյալները վերցված են տիտղթ. դարձերեսից: Շապկի ձևավորումը՝ Մ. Սարյանի:

ՀԱԳ: ԳՊ: ԳԱԹ

 

ԴՈՒՐԵԱՆ ՂԵՒՈՆԴ

Պարզ քարոզներ / Գրեց Ղեւոնդ եպս. Դուրեան հոգեւոր հովիւ Մանչեսթրի: Հտ. Բ. - Փարիզ: Տպագր. Կ. Հ. Ներսեսի, 1924. - 314, 4 չհ. էջ, 1 թ. դիմանկ., նկ., շարվ. 13X8 սմ:

Տիտղթ. վրա զարդ:

ՀԱԳ

 

*ԵՂԻՇԷ

Եղիշէի վարդապետի հարցմունք եւ պատասխանիք իր գիրս ծննդոց / Հրատ. Հ. Ներսէս վ. Ակինեան Մխիթ. ուխտէ: [Հտ. Ա.]. - Վիեննա: 1924. - 36 էջ:

ԸԳՄԳ 1972, 8: Գրատուն Հրանտ Սամուելյան, 1955, 27-28

 

ԵՂԻՇԷ

Եղիշէի վարդապէտի հարցմունք եւ պատասխանիք ի գիրս ծննդոց / Հրատ. Հ. Ներսէս Վ. Ակինեան Մխիթ. ուխտէ. - Վիեննա: Տպ. Մխիթարյան, 1924. - 78 էջ, շարվ. 21X14 սմ:

Տիտղթ. վրա զարդ: Շապկի վրա՝ Քննական հրատարակութիւն մատենագրութեան եւ թարգմանութեան նախնեաց հայոց:- Հտ. Բ. - Պրակ 2:

ՀԱԳ

Գրատուն Հրանտ Սամուելյան, 1955, 27-28

 

ԵՆՎԱԼԴ Մ.

Հրացանա-հրաձգային գործ / Փոխադրեց՝ Գ. Կուրանյան: Հրատարակություն Հայկական խմբագրական-հրատարակչական կոլլեգիայի, Կ.Կ. բանակի ռազմա-հեղափոխական խորհրդին կից: (Ս.Խ.Հ.Մ. Հ.Ս.Խ.Հ.). - Ե.: Տպ. Տպագրական տրեստի երկրորդ, 1924. - 74 էջ, գծանկ., շարվ. 14X9սմ, գ. 35 կոպ.:

Տպարանի տվյալները վերցված են տիտղթ. դարձերեսից: Բնագրի վերջում 6 էջ բառացուցակ:

ՀԱԳ: ԱԿԳ: ԳՊ

 

ԵՍԱՅԵԱՆ ԶԱՊԷԼ

Անձկության ժամեր: [Արձակ]: (Մատենաշար Ալիք, թիւ 1). - Սելանիկ: Տպագր. Ալիք; 1924. - 56 էջ, շարվ. 14X9սմ, գ. 5 տրախմի:

Տիտղթ. և շապկի վրա զարդ:

ՀԱԳ: ԱԿԳ: ԳԱԹ

Գրատուն Հրանտ Սամուելյան, 1955, 10

 

ԵՍԱՅԵԱՆ ԶԱՊԵԼ

Վերջին բաժակը: Բագոսի Գործ ամսագրեն արտագրուելով վերստին աչքէ անցուած: Ա. Շարք: Մատենաշար Հայկաշեն, թիւ 8: (Հրատարակութիւն Կիլիկիա գրավաճառանոցի թիւ 21). - Կ.Պոլիս: Տպ. Ս. Տեր-Սահակյանի, 1924. - 87 էջ, շարվ. 14,5X9սմ, գ. 75 սենթ:

Տպարանի տվյալները վերցված են տիտղթ. դարձերեսից: Շապկի և տիտղթ. վրա զարդ: Տիտղթ. դարձերեսին հեղինակի մյուս գործերի ցուցակը: Տիտղթ. վրա հեղինակի ինքնագիրը՝ Մեծ բանաստեղծ Ե. Չարենցին:

ՀԱԳ: ԳԱԹ

Գրատուն Հրանտ Սամուելյան, 1955, 95

 

*ԵՐԳԱՐԱՆ գրպանի. - Բեյրութ: 1924:

Գրատուն Հրանտ Սամուելյան, 1955, 28

 

ԵՐԵՆԲՈՒՐԳ Ի. [ԼՅԱ]

Ծխամորճ: [Պատմվածք] / Շապկի ֆոտո-մոնտաժը՝ Միքայել Մազմանյանի. - Ե.: Տպ. Տպագրական տրեստի երկրորդ, 1924. - 23էջ, շարվ. 14,5X9 սմ:

Տպարանի տվյալները վերցված են տիտղթ. դարձերեսից: Ֆոտոմոնտաժողի տվյալները՝ շապկի վերջից: Տիտղթ. զարդափակ: Շապիկը նկարազարդ: Թարգմանչի մասին տվյալներ չկան:

ՀԱԳ: ԱԿԳ: ԳՊ

 

3-րդ Կովկասյան հրացանաձիգ դիվիզիայի տոնը: (Բանվոր-ի գրադարան N 12). - Լենինական: Տպ. Տեղական տնտեսության բաժնի, 1924. - 16 էջ, շարվ. 17,5X11 սմ:

Առանց շապկի:

ՀԱԳ: ԳՊ

 

*ԵՕԹԵՐՈՐԴ օր ադվենտիստ սրուդլար. - Թավրիզ: Տպ. Ատրպ. Հայոց թեմի, 1924. - 88 էջ:

Յոթերորդ օրվա ադվենդիստ բողոքականները:

ԱԿԳ

 

ԶԱՐԵՒԱՆԴ Ս.

Անցորդի տպաւորութիւններ: (Տեղահանութեան եւ ջարդի արատներ Պօլսէն դեպի Էնկիւրիւ եւ Չանկըրը): Դանիէլ Վարուժանի եւ Տոքթ. Ռ. Չիլինկիրեանի (Սեւակ) գերեզմանները / Հեղինակ բժիշկ Ս. Զարեւանդ. - Նյու-Յորք (Նիու Յօրք): 1924. - 111. - 2չհ էջ, շարվ. 13,5X8,5սմ:

Տիտղթ. զարդափակ:

ՀԱԳ: ՊՀ

 

ԶԱՔԱՐԵԱՆ ԶԱՊԷԼ

Ազատ խոհեր: Հտ. Ա. - Ալեքսանդրիա (Աղեքսանդրիա): Տպագր. Արամ Գասապյանի, 1924. - Բ, 96 էջ, դիմանկ., շարվ.13X9 սմ, գ. 10 եգ. դհ.:

Զապել Զաքարյանի գունավոր դիմանկ.:

ՀԱԳ: ԱԿԳ

Գրատուն Հրանտ Սամուելյան, 1955, 5: ՍՊ

 

ԶԳՕՆԵԱՆ Մ. [ԻՀՐԱՆ]

Չուչուլիկա [Արտոյտ]: [Չափածո] / Գրեց՝ Մ. Զգօնեան: (Հրատարակութիւն Ջահակիր գրական ընկերակցութեան). - Վառնա: Տպ. Հրազդան-ի, 1924. - 56էջ, շարվ. 14X12,5սմ, գ. 10 լեվ:

Շապկի և տիտղթ. վրա զարդ: Բնագրում՝ գլխազարդ:

ՀԱԳ: Մ

Գրատուն Հրանտ Սամուելյան, 1955, 80

 

ԶԳՕՆԵԱՆ Մ. [ԻՀՐԱՆ]

Պատկերներ: (Մանկական-պատանեկան): (Հրատարակութիւն Ջահակիր գրական ընկերակցութեան: Մանկական գրադարան թիւ 1) / Գրեց Մ. Զգօնեան. - Վառնա: Տպ. Հրազդան, 1924. - 14 էջ, նկ. շարվ., 12,5X9 սմ:

Շապիկը զարդափակ: Գլխազարդ, վերջազարդ:

ՀԱԳ: ԱԿԳ

Գրատուն Հրանտ Սամուելյան, 1955, 80

 

ԶԳՕՆԵԱՆ Մ. [ԻՀՐԱՆ]

Պատկերներ: (Մանկական-պատանեկան): / Գրեց Մ. Զգօնեան (Հրատարակութիւն Ջահակիր գրական ընկերակցութեան: Մանկական գրադարան թիւ 1). - Վառնա: Տպ. Հրազդան, 1924. - 48 էջ, շարվ. 13 X 9 սմ, գ. 5 լեվա:

Տիտղթ. վրա զարդ: Շապիկը զարդափակ:

ԱԿԳ

 

ԶԵԿՈՒՑՈԻՄ Պօղոսեան Ազգ. երկսեռ վարժարանի Աղեքսանդրիոյ 1923-1924 տարւայ գործունէութեան. - Կահիրե (Գահիրէ): Տպ. Հուսաբեր, 1924. - 85 էջ, 2 ծ.թ., շարվ. 16,5X10,5 սմ:

ՀԱԳ: Մ: ԱԿԳ

ՍՊ

 

ԶԻՆՈՎՅԵՎ Գ.

Մեր հերթական անելիքները: (Հոկտեմբերյան հեղափոխության 7-րդ տարեդարձի առթիվ): Հ.Կ.Կ.Կ.Կ. հրատարակչություն. - Ե.: Տպագր. Տրեստի Ղարաքիլիսայի, 1924. - 60, 2չհ. էջ, շարվ. 14X9սմ, գ. 20 կոպ.:

Տպագրության վայրը վերցված է շապկից:

ՀԱԳ: ԱԿԳ: ՊՀ

 

ԶՄԻՒՌՆԻԱՀԱՅ կեանքը զինադադարէն յետոյ: Ահավոր փլուզումը: (Մատենաշար Նոր օր, թիւ 3). - Աթենք: Տպ. Նոր օր, 1924. - 40էջ, նկ., 3չհ. էջ նկ., շարվ. 14X10 սմ:

Բնագրի վերջում Նոր օր մատենաշարի հրատարակությունների ցանկ:

ՀԱԳ: Մ: ԳԱԹ

Գրատուն Հրանտ Սամուելյան, 1955, 31

 

ԶՈՐԻՆ Ս.

Ինչ ասել ե Լենին: (Կոմյերիտական գրադարան, N 8). - Հրատ. Հ. Կ. Յե. Մ. կոմիտեի. - Ե.: Տպ. Տպագրական տրեստի առաջին, 1924. - 18 էջ, շարվ. 13X9 սմ, գ. 8 կոպ.:

Շապկի վրա՝ Լենինյան գրադարան: Տպարանի տվյալները վերցված են տիտղթ. դարձերեսից: Թարգմանչի տվյալները ոչ մի տեղ նշված չէ: Շապկի նկարազարդումը՝ Հ. Կոջոյանի:

ՀԱԳ: ԱԿԳ: ԳՊ

 

ԶՎՈՐԻԿԻՆ Պ.Պ.

Բազմամյա սննդատու խոտասերմերի կուլտուրան / (Թարգմանեց Դ. Դերենիկյան): (Հրատարակչություն Մարտակոչ N 15). - Թիֆլիս: Տպ. Ժ.Տ.Գ.Խ. պոլիգրաֆբաժնի չորրորդ, 1924. - 54, չհ. էջ, շարվ.16,5X11 սմ, գ. 25 կոպ.:

Տպարանի տվյալները վերցված են բնագրի վերջից:

ՀԱԳ

 

*ԶՈՒՀՈՒՐ իլահիլէրի. - Հալեպ: 1924. - 36 էջ:

Հայտնութեան շարականներ:

ՀԱԳ: ԱԿԳ

 

ԶՕՀՐԱՊ ԳՐԻԳՈՐ

Անհետացած սերունդ մը: [Վիպակ]: (Ժամանակակից մատենաշար, թիւ38: Հրատարակութիւն Վաղինակ Ս. Բիւրատ.). - Կ.Պոլիս: Տպ. Արամյանի, 1924. - 151 էջ, շարվ. 14X8,5 սմ:

Շապկի վրա. Երկրորդ տարագր., շապկի եւ տիտղթ. վրա զարդ: Բնագրի վերջում նկ.:

ՀԱԳ: Մ: ԱԿԳ: ԳԱԹ

Գրատուն Հրանտ Սամուելյան, 1955, 10

 

ԶՕՀՐԱՊ ԳՐԻԳՈՐ

Փոթորիկը: (Նորավէպ): Հրատարակութիւն Վ. Ս. Բիւրատ: (Ժամանակակից մատենաշար թ. 39). - Կ.Պոլիս: Տպ. եւ կազմատուն Արամյանի, 1924. - 15էջ, շարվ. 14,5X8 սմ:

Առանց շապկի: Տպարանի և կազմատան տվյալները վերցված են բնագրի վերջից: Տիտղթ. վրա զարդ:

ՀԱԳ: ԳԱԹ

Գրատուն Հրանտ Սամուելյան, 1955, 101

 

ԶՕՐԱՎԱՐ Անդրանիկի կովկասեան ճակատի պատմական օրագրութիւնը 1914-1917: Օրագրուած զօրավարին թիկնապահ զինուորէն. - Բոստոն (Պոսթոն): Տպ. Պայքար-ի, 1924. - 200էջ, նկ., շարվ. 14X8,5սմ:

Շապիկը զարդափակ:

ՀԱԳ

 

ԸՆԴԱՐՁԱԿ երազահան եւ բախտացոյց: Հմայութիւններ եւ գուշակութիւններ եւ ուրիշ կարեւոոր գիտելիքներ / Կազմեց Մ. Գուշակ: Հրատ. Հրատարակչական ընկ. գրատան. - Բոստոն (Պոսթըն): Տպ. Հայրենիք, 1924. - 94, 1 չհ. էջ, շարվ. 13,5X8,5 սմ:

Տպագրության տվյալները և թվականը վերցված են տիտղթ. դարձերեսից: Տիտղթ. վրա զարդ:

ՀԱԳ

 

ԸՆԴԱՐՁԱԿ տարեցոյց 1925: Նոր շրջան Ա. տարի: (Սեփականութիւն Ս. Փ. Ազգ. հիւանդանոցի). - Կ. Պոլիս: Տպ. Հ. Մ. Սեթյանի, [1924]. - նկ., 399 էջ, 4 թ. դիմանկ., շարվ. 15X9 սմ:

Տիտղթ. վրա զարդ:

ՀԱԳ

 

ԸՆԿ. ԲՈՒԽԱՐԻՆԻ զեկուցումը ռուս. Կ. Կ. XIII համագումարում: (Հրատարակություն Մարտակոչ, N 23). - Թիֆլիս: Տպ. Պոլիգրաֆի չորրորդ, 1924. - 47 էջ, շարվ. 17X11 սմ:

Տպարանի տվյալները վերցված են բնագրի վերջից: Թարգմանչի և խմբագրի տվյալները նշված չեն:

ՀԱԳ: ԱԿԳ

 

ԸՆԿ. Գ. ԶԻՆՈՎԵՎԻ զեկուցումը ռուս. Կ.Կ. XIII համագումարում 1924 թ. մայիսի 24-ին: (Հրատ. Մարտակոչ N 21). - Թիֆլիս: Տպ. Պոլիգրաֆ բաժ. չորրորդ, 1924. - 99 էջ, շարվ. 17X11 սմ:

Տպարանի տվյալները վերցված են բնագրի վերջից: Թարգմանչի և խմբագրի տվյալները նշված չեն:

ՀԱԳ

 

ԹԷՈԴԻԿ

Ամենուն տարեցոյցը: ԺԹ. տարի 1925. - Վիեննա = Vienna: Տպ. Մխիթարյան հայրերի, 1924. - 432 էջ, նկ, շարվ. 16X10 սմ, գ. 30 ֆր.:

Տիտղթ. վրա զարդ: Տօմարական օրացոյց (423-432 երկսյուն էջ):

ՀԱԳ: Մ: ԱԿԳ: ՊՀ: ԳԱԹ

Գրատուն Հրանտ Սամուելյան, 1955, 140

 

ՏԻՒ ԹԵՐԱՅԼ ԲՕՆՍՕՆ

Կարմիր մարդոց երդումը: (Ժամանակակից մատենաշար թիւ 47): Հրատարակիչ Վաղինակ Ս. Բիւրատ. - Կ.Պոլիս: Տպագր. Հ. Ասատուրյան որդիներ, 1924. - 524, 2 չհ. էջ, շարվ. 14,5X9 սմ:

Տպագրության վայրի, տպագրության և թվական տվյալները վերցված են տիտղթ. դարձերեսից: Էջ 504-ում՝ վերջազարդ: Բնագրի վերջում՝ Երկու խօսք, հրատարակչէն: Վերջին էջին՝ թերթերի, պրակների և գրքերի առաքման գործակալության տեղեկատվություն գրքերի վերաբերյալ:

ՀԱԳ

Գրատուն Հրանտ Սամուելյան, 1955, 44

 

ՏԻՒ ԹԵՐԱՅԼ ԲՕՆՍՕՆ

Ռօքանպօլ: Պատկերազարդ վէպ: Հտ. Ա.: (Հրատարակութիւն Տեր-Սահակեան Գրատան). - Կ.Պոլիս: Տպագր. Մ. Տեր-Սահակյանի, 1924. - 204 էջ, նկ., շարվ. 15X9 սմ:

Հտ. Ա-ից Զ մի կազմի մեջ շարունակվող էջակալությամբ առանձին տիտղթ-ով: Թարգմանչի տվյալները հիշատակված չեն:

ՀԱԳ: ԳԱԹ

 

ՏԻՒ ԹԷՐԱՅԼ ԲՕՆՍՕՆ

Ռօքանպօլ: Պատկերազարդ վէպ: Հտ. Բ: (Հրատարակութիւն Տէր Սահակեան գրատան). - Կ.Պոլիս: Տպագր. Մ. Տեր Սահակյանի, 1924. - (211-412) էջ, նկ., շարվ., 15X9սմ:

Տիտղթ. վրա զարդ: Հտ. Ա-ից Զ. Մի կազմի մեջ շարունակվող էջակալությամբ առանձին տիտղթ. - ով: Թարգմանչի տվյալները հիշատակված չեն:

ՀԱԳ: ԳԱԹ

 

ՏԻՒ ԹԷՐԱՅԼ ԲՕՆՍՕՆ

Ռօքանպօլ: Պատկերազարդ վէպ: Հտ. Գ.: (Հրատարակութիւն Տէր Սահակեան գրատան). - Կ.Պոլիս: Տպագր. Մ. Տէր Սահակյանի, 1924. - (419-622) էջ, շարվ. 15X9 սմ:

Տիտղթ. վրա զարդ: Հտ. Ա-ից Զ. մի կազմի մեջ շարունակվող էջակալությամբ, առանձին տիտղթ. - ով: Թարգմանչի տվյալները հիշատակված չեն:

ՀԱԳ: ԳԱԹ

 

ՏԻՒ ԹԷՐԱՅԼ ԲՕՆՍՕՆ

Ռօքանպօլ: Պատկերազարդ վէպ: Հտ. Դ.: (Հրատարակութիւն Տէր-Սահակեան գրատան). - Կ.Պոլիս: Տպագր. Մ. Տէր-Սահակյանի, 1924. - (627-813) էջ, շարվ. 15X9 սմ:

Տիտղթ. վրա զարդ: Հտ. Ա-ից Զ. մի կազմում շարունակվող էջակալությամբ, առանձին տիտղթ-ով: Թարգմանչի տվյալները հիշատակված չեն:

ՀԱԳ: ԳԱԹ

 

ՏԻՒ ԹԷՐԱՅԼ ԲՕՆՍՕՆ

Ռոքանպօլ: Պատկերազարդ վէպ: Հտ. Ե.: (Հրատարակութիւն Տէր-Սահակեան գրադարան). - Կ.Պոլիս: Տպագր. Մ. Տեր-Սահակյանի, 1924. - (819-997) էջ, շարվ. 15X9 սմ:

Տիտղթ. վրա զարդ: Հտ. Ա-ից Զ. մի կազմի մեջ շարունակվող էջակալությամբ, առանձին տիտղթ-ով: Թարգմանչի տվյալները հիշատակված չեն:

ՀԱԳ: ԳԱԹ

 

ՏԻՒ ԹԷՐԱՅԼ ԲՕՆՍՕՆ

Ռօքանպօլ: Պատկերազարդ վէպ: Հտ. Զ.: (Հրատարակութիւն Տէր-Սահակեան գրատան). - Կ.Պոլիս: Տպագր. Մ. Տեր-Սահակյանի, 1924. - (1003-1360)էջ, նկ., շարվ. 15X9 սմ:

Տիտղթ. վրա զարդ: / Հտ. Ա-ից Զ մի կազմի մեջ շարունակվող էջակալությամբ, առանձին տիտղթ. - ով: Թարգմանչի մասին տվյալները հիշատակված չեն:

ՀԱԳ: ԳԱԹ

 

ԹԷՐԼԷՄԷԶԵԱՆ ՌՈՒԲԷՆ

Կոմիտաս վարդապետ կեանքը եւ գործունէութիւնը / Գրեց Ռուբէն Թէրլէմէզեան: (Ազգային մատենադարան ՃԲ.). -Վիեննա: Տպ. Մխիթարյան, 1924. - 96 էջ, 1 թ. դիմանկ., շարվ. 13,5X7,5 սմ:

Զույգ. տիտղթ. վրա զարդ: Բնագրի վերջում Ազգային մատենադարան մատենաշարի հրատարակած գրքերի ցանկ:

ՀԱԳ: Մ

ԸԳՄԳ 1972, 19-20, 97: Գրատուն Հրանտ Սամուելյան, 1955, 46, 133

 

ԹՈԹՈՎԵՆՑ ՎԱՀԱՆ

Պողպատի ճաշ: [Պիես 3 արար]. - Ե.: Տպ. Տպագրական տրեստի երկրորդ, 1924. - 40 էջ, շարվ. 14,5X9սմ, գ. 40 կ.:

Շապիկը և տիտղթ. գծափակ:

ՀԱԳ: ԱԿԳ

 

ԹՈԹՈՎԵՆՑ ՎԱՀԱՆ

Սեղբոսը: [Պատմվածք]: (Նոր-Ակոսի գրադարան N 6). - Ե.: Տպ. Տպագրական տրեստի երկրորդ, 1924. - 24էջ, շարվ. 14X9 սմ, գ. 20 կոպ.

Տպարանի տվյալները վերցված են տիտղթ. դարձերեսից:

ՀԱԳ: ԱԿԳ

ԹՈՄՍԸՆ Ճ. Մ. (TOMSON J.M.)

Ճերմակ ծաղիկը: Հրատարակութ. Ամերիկեան Պորտ. ընկերութեան. - Կ. Պոլիս: 1924. - 8 էջ, շարվ. 13X8 սմ:

Նկարագրված օրինակը տիտղթ. չունի: Նկարագրությունը կատարված է շապկից:

ՀԱԳ

 

ԹՈՎՄԱՍԵԱՆ ՎԱՀԱՆ

Յառաջադիմութեան պայմանները նկարագրի վերլուծում: Նշանակեցէք ձեր թերութիւններն ու առաւելութիւննրը / Կազմեց՝ Վահան Թովմասեան. - Նյու-Յորք (Նիւ Եորք): 1924. - 16 էջ, շարվ. 13,5X8 սմ, գ. 15 սենթ:

Նկարագրված օրինակը տիտղթ. չունի: Նկարագությունը կատարված է շապկից:

ՀԱԳ

 

ԹՈՒՄԱՆՅԱՆ ՀՈՎՀ [ԱՆՆԵՍ]

Գիքորը: [Պատմվածք]: (Հայաստանի Սոցիալիստական Խորհրդային Հանրապետություն) / Նկարիչ՝ Հակոբ Կոջոյան. - Պետհրատ թիվ 90. - Ե.: Տպ. Լուսժողկոմատի Վաղարշապատում, 1924. - 31, 1չհ, էջ., նկ., շարվ. 18X12սմ:

Նկարչի տվյալները վերցված են շապկից: Շապիկը նկարազարդ: Տպարանի տվյալները վերցված են տիտղթ. դարձերեսից:

ՀԱԳ: Մ: ԱԿԳ: ԽԱԳ: ԳՊ: ԳԱԹ

 

ԹՈՒՄԱՆՅԱՆ Մ.

Բամբակի մշակությունը: (Պատկերազարդ) / Խմբ.՝ Խ. Յերիցյանի: (Հ. Կ.Կ.Կ.Կ. ագիտ-բաժնի գյուղատնտեսական սերիա N8). - Ե.: Տպ. Տպագրական տրեստի առաջին, 1924. - 73 էջ, նկ., շարվ. 16X11 սմ, գ. 35 կոպ.:

Տպարանի տվյալները վերցված են տիտղթ. դարձերեսից:

ՀԱԳ: ԱԿԳ: ԳՊ

 

ԺԱՎՈՐՈՆԿՈՎ Բ.; ԳԵՅՆԻԿԵ Ն.; ԳԱՐՏՎԻԳ Ա.

Պատմությունն ու հասարակագիտությունը դպրոցում: (Աշխատանքի մեթոդները) / Բ.Ն. Ժավորոնկովի խմբագրությամբ; թարգմ. Ա.Բ.: (Կենտրոնական հումանիտար մանկավարժական ինստիտուտի թանգարան): Հրատարակ. Վրաստանի Լուսավորության Աշխատավորների կենտրոնական տան. - Թիֆլիս: Տպ. Ժ.Տ.Գ.Խ. Պոլիգրաֆ բաժնի, չորրորդ, 1924. - 115 1չհ. էջ, շարվ. 17X11 սմ:

Տպարանի տվյալները վերցված են տիտղթ. դարձերեսից: Շապկի վերջին էջին Լուս. աշխատավորների տան հրատարակությունների ցանկ:

ՀԱԳ

 

ԻՆԳՈՒԼՈՎ Ա.

Ռուսաստանի կոմմունիստական կուսակցությունը յեվ ուսուցչությունը / Թարգմ.՝ Ա. Նազարյանի: (Հ.Կ.Կ.Կ.Կ. Ագիտ բաժնի հրատարկչություն N 43). - Ե.: Տպ. Տրեստի առաջին, 1924. - 72 էջ, շարվ. 13X9 սմ, գ. 25 կոպ.:

Տպարանի տվյալները վերցված են տիտղթ. դարձերեսից:

ՀԱԳ: ՊՀ

 

ԻՆՉ Ե պետական ապահովագրությունը / Կազմ. Ե.Վ. - Փ.; խմբ. Ա. Գարամյան: Հրատարակություն Հայպետապի: (Ապահովագրությունը միություն ե - միությունը՝ ույժ: Գյուղատնտեսական սերիա: (Ապահովագրողի գրադարան N 1). - Ե.: 1924. - 20 էջ, շարվ. 13X9 սմ, գ. 5 կոպ.:

Շապկի դարձերեսին՝ Ապահովագրողի գրադարան և Հայպետհրատի հրատարակության գրքերի ցանկ:

ՀԱԳ: ԱԿԳ: ԳՊ

 

ԻՆՉ յեն պատգամավորական ժողովները յեվ ինչ տվին նրանք Անդրկովկասի աշխատավորուհուն: Անդրկովկասի Երկրային կոմիտեի բանվորուհիների յեվ գեղջկուհիների բաժնի հրատարակություն. - Թիֆլիս: Տպ. Ժ.Տ.Գ.Խ. պոլիգրաֆ. բաժ. չորրորդ, 1924. - 32 էջ, շարվ. 13,5X9 սմ:

Տպարանի տվյալները վերցված են տիտղթ. դարձերեսից:

ՀԱԳ

 

ԻՆՉՊԵՍ պետք ե վերաբերվել պետապին: Ապահովագրության գլխավոր կանոններ / Կազմ. Ե. Վ. - Փ; խմբ. Ա. Գարամյան: Հրատ. հայպետապի: Ապահովագրությունը միություն ե - միությունը՝ ույժ: Գյուղատնտեսականի սերիա (Ապահովագրողի գրադարան N 4). - Ե.: 1924. - 30էջ, շարվ. 13X9 սմ, գ. 8 կոպ.:

Շապկի վերջում՝ Ապահովագրողի գրադարան և Հայպետապի հրատարակության գրքերի ցանկ:

ՀԱԳ: ԱԿԳ: ԳՊ

 

ԻՆՉՈՒ՞ պետք ե ցելը վաղ ցանել / Թարգմ. Ռ. Տ.: (Ագիտ-բաժնի գյուղատնտեսական սերիա N10): Հրատ.՝ Հ.ԿԿ.Կ.Կ. - Ե.: Տպ. Տրեստի առաջին, 1924. - 32 էջ. - շարվ. 14X9 սմ, գ. 10 կոպ.:

Տպարանի տվյալները վերցված են տիտղթ. դարձերեսից:

ՀԱԳ: ԳՊ

 

ԻՇԽԱՆԵԱՆ ԲԱԽՇԻ

Երկու ամիս բօլշեվիկեան բանտում: Կենսագրական գծեր՝ Վ. Նաւասարդեան: (Մատենաշար Յուսաբեր, թիւ 5). - Կահիրե: Տպ. Հուսաբեր, 1924. - 196 էջ, 1թ. դիմանկ., շարվ. 14,3X9սմ, գ. 10ե. դ.:

Շապկի վերջում Մատենաշար Յուսաբեր-ի հրատարակած գրքերի ցանկ:

ՀԱԳ: ԱԿԳ: ՊՀ: ԳԱԹ

Ս Պ

ԻՎԱՆՈՎ Մ.Ֆ.

Գյուղատնտեսական թռչունի սնուցումը յեվ գիրացումը / Թարգմանեց Ֆ. Դաստակյան: Հրատարկչություն Մարտակոչ N 10. - Թիֆլիս: Տպ. Ժ. Տ. Գ. Խ. Պոլիգր. բաժ. չորրորդ, 1924. - 45, 3 չհ. էջ, նկ., շարվ. 16,5X11 սմ, գ. 20 կոպ.:

Տպարանի տվյալները վերցված են բնագրի վերջից:

ՀԱԳ: ԱԿԳ

 

ԻՒՎԷԶԵԱՆ ՅԱԿՈԲ

Տարերք ձայնագրութեան. - Բեյրութ (Պէյրութ): 1924. - 29,1 չհ. նոտա էջ, 24 երկսյուն էջ, շարվ. 9X16 սմ:

Շապկի վրա՝ երաժշտական եւ ձայնագրական գիտելիքներ / Դասագիրք ձայնագրութեան պատրաստեց Յակոբ Իւվէզեան երաժիշտ ուսուցիչ: Պէյրութ; 1926: Շապիկը զարդափակ:

ՀԱԳ

 

ԼԵՆԻՆ: Ժողովածու / Ժողովածուն կազմեցին յեվ խմբագրեցին Վ. Վահանյան; Ա. Կարինյան; Դ. Սիմոնյան: Գրքի մոնտաժը յեվ շապիկը՝ Կ. Հալաբյանի. - Մ.: Տպ. Հ.Ս.Խ.Հ. Պետհրատի N131, 1924. - 364, 14 չհ. էջ, նկ., դիմանկ., շարվ. 20X12 սմ:

Նկարագրությունը կատարված է տիտղթ. - ից և տիտղթ. դարձերեսից: Բնագրի վերջում ծանոթագրություններ և Հ.Ս.Խ.Հ. Պետհրատի Մոսկվայի բաժանմունքի կողմից հրատարակած գրքերի ցանկ:

ՀԱԳ: ԱԿԳ

 

ԼԵՆԻՆ Ն. (Վ. Ի. ՈՒԼՅԱՆՈՎ)

Կոոպերացիայի մասին / Թարգմ.՝ Հար. Թումյանի: (Հ.Կ.ԿԿ.Կ ագիտ-բաժնի հրատարակ. N 41, Կոոպերացիայի սերիա. - Ե.: Տպ. Տպագրական տրեստի երկրորդ, 1924. - 51 էջ, շարվ. 13,5X9 սմ, գ. 20 կոպ.:

Տպարանի տվյալները վերցված են տիտղթ. դարձերեսից: Շապկի վրա՝ Հ.Կ.Կ.Կ.Կ. ագիտբաժնի հրատարակչություն: Շապկի վրա նկ.:

ՀԱԳ: ԱԿԳ: ԳՊ

 

ԼԵՆԻՆ Ն.

Մարքսի յեվ մարքսիզմի մասին Վ. Վահանյանի նախաբանով և ծանոթություններով / Խմբ. Վ. Վահանյանի և Դր. Սիմոնյանի: (Լենինյան գրադարան N 6). - Մ.: Տպ. Հ.Ս.Խ.Հ. Պետհրատ N 201. - 1924. - XI, 290, 6 չհ. էջ, շարվ. 14X9 սմ:

Բնագրի վերջին էջում ՀՍԽՀ Պետհրատի Մոսկվայի բաժանմունքի կողմից հրատարակած գրքերի ցանկ:

ՀԱԳ: Մ

 

ԼԵՆԻՆ Ն.

Յերիտասարդական միությունների խնդիրները / Հրատ. Ռ.Կ.Յե. Միության Անդրկովկասի յերկրային կոմիտեյի: (Կոմերիտական գրադարան N26). - Թիֆլիս: Տպ. Ժ.Տ.Գ.Խ. Պոլիգրաֆ չորրորդ բաժանմունքի, 1924. - 56 էջ, շարվ. 13X9 սմ:

Թարգանչի տվյալները նշված չեն:

ՀԱԳ

 

ԼԵՆԻՆ Վ.Ի.

Յերիտասարդության մասին (Ճառեր յեվ հոդվածներ) / Լ.Բ.Կամենյեվի խմբագրությամբ յեվ նախաբանով; թարգմ.՝ Ա. Տ. Հովնանյանի: (Կոմյերիտականի գրադարան N1): Հ.Կ.Կ.Կ.Կ հրատ. - Ե.: Տպ. Տպագրական տրեստի երկրորդ, 1924. - 115,1 չհ. էջ, շարվ.17X11 սմ, գ. 50 կ.:

Տպարանի տվյալները վերցված են տիտղթ. դարձերեսից: Շապկի ձևավորումը՝ Ե. Դանչոյի: Շապկի վրա՝ Հ.Կ.Կ.Կ.Կ. ագիտ-բաժնի հրատարակության թիվ 39:

ՀԱԳ: ԱԿԳ: ՊՀ: ԳՊ

 

ԼԵՆԻՆԸ պատկազմում: Գրական ժողովածու նվիրված Լենինի հիշատակին / Խմբագրությամբ Արմենի: N 1 Պատկոմի գրադարան. Լենինական: Տպ. Լեվգավքաղգործկոմի Տեղական տնտեսության բաժնի, 1924. 23,1 չհ. էջ, նկ., շարվ. 18 X13 սմ, գ. 25 կոպ.:

Շապկի վրա` Գրական ալմանախ որգան լենպատկազմակերպության գրական սեկցիայի: Տպագրության տվյալները և թվականը վերցված են շապկի վերջից:

ԳՊ

 

ԼԵՌ-ԿԱՄՍԱՐ

Անվավեր մեռելներ: (Հակակրոնական ֆելյետոններ) / պատկերազարդեց Կարո Հալաբյան: (Հայաստանի Սոցիալիստական Խորհրդային Հանրապետություն). - Պետական հրատարակչություն N 127. - Ե.: Տպ. Պետհրատի առաջին Վաղարշապատում, 1924. - 48 էջ, նկ. շարվ. 18X11,5սմ:

Նկարագրությունը կատարված է շապկից և տիտղթից: Տպարանի տվյալները վերցված են տիտղթ. դարձերեսից: Շապիկը գծափակ. վրան նկ.:

ՀԱԳ: ԱԿԳ: ԳԱԹ

ԼԵՎԳՈՒՐ Ա.

Յերիտասարդական շարժումը արեվմուտքում յեվ արեվելքում: (Յերիտասարդ կոմմունիստի գրադարան N2): Յերիտասարդական շարժման խմբակների ձեռնարկի կոնսպեկտ / Թարգմ.՝ Ա. Տ. Հովնանյան: Հ.Կ.Կ.Կ.Կ. հրատ. - Ե.: Տպ. Տպագրական տրեստի երկրորդ, 1924. - 92 էջ, շարվ. 18X10 սմ, գ. 40 կոպ.:

Տիտղթ. զարդափակ: Շապկի ձևավորումը՝ Ե. Դանչոյի:

ՀԱԳ: ՊՀ: ԳՊ

 

ԼԻԱԿԱՏԱՐ ցուցակ գրքերու Մխիթարեան տպարանին 1716-1923. - Վենետիկ: Տպ. Ս. Ղազար, 1924. - 32 էջ, շարվ. 15,5X9 սմ:

Տիտղթ. վրա զարդ:

ՀԱԳ

 

ԼԻԲԿՆԵԽՏ Վ.

Յերկու աշխարհ / Ռուս. թարգմ.՝ Հայկ Հով.:(Հայաստանի Սոց. Խորհրդային Հանրապետություն). - Ե.: Տպ. Պետհրատի երկրորդ, 1924. - 90 էջ, շարվ. 14X9 սմ, գ. 30 կոպ.:

Տպարանի տվյալները վերցված են տիտղթ. դարձերեսից:

ՀԱԳ: ԱԿԳ: ԳՊ

 

ԼԻԼԻՆԱ Զ.

Լենինը վորպես մարդ / Թարգմ. Ա. Խ.: (Կոմյերիտական գրադարան N10). - Հրատ. Հ. Կ. Յե. Մ. կենտկոմի. - Ե.: Տպ. Տրեստի առաջին, 1924. - 24 էջ, շարվ. 13,5X9 սմ, գ. 10 կոպ.:

Տպարանի տվյալները վերցված են տիտղթ. դարձերեսից:

ՀԱԳ: ՊՀ

 

ԼԻԼԻՆԱ Զ[ԻՆՈՎԵՎԱ]

Կոմմունիստական ընտանիքից դեպի կոմմունիստական հասարակություն / Թարգմ.՝ Շ. Գարագաշ, Հրատ. Մարտակոչ N 7. - Թիֆլիս: Տպ. Ժ.ՏԳ.Խ. Պոլիգրաֆ բաժ. չորրորդ: 1924. - 136 էջ, շարվ. 17X10,5 սմ, գ. 75 կոպ.:

Տպարանի տվյալները վերցված են բնագրի վերջից:

ՀԱԳ: Մ: ԱԿԳ: ՊՀ

 

ԼԻՒԼԷՃԵԱՆ Լ.Կ.

Առաքելոց վանքին կռիւը: (Հայ յեղափոխութենէն դրուագ մը) / Պատմեց՝ զօր. Անդրանիկ; գրի առաւ՝ Լ.Կ. Լիւլէճեան. - Բոստոն.: (Պօսթըն): Տպ. Պայքար-ի, 1924. - VIII, 79էջ, 1թ. դիմանկ., շարվ. 13,5X8,5 սմ,գ. 50 սենթ:

Տիտղթ. դարձերեսին՝ Այս գրքին զուտ հասոյթը յատկացուած է Հայաստանի Համալասարանին ի յիշատակ զօր Անդրանիկի նահատակ զինուորներուն: Բնագրից առաջ՝ Քանի մը խօսք Առաքելոց վանքի կռիւին առթիւ (I-VIII) էջ: Շապիկը զարդափակ:

ՀԱԳ: ԱԿԳ: ԳԱԹ

Գրատուն Հրանտ Սամուելյան, 1955, 12

 

ԼՅՈՒԲԻՄՈՎ ԼԵՎ

Քաղաքատնտեսության դասընթացք: Աշխատանքային արժեքի տեսություն; Մարքսյան փողի տեսություն; Հավելյալ արժեք; Արտադրության գնի տեսություն; Եկսկուրսներ / Թարգմ. Գ. Ալթունյանի: (Հայաստանի կոմկուսակցության լենգավկոմի ագիտ. պրոպ. բաժնի սերիա N 1). - Լենինական: 1924. - 257 էջ, շարվ. 17,5X11սմ:

Բնագրի սկզբում՝ գրքում գործածված տերմինների հայերեն թարգմանություն և հատուկ անունների ցանկ:

ՀԱԳ: ԱԿԳ

 

ԽԱՇՄԱՆԵԱՆ Յ.

Ամերիկահայ հանրագիտակ տարեգիրք 1925 = Armenian encyclopedic almanac. - Բոստոն (Պօսթըն): Տպ. Հայրենիք, 1924. - 762 էջ, նկ. զարդ, զարդափակ էջեր, դիմանկ., շարվ. 16X10,5սմ, գ. 2 դոլ.:

Բնագրի սկզբում (1-16) Օրացույց Հայաստանեայց եկեղեցւոյ 1925 տարւոյ (ըստ նոր տոմարի): Էջ (17-30) գովազդներ զարդափակ: Բնագրի վերջում նույնպես գովազդային էջեր: Տիտղթ. և շապիկը նկարազարդ (Ազատության արձանը):

ՀԱԳ: ԳԱԹ

Գրատուն Հրանտ Սամուելյան, 1955, 140

 

ԽԱՉԱՆՅԱՆ Հ.

Ստանոկի մոտ: [Բանաստեղծություններ]. - Մ.: Տպ. ՀՍԽՀ Պետհրատի Մոսկվայում, 1924. - 16 էջ, շարվ. 13X8 սմ:

Հեղինակի մասին երկու խոսք խորագրի տակ հանդես է գալիս Մոսկվայի հայ պրոլետգրողների Զարկ խմբակցությունը: Տպարանի տվյալները վերցված են տիտղթ. դարձերեսից: Նկարագրությունը կատարված է շապկից և տիտղթից:

ՀԱԳ: ԳԱԹ

ԽԱՉԻԿԵԱՆ ԹԱԳՒՈՐ

Դիմակները վար / Գրեց՝ Թագւոր Խաչիկեան. - Փարիզ: Տպ. Արձագանգ, 1924. - 8 էջ, շարվ. 10X10 սմ:

Նկարագրված օրինակը տիտղթ. չունի: Նկարագրությունը կատարված է շապկից:

ՀԱԳ

 

ԽԱՐՉԵՆԿՈ Վ.

Հորթերի խնամքը / Թարգմ. Ան. Ղազարյան: Այս գիրքը տպվում ե Ռուսաստ. կոմմունիստ կուսակցության Անդրկովկ. Յերկրային կոմիտեյի պատվերով: Հրատարակչության Մարտակոչ N11. - Թիֆլիս: Տպ. Ժ.Տ.Գ.Խ. Պոլիգրաֆ բաժնի չորրորդ, 1924. - 39,1 չհ. էջ, նկ, շարվ. 17X11 սմ, գ. 15 կ.:

Տպարանի տվյալները վերցված են բնագրի վերջից:

ՀԱԳ: ԱԿԳ

 

ԽՈՀԱՐԱՐԵԱՆ ՅԱԿՈԲ

Հայ հաւատքը: (Մռայլ ու պայծառ պատկերներ) / Գրեց Յակոբ Խոհարարեան. - Նյու-Յորք: [1924]. - 88 էջ, շարվ. 12,5X9 սմ:

Տիտղթ. զսարդափակ, վրան զարդ: Բնագրից առաջ հեղինակի Իմ ձօնս: Պայմանական թվականը վերցված է էջ 7-ից Յանուար 1924 Ուստր Մէսէչուսէթս:

ՀԱԳ: ԱԿԳ

 

ԽՈՆԴԿԱՐՅԱՆ ԱՐՇ.

Բանթղթակից Յասարի վերելքը:(Պատմվածք): Խորհրդ. Հայաստ. բան-բաժնի հրատ. N 1.: Շապիկը և նկարները Գ. Գյուրջյանի. - Ե.: Տպ. Տրեստի առաջին, 1924. - 27 էջ, նկ., շարվ. 13,5X9սմ, գ. 20կոպ.:

Տպագրության վայրը, տպարանի և թվական տվյալները վերցված են տիտղթ. դարձերեսից: Նկարչի տվյալները՝ շապկի վերջից: Շապիկը զարդափակ:

ՀԱԳ: ԱԿԳ: ԳՊ: ԳԱԹ

 

ԽՐՃԻԹ ընթերցարան: Ժողովածու N1: (Հ.Ս.Խ.Հ. քաղաքական լուսավորության գլխավոր վարչության N20). - Ե: Տպ. Տրեստի առաջին, 1924. - 81, 2 չհ. էջ, շարվ. 17X11 սմ, գ. 30 կոպ.:

Շապկի վերջում՝ Քաղլուսգլխվարի հրատարակությունների ցանկ:

ՀԱԳ: ԱԿԳ: ԳՊ

 

ԾՐԱԳԻՐ լենինիզմի ուսումնասիրության խմբակի: Հրատ. Հ.Կ.Յե.Մ. Կենտկոմի: (Կոմյերիտական գրադարան N 12). - Ե.: Տպ. Տրեստի առաջին, 1924. - 16 էջ, նկ., շարվ. 19X11 սմ:

Նկարագրված օրինակը տիտղթ. չունի: Նկարագրությունը կատարված է շապկից:

ՀԱԳ: ԳՊ

 

ԾՐԱԳԻՐ ԼԿՅԵ միության I կատեգորիայի խմբակի: I ցիկլ-Խորհրդային միություն-4 զրույց II Ցիկլ; Լենինյան կոմյերիտմիություն; 5 զրույց III Ցիկլ; ՌԿԿ 4 զրույց: Հրատ. Լկյեմ կենտկոմի: (Կոմյերիտական գրադարան N17). - Ե.: Տպ. Տրեստի առաջին, 1924. - 40 էջ, շարվ. 17X11 սմ:

Տպարանի տվյալները վերցված են տիտղթ. դարձերեսից:

ՀԱԳ: ԳՊ

 

ԾՐԱԳԻՐ-կանոնագիր հայ կարմիր խաչի եւ Daughters of Armenia, inc. հատուած Հայաստանի պետական կարմիր խաչի. - Բոստոն: Տպ. Պայքար, 1924. - 24 էջ, շարվ 15X8 սմ:

Նկարագրված օրինակը տիտղթ. չունի: Նկարագրությունը կատարված է շապկից: Շապիկը գծափակ:

ՀԱԳ: Մ: ԱԿԳ

 

ԾՐԱԳԻՐ-կանոնագիր հայ կարմիր խաչի: Հիմնուած 1921, յուլիս 4-ին: Նյու-Յորք (Նիւ Եորք): 1923. - Բոստոն: Տպ. Հայրենիք-ի, 1924. - 29 էջ, շարվ. 14X8,5 սմ:

Տիտղթ. և շապիկը գծափակ և կարմիր Խաչի Խորհրդանշաններով: Տպագրության տվյալները և թվականը վերցված են տիտղթ. դարձերեսից:

ՀԱԳ

 

ԿԱԼԻՆԻՆ; ԿՐՈՒՊՍԿԱՅԱ

Աշխատանքը գյուղում: Զեկուցում Ռ.Կ.Կ. XIII համագումարում: Հրատ. Մարտակոչ N 25. - Թիֆլիս: Տպ. Ժ.Տ.Գ.Խ. Պոլիգրաֆ բաժնի չորրորդ, 1924. - 42, 1 չհ. էջ, շարվ. 17X10,5 սմ:

Տպարանի տվյալները վերցված են բնագրի վերջից: Շապկի վերջում՝ Հրատարակչություն Մարտակոչ-ի կողմից լույս տեսած գրքերի ցանկ:

ՀԱԳ

 

ԿԱՄԵՆԵՎ

Ընկ. Կամենեվի զեկուցումը ՍԽՀՄ կառավարության գործունեյության մասին / Թարգմ. Ա. Աթայան: (Հ.Կ.Կ.Կ.Կ. ագիտ-բաժնի սերիա N 11). - Ե.: Տպ. Տրեստի առաջին, 1924. - 46 էջ, շարվ. 16,5X11սմ, գ. 25 կոպ.:

Նկարագրված օրինակը տիտղթ. չունի: Նկարագրությունը կատարված է շապկից:

ՀԱԳ

 

ԿԱՆԱՏՉԻԿՈՎ Ս.

Մարտական դիրքում: Հրատ. Հ. Կ. Յե. Մ. կենտկոմի: (Կոմյերիտական գրադարան, N 11). - Ե.: Տպ. Տրեստի առաջին, 1924. - 15 էջ, շարվ. 12,5X9 սմ, գ. 8 կոպ.:

Տպարանի տվյալները վերցված են տիտղթ. դարձերեսից: Շապկի նկարազարդումը Հ. Կոջոյանի:

ՀԱԳ: ԱԿԳ: ԳՊ

 

*ԿԱՆՈՆԱԳԻՐ Կամք մարմնամարզ[ական] ակումբի եւ հայ հետազօտիչներու ընկերութեան (Կ. Մ. Ա. Հ. Հ. Ը.). - Ալեքսանդրիա: Տպ. Արամ Գասպարյանի, 1924. 12 էջ, շարվ. 12,4 X 9 սմ:

ՍՊ

ԿԱՆՈՆԱԳԻՐՔ Հ.Ս.Խ.Հ. դատարանակազմության: Հ.Ս.Խ.Հ. դեկրետների յեվ վորոշումների հավաքածու 1924 ապրիլ N 4. - Ե.: Տպ. Տրեստի առաջին, 1924. - 31 էջ, շարվ. 18,5X12,5 սմ:

Նկարագրված օրինակը տիտղթ. չունի: Նկարագրությունը կատարված է շապկից և բնագրի առաջին էջից:

ՀԱԳ: Մ

 

ԿԱՆՈՆԱԴՐՈՒԹՅՈՒՆ այգեգործական ու գինեգործական կոոպերատիվ ընկերության: (Հրատ. Հայաստանի Ս.Խ.Հ. գյուղատնտեսական կոոպերացիայի Միության Հայգյուղկոոպ-ի. - Լենինական: Տպ. Լենինականի Տեղ. տնտ բաժնի, 1924. - 22 էջ, շարվ. 14,5X9 սմ:

ՀԱԳ: ԱԿԳ

 

ԿԱՆՈՆԱԴՐՈՒԹՅՈՒՆ աշխատավորական հողագործական արտելների N 2: Հողագործության ժողովրդական կոմիսարիատ. - Առանց տպագրության վայրի և տպարանի հիշատակութ. [1924]. 14 էջ, շարվ. 17 X11 սմ:

Նկարագրված օրինակը տիտղթ. չունի: Նկարագրությունը կատարված է շապկից: Թվականը վերցված է գրապալատի ԳՍՀ մատենագիտությունից:

ՀԱԳ: ԳՊ

ԳՍՀ 1978, 187

 

*ԿԱՆՈՆԱԴՐՈՒԹՅՈՒՆ գյուղատնտեսական վարկային ընկերության: (Հրատարակություն Հայաստանի Ս.Խ.Գ. գյուղատնտեսական կոոպերացիայի միության - Հայգյուղկոոպի). Լենինական: Տպ. Տեղ. տնտ. բաժնի, 1924. 24 էջ, շարվ. 14,5 X9 սմ:

ԳՊ

 

ԿԱՆՈՆԱԴՐՈՒԹՅՈՒՆ Համամիութենական Լուսավորության աշխատավորների Արհեստակցական միության: (Հրատ. Հ.Ս.Խ.Հ. Լուսաշխի միության). - Ե.: Տպ. Պետհրատի առաջին Վաղարշապատում, 1924. - 16 էջ, շարվ. 13X9 սմ:

Առանց շապկի:

ՀԱԳ: ԱԿԳ: ԳՊ

 

ԿԱՆՈՆԱԴՐՈՒԹՅՈՒՆ Հայաստանի Լենինի անվան պատկոմական կազմակերպության: (Հրատարակություն Հ.Կ.Յե.Մ. Եջմ. տպագրական բջիջի: Պատկոմական գրադարան N 1). - Ե.: Տպ. Պետհրատի առաջին Վաղարշապատում, 1924. 19 էջ, շարվ. 10,5 X7,5 սմ:

Նկարագրված օրինակը տիտղթ. չունի: Նկարագրությունը կատարված է շապկից:

ԳՊ

 

ԿԱՆՈՆԱԴՐՈՒԹՅՈՒՆ Հ.Ս.Խ.Հ. քիմիական պաշտպանության յեվ քիմիական արդյունաբերության բարեկամների ընկերության (դոբրուխիմ). - Ե.: Տպ. Տրեստի առաջին, 1924. - 22 էջ, շարվ. 11,5X9 սմ:

Նկարագրված օրինակը տիտղթ. չունի: Նկարագրությունը կատարված է շապկից:

ՀԱԳ: ԳՊ

 

ԿԱՆՈՆԱԴՐՈՒԹՅՈՒՆ ՄՈՊՐ-Ի բջիջների ՀՍԽՀ սահմաններում: (Հաստատված ե ՄՈՊՐ-Ի Կենտկոմից 1924 թ. սեպեմբերի 9-ին): (Հեղափոխական մարտիկներին ոգնող միջազգային կազմակերպություն). - Ե.: Տպ. Տրեստի առաջին, 1924. - 10 էջ, շարվ. 10,5X8,5 սմ:

Առանց շապկի:

ՀԱԳ

 

ԿԱՆՈՆԱԴՐՈՒԹՅՈՒՆ Ռուսաստանի կոմունիստական (բոլշեվիկների) կուսակցություն: Կոմունիստական ինտերնացիոնալի սեկցիա: Հրատարակություն Հ.Կ.Կ.Կ.Կ. ագիտ-բաժնի. - Ե.: Տպ. Տրեստի առաջին, 1924. - 43 էջ, շարվ. 10X7,5 սմ:

Տպարանի տվյալները վերցված են տիտղթ. դարձերեսից:

ՀԱԳ: ԱԿԳ: ԳՊ

 

ԿԱՆՈՆԱԴՐՈՒԹՅՈՒՆ Ռուսաստանի կոմունիստական յերիտասարդական միության: (Կումունիստական յերիտասարդական ինտերնացիոնալի սեկցիա): (Կոմյերիտական գրադարան թիվ 4): Հրատ. ՀԿՅԵՄ կենտկոմի. - Ե.: Տպ. Տպագրական տրեստի երկրորդ, 1924. - 32 էջ, շարվ. 9X5,5 սմ:

Տպարանի տվյալները վերցված են տիտղթ. դարձերեսից: Նկարագրությունը կատարված է շապկից և տիտղթ.ից:

ՀԱԳ: ԳՊ

 

ԿԱՆՈՆԱԴՐՈՒԹՅՈՒՆ Ս. Խ.Հ.Մ. հանքագործների բանվորական միության: Բագու: 2- . , 1924. - 104 էջ, շարվ. 9X 6 սմ:

Տպարանի տվյալները վերցված են տիտղթ. դարձերեսից:

ՀԱԳ

 

ԿԱՆՈՆԱԴՐՈՒԹՅՈՒՆ սպառողական ընկերության: (Հրատարակություն Հայաստանի կոոպերատիվների միություն Հայկոոպի). Լենինական: Տպ. Գավգործկոմի տեղ. տնտ. բաժնի, 1924. 26 էջ, շարվ. 14 X9 սմ:

ԳՊ

 

ԿԱՒՌՕՇԻ տարեգիրքը 1925, 15-րդ տարի: Կիներ, այրեր, սէր ու ժպիտ. - Կ. Պոլիս-Ղալաթիա: Տպ. Մ. Տեր-Սահակյանի, 1924. - 303 գծափակ էջ, բնագիրը գլխազարդերով, նկ., շարվ. 17X10,5 սմ:

Տպագրության տվյալները վերցված են 301 էջից: Նկարագրված օրինակը տիտղթ. չունի: Նկարագրությունը կատարված է տիտղթ. նման էջից:

ՀԱԳ: ԱԿԳ: ՊՀ

Գրատուն Հրանտ Սամուելյան, 1955, 142

 

ԿԱՐԱՊԵՏԵԱՆ Հ. ՌԱՓԱՅԷԼ

Լիակատար ցուցակ հայերէն լրագիրներու 1794-1921 / Կազմեց հ. Ռափայէլ Կարապետեան: (Ազգային մատենադարան ՃԳ.). - Վիեննա: Տպ. Մխիթարյան, 1924. - 79 էջ, շարվ. 13,5X7 սմ, գ. 1 ֆր.:

Տիտղթ. վրա զարդ:

ՀԱԳ: ԱԿԳ: ՊՀ

ԸԳՄԳ 1972, 1, 5: Գրատուն Հրանտ Սամուելյան, 1955, 39

 

ԿԱՐԵԼԻ՞ յե ապրել առանց աստծուն հավատալու: Ի՞նչ ե ասում Լենինը: (Հրատ. ՀԿԿԿԿ Ագիտ. բաժնի). - Ե.: Տպ. Տրեստի առաջին, 1924. - 13 էջ, շարվ. 17X11 սմ:

Թարգմ. և խմբ. տվյալները ոչ մի տեղ նշված չեն:

ՀԱԳ: ԳՊ

 

ԿԱՐԻԿԵԱՆ Ե.

Խորհրդային Հայաստանի ճարտարարուեստը: Հայրենիքը ազգի մը սեփականութիւնն է. զայն մշակել ու արգասաւորելը ազգին ներկան ու ապագան ապահովել ըսել է. - Փարիզ (Paris): Տպագր. Հ. Բ. Թյուրապյանի, 1924. - 66, 1 չհ. էջ, շարվ. 16,5X9 սմ:

Տիտղթ. և շապկի վրա զարդ:

ՀԱԳ: ԱԿԳ: ՊՀ: ԳԱԹ

Գրատուն Հրանտ Սամուելյան, 1955, 41

 

ԿԱՐԻՆՅԱՆ Ա.

Իմպերալիստական պատերազմը յեվ Հայաստանը: (Փաստեր, դոկումենտներ: Գրադարան Նոր Ակոս-ի N 7). - Ե.: Տպ. Տրեստի առաջին, 1924. - 60 էջ, շարվ. 14X9 սմ, գ. 30 կոպ.:

Շապկի նկարազարդումը Հակոբ Կոջոյանի:

ՀԱԳ: ԱԿԳ: ՊՀ: ԳՊ: ԳԱԹ

 

ԿԱՐԻՆՅԱՆ Ա.

Լենինը յեվ պետությունը: Պետական հրատարակչություն N 139: (Լենինյան գրադարան N 4) . Մ.: . , 1924. 29 էջ, շարվ. 13,5 X9 սմ:

Տպարանի տվյալները վերցված են տիտղթ. դարձերեսից:

ԳՊ

 

ԿԱՐՄԻՐ զինվորի հուշատետր: Լենին. նրա կյանքն ու գործը: (Հրատարակություն Հայաստանի Կոմ. կուս. կենտր. կոմիտեյի յեվ Հայկ. Հրատ. դիվ. քաղբաժնի). - Ե.: Տպ. Տրեստի առաջին, 1924. - 173,2 չհ. էջ, դիմանկ., շարվ. 13,5X9 սմ:

Նկարագրված օրինակը տիտղթ. չունի: Նկարագրությունը կատարված է շապկից:

ՀԱԳ: ԳՊ

 

ԿԱՐՄԻՐ հոկտեմբերը: Նվեր պատանիներին մեծ հեղափոխության 7-ամյակի առթիվ: Հրատարակություն Լենինակ. Գավլուսբաժնի թիվ 21. - [Լենինական: 1924]. - 32էջ, նկ., շարվ. 14X7սմ:

Շապկի վրա Լենինի նկ.: Շապկի վերջում Լենգավլուսբաժնի հրատարակությամբ լույս տեսած գրքերի ցանկ:

ՀԱԳ

 

ԿԱՐՄԻՐ ռազմիկի հուշատետրը: Հրատարակություն Ռ. կոմերիտմիության Անդրկովկասի յերկրային կոմիտեի: (Կոմերիտական գրադարան N27). - Թիֆլիս: Տպ. Ժ.Տ.Գ.Խ. պոլիգ. բաժ. չորրորդ, 1924. - 199 էջ, 1 ծ.թ. օրացույց, շարվ. 13,5X9 սմ, դիմանկ. (Լ. Տրոցկի, Բուդյոոնի, Յեգորով, Մյասնիկյան):

Շապիկը նկարազարդ:

ՀԱԳ: ԱԿԳ

 

ԿԷՕՐԿԻԶԵԱՆ Ա. ՆՈՒԱՐԴ

Կարօտի երգեր. - Բոստոն: Տպ. Պայքար-ի 1924. - 48էջ, դիմանկ., շարվ. 13,5X7սմ:

Բնագրից առաջ մեկ էջ Ձօն. հեղինակի կողմից և հեղինակի դիմանկ.: Տիտղթի վրա զարդանկ.: Շապիկը զարդափակ, վրան զարդ:

ՀԱԳ: ԱԿԳ: ԳԱԹ

Գրատուն Հրանտ Սամուելյան, 1955, 44

 

ԿԻՆ Դ.

Խորհրդային իշխանությունն ու նրա կառուցվածքը / Փոխադրեց Լ. Վարդունի: (Ս.Խ.Հ.Մ. - Հ.Ս.Խ.Հ.): Կովկասյան կ. բանակի Ռազմա-հեղ. խորհրդին կից Հայկական խմբագր., հրատարակչական կոլլեգիա N 9. - Ե.: Տպ. Տպագրական տրեստի երկրորդ, 1924. - 80էջ, շարվ., 14X9սմ, գ.40 կոպ.:

Տպարանի տվյալները վերցված են տիտղթ. դարձերեսից: Շապկի դարձերեսին՝ վերը նշված հրատարակության լույս տեսած գրքերի ցանկ: Շապկի վրա՝ 1925:

ՀԱԳ

 

ԿԻՊԸՆ ՊԷՆՃԸՄԻՆ [BENJAMIN GIBBON]

Մարդը որ չէր կրնար մեռնիլ: Հրատարակութ. Ամերիկեան Պորտ ընկերութեան. - Կ. Պոլիս: 1924. - 8 էջ, շարվ. 13X7 սմ:

Նկարագրված օրինակը տիտղթ. չունի: Նկարագրությունը կատարված է շապկից:

ՀԱԳ

 

[ԿՅՈՒԼԵՍԵՐՅԱՆ] ԲԱԲԳԷՆ

Հայաստանեայց եկեղեցի: (Բանախօսութիւն) / Գրեց Տ. Բաբգէն եպիսկոպոս. - Բոստոն (Պոստոն): 1924. - 60, 2 չհ. էջ, շարվ. 14,5X8,5 սմ, գ. 25 սենթ:

Բնագրի վերջում 2 չհ. էջ Բաբգէն եպս-ի գործերը:

ՀԱԳ: ԳԱԹ

 

ԿՈԶԼՈՎՍԿԻ Լ.Ա.

Քողարկում; Մաս I - Բնական քողարկում: (Ամեն մի հետեվակի, հեծելակի յեվ հրետավորի համար կարեվոր տեղեկություններ) / Թարգմ.՝ Հ. Ալեքյան: Կ.Կ. Բ. Ռ. - Հ.Խ. - ին կից հայկական խմբագր. - հրատարակչական կոլլեգիա: (Ս.Խ.Հ.Մ. - Հ.Ս.Խ.Հ. N4). - Ե.: Տպ. Տրեստի առաջին, 1924. - 55 էջ, շարվ. 11,5X9 սմ, գ. 20 կոպ.:

Տպարանի տվյալները վերցված են տիտղթ. դարձերեսից: Էջ (49-55) բառացուցակ հայ և ռուս.:

ՀԱԳ: ԱԿԳ: ԳՊ

 

ԿՈԶԼՈՎՍԿԻ Լ.Ա.

Քողարկում: Մաս II և III. Տեխնիկական կամ արվեստական քողարկում: (Հրամկազմի համար պարտադիր տեղեկություններ) / Թարգմ.՝ Հ. Ալեքյան: Կ.Կ.Բ.Ռ. - Հ.Խ-ին կից հայկական խմբագր. - հրատարակչական կոլլեգիա: (Ս.Խ.Հ.Մ. - Հ.Ս.Խ.Հ. N5). - Ե.: 1924. - 162 էջ, նկ., շարվ. 11,5X9 սմ, գ 50 կոպ.:

Էջ (145-159)-ը բառացուցակ հայ- ռուս.:

ՀԱԳ

 

ԿՈԼՈՍՈՎ ՄԱՐԿ

Տասներեք տարեկանը: (Պատմվածք): / Թարգմ. Ա[թ.] Խ[նկոյան]: (Կոմյերիտական գրադարան N 9): Հրատարակություն Հ.Կ. Յե. Մ. Կոմիտեի. - Ե.: Տպ. Տրեստի առաջին, 1924. - 39 էջ, շարվ. 13 X 9 սմ:

Տպարանի տվյալները վերցված են շապկի դարձերեսից:

ՀԱԳ: ԱԿԳ: ԳՊ: ԳԱԹ

 

ԿՈՄԵՐԻՏԱԿԱՆ ծնունդ: (Ժողովածու) / Հրատ. Ռ. Յե. Միության Անդրկովկասի յերկրային կոմիտեյի: (Կոմերիտական գրադարան N 23). Թիֆլիս: Տպ. Ժ. Տ. Գ. Խ. Պոլիգրաֆ բաժնի չորրորդ, 1924. 79,1 չհ. էջ, շարվ. 18,8 X 12 սմ:

Առանց շապկի: Տպարանի տվյալները վերցված են դարձերեսից:

ԱԿԳ

 

ԿՈՄԻՆՏԵՐՆԻ մանիֆեստը համաշխարհային պրոլետարիատին իմպերիալիստական պատերազմի տասնամյակի առթիվ: Միաձայն ընդունված ե կոմինտերնի 5-րդ համաշխարհային կոնգրեսի կողմից 1924 թ. հուլիսի 5-ին: (Հ.Կ.Կ. ագիտ-բաժնի սերիա N 16). - Ե.: Տպ. Տպագրական տրեստի երկրորդ, 1924. - 35, 1 չհ. էջ, շարվ. 17,5X10,5 սմ:

Տպարանի տվյալները վերցված են տիտղթ. դարձերեսից:

ՀԱԳ: ԳՊ

 

ԿՈՄԻՆՏԵՐՆԻ մանիֆեստը ուղղված համաշխարհային պրոլետարիատին: Հրատարակչություն Մարտակոչ N 27. - Թիֆլիս: Տպ. Ժ.Տ.Գ.Խ. Պոլիգ. բաժ. չորրորդ, 1924. - 44 էջ, շարվ. 17X10,5 սմ, գ. 25 կոպ.:

Տպարանի տվյալները վերցված են վերջին էջից: Շապկի դարձերեսին Մարտակոչ-ի կողմից հրատարակված գրքերի ցանկ:

ՀԱԳ

 

ԿՈՄՊԼԵՔՍԱՅԻՆ դասավանդման մասին / Թարգմ. Ա. Շավարշյան: Պետհրատ - N 194: (Հայաստանի Սոցիալ. Խորհրդ. Հանրապետություն: Մանկավարժի գրադարան N 1: Սոց. դաստ. գլխ. վարչ.)- Ե.: Տպ. Պետհրատի առաջին Վաղ-պատում, 1924. - 42, 1 չհ. էջ, շարվ. 14X9 սմ, գ. 15 կոպ.:

Տպարանի տվյալները վերցված են տիտղթ. դարձերեսից:

ՀԱԳ: ԱԿԳ: ԳՊ

 

ԿՈՆՍՏԱՆԴԻՆ Կարապետի Մելիք-Շահնազարյան: Գրական 50-ամյա յեվ գյուղատնտեսական 40-ամյա գործունեությունը (1874- 1924): Հրատարակություն հոբելյանական հանձնաժողովի. - Ե.: Տպ. Տրեստի առաջին, 1924. - 24էջ, շարվ. 18,5X12,5սմ, գ. 50 կոպ.:

Տպարանի տվյալները վերցված են տիտղթ. դարձերեսից:

Բովանդ.՝ 1. Կենսագրական ակնարկ / գյուղատնտես. Իս. Տեր-Ներսիսյան; 2. Կոստանդին Մելիք-Շահնազարյանը վորպես գյուղատնտես / գյուղատնտես Գր. Աղամալյան; 3. Կոստանդին Մելիք- Շահնազարյանը վորպես ֆելետոնիստ / Ա. Աթանասյան; 4. Տմբլաչի Խաչան / Ա. Տերտերյան; 5. Կոստանդին Մելիք-Շահնազարյանը վորպես բառարանագիր / Հ. Աճառյան:

ՀԱԳ

 

ԿՈՐԴԵԼԻԱ
Գնացք փրկող աղջիկը: Պատմվածք / Նկարները Բ. Իյոհանսոնի; թարգմ. Կարեն Միքայելյան; կլիշեները ստացվել են Գ. Միրիմանյանի հրատարակչությունից: (Դպրոցական գրադարան N 1) / Շապիկի ֆոտո-մոնտաժը՝ Միքայել Մազմանյանի: ՀՍԽՀ Պետական հրատարակչություն N 132. - Մ.: Տպ. Պետհրատի Մոսկվայի բաժանմունքի = . , 1924. - 15 էջ, նկ., շարվ. 20X12,5 սմ:

Տպարանի տվյալները վերցված են տիտղթ. դարձերեսից: Նկարչի տվյալները՝ շապկի վերջից:

ՀԱԳ: ԳԱԹ

 

ԿՈՐՇ ԿԱՐԼ

Մարքսիզմի եյությունը: [Պետհրատ] (Բանվորի գրադարան N 3: Հրատարակություն Լենգավկոմի Ագիտ-պրոպ. բաժնի). - [Լենինական]: Տպ. Լենգավքաղգործկոմի տեղական տնտեսության, 1924. - 40 էջ, շարվ. 14,5X9 սմ, գ. 20 կոպ.:

Թարգմանչի տվյալները չկան:

ՀԱԳ: ԱԿԳ

 

ԿՈՐՉԻ պատերազմը: Գրական-հասրակակական յեվ յերգիծական հանրամատչելի ժողովածու / Խմբագրությամբ՝ Յեղիշե Չարենցի: (Հ.Կ.Կ.Կ.Կ. Ագիտ. բաժին սերիա N 17). - Ե.: Տպ. Տրեստի առաջին, 1924. - 81.3չհ.էջ. նկ., շարվ. 18,5X12,5սմ, գ. 40կ.:

Բնագրից առաջ Լենինի դիմանկարը՝ Խաղաղություն խրճիթներին, պատերազմ պալատներին մակագրությամբ:

ՀԱԳ

ԿՐԱՈՒԶԵ Վ.

Նորից մարտիկների շարքերում: Ագիտ-պիես 2 գործ. / Թարգմ. Ամո-Խարազյան: (Հայաստանի Սոցիալիստական Խորհրդային Հանրապետություն: Քաղաքական լուսավորության գլխավոր վարչություն N 15). - Ե.: Տպ. Պետհրատի առաջին Վաղարշապատում, 1924. - 24 էջ, շարվ. 19X11 սմ:

Տպարանի տվյալները վերցված են տիտղթ. դարձերեսից:

ՀԱԳ: ԱԿԳ: ԳՊ: ԳԱԹ

 

ԿՐԹԱԿԱՆ ծրագիր ազգային վարժարանաց: Նախակրթութիւն. Հաստատեալ ի խառն ժողովոյ ազգ. կեդր. վարչութեան. - Կ.Պոլիս: Տպագր. Հ. Ասատուրյան որդիներ, 1924. - 56, 2 չհ. էջ, շարվ. 14X9 սմ:

Բնագրի վերջում՝ Ուսումնական խորհրդոյ ատենապետ Պետրոս Պ. Ատրունի; ատենագիր Արամ Ն. Նիկողոսյան; պատրիարքական տեղապահ Գէորգ Արքեպիսկոպոս:

ՀԱԳ: ԳԱԹ

 

ԿՐՈՒՊԵՆԻՆԱ Մ.

Պատկոմները յեվ դպրոցը: Այս հրատարակությունը Լենգավլուսբաժինը նվիրում ե Հայաստանի Ս.Խ.Հ. Լենինյան պատկոմական կազմակերպության յերկրորդ հոկտեմբերականին: Հրատ. Լենինականի Գավ. լուսբաժնի N 18. - Լենինական: Տպ. Լենգավքաղգործկոմի տեղական տնտեսության բաժնի, 1924. - 38 էջ, շարվ. 17,5X11 սմ, գ. 20 կոպ.:

Նկարագրությունը կատարված է տիտղթ.ից և տիտղթ. դարձերեսից:

ՀԱԳ

 

ԿՐՈՒՊՍԿԱՅԱ Ա.Կ.

Ուսուցչության կոլեկտիվ աշխատանքը: Հրատ. Լենինականի Գավ. Լուսբաժնի. - Լենինական, Տպ . Լենգավքաղգործկոմի տնտեսության բաժնի, 1924. - 27 էջ, շարվ. 17,5X10,5 սմ, գ. 15 կ.:

Տպարանի տվյալները վերցված են տիտղթ. դարձերեսից:

ՀԱԳ: ՊՀ: ԳՊ

 

ԿՐՈՒՊՍԿԱՅԱ Ն.Կ.

Վլադիմիր Իլյիչի մասին / Թարգմ.՝ Հովհ. Հովհաննիսյանի. - Ե.: Տպ. Տպագրական տրեստի երկրորդ, 1924. - 32 էջ, շարվ. 17,5X11 սմ, գ. 15 կոպ.:

Տպարանի տվյալները վերցված են տիտղթ. դարձերեսից: Շապկի վրա՝ (Հ.Կ.Կ.Կ.Կ. ագիտ-բաժնի սերիա N 24):

ՀԱԳ: Մ: ԱԿԳ: ԳՊ

ԿՈՒԼԱԳԻՆ Ն.Մ.

Մեղուներին կերակրելը / Թարգմ.՝ Արշ. Մխիթարյան: Հրատ. Մարտակոչ N 9. - Թիֆլիս: Տպ Ժ.Տ.Գ.Խ. պոլիգր. բաժ. չորրորդ, 1924. - 82,2 չհ. էջ, նկ., շարվ. 18X11 սմ, գ. 40 կոպ.:

Տպարանի տվյալները վերցված են բնագրի վերջից:

ՀԱԳ: ՊՀ: ԱՀԳ

 

ԿՈՒԼԱԳԻՆ Ն.

Շրջանակավոր փեթակի ընտրությունը / Թարգմ. Հովհ. Դավթյան: (Հրատարակչություն Մարտակոչ N 12): Այս գիրքը տպվում է Ռուսաստ. կոմմունիստ. կուսակցության Անդրկովկ. Յերկրային կոմիտեյի պատվերով. - Թիֆլիս: Տպ. Ժ.Տ.Գ.Խ. Պոլիգրաֆ. բաժնի չորրորդ, 1924. 30, 1 չհ էջ, շարվ. 17X11 սմ, գ. 15 կոպ.:

Շապկի վերջում Մարտակոչ հրատարակչության կողմից լույս տեսած գրքերի ցանկ: Տպարանի տվյալները վերցված են շապկի վերջից:

ՊՀ

 

ՏԸ ԿՕՊԻՆՕ

Ասիական պատմութիւններ: Թիւրքմէններու կռիւը: (Ղուլամ Հիւսէնի արկածները): Ա. պատմուածք: (Կիւթէմպէրկ մատենաշար թիվ 43). - Կ.Պոլիս: Տպագր. Գուտենբերգ Կ. Մագասճյան և ընկ., 1924. - 71 էջ, շարվ. 14,5X9սմ, գ. 30 ղրշ.:

Բնագրի վերջում Գութեմբերգ մատենաշարի հրատարակած գրքերի ցանկ:

ՀԱԳ

Գրատուն Հրանտ Սամուելյան, 1955, 34

 

ՀԱԶԱՐ ու մէկ գիշերները: Հաւաքածոյ արաբական ընտիր վէպերու: Զարդարուած գեղարուեստական պատկերներով: [Շարք Ա.]: Արծիւ հրատարակչական գրավաճառատուն. - Բոստոն (Պոսթոն): Տպ. Հայրենիքի, 1924. - 248, 6 չհ. էջ, նկ., շարվ. 15X10,5 սմ:

Տպագրության թվականի, տպարանի տվյալները վերցված են տիտղթ. դարձերեսից: Էջ 3-ում՝ երկու խօսք հրատարակիչէն: Թարգմանչի տվյալները հիշատակված չեն: Նկարչի վերաբերյալ էջ 4-ում՝ ...Ընտրած ենք պատկերներ՝ որոնք ունեն գեղարուեստական արժէք, եւ որոնք տպագրուած են միայն անգլիերէն ամենաթանկ հատորներու մէջ եւ գծուած Ֆրանսիայի արտիստի մը կողմէ, նրբին արուեստով: Էջ 4-ում՝ Հարուն Էլ Ռաշիտի հրամանով: Բնագրի սկզբում՝ ճակատազարդ: Տիտղթն. զարդափակ: Վերնագրի գլխատառը զարդագիր: Վերջին չհաշուած 6 էջերը՝ Ալպօմ Հազար ու մէկ գիշերներու գեղարուեստական նկարներուն:

ՀԱԳ

 

ՀԱԶԱՐ ու մի գիշերներ: Հաւաքածոյ արաբական ընտիր վէպերու: Զարդարուած գեղարուեստական պատկերներով: Հտ. Բ. Հրատարակիչ Արծիւ հրատարակչական գրավաճառատուն. - Բոստոն (Boston): Տպ. Հ. Մ. Սեթյանի Կ.Պոլսում, [1924]. - 268 էջ, նկ., շարվ. 15X10սմ:

Տպարանի տվյալները վերցված են տիտղթ. դարձերեսից: Կազմակից է՝ Հազար ու մէկ գիշերների Ա. շարքի հետ: (Բոստոն, 1924):

Տիտղթ. զարդափակ: Տպագրության թվականը վերցված է Ա. հատորից:

ՀԱԳ

ՀԱԼԱԲՅԱՆ ԿԱՐՈ

Ժորժ Գրոսս / Տեքստ՝ Կարո Հալաբյանի, նկարչ., գրադարան Հ. Ս.Խ.Հ. Պետհրատ N 203. - Մ.: Տպ. . . . , 3-, 1924. - 11 էջ, 16 չհ. էջ, նկ., շարվ. 12,5X17 սմ:

Տպարանի տվյալները վերցված են բնագրի վերջից:

ՀԱԳ: ՊՀ: ԱԿԳ: ԳՊ

 

ՀԱՄԱՌՈՏ ցուցակ գեղարվեստական բաժնի: (Հայաստանի Պետական թանգարան). - Ե.: Տպ. Տպագրական տրեստի առաջին, 1924. - 27 էջ, շարվ. 17X12 սմ:

Տպարանի տվյալները վերցված են տիտղթ. դարձերեսից: Տիտղթ. և շապիկը գծափակ: Շապկի վրա` 1925:

ՀԱԳ: Մ: ԳԱԹ

 

ՀԱՄԱՍՏԵՂ

Գիւղը: [Պատմվածքներ]: Հրատարակիչ Արծիւ հրատարակչական գրավաճառատուն. - Բոստոն (Պոսթըն): Տպ. Հայրենիք, 1924. - 155էջ, շարվ. 15,5X10,5սմ:

Տպագրության վայրը և թվականի տվյալները վերցված են տիտղթ. դարձերեսից: Տիտղթ. վրա զարդ:

ՀԱԳ: ԱԿԳ: ՊՀ: ԳԱԹ

ՀԱՄԲԱՐՁՈՒՄՅԱՆ Ա.

Ալեքպոլի գավառի տնտեսությունը: (Ուսումնասիրության մի փորձ): (Հայաստանի Սոց. Խորհրդ. Հանրապետություն: Բանվոր-ի գրադարան N 4). [Ալեքսանդրապոլ]: Տպ. Ալգավքաղգործկոմի տեղ. տնտեսութ. բաժնի, 1924. - 68 էջ, շարվ. 14,5X9 սմ, գ. 20 կոպ.:

ՀԱԳ: Մ

 

ՀԱՅ ժողովրդական երգեր: Ա. Սարերի հովին մեռնիմ: Բ. Հաբր բան / Զայնագրեց՝ Գր. Սիւնի: Հրատրկ. Արաքս գրատան. - Բոստոն (Պոսթըն): Տպ. Հայրենիք, 1924. - 8 չհ. էջ նոտա երգի տեքստով, շարվ. 20,5X14 սմ, գ. 1 դոլար:

Շապիկը զարդափակ, վրան Սյունիի նկարը: Նկարագրված օրինակը տիտղթ. չունի: Նկարագրությունը կատարված է շապկից և վերջից:

ՀԱԳ

 

ՀԱՅ Կարմիր Խաչ Ամերիկա 1921. - Նյու-Յորք (Նիւ-Եորք: Տպ. Հայրենիք, [1924]. - 18 երկսյուն էջ, նկ., շարվ. 21X16 սմ, գ. 50 սենթ:

Նկարագրված օրինակը տիտղթ. չունի: Նկարագրությունը կատարված է շապկից: Տպագրության թվականը և վայրը վերցված է բնագրի 1-ին էջից, տպարանի տվյալները՝ շապկի վերջից:

ՀԱԳ

 

ՀԱՅԱԱՍՏԱՆԻ ազգաբնակչությունը ըստ սեռի, տարիքի, գրագիտության յեվ ազգության 1922 թ. գյուղատնտեսական վիճակագրության նյութեր: (Հ.Ս.ԽՀ. Կենտրոնական վիճակագրական վարչության աշխատություններ: Պրակ 2. ժողովրդական բաժին = , , . - 1922 . .... . . N2. . - Ե.: = ժ.: Տպ. Տրեստի առաջին, 1924. - 190 էջ, աղյուսակ, շարվ. 21X13 սմ:

Տպագրության տվյալները վերցված են տիտղթ. դարձերեսից:

ՀԱԳ: Մ: ԱԿԳ: ԳՊ: ԳԱԹ

 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ կոմ. կուս. կենտ. կոմիտեյի չորրորդ ընդլայնած պլենումի վորոշումները: (Հ.Կ.Կ. կենտկոմի ագիտ-բաժնի սերիա N 12). - Ե.: Տպ. Տրեստի առաջին, 1924. - 26 էջ, շարվ. 14X9 սմ:

Վերջին էջին՝ զարդ:

ՀԱԳ: ԳՊ

 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ հնությունների պահպանությունը: Հ.Ս.Խ.Հ. ժողկոմխորհի դեկրետը, Հ.Հ.Պ. կոմիտեի կանոնադրությունը յեվ կոչը: (Պաշտոնական հրատարակություն). - Ե.: Տպ. Պետհրատի, երկրորդ, 1924. - 8 էջ, շարվ. 19X11սմ:

Առանց շապկի:

ՀԱԳ: Մ

 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ մանկատնային սաների ուսումնասիրությունը ըստ իրավասության, սեռի, տարիքի, ազգության, ծննդավայրի, արհեստագիտության, ֆիզիքական յեվ հոգեկան պակասությունների յեվ այլն: 1923 թվի դպրոցական վիճակագրության նյութեր: (Հ.Ս.Խ.Հ. կենտրոնական վիճակագրական վարչության աշխատություններ, պրակ N 3: Ժողովրդագրական բաժին. - Ե: Տպ. Տրեստի առաջին, 1924. - 28 էջ, շարվ. 17X13 սմ:

Տպարանի տվյալները վերցված են տիտղթ. դարձերեսից: Գիրքը կազմված է 13, Ա-Դ աղյուսակներից:

ՀԱԳ: Մ

 

ՀԱՅԿՈՒՆԻ ԳՈՒՐԳԵՆ

Վուլկանները ժայթքում են: [Բանաստեղծութ.]: Երկրորդ տպագր. / Գրաշար՝ Ամեռ; Շապիկը՝ Գէորգ Քոչարի (Գ.Ք.): Արտատպւած է Քուրա-ից . - Մ.: Հրատ. և տպ. Մուրճ եւ մանգաղ-ի, 1924. - 28էջ, շարվ. 16X8 սմ:

Բնագրի վերջում հրատարակության կողմից լույս տեսած գրքերի ցանկ:

ՀԱԳ

 

ՀԱՅԿՈՒՆԻ Պ. Ա.

Թօփալ Օսման եւ դէպքերը Մարզուանի մէջ զինադադարէն յետոյ: Կիլիկիա գրատուն. - Աթենք: Տպ. Նոր օր, 1924. - 46էջ, նկ., շարվ. 14X9 սմ:

Շապկի վերջում Նոր օրի հրատարակած գրքերի ցանկ: Հեղինակի տվյալները վերցված են շապկից:

ՀԱԳ

Գրատուն Հրանտ Սամուելյան, 1955, 35

ՀԱՅՊԵՏԱՊԸ ինչ ե արել յեվ ինչ ունի անելու գյուղում / Կազմ. Ե. Վ. - Փ., խմբ. Ա. Գարամյան: Հրատ.՝ Հայպետապի: (Ապահովագրողի գրադարան N 5: Ապահովագրությունը միություն ե-միությունը՝ ույժ: Գյուղատնտեսական սերիա). - Ե.: Տպ. Տրեստի առաջին, 1924. - 23 էջ, շարվ. 13,5X9 սմ, գ. 6 կոպ.:

Շապկի վերջում՝ Ապահովագրողի գրադարան Հայպետապի հրատարակչության գրքերի ցանկ: Տպարանի տվյալները վերցված են տիտղթ. դարձերեսից:

ՀԱԳ: ԱԿԳ: ԳՊ

 

ՀԱՅՐԵՆԻ երգեր: Songs of Armenia / Պատրաստեց Կ.Յ. Փայլէլեան = Edited by G.H. Paelion, B.S., M.A.; ներդաշնակեց Գ.Հ. Այգունի = K. H. Aigouni: Հրատարակութիւն Հայ կրթական հիմնարկութեան=Armenian Educational Foundation. - Նյու-Յորք: New York: 1924. - 108 երկսյուն էջ, շարվ. 19,5X14սմ:

Բնագիրը հայերեն և անգլ., նոտաներով և տեքստով: Տիտղթ. գծափակ, վրան զարդ:

ՀԱԳ

 

ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅՈՒՆ սոցիալական ապահովագրության վարչության 1923 թ. գործունեյության մասին: Հրատարակություն սոց. ապ. վարչության: (Հ.Ս.Խ.Հ. Աշխատանքի ժողովրդական կոմիսարիատ՝ սոցիալական ապահովագրության վարչություն). - [Ե.]: Տպ. Տպագրական տրեստի առաջին, 1924. - 27 երկսյուն էջ, աղյուսակներ, շարվ. 23X18,5 սմ, գ. 50 կոպ.:

Տպարանի տվյալները վերցված են շապկի վերջից:

ՀԱԳ: Մ: ԳՊ

 

ՀԱՇՈՒԵՏՈՒՈՒԹԻՆ Մանչէսթրի հայոց առաջնորդարանի. - Փարիզ; Տպ. Հ.Բ. Թյուրապյանի, 1924. - 35 էջ, շարվ. 15,5 X9 սմ:

Տիտղթ. վրա զարդ:

ՀԱԳ: Մ: ԳԱԹ

 

ՀԱՊԷՇԵԱՆ ՀԱՅԿԱԶՆ

Արշակ Չօպանեան: Կենսագրական գիծեր / Գրեց Հայկազն Հապէշեան: (Հրատարակութիւն յոբելեանական յանձնաժողովի). - Փարիզ: Տպ. Կ. Հ. Ներսես, 1924. - 39, 1չհ. էջ, 2թ. դիմանկ., նկ., շարվ. 16,5 X11սմ:

Բնագրից առաջ 2թ. և էջ 34-ից հետո Արշակ Չոպանյանի դիմանկարը: Էջ 29-34-ում` Ֆրանսիայի նշանավոր մարդկանց գնահատանքի խոսքեր` ֆր. հայտնի պարբերականներում` Քաղուածքներ գնահատական արտահայտութիւններէ` ֆրանսերեն: Բնագրի վերջում` վերջազարդ: Տիտղթ. - վրա` զարդ: Բնագիրը հայ. և ֆրանս.:

ՀԱԳ: Մ: ԳԱԹ

Գրատուն Հրանտ Սամուելյան, 1955, 15

 

ՀԱՊԷՇԵԱՆ ՎԱՀԱՆ

Ժառանգականութիւնը մարդուն մէջ / Տօքթ. Վահան Հապէշեան բնագետ. - Պլովդիվ (Ֆիլիպէ): Տպագր. Հայաստան, 1924. - 20 էջ, նկ., շարվ. 17X11 սմ, գ. 10 լեվա:

Նկարագրված օրինակը տիտղթ. չունի: Նկարագրությունը կատարված է շապկից:

ՀԱԳ

Գրատուն Հրանտ Սամուելյան, 1955, 36

 

ՀԱՒԱՔԱԿԱՆ պայմանագիր կնքված Ադրբ. նավթային վարչության (Ազնավթ)-ի և համամիակ. հանքափ. միություն Ադրբեջ. բաժ. միջև: I / VII 24-ից մինչև 30 / IX 24 թ. - Բաքու: 1924. - 65 էջ, շարվ. 14X9 սմ:

Նկարագրված օրինակը տիտղթ. չունի: Նկարագրությունը կատարված է շապկից:

ՀԱԳ

 

ՀԱՐՑԱՑՈՒՑԱԿՆԵՐ պիոներական ցիկլի: (Նվեր կուրսանտներին: Հրատարակություն Հ. Պ. կենտ. կուրսերի). Լենինական: Տպ. Պետհրատի չորրորդ, [1924]. 28 էջ, շարվ. 13X9 սմ:

Թվականը վերցված է բնագրի վերջից` ձեռագիր նշումից (1920-1924 թ.):

ԳՊ

 

ՀԵՏԵՎԱԶՈՐԻ մարտական ծառայությունը: Ձեռնարկ Բ.Գ.Կ. բան. հրամանատարական կազմի համար (12 սքեմա) / Թարգմ. Հ. Մկրտչյան: Պաշտոնական հրատարակչություն N 8: Կովկասյան կ. բանակի ռազմա-հեղ. խորհրդին կից հայկական խմբագր. - հրատարակչական կոլլեգիա: (Ս.Խ.Հ.Մ. -Հ.Ս.Խ.Հ. և Բ.-Գ.Կ. բանակի մարտական պատրաստության վարչություն. - Ղարաքիլիսա: Տպ. Տրեստի Ղարաքիլիսայի բաժ. [անմունքի], 1924. - 259 էջ, 12 ծ.թ. սխեմա, շարվ. 14X9սմ, գ. 2 ռ.:

Տպարանի տվյալները վերցված են տիտղթ. դարձերեսից:

ՀԱԳ: ԱԿԳ: ԳՊ

 

*ՀԻՔԵԱՅԷԻ Շահ Իսմաիլ Իլէ Կիւլիզար Հանըմ. Թիւրքիւլէրի իլէ պէրապէր. - Ստամբուլ (Իսթանպոլ): Տպ. Հ. Ասատուրյանի, 1924. - 48 էջ:

Շահ Իսմայիլի եւ Գյուլիզար հանումի պատմութիւնը:

ՀԱԳ

 

ՀՈԳԵՒՈՐ երգեր շարականներ եւ ազգ. երգեր: (Հրատարակութիւն Dansk-indastri-skole ի) / (Ամփոփեց՝ Ս.Յ.Գըզըլեան. - Սալոնիկ (Սելանիկ): Տպագր. Ալիք-ի, 1924. - 150 էջ, շարվ. 14X7 սմ:

Տիտղթ. զարդափակ:

ՀԱԳ

 

ՀՈՂԱՅԻՆ որենսգիրք: Հ.Ս.Խ.Հ. դեկրետների յեվ վորոշումների հավաքածու 1923 հոկտեմբեր N 8: (Հայաստանի Սոցիալիստական Խորհրդային Հանրապետություն). - Ե.: Տպ. Տրեստի առաջին, 1924. 55,1 չհ. էջ, շարվ. 18,5 X12,5 սմ:

Մ: ԳՊ

Նկարագրված օրինակը տիտղթ. չունի: Նկարագրությունը կատարված է շապկից և բնագրի առաջին էջից:

 

ՀՈՄԵՐ[ՈՍ]

Ոդիսական / Բնագրէն թարգմանեց Հ. Արսէն Ղազարոս Ղազիկեան Մխիթարեանց. - Վենետիկ: Ս. Ղազար: Տպ. Մխիթարյան. - 1924. - ԻԴ., 703 էջ, նկ., շարվ. 10,5X7սմ:

Տիտղթ. վրա զարդ: Առաջաբանից առաջ` Հոմերոսի դիմանկարը: Բնագրից առաջ` թարգմանչի կողմից վերջաբան: Բնագրի բոլոր էջերը, ներքևում նշված է տողերի քանակը:

ՀԱԳ: Մ: ԳԱԹ

Լիակ. ցուց. Վենետ. Մխիթ., 1934, 78, 109: Ցուց. Վենետ. Մխիթ., 1960, 58

 

ՀՈՎՀԱՆՆԻՍՅԱՆ ԱՇՈՏ

Դաշնակցությունը յեվ պատերազմը: (Գրադարան Նոր Ակոս-ի N3). - Ե.: Տպ. Տրեստի առաջին, 1924. - 24 էջ, շարվ. 14X9 սմ, գ. 10 կոպ.:

Շապկի վերջում Նոր Ակոսի գրադարանի կողմից լույս տեսած գրքերի ցանկ:

ՀԱԳ

 

ՀՈՎՀԱՆՆԻՍՅԱՆ ՀԱՅՐԱՊԵՏ

Մարդ յեվ տիեզերք: (Բնագիտական զրույցներ): Հրատ. ՀԼԿՅԵՄ կենտկոմի: (Կոմյերիտակաան գրադարան N12). - Ե.: Տպ. Տրեստի Առաջին, 1924. - 152, 4 չհ. էջ, նկ., շարվ. 17,5 X11,5 սմ, գ. 80 կ.:

Շապիկը նկարազարդ:: Շապկի վրա` 1925:

ՀԱԳ: ԱԿԳ: ԱՀԳ

 

*ՀՍԽՀ Արտաքին գործերի ժողովրդական կոմիսարիատ: Բիւլետեն 2. - Ե., 1924. 17 էջ:

ԳՊ

 

Հ.Ս.Խ.Հ. դեկրետների յեվ վորոշումների հավաքածու: 1924 հունվար-փետրվար 1924, N 1. [Ե.: 1924]. 29 էջ, շարվ. 18,5 X12,5 սմ:

Նկարագրված օրինակը տիտղթ. և շապիկ չունի: Նկարագրությունը կատարված է բնագրի առաջին էջից:

ԳՊ

 

Հ.Ս.Խ.Հ. դեկրետների յեվ վորոշումների հավաքածու: 1924 մարտ-ապրիլ, N 3. [Ե.: 1924]. 36 էջ, շարվ. 18,5 X12,5 սմ:

Նկարագրված օրինակը տիտղթ. և շապիկ չունի: Նկարագրությունը կատարված է բնագրի առաջին էջից:

ԳՊ

 

Հ.Ս.Խ.Հ. դեկրետների յեվ վորոշումների հավաքածու: 1924 մայիս, N 7. [Ե.: 1924]. 28 էջ, շարվ. 18,5 X12,5 սմ:

Նկարագրված օրինակը տիտղթ. և շապիկ չունի: Նկարագրությունը կատարված է բնագրի առաջին էջից:

ԳՊ

 

Հ.Ս.Խ.Հ. դեկրետների յեվ վորոշումների հավաքածու: 1924 մայիս, N 8. [Ե.: 1924]. 18 էջ, շարվ. 18,5 X12,5 սմ:

Նկարագրված օրինակը տիտղթ. և շապիկ չունի: Նկարագրությունը կատարված է բնագրի առաջին էջից:

ԳՊ

 

Հ.Ս.Խ.Հ. դեկրետների յեվ վորոշումների հավաքածու: 1924 մայիս-հունիս, N 9. [Ե.: 1924]. 26 էջ, շարվ. 18,5 X12,5 սմ:

Նկարագրված օրինակը տիտղթ. և շապիկ չունի: Նկարագրությունը կատարված է բնագրի առաջին էջից:

ԳՊ

 

Հ.Ս.Խ.Հ. դեկրետների յեվ վորոշումների հավաքածու: 1924 հունիս, N 10. [Ե.: 1924]. 12 էջ, շարվ. 18,5 X12,5 սմ:

Նկարագրված օրինակը տիտղթ. և շապիկ չունի: Նկարագրությունը կատարված է բնագրի առաջին էջից:

ԳՊ

 

Հ.Ս.Խ.Հ. դեկրետների յեվ վորոշումների հավաքածու: 1924 սեպտեմբեր, N 11. [Ե.: 1924]. 16 էջ, շարվ. 18,5 X12,5 սմ:

Նկարագրված օրինակը տիտղթ. և շապիկ չունի: Նկարագրությունը կատարված է բնագրի առաջին էջից:

ԳՊ

 

Հ.Ս.Խ.Հ. դեկրետների յեվ վորոշումների հավաքածու: 1924 հոկտեմբեր, N 12. [Ե.]: Տպ. Տրեստի առաջին, [1924]. 10 էջ, շարվ. 18,5 X12,5 սմ:

Նկարագրված օրինակը տիտղթ. և շապիկ չունի: Նկարագրությունը կատարված է բնագրի առաջին էջից:

ԳՊ

 

Հ.Ս.Խ.Հ. դեկրետների յեվ վորոշումների հավաքածու: 1924 նոյեմբեր, N 13. [Ե.: 1924]. 32 էջ, շարվ. 18,5 X12,5 սմ:

Նկարագրված օրինակը տիտղթ. և շապիկ չունի: Նկարագրությունը կատարված է բնագրի առաջին էջից:

ԳՊ

 

Հ.Ս.Խ.Հ. Կարմիր Խաչի ընկերության կանոնադրություն = Statuts de la Société de la croix rauge de la République socialiste soviétique dٰArménie. - Ե.: 1924. - 24 էջ, շարվ. 13X8 սմ:

Բնագիրը հայ. և ֆրանս.: Տպարանի տվյալները նշված չեն:

ՀԱԳ: ԱԿԳ: ԳՊ

 

Հ.Ս.Խ.Հ. քաղաքացիական դատավարության որենսգիրք: ՀՍԽՀ դեկրետների յեվ վորոշումների հավաքածու: 1924 մարտ N 2. - Ե.: Տպ. Տրեստի առաջին, 1924. - 53 էջ, շարվ. 18,5X12,5սմ:

Նկարագրված օրինակը տիտղթ. չունի: Նկարագրությունը կատարված է շապկից և բնագրի առաջին էջից:

ՀԱԳ: Մ: ԳՊ

Գրատուն Հրանտ Սամուելյան, 1955, 109

 

[Հ.Ս.Խ.Հ. քաղաքացիական դատավարության որենսգիրք]: Հ.Ս.Խ.Հ. դեկրետների յեվ վորոշումների հավաքածու 1924 ապրիլ N 5). - [Ե.: Տպ. Տրեստի առաջին 1924]. - 102, 2-րդ, 1 չհ. էջ, շարվ. 18,5X12,5 սմ:

Նկարագրված օրինակը տիտղթ. և շապիկ չունի: Նկարագրությունը կատարված է բնագրի առաջին էջից և նույն վերնագրով N 2 մարտ. գրքից):

ՀԱԳ: ԳՊ

 

[Հ.Ս.Խ.Հ. քաղաքացիական դատավարության որենսգիրք]: Հ.Ս.Խ.Հ. դեկրետների յեվ վորոշումների հավաքածու: 1924 մայիս N 6. - [Ե. Տպ. Տրեստի առաջին, 1924]. - 68 էջ, շարվ. 18,5X12,5սմ:

Նկարագրված օրինակը տիտղթ. և շապիկ չունի: Նկարագրությունը կատարված է բնագրի առաջին էջից և նույն վերնագրով N 2 մարտ. գրքից:

ՀԱԳ: Մ

 

ՀՐԱՀԱՆԳ ԱԽՍՀ-յան գյուղական խորհուրդների յեվ խորհուրդների շրջանային, գավառական եւ քաղաքային համագումարների ընտրություններ կատարելու համար. - Բաքու: . , 1924. - 14 էջ, շարվ. 20X13 սմ:

Շապկի վրա՝ 1925. Հրատ. ԱՍԽՆ ներքգործկոմի: (Ներքին գործերի ժողովրդական կոմիսարիատ): Տպարանի տվյալները վերցված են տիտղթ. դարձերեսից:

ՀԱԳ

 

ՀՐԱՀԱՆԳ մեր պատգամավորներին: (Հ. Ս. Խ. Հ.). - Ե.: Տպ. Տրեստի առաջին, 1924. 27 էջ, շարվ. 13, 5 X 9 սմ:

ՀԱԳ: ԱԿԳ: ԳՊ

 

ՀՐԱՄԱՆ յերկաթուղ. տրանսպ. կենտ. վարչության 1 մարտի 1924 թ. N 434 ք. Մոսկվա. - [Մ.: 1924]. - 15 էջ, շարվ. 13X9 սմ:

Նկարագրված օրինակը տիտղթ. և շապիկ չունի: Նկարագրությունը կատարված է բնագրի առաջին էջից:

ՀԱԳ

 

ՀՐԱՄԱՆ Ս.Խ.Հ.Մ. ռազմա-հեղափոխական խորհրդի 10 նոյեմբերի 1924 թ. N 1397: Հայտարարվում ե ի՝ ղեկավարություն Բ.Գ.Կ.Բ. հետևակի ժամանակավոր մարտական կանոնագրքի առաջին մասի լրացումները յեվ փոփոխությունները. - Առանց տպագրութ. վայրի, տպարանի հիշատակութ.: [1924]. - 31 էջ, նկ., շարվ. 12,5X7 սմ:

Նկարագրված օրինակը տիտղթ. և շապիկ չունի: Նկարագրությունը կատարված է բնագրի առաջին էջից:

ՀԱԳ: ԳՊ

 

ՀՈՒՇԱՏԵՏՐ. Հրացանաձիգ կարմիր բանակայինի 1891 թվականի տիպարի 3 գծանի հրացանը խնամելու համար: Վերամշակված ե Որանիյենբաումի նախկին հրաձգական դպրոցի հրատարակությունից, Կ.Կ. բանակի հրաձգական հանձնաժողովի խմբագրությամբ / Թարգմ.՝ Մ.Տ. Յովհաննիսյան: (ՍԽՀՄ-Հ.Ս.Խ.Հ.) N 7, Կովկասյան կարմրադրոշ բանակի ՌազմաՀեղ. Խորհրդին կից Հայկական Խմբագրական Հրատարակչական Կոլլեգիա - Ե.: 1924. - 48, 1 չհ. էջ, նկ., շարվ. 17,5X12 սմ, գ. 20 կ.:

ՀԱԳ: ԱԿԳ

 

ՁԱԳԻԿԵԱՆ Մ.Ա.

Դաւանանքներ: Գաղափարական եւ սիրային տրամա չորս արարուած: = (The profwssions an idealistic and love drama: Առնուած ամերիկահայ կեանքէն: Անցքը տեղի կ'ունենայ Տիթրոյիթի մէջ) ներկայ ժամանակ. - Բոստոն (Պօսթոն): Տպ. Պայքար-ի, 1924. - 135էջ, 1թ. դիմանկ., շարվ. 14,5X9 սմ, գ. 50 սենթ:

Բնագրի առաջին էջերում Ձոն և առաջաբանի տեղ հեղինակի կողմից: Շապիկը գծափակ:

ՀԱԳ

 

ՁԱԳԻԿԵԱՆ Մ. Ա.

Յաղթանակը: Գաղափարական եւ սիրային տրամա չորս արարուածներով: (Առնուած ամերիկահայ կեանքէն): Տեղի կունենայ Շիքակոյի մէջ / Հեղինակ` Մ.Ա. Ձագիկեան: Ժամանակ- ներկայ եղանակ: Ա. եւ Բ. արարուածները. - Ձմեռ; Գ. արարուածը. - Գարուն' ; Դ. Արարուածը- տասը տարի յետոյ. - Ամառ. - Բոստոն (Պոսթոն): Տպ. Պայքարի, 1924. - 137, 1 չհ. էջ, 1թ. դիմանկ., շարվ. 14,5X9,5սմ, գ. 50 սենթ:

Բնագրի առաջին էջում երկու խոսք-ը հեղինակի և 2-րդ էջում Ձօն նվիրված մորը: Շապիկը գծափակ: Տպագրության վայրը, տպարանի տվյալները և թվականը վերցված են շապկից:

ՀԱԳ

ՂԱԶԱՐԵԱՆ Ա.

Ազատութեան ուղին եւ հայի քաղաքական վարքագիծը. - Թեհրան: Տպ. Փարոս, 1924. - 46,1 չհ. էջ, շարվ. 15X8,5 սմ, գ. 2 ղռան:

ՀԱԳ: ԱԿԳ

 

ՂԱԶԱՐՅԱՆ ԴԱՆԻԵԼ

Վարժություններ յեվ կանոններ: Տետր առաջին / Նոտաները փորագրեց Գ. Բրուդյան: (Արժանացած Ա.Ս.Խ.Հ.Յե.Ս. Գեղարվեստական խորհրդի դրվատման). - [Լենինական]: Տպ. Լենքաղգավգործկոմի տեղ. տնտ., 1924. - 12,1 չհ. էջ, նոտա:

Տպարանի տվյալները վերցված են շապկի վերջից: Տիտղթ. զարդափակ:

ՀԱԳ

ՂԱԶԱՐՅԱՆ ԿԱՐՈ

Ինչու՞ եր, յեվ ինչպես ընկեր Լենինը կռվում իմպերիալիստական պատերազմի դեմ: Հ.Կ.Կ.Կ.Կ. հրատարակչություն: (Հ.Կ.Կ.Կ.Կ. Ագիտ-բաժնի սերիա N 14). -Ե.: Տպ. Տպագրական տրեստի երկրորդ, 1924. - 16 էջ, շարվ. 19X10,5 սմ:

Հրատարակչության տվյալները վերցված են շապկից:

ՀԱԳ: ԳՊ

 

*ՃՈԼՈԼԵԱՆ ՅԱԿՈԲ (Յ.Ճ. ՍԻՐՈՒՆԻ)

Բացատրական զինվորական բառարան հայերէն ֆրանսերէն եւ թուրքերէն բացատրութեամբ. - Կ.Պոլիս: Ազատամարտ-ի, 1924. - 64 էջ:

 

ՄԱԽԱՐԱՁԵ Փ.

Ծրագրային տնտեսությունը յեվ պետպլանի խնդիրները: Հրատ. Ա.Ս.Ֆ.Խ.Հ պետպլանի: (Ա.Ս.Ֆ.Խ.Հ. պետական ծրագրային հանձնաժողով). - Թ իֆլիս:

Տպ. Ժ.Տ.Գ.Խ Պոլիգր. բաժնի գործարար դպրոցի, 1924. - 35 էջ, շարվ 17X11 սմ, գ. 20 կոպ.:

Տպարանի տվյալները վերցված են տիտղթ. դարձերեսից: Շապիկը զարդափակ: Թարգմանչի մասին տվյալ չկա:

ՀԱԳ

 

ՄԱԽՈՎ Վ.

Կոոպերացիա յեվ գյուղացիական տնտեսություն / Թարգմ. Վ. Փոթեյան: (Գյուղացի- կոոպերատորի գրադարան): Հրատ. Հ.Կ.Կ.Կ.Կ. ագիտ-բաժնի. - [Ե]: 1924. - 30 էջ, շարվ. 17X11 սմ, գ. 15 կոպ.:

Տիտղթ. և շապիկը զարդափակ, վրան զարդ:

ՀԱԳ

 

[ՄԱԿԻՆԹՈՇ Հ. Ր.] = (H .R. MAKINTHOSH)

Ո՞վ է Յիսուս Քրիստոս: Հրատ. Ամերիկեան Պորտ ընկերութեան. - Կ.Պոլիս: 1924. - 16 էջ, շարվ 13X8 սմ:

Նկարագրված օրինակը տիտղթ. չունի: Նկարագրությունը կատարված է շապկից: Հեղինակի անուն-ազգանունը անգլերեն:

ՀԱԳ

 

ՄԱՀԱՐԻ ԳՈՒՐԳԵՆ

Յ ագիտ օպերետ: Խնդիր մալ առեք; Խորհուրդ խորին; Կովկասի տերերը: (Հայաստանի Սոցիալիստ. Խորհրդ. Հանրապետություն: Քաղաքական լուսավորության գլխավոր վարչություն N 17). - Ե.: Տպ. Տպագրական տրեստի երկրորդ, 1924. - 24, 16, 14 էջ նոր էջակալությամբ, շարվ. 14X9,5սմ, գ. 30կոպ.:

Նկարագրությունը կատարված է տիտղթ-ից և տիտղթ. դարձերեսից: Բնագրի վերջում, շապկի վրա` Քաղլուսգլխվարի հրատարակությունների ցանկ:

ՀԱԳ

 

ՄԱՀԱՐԻ ԳՈՒՐԳԵՆ

Տիտանիկ I: [Բանաստեղծություններ, գազելներ]: Գալլերեյա; Մեղրալուսին; Պատվանդանը պոետին; Վողջակիզված գազելներ; Աղաղակ; Վերադարձ / (Շապիկը նկարեց` Վարդան Աճեմյան, փորագրեց` Գ. Բրուդյան. - Լենինական: Տպ. Լենգաղքաղգործկոմի Տեղ. տնտ. բաժնի), 1924. - 62 էջ, շարվ. 15X6,5 սմ:

Տպագրության վայրի և տպարանի տվյալները վերցված են շապկի վերջին էջից: Նկարչի և փորագրիչի տվյալները՝ բնագրի վերջից: Շապկի վերջին էջում` Գուրգեն Մահարու հաջորդ գրքերը 1. Կաբարե (սատիրա); 2. Գյուղերի յերգը-պոեմ; 3. Տիտանիկ- 2-րդ գիրք; 4. Տիտանիկ- 3-րդ գիրք; 5. Ջրանցք- աշխատանքի երգեր:

ՀԱԳ:

ՄԱՐԳԱՐԵԱՆ ՎԱՀՐԱՄ Յ.

Առաջնորդ հայոց լեզվի նոր ուղղագրութեան Մ. Աբեղեանի (դեկտ. 1922 թ. մարտ 4-ի) տասներկու փոփոխութեան դէմ տասներկու առարկութիւն: (Անգիտաց պիտանի) / Գրեց Վահրամ Յ. Մարգարեան. - Կ. Պոլիս: Տպագր. Արամյանի, 1924. - 15 էջ, շարվ. 15X9 սմ:

Նկարագրված օրինակը տիտղթ. չունի: Նկարագրությունը կատարված է շապկից:

ՀԱԳ: Մ

Գրատուն Հրանտ Սամուելյան, 1955, 9

 

ՄԱՐԿՐԻԹ ՎԻՔԹՕՐ

Մանչ-աղջիկը = La garçonne / Թարգմ. Մ. Ս.: (Մատենաշար Կիւթէմպէրկ-առաւօտ թիւ 41-3). - Կ. Պոլիս: Տպագր. Գուտենբերգ, Կ. Ն. Մագասճյանի և ընկ., 1924. - 376 էջ, շարվ. 15X9 սմ, գ. 125 ղրշ.:

Նկարագրությունը կատարված է տիտղթ. - ից և շապկից: Շապիկը և տիտղթ. զարդափակ:

ՀԱԳ: Մ

Գրատուն Հրանտ Սամուելյան, 1955, 64

 

ՄԱՐՏԻՆԷՆԳՈՅ ՏԷՐ ՓՐԱՆԿԻՍԿՈՍ

Զբօսարան մայիսի կամ վարք Ս. կուսին Մարիամու / Թարգմ. Հ. Աթանաս Վ. Տիրոյեան Մխիթարեան. - Վենետիկ: Տպ. Ս. Ղազար, 1924. - 358 էջ, շարվ. 14X8,5 սմ:

Տիտղթ. վրա զարդ:

ՀԱԳ

Լիակ. ցուց. Վենետ. Մխիթ., 1934, 33: Ցուց. Վենետ. Մխիթ., 1960, 92

 

ՄԱՐՏՈՒՆԻ ԱԼ.[ԵՔՍԱՆԴՐ ՄՅԱՍՆԻԿՅԱՆ]

Խորհրդային Հայաստանի ուղին: (Հ.Ս.Խ.Հ.): Պետհրատ N 101. - Թիֆլիս: Տպ. Ժ.Տ.Գ.Խ Պոլիգր. բաժ. չորրորդ, 1924. - 48 էջ, շարվ. 17X11 սմ, գ. 20 կոպ.:

Տպարանի տվյալները վերցված են տիտղթ. դարձերեսից: Շապկի վերջում Պետհրատի կողմից հրատարակված դասագրքերի ցանկ:

ՀԱԳ: Մ

 

ՄԱՐՏՈՒՆԻ ԱԼ.[ԵՔՍԱՆԴՐ ՄՅԱՍՆԻԿՅԱՆ]

Կուսակցությունները գաղութահայության մեջ: (Հայաստանի Սոցիալիստական Խորհրդ. Հանրապետություն): Պետհրատ. N 190. - Թիֆլիս: Տպ. Ժ.Տ.Գ.Խ. Պոլիգր. բաժնի չորրորդ, 1924. - 140, 1 չհ. էջ, շարվ. 13,3X9 սմ, գ. 40 կոպ.:

Տպարանի տվյալները վերցված են բնագրի վերջից:

ՀԱԳ: Մ

 

ՄԱՐՏՈՒՆԻ ԱԼ. [ԼԵՔՍԱՆԴՐ]

Սոցիալիստական Հայաստանի առօրեա խնդիրները / Գրեց Ալ.Մարտունի. - Նյու-Յորք: Տպագր. Գիտ-Դաս հրատ. ընկերության, 1924. - 28էջ, շարվ. 15X9,5սմ, գ. 20 սենթ:

Տիտղթ. դարձերեսին Հրատարարակիչներու կողմէ Գիտ-դաս. հրատ. ընկերություն: Տիտղթ. վրա Ալ. Մյասնիկյանի (Մարտունի) դիմանկարը: Առանց շապկի:

ՀԱԳ: Մ

ՍՊ

 

ՄԱՐՔՍ ԿԱՐԼ; ԵՆԳԵԼՍ ՖՐԻԴՐԻԽ

Կոմունիստական մանիֆեստ:Ներածություն յեվ պարզաբանումներ Դ. Ռյազանովի / Թարգմ. բնագրից Պ. Մակինցյանի, ներածություն յեվ պարզաբանումներ; թարգմ.՝ Լ. Արեսյանի, խմբ.՝ Դր. Սիմոնյանի: (Գիտական սոցիալիզմի գրադարան). - Մ.: Տպ Հ.Ս.Խ.Հ. Պետհրատի, 1924. - 257,3 չհ. էջ, 2 թ. դիմանկ., շարվ. 16,5X9 սմ:

Թարգմանչի, խմբագրի տվյալները վերցված են տիտղթ. դարձերեսից: Շապկի ձևավորումը՝ Միքայել Մազմանյանի:

ՀԱԳ: Մ

 

ՄԵԹՈԴԱԿԱՆ ԺՈՂՈՎԱԾՈՒ: Ձեռնարկ Լիկկայաններում յեվ կիսագրագետ հասակավորների հետ պարապող ուսուցիչների համար: Պետական հրատարակչություն N 155: (Հայաստանի Սոց. Խորհրդ. Հանրապտություն). - Ե.: Տպ. Պետհրատի առաջին Վաղարշապատում, 1924. - 135,2 չհ. էջ, շարվ 18X11,5 սմ, գ. 90 կոպ.:

Տպարանի տվյալները վերցված են տիտղթ. դարձերեսից: Շապկի վերջում Պետհրատի լույս տեսած գրքերի ցանկ:

ՀԱԳ: ԳՊ

 

ՄԵԼԻՔ-ՅՈԼՉՅԱՆ ՅԵՐ.

Չորս տարի Հայաստանի բանվորական շարժման պատմության 1903-1907: (Հայաստանի կոմունիստական կուսակցություն: Կուսպատի գրադարան N 1). - Ե.: Տպ. Տպագրական տրեստի երկրորդ, 1924. - 162,2 չհ. էջ, նկ., շարվ. 18,5X11 սմ:

ՀԱԳ: Մ: ԱԿԳ: ՊՀ

 

ՄԵԼԻՔ-ՇԱՀՆԱԶԱՐՅԱՆ Կ.Կ.

Դաշտային մկները յեվ նրանց դեմ կռվելու միջոցները / Ըստ Ռոսսիկովի, կազմեց Կ.Կ. Մելիք-Շահնազարյան, խմբագրությամբ Խ. Յերիցյանի: (Հրատարակություն Հ.Կ.Կ.Կ.Կ. ագիտ բաժնի, գյուղատնտեսական սերիա N 1). - Ե.: Տպ. Պոլիգրաֆ տրեստի առաջին, 1924. - 17 էջ, նկ., շարվ. 16,5X11 սմ, գ. 10 կ. չերվ.:

ՀԱԳ: ԱԿԳ: ՊՀ: ԱՀԳ

 

ՄԵԼՔՈՒՄՅԱՆ Գ.

Միջազգային չափ ու կշիռների մետրական սիստեմ / Թարգմ. ռուսերենից Ս. Մելիք-Շահնազարյանի: (Ա.Ս.Ֆ.Խ.Հ. չափ ու կշիռների Անդրկովկասի գլխավոր հանձնաժողով). - Թիֆլիս: Տպ. Ժ.Տ.Գ.Խ. Պոլիգր. բաժ. չորրորդ, 1924. - 42 էջ, աղյուսակներ, շարվ. 16,5X11 սմ:

ՀԱԳ

 

ՄԵԾԱՐԵՆՑ ՄԻՍԱՔ

Ծիածան եւ նոր տաղեր: [Բանաստեղծութ.]: Բ. տպագր.: Հրատարակիչ Հ. Կօշկարեան. - Կ. Պոլիս: Տպագր. Հ.Մ. Սեթյանի, 1924. - 148, 3 չհ. էջ, 1թ. դիմանկ., շարվ. 11X8սմ, գ. 100 ղրշ.:

ՀԱԳ

Գրատուն Հրանտ Սամուելյան, 1955, 42

 

ՄԵԾԻԿԵԱՆ ԳՐ.

Պարտքի ձայներ: [Բանաստեղծութ.] / Գրեց` Գր. Մեծիկեան. - Առանց տպագրութ. վայրի և տպարանի հիշատակութ., 1924. - 31 էջ, շարվ. 14X9,5 սմ:

Տիտղթ. վրա զարդ: Շապիկը գծափակ, վրան զարդ: Էջ 3-ում` Անմահ յուշարձան ամեն անոնց, որոնք ինկան հայ երկրին ազատութեան համար: Բնագրում կան գլխազարդեր և վերջազարդեր: Շապկի վրա` Եղիր հսկայ, թէ ոչ մահ կայ:

ՀԱԳ

 

ՄԵՂՎԱԲՈՒՅԾՆԵՐԻ կոոպերատիվ ընկերության կանոնադրություն: (Հրատ. Հայաստանի Ս.Խ.Հ. գյուղատնտեսական կոոպերատիվների միության-Հայգյուղկոոպ-ի. - Լենինական: Տպ. Լենինականի Տեղ. տնտ., 1924. - 21 էջ, շարվ. 14X9 սմ:

ՀԱԳ: ԳՊ

 

ՄԵՆՆ; ՏՎԻՍՍ

Տարրական ֆիզիկա յեվ նրա գործնական կիրառությունները: Մաս Ա. I պրակ. / Գրքի թարգմանության վրա աշխատել են Հ. Չախմախսազյանը, Ա. Տոնյանը, վերջնական խմբագրումը կատարված ե Արշակ Տոնյանի ձեռքով: (Հայաստանի Սոցիալիստական Խորհրդային Հանրապետություն): Պետական հրատարակչություն. - N 165. - Ե.: Տպ. Տպագրական տրեստի առաջին, 1924. - 176 էջ, նկ., շարվ. 17,5X12 սմ, գ. 1 ռուբ. 65 կոպ.:

Տպարանի տվյալները վերցված են տիտղթ. դարձերեսից: Գրքի 3-11 մամուլը և շապիկը տպագրված է Պետհրատի երկրորդ տպարանում: Թարգմանիչների և խմբագրի տվյալները՝ էջ 3-ից:

ՀԱԳ

 

ՄԵՍՐՈՊԵԱՆ ճեմարան երկսեռ, գիշերօթիկ եւ ցերեկեայ ֆիլիպէ: Մանկապարտեզ նախակրթարան, ուսումնարան հիմնուած 1922-ին: Հիմնադիր-տնօրէն Գէորգ Մեսրոպ: Յայտագիր և կանոնագիր 1924-1925. - Կ.Պոլիս: Տպագր. Հ. Մ. Սեթյանի, 1924. - 24 էջ, շարվ. 14X9 սմ:

ՀԱԳ

 

ՄԵՐԻՆԳ Ֆ.; ԼՅՈՒՔՍԵՆԲՈՒՐԳ Ռ.

Կարլ Մարքսի Կապիտալի համառոտ շարադրանքը / Թարգմանեց ու հավելվածներով լրացրեց Թադ. Ավդալբեգյան: (Հ.Ս.Խ.Հ. Համալսարանի ուսանողական մարքսիստական խմբակի հրատարակություն N 1). - Ե.: 1924. - 68 էջ, շարվ. 17X9 սմ, գ. 50 կոպ.:

Տպագրության տվյալները նշված չեն:

ՀԱԳ: Մ

 

ՄԻԼՅՈՒՏԻՆ Վ.

Լենինը տնտեսական ասպարիզում: Հրատ. ՀԿյեմ. կենտկոմի: (Կոմյերիտական գրադարան N 13). - Ե.: Տպ. Տպագրական տրեստի երկրորդ, 1924. - 44 էջ, շարվ. 14X9 սմ, գ. 25 կոպ.:

Հեղինակի տվյալները վերցված են բնագրի առաջին էջից: Տպարանի տվյալները՝ տիտղթ. դարձերեսից: Թարգմանչի տվյալները նշված չեն:

ՀԱԳ: ԳՊ

ՄԻՆԱՍԵԱՆ Մ.

Ցեղային բաղկացութիւն ներկայ հայութեան / Գրեց՝ Մ. Մինասեան: (Հրատարակութիւն Ամերիկահայ հրատարակ. հիմնարկութեան: Մատենաշար Հայկական վերաշինութեան թիւ 5). - Առանց տպագրութ. վայրի հիշատակութ.: Տպ. Նոր օր-ի, 1924. - 1 թ. դիմանկ., 126 էջ. նկ., շարվ. 17,5X10,5 սմ:

ՀԱԳ: Մ

 

ՄԻՔԱՅԵԼՅԱՆ ԿԱՐԵՆ

Անմահական կայծ: Պատմվածք Կարեն Միքայելյանի: (Փոխադրություն) / Շապկի յեվ 21 յերեսի նկարները` Հ. Միհանջանյանի; մնացած կլիշեները տրամադրել է Գ. Միրիմանյանի հրատարակչությունը: (Դպրոցական գրադարան N 2): Հ.Ս.Խ.Հ. Պետական հրատարակչություն N 136. - Մ.: Տպ. Պետհրատի = . , 1924. - 22էջ, նկ., շարվ. 20X13,5 սմ:

Տպարանի տվյալները վերցված են տիտղթ. դարձերեսից: Բնագրի վերջում` Հ.Ս.Խ.Հ. Պետհրատի Մոսկվայի բաժանմունքի կողմից լույս տեսած գրքերի ցանկ: Շապիկը նկարազարդ:

ՀԱԳ

 

ՄԽԱԼԵԱՆ ԳՐ.

Ժողովուրդի զաւկի մը յիշատակները / Գրեց Գր. Մխալեան. - Բոստոն (Պոսթոն): Տպ. Պայքարիի , 1924. - 262, 1չհ. էջ, շարվ. 14,5X8,5 սմ:

Տիտղթ. գծափակ, վրան զարդ: Բնագրի առաջին էջում` Երկու խոսք:

ՀԱԳ: ԳԱԹ

Գրատուն Հրանտ Սամուելյան, 1955, 36

 

*ՄՈՍՏԻՉԵԱՆ ՄԱՐՏԻՐՈՍ ԿԵՍԱՐԱՑԻ

Սէչիլմիշ ինթիպախ իլահիլէրի. - Կիպրոս: Լառնաքա: Տպ. Մ. Մոստիչյանի, 1924:

Մոստիչեան Մարտիրոս Կեսարացի: Ընտրանի հոգեւոր երգեր:

 

ՄՌԱՎՅԱՆ Ա.

Վլադիմիր Իլյիչ Ուլյանով Ն. Լենին նրա կյանքը յեվ գործը: Ընկեր Լենինի պայծառ հիշատակին (ծնվ. 22 ապրիլի 1870 թ. - վախճ. - 21 հունվարի 1924 թ.). - Ե.: Տպ. Պետհրատի երկրորդ, 1924. - 3 չհ. գծափակ էջ, նկ., շարվ. 18X13 սմ:

Նկարագրված օրինակը տիտղթ. և շապիկ չունի: Նկարագրությունը կատարված է բնագրի առաջին և վերջին էջերից:

ՀԱԳ

 

ՄՈՒՏԻ

Քրիստոսն իքինճի կէլիշի / Թարգմ. Ս. Կ. Մաթեւոսեան. - Հալեպ: Տպ. Մարանաթա, 1924. - 20 էջ:

Մուտի Տ.Լ. Քրիստոսի երկրորդ հայտնութիւնը:

ՀԱԳ

 

ՄՈՒՐԱՏԵԱՆ Յ. Վ.

Ուղեցոյց անգլիերէն լեզուի ինքնուսուցման մանկավարժական նորագոյն լուսով / Պատրաստեց Յ. Վ. Մուրատեան: Հրատ. Հայ Կրթական հիմնարկութեան Նիւ Եօրք. - Vienna Austria Pyblished, 1924. - 223, 1չհ. էջ, շարվ. 15X10 սմ:

Բնագրի մի մասը երկսյուն:

ՀԱԳ: ԱԿԳ

 

ՅԱԿՈԲԵԱՆ ՍԻՄԷՈՆ

Եղիշէ Չարենց: Գրական քննադատական վերլուծութիւն / Գրեց Սիմէոն Յակոբեան: (Նոր մատենադարան N 8). - Վիեննա: Տպ. Մխիթարյան, 1924. - 78էջ, շարվ. 18X12սմ, գ. 40 սենթ:

ՀԱԳ: Մ: ԱԿԳ: ՊՀ

ԸԳՄԳ, 1972, 68

 

*ՅԱՅՏԱԳԻՐ-ծրագիր Պէրպէրեան վարժարան գիշերօթիկ եւ ցերեկայ. Կահիրե (Գահիրէ): Տպ. Զ. Պերպերյանի, [1924]. 66 էջ, շարվ. 13,3 X 9 սմ:

ՍՊ

 

ՅԱՆՈՒՇԵՎՍԿԻ Ն.

Անդրկովկասում բամբակ մշակելու ձեռնարկ / Թարգմ. Վ. Ռշտունի: Հրատ. Մարտակոչ N 16. - Թիֆլիս: Տպ. Ժ.Տ.Գ.Խ. Պոլիգր. բաժ. չորրորդ; 1924. - 39,1 չհ. էջ, շարվ. 15,5X10 սմ, գ. 20 կ.:

Տպարանի տվյալները վերցված են բնագրի վերջից:

ՀԱԳ: ԱԿԳ

 

ՅԱՐՈՒԹԻՒՆԵԱՆ ԽՈՐԷՆ

Օրացոյց 1925 թուականին Քրիստոսի բուն թուականին հայոց ՏՆԺԷ-4417=ՏՆԺԸ-4418 եւ տօմարական հայոց ՌՅՀԲ-1374=ՌՅՀԳ-1375 գուշակումն օդոց / Պատրաստեալ Տ. Խորէն Ա. քհն. Յարութիւանէ Ս. Երրորդութիւն եկեղեցւոյ Բերայի: Սեփականութիւն Ս. Փրկչեան Ազգային հիւանդանոցի. - Կ. Պոլիս: Տպագր. Հ.Մ. Սեթյանի, 1924. - 128, 8 գծափակ չհ. էջ, 1 թ. դիմանկ., շարվ. 9X5 սմ, գ. 25 դհկ.:

Տիտղթ. գծափակ:

ՀԱԳ: Մ

 

ՅԵՐԵՄԵՅԵՎ Կ.

Լենինն ու բանվոր դասակարգը: Հանդիպումներ Իլյիչի հետ / Թարգմ.՝ Վ. Գալֆայանի: (ՀԿ.Կ.Կ.Կ. ագիտ-բաժնի սերիա N 23). - Ե.: Տպ. Տպագրական տրեստի երկրորդ, 1924. - 24 էջ, շարվ. 18X11 սմ, գ. 10 կոպ.:

Տպարանի տվյալները վերցված են տիտղթ. դարձերեսից: Վերնախորագիրը՝ շապկից:

ՀԱԳ: ԳՊ

 

ՅԵԿՐՈՐԴ աստիճանի աշխատանքի դպրոցի ծրագրեր: Պետական հրատարակչություն N 172: (Հայաստանի Սոցիալիստ. Խորհրդային Հանրապետություն: Սոցիալ. դաստ. գլխ. վարչ.). - Ե.: Տպ. Պետհրատի երկրորդ, 1924. - 151 էջ, շարվ. 17X11 սմ, գ. 1 ռ. 50 կոպ.:

Տպարանի տվյալները վերցված են տիտղթ. դարձերեսից: Բնագրի մի մասը երկսյուն է: Տիտղթ. վրա Պետհրատի նշանը:

ՀԱԳ

 

ՅՈՎՍԷՓԵԱՆ Ա.

Մարտունի Ալ. (Ա. Միասնիկեան): Վերածնող Հայաստան: Եռամեայ Խորհ. Հայաստանի առօրեայ խնդիրները / Գրեց Ալ. Մարտունի (Ա. Միասնիկեան):

Շիրակի ջրանցքին տնտեսական արժէքը և ինչ կատարուած է մինչև հիմա / գրեց Ա. Յովսէփեան. - Ալեքսանդրիա; Տպագր. Ստեփանյան եղբայրների, 1924. - 24էջ, նկ., դիմանկ.., շարվ. 17,5X12սմ, գ. 10 դհկ.:

Նկարագրված օրինակը տիտղթ. չունի: Նկարագրությունը կատարված է շապկից: Շապիկը զարդափակ, վրան զարդ: Շապկի վերջին էջին` Շիրակի ջրանցքի լուսանկարը և գովազդ:

ՀԱԳ: Մ

ՍՊ

 

ՅՈՒՐՄԱԼԻԱՏ Ա.

Կաթնատու կովի կերակրելն ու խնամքը / Ըստ Յուրմալիատի; թարգմ. Ն. Մալաթյան; Կազմված ե խմբագրությամբ Խ. Յերիցյանի: (Հ.Կ.Կ.Կ.Կ. ագիտ-բաժնի գյուղատնտեսական սերիա N 4). - Ե.: Տպ. Տրեստի առաջին, 1924. - 87, 1 չհ. էջ, նկ., շարվ. 17X11 սմ, գ. 30 կոպ.:

ՀԱԳ: ԱԿԳ: ՊՀ: ԳՊ

 

ՅՈՒՐՄԱԼԻԱՏ Ա.Պ.

Հորթերի կերակրելն ու խնամքը / Թարգմ.՝ Ա. Աթայան; կազմված ե խմբագրությամբ՝ Խ. Յերիցյանի. - Ե.: Տպ. Տպագրական տրեստի երկրորդ, 1924. - 32 էջ, շարվ 17,5X11 սմ, գ. 15 կոպ.:

Տպարանի տվյալները վերցված են տիտղթ. դարձերեսից; Շապկի վրա՝ Հ.Կ.Կ.Կ.Կ. ագիտ-բաժնի սերիա N 7:

ՀԱԳ: ԱԿԳ: ԳՊ

 

Ն - ԱՐԻԳՆԱԶ

Մայրենի լեզու: Քերական-ընթերցարան պատկերազարդ: Ա. տարի- բնական դրութեամբ գրել-կարդալ / Աշխատասիրեց օր. Ն - Արիգնազ: Գրատուն Ա. Եազըճեան: (Հրատարակութիւն Ա. Եազըճեան գրատան). - Կ. Պոլիս: Տպ. Հ. Մ. Սեթյանի, 1924. - 88 էջ, նկ., շարվ. 14X10 սմ, գ. 25 ղրշ.:

ՀԱԳ

 

ՆԱԶԱՐՅԱՆ ԱԲԵԼ

Ինչու՞ հեռացա / Գրեց Աբել Նազարյան (նախկին Աբել ծ. վարդապետ). - Ե.: Տպ. Պետհրատի երկրորդ, 1924. - 17,1 չհ. էջ, շարվ. 14X8,5 սմ, գ. 10 կոպ.:

ՀԱԳ: ԱԿԳ: ԳՊ

 

ՆԱԶԱՐՅԱՆ ԱԲԵԼ

Հայոց յեկեղեցին վորպես քաղաքական յեվ կրոնական գործոն / Գրեց՝ Աբել Նազարյան (նախկին Աբել ծ. վարդապետ). - Ե.: Տպ. Պետհրատի երկրորդ, 1924. - 16 էջ, շարվ. 14X8 սմ, գ. 10 կոպ.:

ՀԱԳ: Մ: ԱԿԳ: ԳՊ

 

*ՆԱԼԵԱՆ ԹԱԳՒՈՐ

Լէպլէպիճինի Հօր Հօր: 3 բէրտէլիք օբէրէթ / պէսթէկետ րը Տիգրան Չուհաճեան. - Ստամբուլ (Իստանպոլ): Տպ. Հարություն Ասատուրյանի, 1924. - 93 էջ:

Նալեան Թագւոր. Լեբլեբիջի Հոր Հոր աղա / Երաժշտութիւնը Տիգրան Չուխաջեանի: 3 գործողությամբ օպերետ:

 

ՆԱԽԱԳԻԾ կուսակցական բջիջների աշխատանքների կանոնադրության: (Բանվոր-ի գրադարան N 11). - Լենինական: Տպ. Տեղ. տնտեսության, 1924. - 63 էջ, շարվ. 10X6 սմ, գ. 10 կոպ.:

Նկարագրված օրինակը տիտղթ. չունի: Նկարագրությունը կատարված է շապկից: Տպարանի տվյալները վերցված են շապկի դարձերեսից:

ՀԱԳ: ԳՊ

 

ՆԱՒԱՍԱՐԴԵԱՆ Վ.

Ընկերվարութիւնը եւ դեմոկրատիզմը: (Հարեւանցի ակնարկ): Մատենաշար Յուսաբեր, թիւ 8). - Կահիրէ (Գահիրէ): Տպ. Հուսաբեր, 1924. - 34 էջ, շարվ. 12,2X7,5 սմ, գ. 2 ե. դ.:

ՀԱԳ: ՊՀ

Գրատուն Հրանտ Սամուելյան, 1955, 33

 

ՆԱՒԱՍԱՐԴԵԱՆ Վ.

Հ.Յ. դաշնակցութեան անելիքը: մտքեր եւ յուշեր մի գրքոյկի առիթով: (Մատենաշար Յուսաբեր, թիւ 4). - Կահիրե: Տպ. Հուսաբեր, 1924. - VIII, 288 էջ, շարվ. 13X8 սմ, գ. 8 ե.դ.:

ՀԱԳ: ՊՀ

Ս Պ

 

ՆԱՒԱՍԱՐԴԵԱՆ Վ. [ԱՀԱՆ]

Հ.Յ. դաշնակցութեան լիկւիդացիան: (Բոլշեւիզմի մանկութեան առիթով:Մատենաշար Յուսաբեր,, թիւ 6). - Կահիրե (Գահիրէ): Տպ. Հուսաբեր, 1924. - 187 էջ, շարվ. 13X8 սմ, գ. 7 ե. դ.:

Շապկի վերջում՝ Մատենաշար Յուսաբեր-ի հրատարակությունների ցանկ:

ՀԱԳ

ՍՊ

 

ՆԱՒԱՍԱՐԴԵԱՆ Վ. [ԱՀԱՆ]

Հայաստանի անկախութիւնը:Տեսական հիմնաւորման թռուցիկ ակնարկ: Հրատ. Հ.Յ. դաշնակցութեան. - Ժնեվ: 1924. - 56 էջ, շարվ. 13X8 սմ, գ. 75 սանտիմ:

ՀԱԳ: ՊՀ: ԳԱԹ

 

ՆԷԿՐԻ ԱՏԱ

Մրրիկներ / Թարգմ. Հ. Արսէն Վ. Ղազիկեան. ի Մխիթարեանց Վենետիկոյ. - Կահիրե (Գահիրէ): Տպ. Զարեհ Ն. Պերպերյանի, 1924. - Դ. էջ. Հ. Սեթյանի առաջաբանը, 11-142, 1չհ. էջ, շարվ. 13X7սմ:

Բնագրից առաջ 1չհ. էջ հիշատակի խոսք: Շապիկը զարդափակ:

ՀԱԳ: ԳԱԹ

ՍՊ

 

ՆԺԴԵՀ Գ. [ԱՐԵԳԻՆ]

Էջեր իմ օրագրէն: (Մատենաշար Յուսաբեր, թիւ 7). - Կահիրե: Տպ. Հուսաբեր, 1924. - 66 էջ, շարվ. 12,5X8սմ:

Բնագրից առաջ Գարեգին Նժդեհի Երկու խօսք ը հայ երիտասարդութեան: Տիտղթ. վրա՝ Ժողովուրդ, ասա ինձ քո իդէալն եւ ես ասեմ քո ապագան / Մոնդէն:

ՀԱԳ: Մ

Գրատուն Հրանտ Սամուելյան, 1955, 32: ՍՊ

 

ՆՈՒՐԻ ՐԷՇԱՏ

Ցախսարիկը (Չալը Գուշու): [Վեպ] / Թարգմանեց Յ. Տէրունի: (Մատենաշար Լոյս թիւ 2). - Կ.Պոլիս: Տպագր. Մ. Հովակիմյանի, 1924. - 520 էջ, շարվ. 14,5X9 սմ:

Կաշեկազմ, բնագրի վերջում` վերջազարդ: Տիտղթ. վրա` զարդ:

ՀԱԳ

 

ՇԱԴՈՒՆՑ Ս.

Մեր անելիքները:Հայաստանի գյուղատնտեսական կոոպերացիայի 1924 թ. սեպտեմբերի 20-ի անդրանիկ համագումարում արտասանած ճառը:Գյուղացու գրադարան, հրատ. Հ.Ս.Խ.Հ. հողժողկոմատի N 4. - Ե.: Տպ. Տրեստի առաջին, 1924. - 47 էջ, շարվ. 15X8 սմ, գ. 20 կոպ.:

Նկարագրությունը կատարված է տիտղթ. - ից և դարձերեսից:

ՀԱԳ

 

ՇԱԽՅԱՆ ԱՇՈՏ

Այլասեռված կրոն: (Հայոց յեկեղեցու բարեփոխության առթիվ): Մասն առաջին / Գրեց՝ Աշոտ Արքեպիսկոպոս Շախյան (Շիրակի թեմի առաջնորդ). - Լենինական; Տպ. Գավքաղգործկոմի տեղական տնտես. բաժնի, 1924. - 21 էջ, շարվ. 19X10 սմ, գ. 30 կոպ.:

ՀԱԳ: ԱԿԳ: ԳՊ

 

ՇԱԽՅԱՆ ԱՇՈՏ

Կուսակրոնությու՞ն թե խաբեբայություն: (Հայոց եկեղեցու բարեփոխության առթիվ): Մասն երկրորդ: Հրատարակություն հեղինակի: (Աշոտ արք-եպիսկոպոս Շախյան (Շիրակի թեմի առաջնորդ). - Լենինական: Տպ. Գավքաղգործկոմի տեղական տնտեսության բաժնի, 1924. - 26 էջ, շարվ. 17X11 սմ, գ. 40 կոպ.:

ՀԱԳ: ԳՊ

 

ՇԱՀՎԵՐԴՅԱՆ Դ. [ԱՆՈՒՇ]

Ի՞նչպես կգործեն Հայաստանի մէջ Անդրկովկասեան Միութեան Պոլսո ներկայացուցիչ Դ. Շահվերդեանի տւած տեղեկութիւնները: (Հրատ Գիտ-դաս հրատ ընկերութեան. Գիտ-Դաս մատենաշար թիւ 5. - Նյու-Յորք: New York. ,Git-Dasե Pyblishing Co, 1924. - 36 էջ, նկ., շարվ. 15X9,5 սմ, գ. 20 սենթ:

Տիտղթ. գծափակ:

ՀԱԳ: ԱԿԳ

Գրատուն Հրանտ Սամուելյան, 37

 

ՇԱՀՎԵՐԴԵԱՆ Դ. [ԱՆՈՒՇ]

Ինչպէ՞ս կգործեն Հայաստանի մէջ: Անդրկովկասեան Միութեան Պոլսո ներկայացուցիչ Դ. Շահվերդեանի տւած տեղեկութիւնները: Պրակ Բ.: Հրատարակութիւն Գիտ-Դաս հրատ. ընկերութեան: (Գիտ. Դաս. մատենաշար թիւ 6). - [Նյու-Յորք]=New York: 1924. - 44, 2 չհ. էջ, 1 թ. նկ. (Շահվերդյանի), շարվ. 15X9,5սմ, գ. 25 սենթ:

Նկարագրված օրինակը տիտղթ. չունի: Նկ