1906

 

 

1710 Ա. Ն.

Ինչպես կարելի է լուծել հողային հարցը: [Ռուս] թարգմ. Մ. Յար.: (Յառաջ-ի գրադարան N 16): Թիֆլիս, տպ. Հերմես ընկերության, 1906: 72 էջ, շարվ. 16,5X10,5 սմ, գ. 12 կոպ.:

ՀԳ: Մ: ԱԿԳ: ԲՄՄ

 

1711 ԱԲԵԱՆՑ Կ. Գ.

Աղիւսակներ: Ռուսական դրամը պարսկականի վերածելու դիւրին միջոց: Կազմեց Կ. Գ. Աբեանց: Նոր-Ջուղա, տպ. Ս. Ամենափրկիչ վանքի, 1906: Դ, 202, 1 չհ. էջ, շշարվ. 12X9 սմ, գ. 2 ռ.:

Բնագիրը Դ էջ: 1-202 էջը գծափակ աղյուսակ: Նկարագրված օրինակը տիտղթ. չունի: Նկարագրությունը կատարված է շապկից:

ՀԳ

 

1712 ԱԲԵՂԵԱՆ ԱՐՏԱՇԷՍ

Դեմոկրատիական ընտրութիւններ: (Գրադարան Յառաջ-ի N 12): Թիֆլիս, տպ. Հերմես, 1906: 71, 1 չհ. էջ, շարվ. 15X10,5 սմ, գ. 12 կոպ.:

Տպարանը վերցված է տիտղթ.-ի դարձերեսից:

ՀԳ: ԲՄՄ

 

1713 ԱԲԵՂԵԱՆ Մ[ԱՆՈՒԿ]

Աշխարհաբարի քերականութիւն: Դասագիրք ստորին դասարանների համար: Յօրինեց դոկտ. փիլ. Մ. Աբեղեան ուսուցիչ Ս. Էջմիածնի Գ. Ճեմարանի: Վաղարշապատ, տպ. Ս. Էջմիածնի, 1906: Է, 1 չհ., 168 էջ, շարվ. 16X10 սմ, գ. 75 կոպ.:

ՀԳ: Մ: ԱԿԳ: ԳԱԹ: ՊԹ: ՍԹԳ

 

1714 ԱԲՈՎԵԱՆ ԱՆՈՒՇԱՒԱՆ

Պատկերներ: (Գիւղական կեանքից): Ա գիրք: Թիֆլիս, տպ. Մովսես Վարդանյանցի, . . , 1906: 127 էջ, շարվ. 14X9 սմ, գ. 30 կոպ.:

ՀԳ: Մ: ԱԿԳ: ԳԱԹ: ՊՀ: ՀԹՏԹ: ԱԻՔԳ

 

1715 ԱԶԻԱՆԻ

Խաբւած յոյսեր: Կոմեդիա 2 արար: Վրացերէնից փոխադրեց Մարտօ: (Հրատ. Դէպի Լոյս N 1): Ռոստով Դոն, , տպ. Դոնսկայա րեչ, . , 1906: 34 էջ, շարվ. 16,5X10,5 սմ, գ. 15 կոպ.:

ՀԳ: Մ: ԳԱԹ: ՊՀ

Թ 184

 

1716 ԱԹԱՅԵԱՆ ԱՐՇԱԿ

Սալմաստ: Հրատ. Կ. Աբեան: Նոր-Ջուղա, տպ. Ս. Ամենափրկիչ վանքի, 1906: 232 էջ, 2 ծ. թ. քարտեզ, շարվ. 13X8 սմ, գ. 1 ռ.:

ՀԳ: ՊԹ

 

1717 Ալադդին եւ հրաալի ճրագ: Թարգ. անգլերէնից Եզնիկ Վ.Երկարակեցեան: (Արաբական գիշերներից): Նոր-Ջուղա, տպ. Ս. Ամենափրկիչ վանքի, 1906: 61, 1 չհ. էջ, շարվ. 15,5X10 սմ, գ. 1 ղռան:

ՀԳ

 

1718 ԱԼԷՆ ՄԷՐԻ ՈՒԸՏ

Ինչ պետք է գիտնայ դեռատի աղջիկ մը: Անգլերենէ թարգմ. Միքայէլ Շամտանճեան: Հրատ. Օննիկ Արզուման: (Ամէն տարիքի առաջնորդ.-թիւ 1): Կ. Պոլիս, Կալաթա, տպ. Ծաղիկ Սագայանի, 1906: 2 չհ., 134 էջ, շարվ. 14X9 սմ, գ. 7 ղրշ.:

Տիտղթ. գծափակ, վրան զարդ: Տիտղթ.-ն գտնվում է 3-րդ էջում:

ՀԳ

 

 

1719 ԱԼԹՈՒՆԵԱՆ ԳԷՈՐԳ

Կենդանաբանութեան դասագիրք: Կազմեց Գէորգ Ալթունեան (ուսուցիչ Գէորգեան ճեմարանում): Վաղարշապատ, տպ. Ս. Էջմիածնի, 1906: 166 էջ, շարվ. 17,5X10,5 սմ:

Տիտղթ. վրա զարդ:

ՀԳ: Մ: ՊՀ: ԷՎ

 

1720 ԱԼԻՔԵԱՆ ՌՈՒԲԵՆ [ՈՐԲԵՐՅԱՆ ՌՈՒ-ԲԵՆ]

Ծփանքներ: -Դէպի անդունդ: -Ադամին անէծքը: -Տնակս: [Կահիրե] Ճիպուդի, տպ. Փափազյան եւ Տիրլիք, 1906: 1 չհ., 51 էջ, նկ., շարվ. 10,5X9 սմ:

Տիտղթ. վրա զարդ: Տպագրության վայրը վերցված է Թեոդիկից:

ՀԳ: ԱԿԳ: ԳԱԹ

Թ 189

 

1721 ԱԼՊԻ ԷՐՕ

Հրեշտակի խոստումը: Թարգմ. ռուսերէնից Ա. Ս.: Հրատ. N 1: Ալեքսանդրապոլ, տպ. Շիրակ, 1906: 13 էջ, շարվ. 13X8,5 սմ, գ. 3 կոպ.:

ՀԳ: ՀԹՏԹ

 

1722 ԱՀԱՐՈՆԵԱՆ ԱՒԵՏԻՍ (ՂԱՐԻԲ)

Ազատութեան ճանապարհին: Թիֆլիս, տպ. Հերմես, 1906: 413, 1 չհ. էջ, շարվ. 13X8 սմ:

Տպարանը եւ տպագրության թվականը վերցված են բնագրի վերջից:

ՀԳ: ԳԱԹ: Մին

 

1723 ԱՀԱՐՈՆԵԱՆ ԱՒԵՏԻՍ

Գայլերը ոռնում էին: Թիֆլիս տպ. Քութաթելաձեի, 1906: 32 էջ, շարվ. 13X8 սմ, գ. 10 կոպ.:

Տպարանը վերցված է տիտղթ.-ի դարձերեսից:

ՀԳ: ԳԱԹ

 

1724 Ահտը ճէտիտ եանի ինճիլ ի Շէրիֆ: Լիսան ը ասլի ի եունանիտէն պիթ թէրճէմէ: Կ. Պոլիս (Իսթանպոլտա), տպ. Հակոբ Պոյաճյանի, 1906: 1 չհ., 690 էջ, շարվ. 9X5,5 սմ:

Տիտղթ. վրա օտար լեզվով գրություն:

ՀԳ: Մ

 

1725 ԱՂԱԲԱԲԵԱՆ ՅԱԿՈԲ

Չալօի էը: Պատմւածք մանուկների համար (երեք պատկերով): Արտատպած Հասկեր ամսաթերթից: Թիֆլիս, տպ. Հերմես, 1906: 16 էջ, նկ., շարվ. 14X9 սմ, գ. 3 կոպ.:

Տպագրության վայրը, տպարանը եւ տպագրության թվականը վերցված են տիտղթ. դարձերեսից:

ՀԳ: ԳԱԹ

 

1726 ԱՂԱՅԵԱՆՑ ՂԱԶԱՐՈՍ

Ուսումն մայրենի լեզւի: Առաջին գիրք: Պատկերաւոր այբբենարան մեծերի եւ փոքրերի համար: Մեծերի համար իբրեւ ինքնուսուցիչ: 23-րդ տպագր.: Թիֆլիս, տպ. Մովսես Վարդանյանի, . , 1906: 80 էջ, նկ., շարվ. 15X10 սմ:

Տիտղթ. վրա զարդ:

ՀԳ

 

1727 ԱՂԱՅԵԱՆՑ ՂԱԶԱՐՈՍ

Ուսումն մայրենի լեզւի: Երկրորդ տարի: Տասներորդ տպագր. բարեփոխած եւ ճոխացրած: Թիֆլիս, տպ. Մովսես Վարդանյանցի, . , 1906: 144 էջ, նկ., շարվ., 19X11 սմ, գ. 40 կոպ.:

Տիտղթ. վրա զարդ:

ՀԳ: ՀԹՏԹ

 

1728 ԱՂԱՅԵԱՆՑ ՂԱԶԱՐՈՍ

Ուսումն մայրենի լեզւի: Երկրորդ տարի: Տասնեւմէկերորդ տպագր.: Թիֆլիս, տպ. Նվարդ Աղանյանցի, 1906: 144 էջ, նկ. շարվ. 18,5X11 սմ, գ. 40 կոպ.:

Տիտղթ. վրա զարդ.:

ՀԳ

 

1729 ԱՂԱՅԵԱՆՑ ՂԱԶԱՐՈՍ

Ուսումն մայրենի լեզւի: Երրորդ գիրք: Վեցերորդ տպագր.: Թիֆլիս, տպ. Հերմես, 1906: 301, 3 չհ. էջ, շարվ. 16,5X11 սմ:

ՀԳ

 

1730 ԱՂԱՅԵԱՆՑ ՂԱԶԱՐՈՍ

Ուսումն մայրենի լեզւի: Չորրորդ գիրք: Առաջին տպագր.: Թիֆլիս, տպ. Մովսես Վարդանյանցի (. ), 1906: 319 էջ, նկ., շարվ. 18X11 սմ, գ. 90 կոպ.:

Տիտղթ. վրա զարդ:

ՀԳ: Մ: ԳԱԹ: ՀԹՏԹ

 

1730ա ԱՂԱՍԻ (ԹՈՒՐ-ՍԱՐԳԻՍՅԱՆ ԿԱՐԱՊԵՏ)

Զէյթունի հերոսները: Դիւցազներգութիւն հինգ արարուած, եօթը պատկեր: Գրուած 1900-ին: Կահիրե, տպ. Սֆինքս, [1906]: 92 էջ, շարվ. 13,5X8 սմ, գ. 1 ֆրկ. 50:

Էջ 6-ում նված է` 10 դեկտեմբեր, 1901 Գահիրէ: Տպագրության թվականը վերցված է Թեոդիկի Տիպ ու տառ գրքից, Կ. Պոլիս, 1912:

ՀԳ: ԳԱԹ

Թ 189

 

1731 ԱՂԷՔՍԱՆԴՐԵԱՆ ԱՆԴՐԷԱՍ

Համառօտ պատմութիւն եպիսկոպոսական աթոռոյ ի պատրիարքութեան Կիլիկիոյ: Յօրինեաց Գեր. գերյ. Անդրէաս գերապայծառ Աղէքսանդրեան մեծաւոր Վանաց Փ. Կ. Զմմառի: Վենետիկ, տպ. Ս. Ղազար, 1906: 49 էջ, շարվ. 15X9 սմ:

Տիտղթ. վրա զարդ.:

ՀԳ: Մ: ԱԿԳ: ՊՀ

Լիակ. ցուց. Վենետ. Մխիթ., 1934, 46

 

1732 ԱՂԷՔՍԱՆԴՐԵԱՆ ԱՆԴՐԷԱՍ

Համառօտ պատմութիւն երկոտասան կաթողիկոսաց Կիլիկիոյ: Յօրինեաց Գեր. գերյ. Անդրէաս գերապայծառ Աղէքսանդրեան մեծաւոր Վանաց Փ. Կ. Զմմառի: Վենետիկ, տպ. Ս. Ղազար, 1906: 70 էջ, շարվ. 14,5X8,5 սմ.:

Տիտղթ. վրա զարդ:

Մ: ԱԿԳ

Լիակ. ցուց. Վենետ. Մխիթ., 1934, 46

 

1733 *Աղօթագիրք Մխիթարեան մանկտւոյ կամ Աղօթք վարդարանի 1906: 93 էջ:

Լիակ. ցուց. Վենետ. Մխիթ., 1934, 8

 

1734 ԱՃԱՌԵԱՆ ՀՐԱՉԵԱՅ

Պատմութիւն հայոց նոր գրականութեան: Պրակ Ա: Կազմեց Հրաչեայ Աճառեան: Վաղարշապատ, տպ. Ս. Էջմիածնի, 1906: 194 էջ, շարվ. 14X8 սմ, գ. 40 կոպ.:

Ա պրակից հետո շարունակվող էջակալությամբ առանց տիտղթ.-ի Բ պրակ (105-194): Մնացած գրադարաններում մեր տեսած բոլոր օրինակները միայն Ա պրակ է, 104 էջով, բացի ՀԹՏԹ-ի օրինակից:

ՀԳ: Մ: ԱԿԳ: ՊՀ: ԽԱԳ: ՀԹՏԹ: ԱԻԱԳ: ՍԹԳ

 

1735 ԴԷ ԱՄԻՉԻՍ ԷԴՄՕՆԴՕ

Սիրտ գրքից ինն պատմութիւն: (10 պատկերով): Գերմ. թարգմ. Ս. Քամալեանց: Թիֆլիս, տպ. Հերմես ընկերության, 1906: 144 էջ, շարվ. 15X9 սմ, գ. 40 կոպ.:

ՀԳ: Մ: ԱԿԳ: ԽԱԳ

 

1736 ԱՄՊՐԷ

Բանաստեղծութիւններ: Վաղարշապատ, տպ. Ս. Էջմիածնի, 1906: 23 էջ, շարվ. 13X7 սմ, գ. 7 կոպ.:

ՀԳ: Մ: ԱԿԳ: ԳԱԹ

 

1737 ԱՄՊՐԷ

Նոր - տաղեր: (Հրատ. Ղ. Յարութիւնեանի): Բաքու, տպ. Հ. Գ. Գյուլբասարյանցի, 1906: 30 էջ, շարվ. 14X7 սմ, գ. 5 կոպ.:

ՀԳ

 

1738 ԱՄՖԻՏԷԱՏՐՕՎ ԱԼԷՔՍԱՆԴՐ

Եւրօպա եւ Հայաստան: Թարգմ. Ա. Մխիթարեան: (Հրատ. Գուտտէնբէրգ գրախանութի): Թիֆլիս, տպ. Հերմես ընկերության, 1906: 40 էջ, շարվ. 13,5X7,5 սմ, գ. 10 կոպ.:

Տիտղթ. վրա զարդ:

ՀԳ: Մ: ԱԿԳ: ԳԱԹ

 

1739 ԱՆ - ՍԿԻՅ Ս.

Գիւղացիական հարցը Ֆրանսիայում: Թարգմ. ռուս. Հ. Հ.: (Յառաջ-ի գրադարան N 27): Թիֆլիս, տպ. Հերմես, 1906, 32 էջ, շարվ. 16X10,5 սմ, գ. 7 կոպ.:

Տպարանը վերցված է տիտղթ. դարձերեսից:

ՀԳ: ԱԿԳ

 

1740 ԱՆԴՐԱՆԻԿ

Մարտական հրահանգներ: Առաջարկներ, նկատողութիւններ եւ խորհուրդներ: Հրատ. Հ. Յ. Դանակցութեան: Ժնեւ, 1906: 27 էջ, շարվ. 15X9 սմ:

ՀԳ

 

1741 ԱՆԴՐԱՆԻԿ

Մարտական հրահանգներ: Առաջարկներ, նկատողութիւններ եւ խորհուրդներ: Հրատ. Հ. Յ. Դանակցութեան: Ժնեւ, 1906: 78, 1 չհ. էջ, շարվ. 14,5X9 սմ:

ՀԳ: Մ: ԱԿԳ

 

1742 ԱՆԴՐԷԵՒ ԼԷՕՆԻԴ

Ստութիւն: Հոգեբանական էտիւդ: Թարգմ. Սուրխաթեանի: Ս. Պետերբուրգ, տպ. Պուշկինյան, 1906: 24 էջ, շարվ. 13X8 սմ, գ. 10 կոպ.:

ՀԳ: ԱԿԳ: ԹՌԳ

 

1743 ԱՆԴՐԻԿԵԱՆ ՆԵՐՍԵՀ

Հանգած եկեղեցին: Մենախոհք երեկորինի հեղինակը Մխիթարեան միաբանութենէն: Վենետիկ, տպ. Ս. Ղազար, 1906: 118 էջ, շարվ. 12X6 սմ, գ. 1 ֆրկ.:

Տիտղթ. վրա զարդ: Հեղինակը վերցված է Մխիթարյան գրացուցակներից:

ՀԳ: ԳԱԹ

Լիակ. ցուց. Վենետ. Մխիթ., 1934, 49: Ցուց. Վենետ. Մխիթ., 1960, 43

 

1744 ԱՆՆԵՆՍԿԱՅԵԱ Ա.

Ինչ է հասարակապետութիւնը: Թարգմ. Ս. Յարութիւնեանց: (Ժողովրդական գրադարան Պայքար N 4): Բաթում, տպ. Խ. Մ. Շմաեւսկու, 1906: 22 էջ, շարվ. 13X9 սմ, գ. 5 կոպ.:

Տիտղթ. վրա զարդ:

ՀԳ: ԷՎ

 

1745 ԱՆՆԵՆՍԿԱՅԱ Ա.

Հանրապետութիւն: Թարգմ. Ս. Տեր-Անանեան: (Հրատ. Յովհաննէս Դաւթեանի N 7): Թիֆլիս, տպ. Հերմես ընկերության, 1906: 20 էջ, շարվ. 14,5X9 սմ, գ. 5 կոպ.:

Տիտղթ. վրա զարդ:

ՀԳ

 

1746 ԱՊԱՀ

Պատասխանատուները: Բաց նամակ բոլոր Հնչակեան ազնիւ զինուորներուն: Կահիրե, 1906: 14 էջ, շարվ. 17,5X9,5 սմ:

ՀԳ: ԱԿԳ

 

1747 Առաջին գիրք ընթերցման եւ կրթութեան տղայոց համար: Վենետիկ, տպ. Ս. Ղազար, 1906: 102 էջ, նկ., շարվ. 14,5X9 սմ:

Տիտղթ. վրա զարդ: Մխիթարյան գրացուցակում հեղինակ նված է Գոնտաքճյան Անանիա, առանց էջերի քանակի:

ՀԳ: ԳԱԹ

Լիակ. ցուց. Վենետ. Մխիթ., 1934, 13

 

1748 ԱՌԱՔԵԼԵԱՆ ՀԱՄԲԱՐՁՈՒՄ (ՇԱՀՐԻԱՐ)

Արամի պսակը: (Հայ-թրքական ընդհարումներից մի պատկեր): Հրատ. Վարդանի: (Արտատպած Մշակ-ից): Թիֆլիս, տպ. Ս. Սողոմոնյանի, . . , 1906: 34 էջ, շարվ. 11,5X7 սմ, գ. 6 կոպ.:

ՀԳ: ԱԿԳ: ՊԹ

 

1749 Առիւծին ժանիքէն: (Բանտարկեալի մը յիատակարանէն): Գրեց հայ Աքսորականը: (Հրատ. Ռազմիկ-ի N 1): Ֆիլիպե, տպ. Ռազմիկի, 1906: 52 էջ, շարվ. 14X9 սմ:

Տիտղթ. վրա զարդ:

ՀԳ: ԱԿԳ: ԳԱԹ

 

1750 ԱՍԱՏՈՒՐ ԶԱՊԷԼ Հ.

Գործնական քերականութիւն արդի աշխարհաբարի: Ա գիրք ուսումնական խորհուրդէն վաւերացուած: (Հրատ. Պալենց գրատան): Դ տպագր.: Կ. Պոլիս, տպ. Հակոբ Մաթեւոսյանի, 1906: Է, 138 էջ, շարվ. 14X9 սմ, գ. 3 ղրշ.:

Տպարանը վերցված է տիտղթ. դարձերեսից: Տիտղթ. վրա զարդ:

ՀԳ: ԱԿԳ

 

1751 ԱՍԱՏՈՒՐ ԶԱՊԷԼ Հ.

Գործնական քերականութիւն արդի աշխարհաբարի: Բ գիրք ուսումնական խորհուրդէն վաւերացուած: (Հրատ. Պալենց գրատան): Գ տպագր.: Կ. Պոլիս, տպ. Հակոբ Մաթեւոսյանի, 1906: Է, 206 էջ, շարվ. 13X9 սմ, գ. 4 ղրշ.:

Տիտղթ. վրա զարդ: Տպարանը վերցված է շապկից:

ՀԳ: ԱԿԳ

 

1752 Աստուածաունչ: Գիրք Հին եւ Նոր Կտակարանաց: Եբրայական եւ յունական բնագիրներէն թարգմանուած: Կ. Պոլիս, տպ. Ա. Հակոբ Պոյաճյանի, 1906: 895 երկսյուն էջ, շարվ. 25X17 սմ:

Տիտղթ. վրա օտար լեզվով գրություն:

ՀԳ: ԷՎ

 

1753 Աստուածաունչ մատեան Հին եւ Նոր Կտակարանների: Եբրայական եւ յունական բնագիրներից թարգմանուած: Տպագրեցաւ Աստուածանչի Բրիտանական եւ արտաքին ընկերութեան ծախսովը: Կ. Պոլիս, տպ. Ա. Հակոբ Պոյաճյանի, 1906: 1 չհ., 1347 երկսյուն էջ, շարվ. 16X11 սմ:

Տիտղթ. վրա օտար լեզվով գրություն:

ՀԳ: Մ: ՕԲԳ: ՍԹԳ

 

1754 Աւետարան Տեառն մերոյ Յիսուսի Քրիստոսի Իւղաբերից, Հանգստեան, Բժշկութեան, Տաճարի, Խաչելութեան, Անդաստանաց, Քառասնօրեայ Գալստեան, Ս. Զատկի, Խաչվերացի եւայլն եւայլն: Վաղարշապատ, տպ. Ս. Էջմիածնի, 1906: 49 զարդափակ, երկսյուն էջ, շարվ. 25X15,5 սմ:

Տիտղթ. զարդափակ, վրան զարդ:

ՀԳ: Մ: ԷՎ: ՍԹԳ

 

1755 *Աւետարան Տեառն մերոյ Յիսուսի Քրիստոսի: Դ տպագր.: 1906: Ը, 284 էջ, գ. 3 ֆրկ.:

ԸԳՄԳ 1972, 57

 

 

1756 ԱՒԵՏԻՍԵԱՆ Կ.

Զուր հիւրասիրութիւն: Խիստ ծիծաղաշարժ զաւետ մէկ արար: (Կատակերգութիւն): Հրատ. Յ. Ազապլար: Վառնա, տպ. Գնչո Նիկոլովի, (. . ), 1906: 16 էջ, շարվ. 20X8 սմ, գ. 25 կոպ.:

Տպագր.-ը վերցված է շապկից:

ՀԳ

 

1757 ԱՎՕ

Դարբինին երգը: (Արտատպուած Ազատ-Բեմ լրագրէն): Կահիրե, տպ. Կիլիկիա, 1906: 16 էջ, շարվ. 11X6 սմ, գ. 1 ղրշ.:

Ձեռագրով նշված է հեղ. Պեյլերյան:

ՀԳ: ԱԿԳ

Թ 189

 

1758 ԱՏՐՊԵՏ

Երկերի ժողովածու: Հտ. Է. Բժժածներ: Վէպ: Տաճկահայերի նորագոյն կեանքից: Արտատպւած է (Ձ) Հայրենեացի N 170: Թավրիզ (Ատրպատական), տպ. թեմական, արագատիպ Հայոց Ատրպատականի, 1906: 276 էջ, շարվ. 15X10 սմ:

ՀԳ: ԳԱԹ

Թ 163: Լ Մինասյան, Նոր-Ջուղա, 2001, 45-47

 

1759 ԱՏՐՊԵՏ

Իմամաթ: Պատմական հետազօտութիւն: Երկրորդ տպագր.: Ալեքսանդրապոլ, տպ. Շիրակ, 1906: 295 էջ, 2 ն. թ. նկ., շարվ. 16X9,5 սմ, գ. 1 ռ.:

Երկրորդ տպագր.-ը վերցված է շապկից:

ՀԳ: Մ: ԱԿԳ: ԳԱԹ: ՊՀ: ԹՌԳ

 

1760 ԱՏՐՊԵՏ

Խիւլաֆաթ: Պատմական հետազօտութիւն: Երրորդ տպագր.: Ալեքսանդրապոլ, տպ. Շիրակ, 1906: 152 էջ, շարվ. 16X9 սմ, գ. 50 կոպ.:

Գրքում արունակվող էջակալությամբ առանց տիտղթ.: Հավելված` Ռայա: Պատմական հետազօտութիւն:

ՀԳ: Մ: ԱԿԳ: ԳԱԹ վերջից թերի: ՊՀ: ՊԹ: ԹՌԳ

 

1761 ԱՏՐՊԵՏ

Հողատիրութիւնը Կովկասում: Հետազօտութիւն: Ալեքսանդրապոլ, տպ. Շիրակ, 1906: 36 էջ, շարվ. 15X9 սմ, գ. 10 կոպ.:

Տիտղթ. վրա զարդ:

ՀԳ: Մ: ԱԿԳ: ՊՀ

 

1762 ԱՐԱԲԱՋԵԱՆ ՅՈՎՀ.

Մայրենի լեզու: Երրորդ տարի: (Պատկերներով): Երրորդ տպագր.: Ալեքսանդրապոլ, տպ. Գեւորգ Սանոյանցի, 1906: 176 էջ, նկ., շարվ. 18X12 սմ, գ. 40 կոպ.:

Տիտղթ. վրա ռուս. գրություն:

ՀԳ

 

1763 ԱՐԱՄԵԱՆՑ ԱՐՄԵՆԱԿ

Աշխարհի ամենագեղեցիկ գիրքը: Հաւաքածոյք Եւրոպայի եւ Ասիայի ամենայայտնի մատենագիրների ամենալաւ գործերի: Հատուածներ 26 զանազան ազգերի գրականութիւններից: Կազմեց Արմենակ Արամեանց: Ալեքսանդրապոլ, տպ. Շիրակ, 1906: 239 էջ, շարվ. 13X9 սմ:

Շապկի վրա` 1907:

ՀԳ: ՀԹՏԹ

 

1764 ԱՐԱՐԱՏՍԿԻ Վ.

Քաղաքական կուսակցութիւնները Ռուսաստանում: (Դրօշակից արտատպած): Հրատ. Հ. Յ. Դաշնակցութեան: Ժնեւ, 1906: 62 էջ, շարվ. 14X9 սմ, գ. 50 սենթ.:

ՀԳ: Մ: ԱԿԳ

1765 Արեան ձայներ: (Հրատարակութիւն Ս. Մելիք-Սողոմոնեանի): Թիֆլիս, տպ. Հերմես ընկերութեան, 1906: 192 էջ, նկ. շարվ. 13X8 սմ:

Տիտղթ. վրա զարդ:

ՀԳ

 

1766 Արեան ձայներ: Երկրորդ տպագր.: (Հրատ. Ս. Մելիք-Սողոմոնեանի): Թիֆլիս, տպ. Հերմես ընկերության, 1906: 214 էջ, նկ., շարվ. 14,5X10 սմ:

Տիտղթ. վրա զարդ:

ՀԳ

 

1767 ԱՐԹԻՆԵԱՆ ՅՈՎՀ.

Տունկերը եւ անոնց հայերէն անունները: Des plantes et de leurs noms arméniens par le D Joh. Artignan. Illustrations par M. Ecegene Diebold, dessinateur. Փարիզ, տպագր. Տիգրան Տողրամաճյանի, 1906: 68 էջ, նկ., շարվ. 14X8 սմ, գ. 1 ֆրկ., 25 սենթ:

Տիտղթ. վրա զարդ:

ՀԳ: Մ: ԱԿԳ

Թ 127

 

1768 ԱՐԾՐՈՒՆԻ

Հայք ի Կ. Պոլիս: Քսաներորդ դարու սկիզբը: Փարիզ, տպ. Հայկական, 1906: 67 էջ, շարվ. 14X10, գ. 50 սանտիմ:

Տիտղթ. վրա զարդ:

ՀԳ: Մ: ԱԿԳ: ԳԱԹ: ՊՀ: ՀԹՏԹ

Թ 154

 

1769 ԱՐՄԷՆ ԵՆՈՎՔ

Կինը: (Պատմուածքներ): Կ. Պոլիս, տպ. Ծաղիկ (Սագայան), 1906: 134, 1 չհ. էջ, շարվ. 12X7 սմ, գ. 5 ղրշ.:

Տիտղթ. վրա զարդ:

ՀԳ: ԱԿԳ: ԳԱԹ

 

1770 ԱՐՏԱՇԻՐ ԲԱԲԱԿԱՆ

Կարնամակ: Պահլաւ բնագրէն թարգմ. հանդերձ ծանօթութեամբ տոքթ. Յ. Թիրաքեան: Փարիզ, Բազմալեզվյան, տպ. Բասմաջյանի, 1906: ԻԲ, 137 էջ, շարվ. 18X12 սմ, գ. 5 ֆրկ.:

Տիտղթ. վրա զարդ: Շապկի վրա` 1907:

ՀԳ: Մ: ԱԿԳ: ԳԱԹ: ՊԹ: ՀԹՏԹ

Թ 154

 

1771 ԱՓԻՆԵԱՆ ԿԱՐԱՊԵՏ

Շիրակ օրացոյց 1907 թուականի ընդարձակ յաւելուածով: Իններորդ տարի: Կազմեց Կարապետ Ափինեան: Ալեքսանդրապոլ, տպ. Շիրակ, 1906: 60 չհ., գծափակ, (61-288) էջ, դիմանկ., շարվ. 9X5 սմ, գ. 20 կոպ.:

ՀԳ

 

1772 ԱՔԷԼ

Վարժուհի: Պատկեր հայ-թուրքական ընդհարումներից: Թիֆլիս, տպ. Հերմես, 1906: 52 էջ, շարվ., 13,5X8 սմ, գ. 15 կոպ.:

ՀԳ

 

1773 ԲԱԲԱԽԱՆԵԱՆ ՅԱԿՈԲ

Տանուտէր Օհանը: Պատմական զրոյց: Հրատ. Վ. Յովհաննիսեանցի: Երկրորդ տպագր.: Թիֆլիս, տպ. Մովսես Վարդանյանցի, 1906: 32 էջ, շարվ. 15X10 սմ, գ. 8 կոպ.:

ՀԳ: Մ: ԱԿԳ: ԳԱԹ: ԱԻԱԳ

 

1774 ԲԱԽ Ա. Ն.

Հարուստներ եւ աղքատներ: [Առաջին մաս]: Երկրորդ տպագր.: (Գրադարան Յառաջ-ի N 1): Թիֆլիս, տպ. Հերմես, 1906: 112 էջ, շարվ. 15,5X10, գ. 15 կոպ.:

Տպարանը վերցված է տիտղթ.-ի դարձերեսից:

ՀԳ: Մ: ԱԿԳ: ՊՀ

 

1775 ԲԱԽ Ա. Ն.

Հարուստները եւ աղքատները: [Առաջին մաս]: Թարգմ. ռուս.: (Գրադարան Յառաջ-ի N 1): Թիֆլիս, տպ. Հերմես ընկերության, 1906: 110 էջ, շարվ. 15,5X10,5 սմ, գ. 20 կոպ.:

Տիտղթ. վրա զարդ:

ՀԳ: Մ: ԱԿԳ

 

1776 ԲԱԿՈՒՐՑԵՎ Ա. Տ. (Ա. ՆԵԴՐՕՎ)

Ինչպէս պէտք է ընտրել ժողովրդական ներկայացուցիչներ: Թարգմ. Արսէն Տէր-Առաքելեանց: Ալեքսանդրապոլ, տպ. Շիրակ, 1906: 16 էջ, շարվ. 13X8,5 սմ, գ. 2 կոպ.:

Տիտղթ. վրա զարդ:

ՀԳ

 

1777 *ԲԱՅՐՈՆ (ՊԱՅՐԸՆ)

Մանֆրէտ: Ողբերգութիւն Լորտ Պայրընի: Թարգմ. Ա. Մ. Եզեկեան: 1906: 68 էջ:

Լիակ. ցուց. Վենետ. Մխիթ., 1934, 60: Ցուց. Վենետ. Մխիթ., 1960, 56

 

1778 ԲԱՏՐԱԿ, ԲԵՐԵՆՇՏԱՄ Վ.

Ընկեր մի¯ դաւաճանիր: Վ. Բերենտամ-Պատւի համար: Թարգմ. Մարտօ: (Հրատ. Դէպի լոյս N 2): Դոնի Ռոստով, տպ. Դոնսկայա Րեչ, , . , 1906: 12, 4 էջ, շարվ. 16X10 սմ, գ. 5 կոպ.:

Նկարագրված օրինակները տիտղթ. չունեն: Նկարագրությունը կատարված է շապկից: Տպագրության վայրը եւ տպարանը վերցված են բնագրի վերջից: 12-րդ էջից հետո նոր էջակալությամբ սկսվում է Վ. Բերենտամի Պատւի համար աշխատությունը:

ՀԳ: ԱԿԳ: ԹՌԳ

Թ 184

 

1779 ԲԵԲԵԼ [ԱՎԳՈՒՍՏ] (ԲԷԲԷԼ)

Կնոջ ներկայ եւ ապագայ դրութիւնը: Թարգմ. ռուս. օր. Սօֆիա Շահնազարեան: Թիֆլիս, տպ. Հերմես, 1906: 32 էջ, շարվ. 14,5X8,5 սմ, գ. 10 կոպ.:

Տիտղթ. վրա զարդ: Շապկի վրա` 1905:

ՀԳ: ԱԿԳ

 

1780 ԲԵԲԵԼ Ա[ՎԳՈՒՍՏ] (ԲԷԲԷԼ)

Քրիստոնէութիւնը եւ սօցիալիզմը: Կրօնական բանակռիւ Գիւֆֆէ աւանի Գօգօֆ քահանայի եւ Ա. Բեբելի մէջ: Ռուս. թարգմ. Ս. Տ.- Ան: (Հրատ. Յովհ. Դաւթեանի, N 8): Թիֆլիս, տպ. Հերմես ընկերության, 1906: 46,1 չհ. էջ, շարվ. 14X9 սմ, գ. 10 կոպ.:

Տիտղթ. վրա զարդ:

ՀԳ: ԱԿԳ

 

1781 ԲԵԲԵԼ Ա[ՎԳՈՒՍՏ] (ԲԷԲԷԼ)

Քրիստոնէութիւնն ու սոցիալիզմը: Նամակագրութիւն Հոհոֆ քահանայի եւ սոցիալ-դեմոկրատ Բեբելի մէջ: Փոխադրեց Վ. Խորէնի: Հրատ. Աստղիկ ընկերութեան N 1): Վաղարշապատ, տպ. Ս. Էջմիածնի, 1906: 60 էջ, շարվ. 12X8 սմ, գ. 12 կոպ.:

Տիտղթ. վրա զարդ:

ՀԳ: ԳԱԹ

 

1782 ԲԵՐՆՇՏԱՅՆ ԷՏ.

Հայկական տանջանքները եւ Եւրոպան: Դասախօսութիւն կարդացւած Բերլինում, 1902 թւի յունիսի 26-ին: Թարգմ. Ս. Մ.: Հրատ. Դրօակի խմբագրութեան: Ժնեւ, 1906: 38 էջ, շարվ. 14,5X9 սմ, գ. 50 սենթ:

Ա. Ղազիկյանը տպագրության թվականը նշել է 1902, տպագրության վայրը` Բեռլին:

ՀԳ: ԱԿԳ

Ղհտ. 1, 337

1783 ԲԷԿՆԱԶԱՐԵԱՆՑ ԱՊՐԵՍ

Գաղտնիք Ղարաբաղի: Թարգմ. Մակար Վարդապետի Բարխուդարեանց: Քննադատեց Րաֆֆի: Վիեննա, տպ. Մխիթարյան, 1906: (547-709) էջ, շարվ. 16X10 սմ:

Տիտղթ. վրա զարդ.:

ՀԳ: Մ: ԱԿԳ

 

1784 ԲՐԱԿԷ Վ.

Կորչեն սօցիալ-դէմոկրատները: Թարգմ. Մ. Տ. Շւոտ: (Հրատ. Յովհաննէս Դաւթեանի N 10): Թիֆլիս, տպ. Հերմես ընկերության, 1906: 48 էջ, շարվ. 15X10 սմ, գ. 12 կոպ.:

ՀԳ: ԱԿԳ

 

1785 ԲՐԱԿԷ Վ.

Կորչին սօցիալ-դէմօկրատները: Թարգմ. Մ. Տիրացեանի: (Բանւորական գրադարան N 3): Հրատ. Կայծ-ի: [Թիֆլիս], տպ. Մովսես Վարդանյանի, . , 1906: 36 էջ, շարվ. 17X11 սմ:

Տպարանը վերցված է տիտղթ. դարձերեսից:

ԱԿԳ

 

1786 ԲՈՒԴՈՒՂԵԱՆ Ա[ՐՏԱՇԵՍ]

Նուէր հայ դպրոցականին: Առողջապահական կանոններ աշակերտուհիների եւ աշակերտների համար: Ս. Պետերբուրգ, տպ. Պուշկինյան, 1906: 64 էջ, նկ., շարվ. 14X9 սմ, գ. 10 կոպ.:

ՀԳ: ԱԿԳ: ՀԹՏԹ

 

1787 ԲՈՒԴՈՒՂԵԱՆ Ա[ՐՏԱՇԵՍ]

Նուէր հայ վարժապետին: (Դպրոցական առողջապահութիւն): Ս. Պետերբուրգ, տպ. Պուշկինյան, 1906: 95 էջ, շարվ. 14X9 սմ, գ. 20 կոպ.:

ՀԳ: Մ: ԱԿԳ: ՀԹՏԹ

 

1788 ԲՈՒԴՈՒՂԵԱՆ Ա[ՐՏԱՇԵՍ]

Ութժամեայ բանւորական օր: Հրատ. բժ. Ա. Բուդուղեանի: Ս. Պետերբուրգ, տպ. Պուշկինյան, 1906: 95 էջ, 1թ. նկ., շարվ. 15X8,5 սմ, գ. 10 կոպ.:

Շապկի վրա` 1907: Հրատ.-ը վերցված է բնագրի 2-րդ էջից՝ նկարի. տակ է գրված:

ՀԳ: Մ: ՀԹՏԹ

 

1789 ԲՈՒՐՀԵՐՇՏԷՅՆ ԼԷՕ

Առողջապահիկ կանոններ բոլոր ուսումնարանների աշակերտների եւ աշակերտուհիների համար: Ռուս. թարգմ. Էմմ. քահ. Նազարեանց: (Պրոֆ. բժիշկ Լէո Բուրհերշտէյն Վիեննայի ռէալ ուսումնարանի ուսուցիչ): Մոսկվա, տպ. Ք. Բարխուդարյանի, 1906: 20 էջ, շարվ. 14X9 սմ, գ. 7 կոպ.:

Նկարագրված օրինակները տիտղթ. չունեն: Նկարագրությունը կատարված է շապկից:

ՀԳ: ԳԱԹ

 

1790 ԳԱԲԱՄԱՃԵԱՆ ՍԻՄՈՆ

Պատկերազարդ հաւաքածոյ ընտիր գրուածոց. ազգային եւ օտար մատենագրաց արձակ եւ ոտանաւոր աշխարհիկ լեզուաւ: Բարձրագոյն դասընթացք: Մասն Բ.: (Հրատ. Յ. Գ. Փալագաեան): Գրատուն Գարուն: Դ տպագր.: Կ. Պոլիս, տպ. Վ. Տեր-Մինասյանի, 1906: 318 էջ, շարվ. 14X9 սմ, գ. 7,5 դհկ.:

Տպարանը վերցված է տիտղթ. դարձերեսից:

ՀԳ: ԱԿԳ

1791 ԳԱԳԻԿ

Արեան նշան: (Կոտորածի հետեւանքը գաւառում Շուուայ երկրորդ դէպքով): Թիֆլիս, տպ. Հերմես, 1906: 32 էջ, շարվ. 13X8 սմ, գ. 15 կոպ.:

ՀԳ: Մ

1792 ԳԱԼԱՆԴԱՈՒԷՐ ԿԱՐԼ

Որտեղից աշխարհ եկաւ քո եղբայրը: Թարգմ. տ. Թոփչեանի: (Հասկեր-ի մանկավարժական գրադարան VI): Թիֆլիս, տպ. Հերմես, 1906: 39,1 չհ. էջ, շարվ. 12,5X9 սմ, գ. 15 կոպ.:

Տիտղթ. վրա զարդ: Շապկի վրա` Տիկ. Սելմերի յօդւածի յաւելւածով:

ՀԳ: Մ: ԱԿԳ: ՀԹՏԹ

1793 ԳԱԼՍՏԵԱՆՑ Ա.

Կիրակնօրեայ դպրոցներ: Ձեռնարկ ուսուցիչների, ուսուցչուհիների եւ առհասարակ ժողովրդական կրթութեան գործին ծառայողների համար: Աշխատասիրութիւն Ա. Գալստեանցի: Բաքու, տպ. Տրուդ, 1906: 82, 2 չհ. էջ, շարվ. 17X11 սմ, գ. 50 կոպ.:

Տիտղթ. վրա զարդ:

ՀԳ

Ս 184

1794 ԳԱՅՖԷՃԵԱՆ ՊԵՐՃ

Հովիկ: (Արձակ բանաստեղծութիւններ): Պրակ. I: Ախալցխա, տպ. Մարտիրոսյան եղբայրների, 1906: 37, 1 չհ. էջ, շարվ. 13X8 սմ, գ. 8 կոպ.:

Տիտղթ. վրա զարդ:

ՀԳ: Մ: ԳԱԹ: ԹՌԳ

1795 ԳԱՍՊԱՐԵԱՆ Յ.

Օժանդակիչ ձեռնարկ մայրենի լեզուի: Հայերէն ուղիղ կարդալ ուսուցանելու: Կազմեց Յ. Գասպարեանց: Թիֆլիս, տպ. Հերմես ընկերության, 1906: 16 էջ, շարվ. 17X9 սմ, գ. 7 կոպ.:

ՀԳ: ՊԹ

1796 ԳԱՎԱՖԵԱՆ ԳԱՐԵԳԻՆ

Տարրական թուաբանութիւն մտաւոր եւ գրաւոր: Ա եւ Բ տարի: Ուսումնական խորհուրդէն վավերացուած: Գրատուն Պ. Պալենց: Գ տպագր. յաւելեալ եւ վերաքննեալ: Կ. Պոլիս, 1906: Ե, 162 էջ, նկ., շարվ. 13X9 սմ, գ. 4 1/2 ղրշ.:

Նկարագրված օրինակը տիտղթ. չունի: Նկարագրությունը կատարված է շապկից:

ՀԳ

1797 ԳԱՐԹԱԼԵԱՆ ԵՐՈՒԱՆԴ֊

Բարեկամ թուաբանութեան: Միջին դասընթացքին համար կը պարունակէ ընդարձակօրէն ամբողջական թիւերը, խառն թիւերը, հասարակ եւ տասնորդական կոտորակները նաեւ երկրաչափական կարեւոր եւ մանրամասն ծանօթութիւններ հանդերձ 240-ի չափ պատկերներով: Վաւերացեալ ուսումնական խորհուրդէն: Յօրինեց Երուանդ Գարթալեան: (Մեթոտ Գարթալեան): Կ. Պոլիս, տպագր. Նշան Պերպերյան եւ որդի, 1906: Ը, 263 էջ, նկ., շարվ. 16X10 սմ, գ. 5 ղրշ.:

ՀԳ

1798 ԳԱՐՇԻՆ ՎՍԵՎՈԼՈԴ

Ազդանշան: Վ. Գարշինից: (Թարգմ.) Ս. Յարութիւնեան: (Յօգուտ Բաթումի անգործ հայ բանւորների N 1): Բաթում, տպ. Ն. Պ. Գուրսկու, 1906: 19 էջ, շարվ. 14X9 սմ: Գ. 10 կոպ.:

ՀԳ: ԱԿԳ

1799 *Գեղունի. պատկերազարդ հրատարակութիւն գեղարուեստից, գեղուսմանց եւ պատմութեան եւ մատենագրութեան: Հրատ. Մխիթարեան հայրեր: 1906:

Լիակ. ցուց. Վենետ. Մխիթ., 1934, 23: Ցուց. Վենետ. Մխիթ., 1906, 106

1800 ԳԷՈՐԳԵԱՆ (ՃՈՒՂՈՒՐԵԱՆ) ԲԱՐԴՈՒՂԻՄԷՈՍ

Ճշմարտութիւնը չի մեռնում: Ալեքսանդրապոլ, տպ. Ա. Մ. Մալխասյանցի, 1906: 175, 1 չհ. էջ, շարվ. 17X10,5 սմ, գ. 50 կոպ.:

ՀԳ: Մ: ԱԿԳ

1801 Գիրք սաղմոսաց: Կ. Պոլիս, տպ. Ա. Հակոբ Պոյաճյանի, 1906: 197 գծափակ էջ, շարվ. 11X6 սմ:

Տիտղթ. վրա օտար լեզվով գրություն:

ՀԳ

1802 *Գործք առաքելոց եւ թուղթք: Բ. տպ.: 1906: (265-588):

ԸԳՄԳ 1972, 57

1803 ՏԸ ԼԱ ԳՐԱՆԺ ԱՆՏՈՆԻԷՏՏԱ ՔԼԻՉ

Տիբերիսի նաւավարն: Պատմական վէպ: Թարգմ. իտալերենէ Հ. Եփրեմ Վ. Աբրահամեան Մխիթարեան ուխտէն: (Շարք ընտիր պատմութեանց): Վենետիկ, տպ. Ս. Ղազար, 1906: 236, 3 չհ. էջ, շարվ. 11,5X6,5 սմ:

Տիտղթ. վրա զարդ: Հեղինակը վերցված է բնագրի 7-րդ էջից: Մխիթարյան ցուցակներում տպագրության թվականը նված է 1907, էջերի քանակը` 329:

ՀԳ: Մ

Լիակ. ցուց. Վենետ. Մխիթ., 1934, 77: Ցուց. Վենետ. Մխիթ., 1960, 45

1804 ԳՐԻԳՈՐԵԱՆ ԶԱՔ[ԱՐԻԱ]

Բնագիտութիւն: Համառօտ դասընթաց բնական գիտութիւնների: (Կենդանաբանութիւն, հանքաբանութիւն եւ բուսաբանութիւն): Ա տարւայ դասընթաց: Երկրորդ տպագր.: Աշխատասիրեց Զաք. Գրիգորեանց: (Հրատ. Կովկաս. գրավաճառանոցի Զաքարիա Գրիգորեանցի): Ալեքսանդրապոլ, տպ. Շիրակ, 1906: 177 էջ, նկ., շարվ. 17X11 սմ, գ. 50 կոպ.:

ՀԳ

1805 ԳՕԼՈՒԲԵՎ ՎԱՍԻԼԻՅ

Ինչ է ժողովրդապետութիւնը: Ռ. թարգմ. Լ. Ղորղանեան: (Յառաջ-ի գրադարան N 17): Թիֆլիս, տպ. Հերմես, 1906: 16 էջ, շարվ. 17X10 սմ, գ. 2 կոպ.:

Տպարանը վերցված է տիտղթ. դարձերեսից:

ՀԳ: Մ: ԳՀԹ

1806 ԴԱՂԲԱՇԵԱՆ Յ., . .

Լիակատար բառարան ռուսերէնից - հայերէն: Կազմեց Յ. Դաղբաշեան: Հտ. 2. (-): -i . i . . . 2 (-): Թիֆլիս, , տպ. Մնացական Մարտիրոսյանցի, . . , 1906: (401-1221) երկսյուն էջ, շարվ. 20X12,5 սմ:

ՀԳ: Մ: ԱԿԳ: ԳԱԹ: Մին: ՀԹՏԹ: ՉՏԹ: ՍԹԳ տիտղթ. չունի

1807 ԴԱՆԻԷԼԲԷԳԵԱՆ ՍՕՖԻԱ

Կանանց հարցը եւ նրա ծագելու պատճառները: (Արտատպուած Մուրճ ամսագրից): Թիֆլիս տպ. Հերմես ընկերության, 1906: 32 էջ, շարվ. 19X11 սմ, գ. 20 կոպ.:

Նկարագրված օրինակը տիտղթ. չունի: Նկարագրությունը կատարված է շապկից:

ՀԳ

1808 ԴԱՒԹԵԱՆ ՍՄԲԱՏ

Երկրորդ փունջ հաւաքածոյ աշխարհիկ լեզուէ: Արձակ եւ ոտանաւոր: Չորրորդ տպագր.: (8 հրատ. Ս. Դաւթեանի): Կ. Պոլիս, տպագր. Ն. Պերպերյան եւ որդի, 1906: 240, 23 էջ, նկ., շարվ. 15X9 սմ:

Գրքում նոր էջակալությամբ առանց տիտղթ. հավելված Կանոն, արականք նախատօնակաց սրբոյ ծննդեան ճրագալուցին: Տիտղթ. վրա օտար լեզվով գրություն:

ՀԳ

1809 ԴԻԿՇՏԷՅՆ ՍԻՄՕՆ

Մարդիկ ինչով են ապրում: Թարգմ. Խ. Սողոմոնեան: (Հրատ. Զանգակ-ի): Դոնի Ռոստով, , տպ. Դոնսկայա րեչ, . , 1906: 43, 6, 1 չհ. էջ, շարվ. 16X10 սմ, գ. 10 կոպ.:

Տիտղթ. վրա զարդ: Բնագրի վերջում` Հավելված (1-6 էջ), առանձին էջակալությամբ առանց վերնագրի:

ՀԳ: ԳԱԹ

1810 ԴԻԿՇՏԷՅՆ [ՍԻՄՈՆ]

Ով ինչով է ապրում: Թարգմ. Ս. Տ. Գ.: (N 17 Յառաջ-ի գրադարան): Թիֆլիս, տպ. Հերմես ընկերության, 1906: 50 էջ, շարվ. 16X9,5 սմ, գ. 7 կոպ.:

Տպարանը վերցված է տիտղթ. դարձերեսից: Շապկի վրա` Յառաջ-ի գրադարան N 20:

ՀԳ: Մ: ԱԿԳ: ԲՄՄ

1811 ԴԻՒՄԱ ԱԼԷՔՍԱՆԴՐ (ALEXANDRE DUMAS)

Բասդիլի առումը: Պատմական վէպ ֆրանսիական մեծ յեղափոխութեան ժամանակից: Թարգմ. Միհրան Պաղդասարեան B. D.: Թավրիզ, տպ. Թեմական արագատիպ հայոց Ատրպատականի, 1906: 265, 5 չհ. էջ, շարվ.14,5X9,5 սմ:

ՀԳ: ԲՄՄ: ԹՌԳ

1812 ԴԻՒՆԱՆ ԱԼՖՈՆՍ

Ժողովրդական օրէնսդրութիւնը դաշնակցական Զւիցերիայում: Պատմական տեսութիւն: (Յառաջ-ի գրադարան N 19): Թիֆլիս, տպ. Հերմես ընկերութեան, 1906: 100 էջ, շարվ. 16X11 սմ, գ. 20 կոպ.:

Տպագրության թվականը, վայրը եւ տպարանը վերցված են տիտղթ. դարձերեսից:

ՀԳ: Մ: ԱԿԳ: ՊՀ

1813 ԴՈՒՐԵԱՆ ՂԵՒՈՆԴ

Չորս աւետարաններու ծագումն ու վաւերականութիւնը: Կ. Պոլիս, տպագր. Հակոբ Մաթեւոսյանի, 1906: 99 էջ, շարվ. 10,5X6,5 սմ, գ. 100 փարա:

Տիտղթ. վրա զարդ:

ՀԳ: Մ: ՊՀ

1814 Եապոնական Րօմէօ եւ Ջուլիետա: Թարգմ. Վահան Փամբուխչեան: Թիֆլիս, տպ. Մովսէս Վարդանյանցի, 1906: 31 էջ, շարվ. 13X8 սմ:

ՀԳ: Մ

1815 ԵԼՆԻՑԿԻ Կ.

Սովորութիւնները. նրանց նշանակութիւնը եւ կրթութիւնը: Թարգմ. Մ. Աղ. եւ Ստ. Լ.: (Հասկեր-ի մանկավարժական գրադարան IV): Թիֆլիս, տպ. Հերմես, 1906: 47, 1 չհ. էջ, շարվ. 12,5X9 սմ, գ. 15 կոպ.:

ՀԳ: Մ: ԱԿԳ

1816 ԵՍԱՅԵԱՆ ՅԱՐՈՒԹԻՒՆ

Հայ կտրիճները...: Պատկեր հայ-թրքական կռիւներից: Թիֆլիս, տպ. Հերմես, 1906: 24 էջ, շարվ. 14X8 սմ, գ. 7 կոպ.:

Տպարանը նված է տիտղթ. դարձերեսին:

ՀԳ: ԳԱԹ

1817 ԵՍԱՅԵԱՆ ՅԱՅԱՐՈՒԹԻՒՆ

Միեւնոյն դագաղում...: (Պատկեր): Բ տպագր.: Թիֆլիս, տպ. Հերմես, 1906: 16 էջ, նկ., շարվ. 10X7 սմ, գ. 7 կոպ.:

ՀԳ

1818 Երգարան ազգային քնար: Հրատարակ. Աբ. Մանանդեանի: Ախալցխա, տպ. Մարտիրոսյան եղբայրների, 1906: 118 էջ, շարվ. 14X7 սմ:

Տիտղթ. վրա զարդ:

ՀԳ

1819 ԵՐԵՄԵԱՆ ՍԻՄՈՆ

Հայ միտքը: Վենետիկ, տպ. Ս. Ղազար (Մխիթարյան), 1906: ԺԱ, 470 էջ, շարվ. 11,5X7 սմ, գ. 4 ֆրկ.:

Տիտղթ. վրա զարդ: Մխիթարյան ցուցակներում նված է` Հայ միտքը. հաւաքածոյ գլխակարգեալ իմաստներու, քաղուած հին եւ նոր ազգային հռչակաւոր մատենագիրներէ:

ՀԳ: ՊԹ: ԱԻՔԳ

Լիակ. ցուց. Վենետ. Մխիթ., 1937, 49: Ցուց. Վենետ. Մխիթ.,1960, 28

1820 ԵՐԶՆԿԵԱՆՑ ԳՐԻԳՈՐԻՍ

Աշխարհագրութիւն: Տարրական դասընթացք: Հայաստանի աշխարհագրութեան համառօտ տեսութեամբ: Կազմեց Գրիգորիս քահ. Երզնկեանց: (Հրատ. կենդրոնական գրավաճառանոցի): Թիֆլիս, տպ. Հերմես ընկերութեան, 1906: III, 42, 3 չհ. էջ, շարվ. 17X10 սմ:

Մ

1821 ԵՐԶՆԿԵԱՆՑ ԳՐԻԳՈՐԻՍ

Քրիստոնէական բարոյագիտութիւն: Կազմեց Գրիգորիս քահանայ Երզնկեանց (կրօնուսոյց Տփխիսի նորին կայսերական բարձրութեան Մեծ իշխան Միխայիլ Նիկոլաեւիչի արական երկրորդ գիմնազիօնի: (Հրատ. Կենդրոնական գրավաճառանոցի, Թիֆլիս (Տփխիս), տպ. Տ. Մարկիանոս Ռոտինյանցի, 1906: 136 էջ, շարվ. 17X11 սմ, գ. 50 կոպ.:

ՀԳ

1822 Երկու ծայրայեղներ: Յօրինեց Հ. Ա. Տիրոյեան: - Երեք քաջերը: Թարգմ. իտալերենէ Հ. Ա. Վ. Տիրոյեան: Գողացուած սագը: Թարգմ. իտալերենէ Հ. Ա. Վ. Տիրոյեան: (Երեք զաւետներ Ա-Գ: Գրադարան թատրերգական N 3): Վենետիկ, տպ. Ս. Ղազար, 1906: 80 էջ, շարվ. 11X7 սմ:

ՀԳ: ԱԿԳ

Լիակ. ցուց. Վենետ. Մխիթ., 1934, 25, 26: Ցուց. Վենետ. Մխիթ., 1960, 38

1823 ԶԱՍՕԴԻՄՍԿԻ Պ. Վ.

Անառակ որդին: Վէպ: Թարգմանութիւն Ստ. Զոհրաբ: (Հրատ. Ս. Աւագեանի): Նոր-Նախիջեւան, տպ. Սերովբե Ավագյանի, 1906: 87 էջ, շարվ. 18X10 սմ, գ. 25 կոպ.:

Շապկի վրա` 1905:

ՀԳ: Մ: ԱԿԳ

1824 ԶԱՒԱՐԵԱՆ Ս.

Նախագիծ գիւղացի ազգաբնակութեան տնտեսական վիճակի ուսումնասիրութեան: Թիֆլիս, տպ. Հերմես, 1906: 16, 1 չհ. էջ, շարվ. 17X10,5 սմ:

Տպարանի տվյալները վերցված են տիտղթ. դարձերեսից:

ՀԳ

1825 ԶԷՅԴԷԼ Ր.

Նօրմալ բանուօրական օր: Ռուս. թարգմ. Մելք. Եսայեան: (Գրադարան Կեանքի N 4): Թիֆլիս, տպ. Հերմես ընկերության, 1906: 24 էջ, շարվ. 15X8,5 սմ, գ. 5 կոպ.:

Նկարագրված օրինակները տիտղթ. չունեն: Նկարագրությունը կատարված է շապկից:

ՀԳ: Մ: ԳԱԹ

1826 ԶՈՄԲԱՐՏ ՎԵՐՆԵՐ

Բանուորական հարց: Հեղինակի յատուկ թույլտւութեամբ գերմ. թարգմ. Արտաշէս Աբեղեան: Թիֆլիս, տպ. Հերմես, 1906, 151,1 չհ. էջ, շարվ. 12X7,5 սմ, գ. 40 կոպ.:

Տիտղթ. վրա զարդ:

ՀԳ: Մ: ԱԿԳ

1827 ԶՈՒԲՕՎ ՊԼԱՏՕՆ

Ղարաբաղի աստղագէտը կամ Շուշիի բերդի հիմնարկութիւնը 1752 թուականին: Պատմական վէպ Պլատօն Զուբօվի: Թարգմ. Րաֆֆի: Երկրորդ տպագր.: Վիեննա, տպ. Մխիթարյան, 1906: (363-542) էջ, շարվ. 16X10 սմ:

ՀԳ: Մ: ԱԿԳ

ԸԳՄԳ 1972, 71

1828 ԶՕՐԻՆ Վ.

Բանւոր դասակարգը եւ ինտիլիգենցիան: Ռուս. թարգմ. Արսէն Տէր-Առաքելեանց: Ալեքսանդրապոլ, տպ. Հ. Ղասաբյանցի, 1906: 30 էջ, շարվ. 11X7 սմ, գ. 4 կոպ.:

Տիտղթ. վրա զարդ: Շապկի վրա` 1907:

ՀԳ: ԱԿԳ

1829 ԷԼ

Անարխիզմը եւ բանւոր դասակարգը: Թարգմ. Ս. Բանւորեան: Թիֆլիս, տպ. Նվարդ Աղանյանցի, 1906: 32 էջ, շարվ. 14,5X9 սմ, գ. 3 կոպ.:

ՀԳ

1830 *ԷՆԳԵԼՍ Ֆ[ՐԻԴՐԻԽ]

Գիւղացիական հարցը: Թարգմ. Գար. Պապովեան: Կ. Պոլիս, 1906: 28 էջ:

ԳՀԹ

1831 ԷՔՍԷՐՃԵԱՆ ՀՄԱՅԵԱԿ

Տարերք աշխարհիկ լեզուի: Ընթերցարան: Հատոր Գ.: Բ տպագր.: Կ. Պոլիս, տպագր. Ծաղիկ, 1906: Զ, 190 էջ, շարվ. 14X9 սմ:

Տիտղթ. վրա օտար լեզվով գրություն:

ՀԳ

1832 Ընդարձակ համազգային օրացոյց հանրագիտական 1907 թուականին Քրիստոսի: Կ. Պոլիս, տպագր. Հակոբ Մաթեւոսյանի, 1906: 320 էջ, նկ., շարվ. 9,5X6 սմ, 3 ղրշ.:

Տիտղթ. գծափակ: 129-րդ էջում` Յաւելուած համազգային օրացոյցի հանրագիտական 1907: Գ. Պաղտասարեան:

ՀԳ: Մ

 

1833 Ընդարձակ օրացոյց Ս. Փրկչեան հիւանդանոցի հայոց 1907: Օրացոյց տոմարական գիտելիք ժամանակագրականք եւ աշխարհագրականք պետական վիճակագրութիւնք հայ եկեղեցւոյ եւ պատրիարքարանի տեղեկութիւնք գրական բաժին գործնական հմտութիւնք: Կ. Պոլիս, տպագր. Հակոբ Մաթեւոսյանի, 1906: Զ, 38 չհ., գծափակ, (39-400) էջ, շարվ. 14X9 սմ:

Տիտղթ. վրա զարդ:

ՀԳ: Մ: ԱԿԳ: ԳԱԹ: ՊԹ

1834 Ընտրողական հրահանգներ գաւառների համար: Հարկաւոր տեղեկութիւններ թէ ով իրաւունք ունի մասնակցելու պետական դումայի ընտրութիւններին: (Յառաջի գրադարան N 33): Թիֆլիս, տպ. Հերմես, 1906: 15 էջ, շարվ. 12X7,5 սմ, գ. 1 կոպ.:

Տիտղթ. վրա զարդ:

ՀԳ

1835 Թէ ինչպէս են կռւում գիւղացիներն իրանց կարիքների համար: (Հայ յեղափոխական դաշնակցութիւն N 2): Հ. Հ. Դաշնակցության ազատ, 1906: 72 էջ, շարվ. 13,5X8 սմ, գ. 10 կոպ.:

ՀԳ: ԳԱԹ

1836 ԹԷՅԼԸՐ ՀՕՈՒԱՐՏ

Չինացի երէց Հիի կենսագրութիւնը: (Անգլիերէնէ թարգմանուած): Կ. Պոլիս, տպ. Ա. Հակոբ Պոյաճյանի, 1906: 177, 1 չհ. էջ, 1 ծ. թ. քարտեզ, նկ., շարվ. 13,5X8 սմ:

Տիտղթ. վրա զարդ եւ թուրքերեն լեզվով գրություն: Հեղինակը վերցված է ներածական ծանոթությունից:

ՀԳ: ԳԱԹ

1837 ԹԷՅԼԸՐ ՀՕՈՒԱՐՏ

Չինլի երէց Հինին Թէրճէմէի հալը (Ինկլիզճէտէն Թէրճէմէ): Կ. Պոլիս (Իսթանպոլ), տպ. Հակոբ Պոյաճյանի, 1906: 201, 1 չհ. էջ, 1 թ. քարտեզ, 1 թ. նկ., շարվ. 13X8 սմ:

Տիտղթ. վրա զարդ եւ արաբերեն գրություն:

ՀԳ: Մ

1838 ԹՈՓՉԵԱՆ Ե.

Արհեստակցական միութիւններ: (Գրադարան Յառաջի N 8): Թիֆլիս, տպ. Հերմես, 1906: 104 էջ, շարվ. 15X10 սմ, գ. 15 կոպ.:

Շապկի վրա` վերնագրից հետո 3-րդ հազար:

ՀԳ: Մ: ԳԱԹ

1839 Թուաբանական խնդիրներ եւ օրինակներ: Պրակ Ա. Խնդիրներ եւ օրինակներ առաջին հարիւրեակի շրջանում: Մոսկ. քաղ. դպր. ուսուցիչների: Փոխադրեց Ար. Սպարապետեանց: Երկրորդ տպագր.: Թիֆլիս, տպ. Մնացական Մարտիրոսյանցի, 1906: II, 100 էջ, շարվ. 15X10 սմ, գ. 30 կոպ.:

Մատենադարանի օրինակի շապկի վրա` Պրակ Ա. Առաջին եւ երկրորդ տարի:

ՀԳ: Մ

1840 Թուաբանական խնդիրներ եւ օրինակներ: Պրակ Բ. երրորդ տարի: Խնդիրներ եւ օրինակներ ամբողջ եւ անուանական թուերով հազարի շրջանում.: Մոսկ. քաղ. դպր. ուսուցիչների: Փոխադրեց Ստ. Սպարապետեանց: Երկրորդ տպագր.: Թիֆլիս, տպ. Նվարդ Աղանյանցի, 1906: 132 էջ, շարվ. 16X10 սմ, գ. 30 կոպ.:

ՀԳ: Մ

1841 Թուաբանական խնդիրներ եւ օրինակներ: Տարրական դասընթացք: Մասն առաջին: Խնդիրներ եւ օրինակներ, առաջին հարիւրեակի թուերով եւ ամենահասարակ կոտորակներով: Ա եւ Բ տարի: Փոխադրեց Գրիգորիս քահ. Երզնկեանց: Իններորդ տպագր.: (Կենդըրոնական գրավաճառանոցի հրատ.): Թիֆլիս, տպ. Հերմես, 1906: 112 էջ, շարվ. 14X10 սմ, գ. 30 կոպ.:

ՀԳ

1842 Թուաբանական օրինակներ եւ խնդիրներ: Առաջին եւ երկրորդ տասնեակի թւերով: Տարրական դպրոցների համար: Առաջին տարի: Փոխադրեց Մ. Սամուէլեան: Թիֆլիս, տպ. Մովսես Վարդանյանցի (. . ), 1906: 55 էջ, շարվ. 14X8 սմ, գ. 15 կոպ.:

ՀԳ

1843 Թուաբանական օրինակներ եւ խնդիրներ: Թւերով հարիւրի եւ հազարի շրջանում տարրական դպրոցների համար: Երկրորդ տարի: Փոխադրեց Մ. Սամուէլեան: Թիֆլիս, տպ. Մովսես Վարդանյանցի (. . ), 1906: 85, 1 չհ. էջ, շարվ. 14X10 սմ, գ. 25 կոպ.:

ՀԳ

1844 ԹՈՒՄԱԵԱՆ Կ.

Ազգային երգարան գրպանի: Լոնդոն, տպ. Հայկական որբանոցի Չիկվել, 1906: 4 չհ, 223 էջ, շարվ. 8X6,5 սմ, գ. 1 իլինգ:

Տիտղթ. վրա զարդ: Հեղինակը վերցված է 4 չհ. էջից:

ՀԳ

1845 Ժողովրդական ընտրութիւնների մասին: Ազատ փոխադր. ռուսերենից Զաւեն Վարդապետ: (Յօգուտ Շուուայ Որբանոց-դպրոցի): Բաքու, տպ. Ղազարյան եղբայրների, 1906: 14 էջ, շարվ. 14X9 սմ, գ. 10 կոպ.:

ՀԳ: Մ: ԷՎ

1846 Ժողովրդական տարեցոյց 1907 թուականին Քրիստոսի: (Նշան Կ. Պէրպերեան եւ որդի): Կ. Պոլիս, տպագր. Նշան Կ. Պերպերյան եւ որդի, 1906: 15 չհ., 207, գծափակ, 1 չհ. էջ, նկ. շարվ. 13,5X9 սմ:

Շապկի վրա` 14-րդ տարի: Հրատ. Վ. եւ Պ. Զարդարեան եղբարք: (Հրատ. Զարդարեան գրատանց):

ՀԳ: ԱԿԳ

1847 ԺՕՐԷՍ ԺԱՆ

Բուրժուական սեփականութիւն եւ նրա ապագայ գրաւումը: Ճառ արտասանուած ֆրանսիական պարլամենտում 1906թ. յունիսի 12-14-ին: Ֆրանսերէնից թարգմ. Ս. Շխ.: (Գրադարան Յառաջ, N 11): Թիֆլիս, տպ. Հերմես, 1906: 36 էջ, շարվ. 16X10 սմ, գ. 5 կոպ.:

Տպարանը վերցված է տիտղթ. դարձերեսից:

ՀԳ: Մ: ԳԱԹ: ԳՀԹ

1848 Իննամսեայ հաշիւ աղքատաց 1905թ. սեպտեմբերից - 1906թ. մայիս: Նոր-Նախիջեւան, տպ. Սերովբե Ավագյանի, 1906: 20 գծափակ էջ, շարվ. 13X8 սմ:

ՀԳ: Մ: ԷՎ

1849 Ինչ է ռամկաւարութիւնը: Թարգմ. ռուս. Ղ. Տ. Գ.: Ալեքսանդրապոլ, տպ. Շիրակ, 1906: 26 էջ, շարվ. 13X8 սմ, գ. 5 կոպ.:

Տիտղթ. վրա զարդ:

ՀԳ: ԱԿԳ

1850 ԻՆՏՐԱ [ՉՐԱՔՅԱՆ ՏԻՐԱՆ]

Ներաշխարհ: Կ. Պոլիս, տպագր. Հակոբ Մաթեւոսյանի, 1906: ԺԶ, 251 էջ, նկ., շարվ. 14X8 սմ, գ. 12 ղրշ.:

Տիտղթ. վրա զարդ:

ՀԳ: ԱԿԳ: ՊՀ

1851 ԻՇԽԱՆԵԱՆ ԲԱԽՇԻ

Տաճկահայ խնդիրը եւ միջազգային դիպլօմատիան: (Գրադարան Կեանքի N 10): Թիֆլիս, տպ. Հերմես, 1906: VI, 136, V էջ, շարվ. 15X9 սմ, գ. 40 կոպ.:

Շապկի վրա` 1907:

ՀԳ: ԱԿԳ: ԳԱԹ: ՊՀ: ԳՀԹ

1852 ԻՇԽԱՆՅԱՆ ԲԱԽՇԻ

Տնտեսական զարգացման ֆազերը: Յաւելուած` օտար խօսքերի բառթերթ.: Արտատպած Մուրճ ամսագրից: Թիֆլիս, տպ. Հերմես, 1906: 78 էջ, շարվ. 14X9 սմ:

ՀԳ: ԳԱԹ: ԳՀԹ

1853 ԻՍՊԻՐԵԱՆ ՄԻՀՐԱՆ

Սրտի էջեր: Առաջին փունջ: Կ. Պոլիս, տպագր. Նշան Պերպերյան եւ որդի, 1906: 73, 1 չհ. էջ, շարվ. 12X4 սմ, գ. 3 ղրշ.:

Տիտղթ. գտնվում է 9-րդ էջում: Տիտղթ. վրա զարդ:

ՀԳ: ԱԿԳ

1854 ԼԱԶԵԱՆ Լ.

Ընկեր: (Պատմւածք): (Արտատպած Ընկերից): Հրատ. Ծիածանի: Թիֆլիս, տպ. Ս. Սողոմոնյանի, , . . , 1906: 72 էջ, շարվ. 11,5X6,5 սմ, գ. 15 կոպ.:

Տպագրության թվականը վերցված է շապկից:

ՀԳ: ԱԿԳ

1855 ԼԱԼԱՅԵԱՆՑ ԵՐՈՒԱՆԴ֊

Գեղարքունիք կամ Նոր-Բայազէտի գաւառ: Արտատպուած Ազգագրական հանդէսից: Թիֆլիս, տպ. Կ. Մարտիրոսյանցի, 1906: 15 թ. նկ., 126,104, 18, 1 ծ. թ. էջ, շարվ. 18X11 սմ:

Տպագրության թվականը եւ տպարանի տվյալները վերցված են Ա. Ղազիկյանի մատենագիտությունից:

ՀԳ

Ղ հտ. 1, 952

1856 ԼԱԼԱՅԵԱՆՑ ԵՐՈՒԱՆԴ

Նախճաւան կամ Նախիջեւանի ոստիկանական շրջան: Արտատպուած Ազգագրական հանդէսից: Թիֆլիս, 1906: 65 էջ, նկ., դիմանկ., շարվ. 19X11 սմ:

Տպագրության թվականը վերցված է Ա. Ղազիկյանի մատենագիտությունից:

ՀԳ

Ղ հտ. 1, 952

1857 * ԼԱԼԱՅԵԱՆՑ ԵՐՈՒԱՆԴ

Շարուր-Դարալագեազի գաւառ: Վայոց ձոր կամ Դարալագեազ: Տեղագրութիւն: ԺԳ գիրք: 1906: 139-166 էջ:

Ղ հտ. 1, 951

1858 ԼԱԼԱՅԵԱՆՑ ԵՐՈՒԱՆԴ

Ռոստամ Զալ: Խոսրով թագաւոր, Դաղ-Մուրադ-Շահ: Նոր Բայազէտի բարբառով: Գրի առաւ Ե. Լալայեանց: Արտատպուած Ազգագրական հանդիսից: Թիֆլիս, տպ. Մովսես Վարդանյանցի, 1906: 38 էջ, շարվ. 19X11 սմ, գ. 10 կոպ.:

Նկարագրված օրինակը տիտղթ. չունի: Նկարագրությունը կատարված է շապկից: Ա. Ղազիկյանը նշել է ԺԴ գիրք, առանց տպագրության վայրի, տպարանի, էջերի քանակը` 69-85:

ՀԳ մանրաժապավեն: Մ

Ղ հտ. 1, 952

1859 ԼԱԼԱՅԵԱՆՑ ԵՐՈՒԱՆԴ

Սասմայ ծռեր: Ժողովրդական վէպ Նոր Բայազէտի բարբառով: Գրի առաւ Ե. Լալայեան: Արտատպած Ազգագրական հանդիսից: Թիֆլիս, տպ. Հերմես ընկերության, 1906: 48 էջ, նկ., շարվ. 18X11 սմ, գ. 25 կոպ.:

Ա. Ղազիկյանը նշել է ԺԳ, առանց տպագրության վայրի, տպարանի եւ էջերի քանակի:

ՀԳ: ՊԹ: ՍԹԳ

Ղ հտ. 1, 951-952

1860 ԼԱԼԱՅԵԱՆՑ ՆԻԿՈՂԱՅՈՍ

Արդարութեան նշանակութիւնը կեանքի մէջ: 1: Ընդհանուր դիտողութիւններ: Թիֆլիս, տպ. Հերմես ընկերության, 1906: 15 էջ, շարվ. 18X10 սմ, գ. 10 կոպ.:

ՀԳ

1861 ԼԱՍՍԱԼ ՖԵՐԴԻՆԱՆԴ

Սահմանադրութեան էութեան մասին: Թարգմ. ռուս. Լ. Բաբայեան: (Յառաջի գրադարան N 15): Թիֆլիս, տպ. Հերմես (. ), 1906: 36 էջ, շարվ. 16X9 սմ, գ. 5 կոպ.:

Նկարագրված օրինակները տիտղթ. չունեն: Նկարագրությունը կատարված է շապկից եւ բնագրի վերջին էջից:

ՀԳ: Մ: ԱԿԳ

1862 ԼԷՕ

Հայոց հարցը: Առաջին հատոր: (Յաւելուած Մուրճ ամսագրի): Թիֆլիս, տպ. Հերմես ընկերության, 1906: 316 էջ, շարվ. 18X10 սմ:

ՀԳ

1863 ԼԻԲԿՆԵԽՏ Վ.

Երկու աշխարհ: Ռուս. թարգմ. Հ. Յով.: (Գրադարան Կեանքի N 6): Թիֆլիս, տպ. Հերմես ընկերության, 1906: 87 էջ, շարվ. 14X9 սմ, գ. 15 կոպ.:

Տիտղթ. վրա զարդ:

ՀԳ: ԱԿԳ: ՊՀ: ԹՌԳ

1864 Լոյս օրացոյց 1907 թուականի Հայոց 4399-4400 տօմարական թուական ՌՅԾԶ-ԾԷ-1356-57: Պատկերազարդ յաւելուածով: Չորրորդ տարի: Խմբագրեց Ե. Թոփչեան: Վաղարշապատ, տպ. Ս. Էջմիածնի, 1906: 52 չհ., գծափակ, (53-268) էջ, նկ., շարվ. 9,5X6,5 սմ, գ. 20 կոպ.:

Շապկի վրա` Լոյս գրպանի պատկերազարդ օրացոյց 1907:

Մ: ԱԿԳ

1865 ԼՈՒԱԶՕՆ ՊՕԼ ԻԱՍԷՆԹ

Արիւնի աւետարանը: (J'Evangile du Song): Դրամատիկական անցք մի գործողութեամբ: Թարգմ. ֆրանս. Տ. Զաւէն: (Հրատ. Գ. Գալստեանի): Թիֆլիս, տպ. Տ. Մարկիանոս Ռոտինյանցի, 1906: 36 էջ, շարվ. 13X8,5 սմ, գ. 25 կոպ.:

ՀԳ: Մ: ԱԿԳ: ԳԱԹ: ՊՀ: ԲՄՄ

1866 Լումպենպրօլետարիատը եւ յեղափոխութիւնը: Թարգմ. ռուս. Ա. Ս.: (N 8 գրադարան Կեանք-ի): Թիֆլիս, տպ. Հերմես ընկերության, 1906: 24 էջ, շարվ. 14X9 սմ, գ. 5 կոպ.:

ՀԳ: ԱԿԳ: ԳԱԹ

1867 ԽԱԼԱԹԵԱՆՑ ԳՐ.

Հայ Արշակունիք ըստ Մովս. Խորենացւոյ կամ նոր ուսումնասիրութիւններ Մովս. Խորենացւոյ մասին: Թարգմ. Արսէն սարկ. Սիմոնեանց: (Ազգային մատենադարան ԾԱ): Վիեննա, տպ. Մխիթարյան, 1906: Զ, 1 չհ. 132 էջ, շարվ. 13X9 սմ, գ. 1,50 ֆրկ.:

Տիտղթ. վրա զարդ: Ընդհանուր գրացուցակում տպագրության թվականը նված է 1904, էջերի քանակը` Ը, 124: Մխիթարյան ցուցակում տպագրության թվականը նված է 1904, էջերի քանակը` 48:

ՀԳ: Մ: ՊԹ: ԳԱԹ: ԱԿԳ

ԸԳՄԳ 1972, 22, 93: Ցուց. Վենետ. Մխիթ., 1960, 29

1868 ԽԱՆ-ԱԶԱՏ

Ինչպես պետք է կազմել սահմանադրութիւնը: Կազմեց Խան-Ազատ: Հրատ. Լ. Լ. Քեահիաեանի: Թիֆլիս, տպ. Հերմես ընկերության, 1906: 56 էջ, շարվ. 15X9 սմ, գ. 10 կոպ.:

Տիտղթ. վրա զարդ:

ՀԳ: Մ: ԱԿԳ: ՊԹ: ԳԱԹ

1869 ԽԱՉԱՏՐԵԱՆ ԽԱՉԱՏՈՒՐ

Ծննդեան ընծայ: Մանկական գրքոյկ: (1 պատկերով): Թիֆլիս, տպ. Հերմես ընկերության, 1906: 16 էջ, շարվ. 15X9 սմ, գ. 5 կոպ.:

ՀԳ վերջից թերի: ԱԿԳ

1870 ԽԱՉԿՈՆՑ ԴԱՒԻԹ

Դուն պիտի ըլլաս բարոյագէտ, տնտեսագէտ, օրէնսգէտ: Միջին դասընթացք: Երկամեայ շջան: (Հրատ. Պ. Պալենց գրատան): Կ. Պոլիս, տպագր. Հակոբ Մաթեւոսյանի, 1906: Ը, 196 էջ, շարվ. 14X9 սմ, գ. 6 ղրշ.:

ՀԳ: Մ վերջից թերի: ԱԿԳ: ԳԱԹ

1871 ԾԱՏՈՒՐԵԱՆ ԱԼԵՔՍԱՆԴՐ

Ռուս բանաստեղծներ: Կօլցով, Նեկրասով, Նիկիտին, Պլէչէեվ: Բանաստեղծների պատկերներով: Երկրորդ գրքոյկ: Հրատարակեցին եղբ. Խ. եւ Գ. Շորորեան: Մոսկվա, տպ. Ք. Բարխուդարյանի, 1906: 188 էջ, 4 թ. դիմանկ., շարվ. 8X6,5 սմ, գ. 1 ռ.:

ՀԳ: ԱԿԳ: ԳԱԹ: ԽԱԳ: ՀԹՏԹ: ԱԻՔԳ

1872 Ծրագիր Հ. Յ. Դաշնակցութեան: Չորրորդ տպագր.: Ժնեւ, տպ. Հայ Հեղափոխական Դաշնակցության, 1906: 16 էջ, շարվ. 14X9 սմ:

Նկարագրված օրինակը տիտղթ. չունի: Նկարագրությունը կատարված է շապկից:

ՀԳ

1873 ԿԱԲԱՆՈՎ Ն.

Հողային հարցը Նոր Զելանդիայում: Թարգմ. օր. Հ. Տ.: (Գրադարան Յառաջի N 10): Թիֆլիս, տպ. Հերմես ընկերության, 1906: 16 էջ, շարվ. 17X9 սմ, գ. 2 կոպ.:

ՀԳ: Մ

1874 ԿԱԽԵՐԽՕ ԹԱԹԻՈՍ Ա

Ճամալին փռաթաքօլները: Նոր-Նախիջեւան, տպ. Ս. Հ. Ավագյանի, 1906: 59 էջ, դիմանկ., շարվ. 17X10 սմ, գ. 40 կոպ.:

ՀԳ: Մ: ԳԱԹ: ՊՀ

1875 Կանոնագիր հայկական բարեգործական ընդհանուր միութեան Գահիրէ: Ալեքսանդրիա, տպ. Կամպեթա, 1906, 25 էջ, շարվ., 16X12,5 սմ:

Տիտղթ. վրա զարդ.:

ՀԳ: Մ: ԳԱԹ: ԷՎ

1876 Կանոնագիր Պուլկարիոյ Հայ ուսուցչական միութեան: Մշակուած Պուլկարիոյ հայ ուսուցիչներու առաջին համաժողովին մէջ ի Վառնա: (Հրատ. Պ. Հ. ուսուցչ. միութեան, թիւ 2): Շումլա (Բուլղարիա), տպ. Հ. Ավետարանյանի, 1906: 8 էջ, շարվ. 16X9 սմ:

Նկարագրված օրինակը տիտղթ. չունի: Նկարագրությունը կատարված է շապկից:

Մ

1877 Կանոնագրութիւն Փարիզի Հայկական Միութեան: Փարիզ, տպ. Տիգրան Տողրամաճյանի, 1906: 8 էջ, շարվ. 12X8 սմ:

ՀԳ

Ս 127

1878 Կանոնադրութիւն Բագուայ հայոց կուլտուրական միութեան: . (Բաքու, տպ. Բաքվի հրատ.) , . . . -, 1906: 13, 11 էջ, շարվ. 13X9 սմ

Բնագիր հայ. եւ ռուս.:

ՀԳ

1879 Կանոնադրութիւն հայոց Ազգագրական ընկերութեան: Թիֆլիս, տպ. Հերմես ընկերության, 1906: 32 էջ, շարվ. 10,5X5,5 սմ:

Տպագրության վայրը եւ թվականը վերցված են տիտղթ. դարձերեսից: 16 մայիսի 1906 թ. Թիֆլիս:

ՀԳ: Մ: ԱԿԳ: ԳԱԹ: ՀԹՏԹ: ՍԹԳ

1880 Կանոնադրութիւն Ռուսահայոց դպրոցների ուսուցչական պրօֆէսիօնալ միութեան: Թիֆլիս, տպ. Հերմես ընկերության, 1906: 16 էջ, շարվ. 15X7,5 սմ:

Նկարագրված օրինակները տիտղթ. չունեն: Նկարագրությունը կատարված է շապկից:

ՀԳ: Մ: ԱԿԳ

1881 ԿԱՊՏԵՐԵՒ Պ.

Ընտանեկան դաստիարակութեան նպատակներն ու հիմունքները: Թարգմ. Միս. Աս.: (Հասկեր-ի մանկավարժական գրադարան VII): Թիֆլիս, տպ. Հերմես, 1906: 47, 1 չհ. էջ, շարվ. 12,5X9 սմ, գ. 15 կոպ.:

Տիտղթ. վրա զարդ:

ՀԳ: ԱԿԳ

1882 ԿԱՐՄԵԼԻՒԿ

Նոր լերան քարոզը: Թարգմ. ռուսերէնից Տ. Յ.: Թիֆլիս, տպ. Հերմես ընկերության, 1906: 16 էջ, շարվ. 13,5X9 սմ, գ. 2 կոպ.:

ՀԳ: Մ: ԱԿԳ: ԳԱԹ: ՀԹՏԹ: ԲՄՄ

1883 ԿԱՈՒՑԿԻ ԿԱՐԼ

Ազգութիւնների հարցը Ռուսաստանում: Թարգմ. գերմ. Գ. Խաժակ թարգմանչի ծանօթ.: (Գրադարան Յառաջի N 13): Թիֆլիս, տպ. Հերմես ընկերության, 1906: 16 էջ, շարվ 16X15,5 սմ, գ. 3 կոպ.:

Նկարագրված օրինակները տիտղթ. չունեն: Նկարագրութիւնը կատարված է շապկից:

ՀԳ: Մ: ԱԿԳ: ԷՎ

1884 ԿԱՈՒՑԿԻ ԿԱՐԼ

Աւստրիայի ճգնաժամը: (Լեզու եւ ազգ): Ռուսերէնից թարգմ. Ա. Ս.: Յաւելուած` օտար խօսքերի բառաթերթ: (Գրադարան Կեանք-ի N 3): Թիֆլիս, տպ. Հերմես ընկերության, 1906: 35, IV էջ, շարվ. 15X9 սմ, գ. 7 կոպ.:

ՀԳ

1885 ԿԱՈՒՑԿԻ ԿԱՐԼ

Աւստրիայի ճգնաժամը: (Լեզու եւ ազգ): Թարգմ. ռուսերէնից Գար. Պապովեան: (Հրատ. Զարկ N 1): Ախալցխա, տպ. Խորեն Ասմարյանցի, 1906: 50 էջ, շարվ. 13,5X8 սմ:

Մ վերջից թերի: ԱԿԳ: ՀԹՏԹ

Ս 185

1886 ԿԱՈՒՑԿԻ ԿԱՐԼ

Գիւղացիները եւ յեղափոխութիւնը Ռուսաստանում: Թարգմ. Ս. Բանւորեան: Հրատ. Կայծի: (Բանւորական գրադարան N 5): Թիֆլիս (), տպ. Գուտենբերգի (. ), 1906: 24 էջ, շարվ. 13,5X7 սմ, գ. 5 կոպ.:

Տպագրության վայրը եւ տպարանը վերցված են շապկից:

ՀԳ: ԱԿԳ

1887 ԿԱՈՒՑԿԻ ԿԱՐԼ

Կապիտալիստ դասակարգը: Թարգմ. Ս. Սապահ-Գիւլեան: (Հրատ. Հնչակեան կուսակցութեան): Փարիզ (Պարիզ), 1906: 66, 2 չհ. էջ, շարվ. 16,5X10 սմ, գ. 30 սանտիմ:

Տիտղթ. վրա զարդ:

ՀԳ: ԳԱԹ: ԳՀԹ

1888 ԿԱՈՒՑԿԻ ԿԱՐԼ

Հայրենասիրութիւն: Թարգմ. Մ. Տիրացեանի: (Բանւորական գրադարան): Թիֆլիս, տպ. Գուտենբերգ, . , 1906: 16 էջ, շարվ. 14X7 սմ, գ. 3 կոպ.:

ՀԳ: ԱԿԳ

Ս 183

1889 ԿԱՈՒՑԿԻ ԿԱՐԼ

Ներկայացուցչական կառավարութիւն: Թարգմ. Խան-Ազատ: (Արտատպված Մշակ լրագրից: Հրատ. Գէորգ Խանազատեան): Թիֆլիս, տպ. Հերմես, 1906: 240 էջ, 1 թ. դիմանկ., շարվ. 13X7,5 սմ, գ. 40 կոպ.:

Տիտղթ. վրա զարդ: Շապկի վրա` 1907:

ՀԳ: Մ: ԱԿԳ: ԱԻԳ

1890 ԿԱՈՒՑԿԻ ԿԱՐԼ

Պետական դուման: Թարգմ. Ռ. Դատօյեանի: Հրատ. Կայծ-ի: (Բանւորական գրադարան N 2): Թիֆլիս, տպ. Մովսես Վարդանյանի, 1906: 16 էջ, շարվ. 13X8 սմ:

Տպարգրության վայրը եւ տպարանը վերցված են տիտղթ. դարձերեսից:

ԱԿԳ

1891 ԿԼԴԻԱՇՎԻԼԻ ԴԱՒԻԹ

Ծխականների մէջ: (Պատկեր գիւղական կեանքից): Հեղինակի պատկերով եւ ինքնակենսագրութեամբ: Թարգմ. Ղ. Կ.: (Վրաց գրականութիւնից N 7): Թիֆլիս, տպ. Հերմես, 1906: IV, 36 էջ, շարվ. 13X8 սմ, գ. 10 կոպ.:

ՀԳ: ՊՀ: ԳԱԹ

 

1892 ԿՈՄԻՏԱՍ ՎԱՐԴԱՊԵՏ

Հայ քնար: Հաւաքածու գեղջուկ երգերի: Գրի առաւ եւ դանակեց Կօմիտաս Վարդապետ: Փարիզ, 1906: La lure Armenienue. Recueilde chansons ruestigues. Franscrites et harmonisees par Komitas Wardapet. Fraduction francuise des paroles par Archag Tchobanian. Paris, imp. Roder C. D.. 1906: 44 էջ, շարվ. 20X18 սմ, գ. 10 ֆրկ.:

Տպագրության թվականը վերցված է շապկից: Գիրքը բաղկացած է հայկական երգերի նոտաներից եւ մի քանի հայկական երգերից եւ նրանց ֆրանս. թարգմանությունից:

ՀԳ: ՀԹՏԹ

1893 ԿԼԴԻԱՇՎԻԼԻ Լ.

Ինչպես են ծնունդ առնում գաղափարները: Թարգմ. ռուսերէնից: (Հրատ. Ն. Մատինեանի): Թիֆլիս, տպ. Հերմես ընկերության, 1906: 36 էջ, շարվ. 17,5X11 սմ, գ. 10 կոպ.:

Հեղինակը վերցված է շապկից:

ՀԳ: Մ: ՊՀ

1894 ԿՐԻՄԱԿԻ Ա.

Մահմեդական աշխարհն ու նրա ապագան: Իսլամի անցեալը, մահմեդական ազգերի ժամանակակից վիճակը, նրանց մտաւոր ընդունակութիւններն եւ նրանց վերաբերմունքը դէպի Եւրոպական քաղաքակրթութիւնը: Թարգմ. Բաբգէն Վարդապետ: Վաղարապատ, տպ. Ս. Էջմիածնի, 1906: ԺԶ, 170, 1 չհ. էջ, շարվ. 14X9 սմ, գ. 60 կոպ.:

Տիտղթ. վրա զարդ:

ՀԳ: Մ: ԱԿԳ: ԳԱԹ: ՊՀ: ՊԹ: ՍԹԳ

1895 ԿՈՒՍԻԿԵԱՆ Կ., ՍԱՐԳՍԵԱՆ Լ.

Մայրենի խօսք: Ընթերցանութեան ձեռնարկ երրորդ եւ չորրորդ տարիների: Համառօտ հայերէն-ռուսերէն բառգրքով: 4-րդ տպագր.: Թիֆլիս, տպ. Մարկիանոս Տ. Ռոտինյանցի, 1906: 247 էջ, շարվ. 17X10 սմ, գ. 80 կոպ.:

Ա. Ղազիկյանը գրքի տվյալները նշել է հարցականով:

ՀԳ: ԱԿԳ: ՊՀ

1896 ԿՕԼԼՕՆՏԱՅ Ա.

Ովքեր են սօցիալ-դէմօկրատները եւ ինչ են ուզում նրանք: Թարգմ. Ռ. Դատոյեանի: (Բանւորական գրադարան N 8): Թիֆլիս, տպ. Նվարդ Աղանյանցի, 1906: (15-30) էջ, շարվ. 13,5X9 սմ, գ. 3 կոպ.:

ՀԳ սկզբից թերի: ԱԿԳ

1897 ՀԱՅԿՈՒՆԻ Ս[ԱՐԳԻՍ]

Ժողովրդական երգ, առած, ասած, հանելուկ, երդում, օրհնանք, անէծք եւ այլն: Հտ. Զ: Հաւաքեց Ս. Հայկունի: Էմինեան ազգագրական ժողովածու: Հրատարակութեամբ Լազարեան ճեմարանի արեւելեան լեզուաց: (i i . . VI. i , , , i ., . ). Մոսկվա-Վաղարապատ, տպ. Խ. Բարխուդարյանի, Ս. Էջմիածնի (. X. , ), 1906, ՌՅԾԵ: XXVI, 415, 3 չհ. էջ, 1 թ. դիմանկ., շարվ. 19X11 սմ, գ. 1 ռ. 25 կոպ.:

Տիտղթ. վրա զարդ: Տպարանի տվյալները վերցված են տիտղթ. դարձերեսից: Մինչեւ IV էջը ռուսերեն: XXVI էջից հետո նոր տիտղթ.` Հայկունի Ս. Ժողովրդական երգ, առած, հանելուկ եւ այլն այլեւայլ բարբառներով: Հաւաքեց Ս. Հայկունի: Յաւելուած Խլաթցոց հարսանիքը: (Էմինեան ազգագրական ժողովածու, թիւ Զ): Վաղարշապատ (), տպ. Ս. Էջմիածնի (. ), 1906: Յաւելուած Խլաթցոց հարսանիքը (387-415):

ՀԳ: Մ: ԱԿԳ: ԳԱԹ: ՊԹ: ՀԹՏԹ: ԱԻՔԳ: ՉՏԹ: ՍԹԳ

1898 Հաիւ Երեւանայ Սուրբ Գրիգոր Լուսաւորիչ եկեղեցւոյ յնթացս 1906 թուի: Երէցփոխ Դիմիտրի Միխայլովիչ Պապով: (N 6): Երեւան, տպ. Էմին Տեր-Գրիգորյանի, , . -, 1906: 16 էջ, շարվ. 15X9 սմ:

Շապկի վրա` 1907:

ՀԳ

1899 Հաշիւ Թիֆլիսի Հայուհեաց բարեգործական ընկերութեան 1905 թ.: Քսանուչորսերորդ տարի: Թիֆլիս, տպ. Հերմես ընկերության, 1906: 24 էջ, շարվ. 20X12 սմ:

Տիտղթ. վրա զարդ:

ՀԳ

1900 ՀԵՆՉԷԼ

Բանաւոր եւ գրաւոր հաշուելու խնդիրներ: Ծխական դպրոցների համար: Փոխադրեց Ս. Մանդինեան: Երրորդ տարի: Երրորդ տպագր.: Թիֆլիս, տպ. Մնացական Մարտիրոսյանցի, 1906: 159, 1 չհ. էջ, շարվ. 16X10,5 սմ, գ. 50 կոպ.:

ՀԳ

1901 ՀԻՒԿՈՅ ՎԻԿՏՈՐ (ՀԻՒԳՕ ՎԻԿՏՕՐ)

Լրտես: Թարգմ. Արսէն Տէր-Առաքելեանց: Ալեքսանդրապոլ, տպ. Հակոբ Ղասապյանցի, 1906: 60 էջ, շարվ. 13,5X8 սմ:

ՀԳ

Ս 184

1902 ՁԻԹՈՂՑԵԱՆ ՆԻԿՈՂԱՅՈՍ

Վերածնութեան մեղեդիներ: Նուէր պրօլետարիատին: (Ֆենիկս Ռէնէանս: Ազատութիւն, Հաւասարութիւն, Եղբայրութիւն: Liberte, Egalite', Fraternite): Ալեքսանդրապոլ, տպ. Շիրակ, 1906: 108 էջ, շարվ. 12X8 սմ, գ. 30 կոպ.:

ՀԳ: Մ: ՊՀ

1903 Ղ. Մ-Ս

Շուղի բաջու նամակը Շոշվայ - ղալի կընանոց: Իւմօր-սատիրական էսկիզ: (Ղարաբաղի - Շոււայ բարբառով): Ս. Պետերբուրգ, տպ. Պուշկինյան, 1906: 48 էջ, շարվ. 15X5 սմ, գ. 50 կոպ.:

ՀԳ: Մ: ԱԿԳ

1904 ՂԱՐԱԶԵԱՆ ԳԷՈՐԳ

Փուչ զաւակ: Դրամա հինգ գործ: (Հրատ. Գ. Գալստեանի): Թիֆլիս, տպ. Հերմես, 1906: 90,4 չհ. էջ, շարվ. 18X10 սմ, գ. 50 կոպ.:

ՀԳ: Մ: ԳԱԹ

1905 ՂԼՏՃԵԱՆ ԱՐՍԷՆ

Նախագիծ Հայաստանեայց եկեղեցու սահմանադրութեան: Հրամանաւ վեհափառ Հայրապետի: Ալեքսանդրապոլ, տպ. Շիրակ, 1906: 40 էջ, շարվ. 14X8,5 սմ, գ. 7 կոպ.:

Տիտղթ. վրա զարդ:

ՀԳ: Մ: ԱԿԳ: ԳԱԹ: ԷՎ

1906 ՄԱԿՍԻՄՈՎ Ն.

Աշխատանքի տօնը: Թարգմ. Ա. Մ.: (Ժողովրդական գրադարան Պայքար N 5): Բաթում, տպ. Խ. Մ. Շմաեւսկու, 1906: 31 էջ, շարվ. 13X9 սմ, գ. 5 կոպ.:

ՀԳ: ԳԱԹ

1907 Մաղաքիա ծառայ Յիսուսի Քրիստոսի ողորմութեամբ Աստուծոյ եւ նորհիւ Սուրբ հոգւոյն եւ կամօք ազգին արքեպիսկոպոս Կոստանդնուպոլսոյ եւ պատրիարք Հայոց Թուրքիոյ: Կ. Պոլիս, տպագր. Վահրամ եւ Հրաչյա Տեր-Ներսեսյանի, 1906: 7 գծափակ էջ, շարվ. 25X19 սմ:

Նկարագրված օրինակը տիտղթ. չունի: Նկարագրությունը կատարված է բնագրի 1-ին եւ վերջին էջերից: Տպագրության թվականը վերցված է բնագրի վերջից` Տուեալ ի պատրիարքարանէս Կ. Պօլսոյ յամին 1906 ի հոկտեմբեր 20, ընդ 465 թուահամարու կոնդակաց:

ՀԳ

1908 Մայրենի լեզու: Գ տարի: Բ տպագր: (55-րդ հրատ. Դաւթեան գործակալութեան): Կ. Պոլիս, տպագր. Սագայանի (Ծաղիկ), 1906: 174 էջ, շարվ. 14X9 սմ:

Տիտղթ. վրա զարդ եւ օտար լեզվով գրություն: Տպարանը վերցված է շապկից, վրան` 1907:

ՀԳ

1909 Մայրենի լեզու հիմնովին բարեփոխուած: Տարրական դասընթացք. Ա. տարի: Ընթերցանութիւն, բառագիտութիւն, զրուցագրութիւն, արտասանութիւն, քերականութիւն, շարադրութիւն համադրական եւ վերլուծական դրութեամբ: (Հրատ. ազգ. պատրիարքարանի): Կ. Պոլիս, տպագր. Վահրամ, Հրաչյա Տեր-Ներսեսյանի, 1906: 116 էջ, նկ., շարվ. 13X9 սմ, գ. 3 ղրշ.:

Շապկի եւ բնագրի 1-ին եւ 2-րդ էջերում նված է Բ տարի: Հավանաբար տիտղթ.-ի Ա տարին տպագրական սխալ է:

ՀԳ

1910 ՄԱՆԴԻՆԵԱՆ ՍԵԴՐԱՔ

Ռուսերէն հատընտիր հատուածներ հայերի համար (դասաւանդութեան բացատրութիւններով): Ա գրքոյկ (Նոր ծրագրով ծխական ուսումնարանների 3-րդ բաժանմունքի համար): Կազմեց Սեդրաք Մանդինեան: i . . 1- . (Հրատ. Գուտենբերգի): Թիֆլիս, տպ. Նվարդ Աղանյանցի, 1906: 175 էջ, շարվ. 16X11 սմ, գ. 55 կոպ.:

Բնագիրը հայ. եւ ռուս.: Շապկի վրա` 1907:

ՀԳ: ԳԱԹ: ՀԹՏԹ

1911 Մանկակական երգարան հայոց դպրոցների ստորին դասարանների համար: Մասն Ա.: Հրատ. Մ. Տարախչեան: Ալեքսանդրապոլ. տպ. Գ. Սանոյանցի, 1906: 65, III էջ, շարվ. 15X8 սմ:

ՀԳ

1912 ՄԱՆՈՒԷԼԵԱՆ ԼԵՒՈՆ

Վերածնւածը: Դրամա երեք գործողութեամբ: Թիֆլիս, 1906: 51 էջ, շարվ. 18X11,5 սմ, գ. 35 կոպ.:

Նկարագրված օրինակները տիտղթ. չունեն: Նկարագրությունը կատարված է շապկից:

ՀԳ: ԱԿԳ

1913 ՄԱՆՈՒԷԼԵԱՆ ՄԻՔԱՅԷԼ

Պատմւածքներ: 1. Կոշմար.- 2. Քաղց.- 3. Դագաղներ.- 4. Հիւանդանոցում 5. Մութ է: Ալեքսանդրապոլ, տպ. Շիրակ, 1906: 30 էջ, շարվ. 13X8 սմ, գ. 5 կոպ.:

ՀԳ: Մ: ԳԱԹ: ՀԹՏԹ: ԱԻՔԳ

1914 ՄԱՌ Ն[ԻԿՈՂԱՅՈՍ]

Համառօտ ցուցակ Անւոյ հնադարանի (նկարներով): Կազմեց Ն. Մառ: Ki i . ( ). . . (Անւոյ շարք N 1: i): Ս. Պետերբուրգ, . , տպ. Կայսերական գիտությունների ակադեմիայի (. ), 1906, ՌՅԽԵ: III, 32 երկսյուն էջ, VIII տախտակ, շարվ. 15,5X8,5 սմ, գ. 40 կոպ.:

Բնագիրը զուգ. հայ. եւ ռուս.: Տպարանը վերցված է տիտղթ. դարձերեսից:

ՀԳ: Մ: ՊՀ: ԳԱԹ: ՀԹՏԹ

1915 ՄԱՐ

Թիւրքական բանտերը: (Համառօտ ակնարկներ): Արտատպած Դրօշակից: Հրատ. Դրօակի: Ժնեւ, 1906: 36 էջ, շարվ. 15X9 սմ:

ՀԳ: Մ: ԱԿԳ

1916 ՄԱՐԳԱՐ [ԱՎԵՏԻՍՅԱՆ ՄԱՐԳԱՐ]

Հոգեվարքի ծիծաղը: Պատմուածք Բագուայ սարսափներից: (Արտատպած Արշալոյս-ից: Հրատ. Յ. Դաւթեանի): Բաքու, տպ. Ն. Ա. Երեւանցյանի, 1906: 35 էջ, շարվ. 14X9 սմ, գ. 10 կոպ.:

Հեղինակը վերցված է ՀԹՏԹ-ից եւ Գառնիկ Ստեփանյանի Կենսագրական բառարան-ից:

ՀԳ: Մ: ԱԿԳ: ԳԱԹ: ՊՀ: ՀԹՏԹ

1917 ՄԱՐԻԿ

Երկրային սէր: Թիֆլիս, տպ. Հերմես, 1906: 48 էջ, շարվ. 14X6,5 սմ, գ. 30 կոպ.:

Շապկի վրա վերնագիր` Իմ երգերից:

ՀԳ

1918 ՄԱՐՔՍ ԿԱՐԼ, ԷՆԳԵԼՍ ՓՐԻԴՐԻԽ

Մանիֆէստ կօմունիստական կուսակցութեան: Թարգմ. գերմ. Մ. Մ.: Հրատ. կենտրոնական կօմիտէի: (Սօց. Դեմոկ. բանւորական հայ կազմակերպութիւն): Տպ. Սեփական, 1906: 71 էջ, շարվ. 14X9 սմ, գ. 40 կոպ.:

ՀԳ: Մ: ԳԱԹ: ԱԿԳ

1919 ՄԱՐՔՍ ԿԱՐԼ

Վարձու աշխատանք եւ կապիտալ: Թարգմ. Ստ. Շահումեան: Հրատ. Ստ. Լիսիցեան եւ ընկ. ընկերութեան: Թիֆլիս, տպ. Հերմես ընկերության, 1906: 45, 2 չհ. էջ, շարվ. 14X9 սմ, գ. 10 կոպ.:

ՀԳ: ԱԿԳ: ՀԹՏԹ: ԳՀԹ

1920 Մեծ մարդասպանի դէմ: Պաշտօնական արձանագրութիւն եղեռնական ատեանի դատավարութեան կատարւած Կ. Պօլսում, 1905 նոյեմբերին: Ժնեւ, տպ. Հայ Հեղափոխական Դաշնակցության, 1906: 109 էջ, շարվ. 14X8,5 սմ, գ. 5 սենթ:

Տիտղթ. վրա զարդ:

ՀԳ: Մ: ԱԿԳ: ՊԹ: ԹՌԳ: ԷՀ: ՕԲԳ

1921 ՄԵԾԱՏՈՒՐԵԱՆ ԳԱՌՆԻԿ

Շերամ: Գութանի մատենանի: Հտ. Ա: Փարիզ, տպ. (Արաքս), impr. Arax, 1906: 50, 2 չհ. էջ, շարվ. 13X8 սմ, գ. 1, 50 ֆրկ.:

Բնագրում կան ֆրանսերեն լեզվով էջեր: Impr. Arax-Ռ վերցված է շապկից:

ՀԳ

1922 ՄԵՆԴԵԼՍԶՈՀՆ ԲԱՐԹՈԼԴԻ ԿԱՐԼ

Պատմութիւն Յունաստանի: Թուրքերի Կոստանդնուպոլսի առումից 1453 թուականից մինչեւ մեր օրերը: Մաս առաջին: Թուրքերի Կոստանդնուպոլսի առումից 1453 թուականից մինչեւ Նաւարինի ծովամարտը: Երկրորդ գիրք: Թարգմ. Ստեփան Կանայեանց: Վաղարշապատ, տպ. Ս. Էջմիածնի, 1906: Զ, 1 չհ., 140 էջ, շարվ. 15X9 սմ, գ. 1 ռ.:

Շապկի վրա` Պատմութիւն Յունաստանի: Ալի-Փաա եւ Հետերիա:

ՀԳ: Մ: ԱԿԳ: ԳԱԹ: ՊՀ: ՊԹ: ԱԻԳ: ԱԻԱԳ: ԹՌԳ: ՍԹԳ

1923 Մի զրոյց հողի մասին: Ռուս. թարգմ. Լ. Ն.: (Գրադարան Յառաջ-ի N 21): Թիֆլիս, տպ. Հերմես, 1906: 23 էջ, շարվ. 16X10 սմ, գ. 5 կոպ.:

Տպարանի տվյալները վերցված են տիտղթ. դարձերեսից:

ՀԳ: ԳԱԹ: ԱԿԳ: ԳՀԹ

1924 ՄԻՆԱՍԵԱՆՑ ԱՐԱՔՍ Խ.

Կենսագրութիւն: (Հայոց արարածքից ու Տաճկաց Սուլթանի կեանքից): Աշխատասիրեց Արաքս Խ. Մինասեանցը: Նոր-Նախիջեւան, տպ. Սերովբե Ավագյանի: 1906: 94,1 չհ. էջ, շարվ. 16X6 սմ, գ. 50 կոպ.:

Շապկի վրա` 1907:

ՀԳ

 

1925 ՄԻՔԱՅԷԼԵԱՆ ՔՐ.

Յեղափոխականի մտքերը: (Արտատպած Դրօշակից): Հրատ. Հ. 3., Դաշնակցութեան: Ժնեւ, 1906: 131 էջ, 1 թ. դիմանկ., շարվ. 14X9 սմ:

Շապկի վրա` (Պատկերով եւ համառօտ կենսագրականով):

ՀԳ: ԱԿԳ

 

1926 ՄԽԻԹԱՐ ՎԱՐԴԱՊԵՏ

Հայերը Ռուսաստանում: Վաղարշապատ, տպ. Ս. Էջմիածնի, 1906: 3 չհ., 135, 1 չհ. էջ, շարվ. 19X2 սմ, գ. 80 կոպ.:

ՀԳ: Մ: ԱԿԳ: ՊՀ: ԳԱԹ: ՀԹՏԹ: ԱԻԳ: ԷՎ

 

1927 ՄՐԱՒԵԱՆ [ԱՄԻՐՅԱՆ ԱՐՍԵՆ]

Ժամանակ է սթափուելու: (Մի դաշնակցականի դիմումը իր ընկերներին: Հրատ. մի խումբ երիտասարդ դաշնակցականների): Վիեննա, տպ. Հակոբյան եղբայրների, 1906: 53, 1 չհ. ձեռագիր էջ, շարվ. 14X8 սմ, գ. 15 կոպ.:

Գրքի վրա Մրաւեան, ձեռագրով գրված է` Ամիրյան Արսեն Մինասի:

ՀԳ: Մ: ԳԱԹ վերջից թերի: ՀԹՏԹ: ՍԹԳ

 

1928 ԴԸ ՄՈՊԱՍԱՆ ԳԻՒ

Մի կեանք: Վէպ: Թարգմ. Ս. Տէր Անանեան Լեւ Տօլստօյի յառաջաբանով: (N 5 հրատ. Յովհաննէս Դաւթեանի): Թիֆլիս, տպ. Հերմես ընկերութեան, 1906: 428 էջ, 1 թ. դիմանկ., շարվ. 13,5X9 սմ, գ. 1 ռ.:

ՀԳ: ԱԿԳ: ԳԱԹ: ԳՀԹ

 

1929 Յ. Ս.

Որն է իսկական ներկայացուցչութիւնը: Կազմեց Յ. Ս.: (Գրադարան Պայքարի N 1): Թիֆլիս, տպ. Ս. Սողոմոնյանի, 1906: 16 էջ, շարվ. 13X7 սմ, գ. 2 կոպ.:

Նկարագրված օրինակները տիտղթ. չունեն: Նկարագրությունը կատարված է շապկից:

ՀԳ: ԱԿԳ

 

1930 ՅԱԿՈԲԵԱՆ ՅԱԿՈԲ

Աշխատանքի երգեր: (Բանաստեղծութիւններ): Թիֆլիս, տպ. Մովսես Վարդանյանի. 1906: 64 էջ, շարվ. 11X6,5 սմ, գ. 20 կոպ.:

ՀԳ: Մ: ԳԱԹ: ՀԹՏԹ

 

1931 ՅԱԿՈՎԲԵԱՆ Ա.

Ծխախոտի վաճառումը եւ կազմակերպելու կարիքը: Թիֆլիս, 1906: 12 էջ, շարվ. 17X9 սմ, գ. 3 կոպ.:

Նկարագրված օրինակը տիտղթ. չունի: Նկարագրությունը կատարված է շապկից:

ԱԿԳ

 

1932 Յայտնութեանն Յովհաննու հին հայ թարգմանութիւն: Զառաջինն ած ի լոյս ըստ երկուց ձեռագիր օրինակաց: Համեմատութեամբ յունական բնագրին եւ թարգմանութեան Ներսիսի Լամբրոնացւոյն: Հանդերձ ներածութեամբ եւ ծանօթութեամբք Ֆրէտէրիք Մուրատ: Տէտր Բ.-Ե: Ծանօթութիւնք եւ յաւելուած` յետ Ներսիսեան խմբագրութիւն յայտնութեանն Յովհաննու: Երուսաղեմ, տպ. Ս. Հակոբյանց, 1906: 160 էջ, շարվ. 15,5X9 սմ:

Նկարագրված օրինակները տիտղթ. չունեն: Նկարագրությունը կատարված է շապկից: Ա. Ղազիկյանը էջերի քանակը նշել է 415:

ՀԳ: ԳԱԹ: ՊԹ

Ղ հտ. 2, 53-54

 

1933 ՅԱՐՈՒԹԻՒՆԵԱՆ ԱՐՏԱՇԷՍ

Երկունք: (Նշան-Պապիկեան մատենադարան): Կ. Պոլիս, տպագր. Վահրամ եւ Հրաչյա Տեր-Ներսեսյանի, 1906: Զ, 80 էջ, նկ., շարվ. 8X4 սմ, գ. 5 ղրշ.:

Տիտղթ. վրա զարդ:

ՀԳ: Մ: ԱԿԳ: ԳԱԹ: ՊՀ

 

1934 ՅԱՐՈՒԹԻՒՆԵԱՆ Ս.

Գաղափարի մարդը: [Հրատ.] Ս. Կ. Վ-ի: (Ժողովրդական գրադարան Պայքար): Բաթում, տպ. Ն. Պ. Գուրսկու, 1906: 23 էջ, շարվ. 14X9 սմ, գ. 5 կոպ.:

ՀԳ: ԱԿԳ: ՊԹ

 

1935 ՅՈՎՀԱՆՆԻՍԵԱՆ ՄԻՔԱՅԷԼ

Դաշնակցութիւնը եւ նրա հակառակորդները: (Ծրագիր եւ տակտիկա: Յառաջի գրադարան N 28): Թիֆլիս, տպ. Հերմես, 1906: 196, 4 չհ. էջ, շարվ. 16X11 սմ:

Տպարանը վերցված է տիտղթ.-ի դարձերեսից:

ՀԳ: ԳՀԹ

 

1936 ՅՈՎՍԷՓԵԱՆ Հ. ԱԼԵՔՍԻՍ

Քերականութիւն իտալերէն լեզուի Էմիլ Օթթոյի ոճով: Միջին դասընթացք: Աշխատասիրեց Ա. Հ. Յովսէփեան Մխիթարեան: Վենետիկ, տպ. Ս. Ղազար, 1906: 255 էջ, շարվ. 14,5X9 սմ:

Տիտղթ. վրա զարդ: Բնագիրը հայ. եւ իտալ.: Մխիթարյան ցուցակներում էջերի քանակը նշված է 351, իսկ տպագրության թվականը` 1907:

ՀԳ: ԱԿԳ

Լիակ. ցուց. Վենետ. Մխիթ., 1934, 108: Ցուց. Վենետ., Մխիթ., 1960, 71

 

1937 ՅՈՎՍԷՓԵԱՆ ՄԱՐՈՒԳԷ

Օրացոյց 1907 թուին Քրիստոսի եւ բուն տոմարական թուականին Հայոց ՏՅՂԹ-ՏՆ, 4399-4400 եւ սովորական թուին Հայոց ՌՅԾԶ-ՌՅԾԷ 1356-1357 եւ գուշակումն օդոց: Պատրաստեալ ի Մարուգէ Ա. Յովսէփեանէ: Սեփականութիւն Ս. Փրկչեան Հիւանդանոցին Հայոց: Կ. Պոլիս, տպագր. Հակոբ Մաթեւոսյանի, 1906: 157, 3 չհ., գծափակ էջ, շարվ. 9X4 սմ:

Տիտղթ. գծափակ, վրան օտար լեզվով գրություն:

ՀԳ

 

1938 ՅՈՒՍԻԿ ԵՊԻՍԿՈՊՈՍ

Անապատականներ եւ վանականութիւն: (Արտատպած Արարատ ամսագրից): Միաբան Ս. Էջմիածնի Յուսիկ եպիսկոպոս: Վաղարշապատ, տպ. Ս. Էջմիածնի, 1906: 1 չհ., 156 էջ, շարվ. 17X11 սմ, գ. 40 կոպ.:

Տիտղթ. վրա զարդ:

ՀԳ: Մ: ԱԿԳ: ԳԱԹ: ՊՀ: ԱԻԳ: ՀԹՏԹ: ԷՎ

 

1939 Ն. Շ.

Աշխատանք, հարստութիւն, փող: Թարգմ. Վ. Փամփ: (Հրատ. Զարկ-ի N 3): Թիֆլիս, տպ. Հերմես ընկերության, 1906: 30 էջ, շարվ. 16X10,5 սմ, գ. 7 կոպ.:

Տիտղթ. վրա զարդ:

ՀԳ: Մ: ԱԿԳ: ԳԱԹ: ԲՄՄ: ԳՀԹ

 

1940 ՆԱԼԲԱՆԴԵԱՆ ԱՌԱՔԵԼ

Առաքել Նալբանդեանի առակներ: Գրեալ 1900-1904: (Հրատ. Ստեփաննոս Քիւրկճեանի): Թիֆլիս, տպ. Հերմես ընկերության, 1906: 192, 8 չհ. էջ, նկ., շարվ. 16X8 սմ, գ. 50 կոպ.:

ՀԳ: Մ: ԱԿԳ: ԳԱԹ: ՀԹՏԹ: ԱԻՔԳ: ԹՌԳ

 

1941 ՆԱԼԲԱՆԴԵԱՆՑ ՄԻՔԱՅԷԼ

Միքայէլ Նալբանդեանցի երկերը: Հտ. երկրորդ: Ռոստով, , տպ. Դոնսկայա Րեչ, . , 1906: 581, III, 1 չհ. էջ, շարվ. 18X10 սմ:

ՀԳ: Մ: ԱԿԳ: ԳԱԹ: ԽԱԳ: ՀԹՏԹ: ԱԻՔԳ: ՉՏԹ

 

1942 Նախագիծ կանոնադրութեան հայոց դպրոցների ուսուցչական միութեան: Թիֆլիս, տպ. Հերմես ընկերության, 1906: 16 էջ, շարվ. 16X6 սմ:

ՀԳ: Մ: ԱԿԳ

 

1943 Նախագիծ, կանոնադրութիւն եւ ծրագիր հայոց եկեղեցական տարրական դպրոցների: (Հրատ. Ներսիսեան դպրանոցի): Թիֆլիս, տպ. Հերմես ընկերության, 1906: 101, 1 ծ. թ. էջ, շարվ. 18X11 սմ, գ. 30 կոպ.:

ՀԳ: Մ: ՊԹ: ԱԻԳ: ԷՎ

 

1944 Նախագիծ Կովկասեան գործունէութեան: (Հ. Յ. դաշնակցութիւն): Երկրորդ տպագր.: Ժնեւ, տպ. Հայ Հեղափոխական Դաշնակցության, 1906: 16 էջ, շարվ. 14X9 սմ:

Տիտղթ. վրա զարդ:

ՀԳ

 

1945 ՆԱՆՍԷՆ ՖՐԻՏԺՕՖ

Դէպի բեւեռ: Թարգմ. Մեսրոպ Նուպարեան: Զըմյուռնիա (Իզմիր), տպագր. Մ. Մամուրյան որդի, 1906: Ե., 256 էջ, շարվ. 17X9,5 սմ:

Տիտղթ. վրա զարդ եւ արաբերեն լեզվով գրություն:

ՀԳ: Մ: ԱԿԳ

 

1946 ՆԱՐ-ԴՈՍ

Աննա Սարոյեան: Երկրորդ տպագր.: Թիֆլիս, տպ. Մովսես Վարդանյանի, 1906: 115 էջ, շարվ. 12X7 սմ, գ. 25 կոպ.:

ՀԳ: Մ: ԱԿԳ: ԳԱԹ

 

1947 *Ներքին կանոնադրութիւն Հ.Յ.Դ. Վրէժըստանի շրջանի: Թավրիզ, տպ. Ատրպատականի հայոց թեմական, 1906: 25 էջ:

ԲՄՄ

 

1948 Նէզամնամէ սահմանադրութիւն: Պարսկաստանի ազգային-խորհրդակցական ժողովի: Պարսկերէնից թարգմ. Յար. Յորդանանեան: (Հրատ. Ամենափրկչեան N 1): Նոր-Ջուղա, տպ. Ս. Ամենափրկիչ վանքի, 1906: 16 էջ, շարվ. 17X11 սմ:

Նկարագրված օրինակը տիտղթ. չունի: Նկարագրությունը կատարված է շապկից:

ԱԿԳ

 

1949 ՆԻԿՕԼԱԵՒ Ա.

Կօօպերացիա: Թարգմ. ռուս. Յ. Թ.: (Գրադարան Յառաջ-ի N 23): Թիֆլիս, տպ. Հերմես ընկերության, 1906: 59 էջ, շարվ. 16,5X10,5 սմ, գ. 15 կոպ.:

Տպարանը վերցված է տիտղթ. դարձերեսից:

ՀԳ: Մ: ԱԿԳ: ԳԱԹ: ԲՄՄ

 

1950 ՆՇՏԱՐ [ՂԱԶԱՐՅԱՆԿԱՐԱՊԳԵՏ

Սեռական կեանք: Ա մաս: Կազմեց Նշտար: (Հրատ. Գ. Բաբուրեանցի): Թիֆլիս, տպ. Հերմես, 1906: 71 էջ, շարվ. 14,5X10 սմ:

Տպագրության թվականը վերցված է տիտղթ. դարձերեսից , 22 1906 ..

ՀԳ

 

1951 ՆՈՎՈՏՈՐԺԻՍԿԻ Գ. (ՆՕՎՕՏՕՐԺԻՍԿԻ)

Ազգային հարց: Աւտօնօմիա եւ ֆէդէրացիա: Թարգմ. [ռուս.] Գ. Խ.: (Յառաջ-ի գրադարան N 30): Թիֆլիս, տպ. Հերմես, 1906: 32 էջ, շարվ. 16X11 սմ, գ. 7 կոպ.:

Տպարանը վերցված է տիտղթ. դարձերեսից: Շապկի վրա` 1907:

ՀԳ: Մ: ԱԿԳ: ԲՄՄ: ԳՀԹ

 

1952 ՆՈՎՈՏՈՐԺԻՍԿԻ (ՆՕՎՕՏՕՐԺԻՍԿԻՅ) Ի.

Ինչ է իրաւական պետութիւն: Թարգմ. Ա. Աբ.: (Գրադարան Յառաջ-ի N 9): Թիֆլիս, տպ. Հերմես ընկերության, 1906: 110 էջ, շարվ. 13,5X9 սմ, գ. 15 կոպ.:

ՀԳ: Մ: ԱԿԳ: ԳԱԹ: ՊՀ

 

1953 ՇԱՀԱՆ-ՍԻՄՈՆ

Ս. պատարագի երգեցողութիւն: (Յաւելուածով): Յարմարեցրած նորուսների համար: Կազմեց Շահան-Սիմոն: Երրորդ տպագր.: Ախալցխա, տպ. Խորեն Ասմարյանցի, . , 1906: 64 էջ, շարվ. 14X9 սմ, գ. 15 կոպ.:

Տիտղթ. վրա զարդ:

Մ: ԳԱԹ

 

1954 ՇԱՀՈՒՄԵԱՆ ՍՏԵՓԱՆ

Ազգային հարցը եւ սօցիալ-դէմօկրատիան: (Բանւորական գրադարան N 4): Հրատ. Կայծ-ի: Թիֆլիս, տպ. Գուտենբերգ (. ), 1906: 61 էջ, շարվ. 13X7 սմ, գ. 10 կոպ.:

Տպագրության վայրը եւ տպարանի տվյալները վերցված են շապկից եւ տիտղթ. դարձերեսից:

ՀԳ: ԱԿԳ: ԳԱԹ: ԳՀԹ

 

1955 ՇԱՎՐՈՎ Ն. Ն.

Շերամապահութեան հիմնական կանոններ 2 աղիւսակով եւ 36 պատկերով: Կազմեց կովկասեան երամապահական կայարանի կառավարիչ՝ Ն. Ն. Շավրով: Թարգմ. Լեւոն Մելիք-Ադամեան: (Կովկասեան երամապահական կայարան): Թիֆլիս, տպ. Տ. Մարկիանոս Ռոտինյանցի, 1906: 49, 2 չհ. էջ, նկ., շարվ. 20X12 սմ:

ՀԳ: ՊՀ

 

1956 ՇԻՇԿՕ Լ.

Ագրարային ծրագրի հարցը եւ գիտական սօցիալիզմի տեսութիւնը: Թարգմ. ռուս. Խ. Կարճ.: (Յառաջ-ի գրադարան N 22): Թիֆլիս, տպ. Հերմես ընկերության, 1906: 32 էջ, շարվ. 16X10 սմ, գ. 7 կոպ.:

Տիտղթ. վրա զարդ: Տպարանի տվյալները վերցված են տիտղթ. դարձերեսից:

ՀԳ: ԳՀԹ

 

1957 ՇԻՇՄԱՆԵԱՆ ՂԵՒՈՆԴ

Իմ աքսորի կեանքը: Հանդերձ ծանօթութեամբ Սուրբ տեղեաց: Գրեց Ղեւոնդ եպիսկոպոս Շիշմանեան Երուսաղէմ 1902: Կահիրե, տպ. Րաֆֆի ընկերության, 1906: 96 էջ, շարվ. 15,5X8,5 սմ:

Տիտղթ. գծափակ, վրան զարդ:

ՀԳ վերջից թերի

 

1958 ՇԻՇՄԱՆԵԱՆ ՂԵՒՈՆԴ

Իմ աքսորի կեանքը: Երկասիրութիւն հոգելոյս Տ. Ղեւոնդ եպս. ի Շիմանեան: (1906 Եղիէ Թորոսեան: Համառօտուած պատասխանագիր հանգուցեալ Տ. Ղեւոնդ եպս. Շիշմանեանի երկասիրութեան ուրջ թեւածող դասալիքներուն: Կաղանդի նուէր 1 յունուար 1906): Կահիրէ, տպագր. Եղիշե Թորոսեանի, 1906: 64 էջ, շարվ. 14X9 սմ:

Տիտղթ. վրա զարդ: Թեոդիկը նշել է առանց տպագրության թվականի: Վերնագիր՝ Պատասխանագիր՝ առթիւ իմ աքսորի կեանքը-ի:

ԱԿԳ

Թ 188

 

1959 ՇՏԷՐՆ Ի.

Կարլ Մարքսի Պատմական մատերիալիզմը եւ Յաւելեալ արժէքի թէօրիան: Հանրամատչելի մեկնութիւն Ի. Շտէրնի: Թարգմ. գերմաներէնից Հ. Ազատեանի: (Օտար խօսքերի բառացուցակով: Բանւորական գրադարան N 7): Թիֆլիս, տպ. Նվարդ Աղանյանցի, 1906: 56 էջ, շարվ. 15,5X9 սմ, գ. 10 կոպ.:

ՀԳ

 

1960 ՇՏԷՐՆ Ի.

Մարքսի յաւելեալ արժեքի թէօրիան: Ռուս. թարգմ. Ս. Ղ.: (Գրադարան Կեանք-ի N 5): Թիֆլիս, տպ. Հերմես ընկերության, 1906: 20 էջ, շարվ. 15X9 սմ, գ. 5 կոպ.:

Տիտղթ. վրա զարդ:

ՀԳ: ԳԱԹ

 

1961 ՉԱԼԽՈՒՇԵԱՆ ԳՐ.

Հայկական հարցը Ռուսաստանում: Թարգմ. Ս. Նազարեան: Թիֆլիս, տպ. Մովսես Վարդանյանի, 1906: 51 էջ, շարվ. 13,5X8 սմ, գ. 15 կոպ.:

ՀԳ: ԱԿԳ: ՊՀ: ՊԹ

 

1962 ՉԵՐՆՕՎ Վ.

Գիւղացին եւ բանւորը որպէս տնտեսական կատէգօրիաներ: Թարգմ. ռուսերէնից Լ. Ն.: Թիֆլիս, տպ. Հերմես ընկերության, 1906: 65, 1 չհ. էջ, շարվ. 15,5X10,5 սմ, գ. 15 կոպ.:

ՀԳ: ՀԹՏԹ

 

1963 ՉՄՇԿԵԱՆ ՄԱԿԱՐ

Ժողովրդական - պատկերազարդ տարեցոյց 1907 թուականին Քրիստոսի: Քսաներորդ տարի: Աշխատութիւն Մակար Չմշկեանի: Թիֆլիս, տպ. Տ. Մարկիանոս Ռոտինյանցի, 1906: 39 չհ., (40-82), 14 չհ. էջ, նկ., դիմանկ., շարվ. 15X11 սմ, գ. 30 կոպ.:

Տիտղթ. վրա զարդ:

ՊԹ

 

1964 ՉՈՐՉՈՓԵԱՆ Ս.

Թուաբանական խնդիրներ: Ա եւ Բ տարի: (Եւտուեւսկու ժողովածուից քաղուած): Կազմեց Ս. Չորչոփեան: Նոր-Նախիջեւան, տպ. Սերովբե Ավագյանի, 1906: 69 էջ, շարվ. 19X12,5 սմ, գ. 30 կոպ.:

ՀԳ

 

1965 ՉՈՒԲԱՐ ԳԷՈՐԳ

Իմ զրոյցները: Գիրք II.: Նոր-Նախիջեւան, տպ. Սերովբե Ավագյանի, 1906: 102, 1 չհ. էջ, շարվ. 16X10 սմ, գ. 40 կոպ.:

ՀԳ: Մ

 

1966 ՊԱԼԱՍԱՆԵԱՆ Ս.

Քերականութիւն մայրենի լեզուի: (Մասն Ա., Բ եւ Գ): Հինգերորդ տիպ: (Հրատ. Գ. Գալստեանի): Թիֆլիս, տպ. Տ. Մարկիանոս Ռոտինյանցի, 1906, Զ, 242 էջ, շարվ. 15,5X11 սմ, գ. 75 կոպ.:

ՀԳ: Մ: ԱԿԳ: ԳԱԹ: ԱԻԳ: ԷՎ

 

1967 ՊԱԼԵԱՆ Ա.

Հիւլէ: (Ժողովուրդին մատենադարանը, թիւ 2): Կահիրե, տպ. Օնիկ Հալեպլյանի, 1906: 52 էջ, շարվ. 14X9 սմ, գ. 50 սենթ:

Տիտղթ. վրա զարդ:

ՀԳ

 

1968 ՊԵՇԷԽՕՆՈՎ Ա. Վ.

Հաց, լոյս եւ ազատութիւն: Թարգմ. Խ. Կարճ.: (Գրադարան Յառաջ-ի N 2): Թիֆլիս, տպ. Հերմես ընկերության, 1906: 74 էջ, շարվ. 16X10 սմ, գ. 12 կոպ.:

ՀԳ: Մ: ԱԿԳ: ՀԹՏԹ: ԳՀԹ

 

1969 ՊԵՏՐՈՍԵԱՆ ՄԱԴԱԹ

Պատմւածքներ: Թիֆլիս, տպ. Հերմես ընկերության, 1906: 111, 2 չհ. էջ, շարվ. 17X11 սմ:

ՀԳ: ԱԿԳ: ՊԹ

 

1970 ՊԵՏՐՈՎ Լ.

Երկու ծրագիր: Ռուս. թարգմ. Գար. Պապովեան: (Յառաջ-ի գրադարան N 25) Ս. Պետերբուրգ, տպ. Պուշկինյան, 1906: 83 էջ, շարվ. 15,5X11,5 սմ, գ. 20 կոպ.:

Տիտղթ. վրա զարդ:

ՀԳ: Մ

 

1971 ՊԵՐՆԵՐՍՏՕՐՖԷՐ

Ազգային հարցը եւ սօցիալ-դեմօկրատիան: Թարգմ. ռուսերէնից Գ. Պ.: (Գրադարան Յառաջ-ի N 6): Թիֆլիս, տպ. Գր. Չարկվիանիի, 1906: 24 էջ, շարվ. 16X9 սմ, գ. 5 կոպ.:

Տիտղթ. վրա զարդ:

ՀԳ: Մ: ԱԿԳ: ՊՀ: ԷՎ: ԹՌԳ: ՕԲԳ

 

1972 ՊԷԶԵՃԵԱՆ ԱԼԻՔՍԱՆ

Տարերք բնագիտութեան: Ազգային վարժարաններու մէջ գործածելու համար: Աշխատասիրեց Ալիքսան Պէզճեան ուսուցիչ բնագիտութեան եւ տարրաբանութեան: Բ. Տպագր. սրբագրեալ եւ յաւելեալ: Կ. Պոլիս, տպագր. Հակոբ Մաթեւոսյանի, 1906: Ը, 360 էջ, նկ. շարվ. 14X9 սմ, գ. 10 դհկ.

Տիտղթ. վրա զարդ: Բ տպագր.-ը վերցված է շապկից:

ՀԳ: Մ

 

1973 ՊԻՉԷՐ-ՍԴՈՅ ՀԱՐՐԻԸԴ

Աղբար Թովմասի տնակը: Վիպասանութիւն Հարրիըդ Պիչըր-Սդոյ տիկնոջն Ամերիկացւոյ: Հտ. առաջին: Երկրորդ տպագր.: Վենետիկ, տպ. Ս. Ղազար (Մխիթարյան), 1906: ԺԹ, 452 էջ, շարվ. 12X6,5 սմ, գ. 5 ֆրկ.:

Մխիթարյան ցուցակներում տպագրության թվականը նշված է 1907, էջերի քանակը` 672 առանց հատորի, թարգմանիչը` Հ. Գրիգորիս Մերճանճյան:

ՀԳ: ԱԿԳ

Լիակ. ցուց. Վենետ. Մխիթ., 1934, 8: Ցուց. Վենետ. Մխիթ., 1960, 36

 

1974 ՊԻՉԷՐ-ՍԴՈՅ ՀԱՐՐԻԸԴ

Աղբար Թովմասի տնակը: Վիպասանութիւն Հարրիըդ Պիչըր Սդոյ: Հտ. երկրորդ: Երկրորդ տպագր.: Վենետիկ, տպ. Ս. Ղազար (Մխիթարյան), 1906: 576 էջ, շարվ. 11,5X7 սմ, գ. 5 ֆրկ.:

Մխիթարյան ցուցակներում տպագրության թվականը նշված է 1907, էջերի քանակը` 672, առանց հատորի, թարգմանիչը` Հ. Գրիգորիս Մերճանճյան:

ՀԳ: ԱԿԳ

Լիակ ցուց. Վենետ. Մխիթ., 1934, 8: Ցուց. Վենետ. Մխիթ., 1960, 36

 

1975 ՊԻՍԷՔԸՐ Հ.

Մանչերու բարեկամը: Վերաքննուած Անգլիոյ դպրոցներու ընկերակցութեան բժշկական պաշտօններու խորհուրդէն: Կ. Պոլիս, տպագր. Հակոբ Մաթեւոսյանի, 1906: Ը, 43 էջ, շարվ. 13X8,5 սմ:

ՀԳ

 

1976 ՊՐԱՄՊՕԼԻՆԻ Կ.

Գիւղացիներին: Թարգմ. տիկին Հրանոյ: (Գրադարան Յառաջ-ի N 7): Թիֆլիս, տպ. Հերմես ընկերության, 1906: 30 էջ, շարվ. 14,5X9 սմ, գ. 5 կոպ.:

ՀԳ: ԱԿԳ: ԳԱԹ

 

1977 ՊՕՏԵԽԻՆ

Մեղուաբուծութեան ձեռնարկ 108 պատկերներով: Թարգմ. ռուսերէնից Մելիք Վարդումեան: (Հրատ. իւր անմխիթար ծնողների Ամիրխան եւ Նատալիա Վարդումեանների): Թիֆլիս, տպ. Հերմես, 1906: XIV, 171, 1 չհ. էջ, դիմանկ., շարվ. 17X10 սմ, գ. 75 կոպ.:

Տպագրության թվականը վերցված է շապկից:

ՀԳ: ԱԿԳ

 

1978 ՋԱՆԵԱՆ Ա.

Անհատականութիւն: Բաքու, 1906: 16 էջ, շարվ. 15,5X11 սմ, գ. 10 կոպ.:

Նկարագրված օրինակը տիտղթ. չունի: Նկարագրությունը կատարված է շապկից:

ՀԳ

 

1979 ՋԻՒԱՆ ԱՇԸԳ

Աղըղ Ղարիբի հեքեաթը հանդերձ երգերով: Փոխադր. տաճկերէնից: Աշխատասիրեց Աշըգ Ջիւանին: Եօթներորդ տպագր.: (Հրատ. կենտրոնական գրավաճառանոցի): Թիֆլիս, տպ. Մովսես Վարդանյանցի, 1906: 112 էջ, շարվ. 16X10,5 սմ, գ. 40 կոպ.:

ՀԳ

 

1980 ՌԱՇԻԴ

Բերդան եւ Մօսին հրացանների նկարագրութիւնը: Կազմեց Ռաշիդ: I մաս: Վառնա, տպ. Օնիկ Բարսեղյանի, 1906: 44 էջ, նկ., շարվ. 22X13 սմ, գ. 1 ֆրկ.:

Տիտղթ. վրա զարդ:

ՀԳ

 

1981 Ս. Պետերբուրգի Հայոց եկեղեցապատկան կալուածները կառավարող խորհրդի հաշիւը 1905 տարուան: Ս. Պետերբուրգ, տպ. Պուշկինյան, 1906: 49, 44 գծափակ էջ, շարվ. 17X12 սմ:

Բնագիրը մինչեւ 49-րդ էջը հայերեն, որից հետո ռուսերեն լեզվով, առանց տիտղթ. հավելված` i 1905 .

ՀԳ

 

1982 ՍԱՀԱԿԵԱՆ ՍԱՀԱԿ

Սրբազան պատմութիւն: Հին ուխտ: Աշխատասիրեց Սահակ քահ. Սահակեանց միաբան Մողնւոյ Ս. Գէորգ եկեղեցւոյ: Է տպագր.: Թիֆլիս (Տփխիս), տպ. Տ. Մարկիանոս Ռոտինյանցի, 1906: 128 էջ, շարվ. 13,5X8,7 սմ:

ՀԳ: ԷՎ

 

1983 ՍԱՅԱՊԱԼԵԱՆ ԺԱԳ (ՓԱՅԼԱԿ)

Առաջին սէրը: Վէպ: Կ. Պոլիս, տպագր. Վահրամ եւ Հրաչյա Տեր-Ներսիսյանի, 1906: 83 էջ, շարվ. 14X9 սմ:

Տիտղթ. վրա զարդ:

ՀԳ: ԱԿԳ

 

1984 Սասուն-Մուշի կռիւները 1904-ին: Հրայրի ու Վահանի պատկերներով եւ Սասունի քարտէզով: Հրատ. Հ. Յ. դաշնակցութեան: Ժնեւ, 1906: 48 էջ, նկ., քարտեզ, շարվ. 13,5X9 սմ, գ. 50 սենթ.:

Նկարագրված օրինակը տիտղթ. չունի: Նկարագրությունը կատարված է շապկից:

ՀԳ: Մ

 

1985 ՍԵՆԿԷՎԻՉ ՀԵՆՐԻԿՈՍ (ՍԻԷՆՔԻԷՎԻՉ)

Սրով ու հրով: Պատմական վէպ: Թարգմ. Հ. Անանիա Գունտաքճեան Մխիթարեան ուխտէն: Հտ. Ա.: Վենետիկ, տպ. Ս. Ղազար, 1906: Է, 381 էջ, շարվ. 11X7 սմ:

Տիտղթ. վրա զարդ: Վերջին էջը համարակալված է 281, պետք է լինի 381, հավանաբար տպագրական սխալ է:

ՀԳ: ԱԿԳ: ԳՀԹ: ԹՌԳ

Լիակ. ցուց. Վենետ. Մխիթ., 1934, 94:

 

1986 ՍԵՆԿԷՎԻՉ ՀԵՆՐԻԿՈՍ (ՍԻԷՆՔԻԷՎԻՉ)

Սրով ու հրով: Պատմական վէպ: Թարգմ. Հ. Անանիա Գունտաքճեան Մխիթարեան ուխտէն: Հտ. Բ.: Վենետիկ, տպ. Ս. Ղազար, 1906: Է, 416 էջ, շարվ. 11X7 սմ:

Տիտղթ. վրա զարդ:

ՀԳ: ԱԿԳ: ԳՀԹ: ԹՌԳ

Լիակ. ցուց. Վենետ. Մխիթ., 1934, 94

 

1987 ՍԻԱՄԱՆԹՕ

Հայորդիները: Դարերու վրէժ: Փառք ահաբեկիչներուն: Կովկաս: Մենախօսութիւն: Ատելութեան կոչ: Հրատ. Դրօշակի: [Երկրորդ արք]: Ժնեւ, տպ. Հայ Հեղափոխական Դանակցության, 1906: 30 էջ, շարվ. 12,5X8 սմ, գ. 50 սենթ:

ՀԳ: Մ: ԱԿԳ: ԳԱԹ: ԹՌԳ: ՕԲԳ

 

1988 ՍԻԳՈՎ Ի.

Ինչ է ազատութիւնը: [Թարգմ.]: Ս. Յարութիւնեան: (Յօգուտ Բաթումի անգործ հայ բանւորների, N 2): Բաթում, տպ. Ն. Պ. Գուրսկու, 1906: 14 էջ, շարվ. 14X9 սմ, գ. 10 կոպ.:

Հավանաբար Ս. Հարությունյանը թարգմանիչն է, ոչինչ նված չէ:

ՀԳ: ԳԱԹ

 

1989 ՍԻՃԷՍՍԸՐ ՖՐԷՏԷՐԻՔ

Գառնուկին հարսանեաց հրաւէրը: Թարգմ. ազատ ոճով, ընդլայնումներով ու կարեւոր յաւելուածներով Կ. Գ. Ուզունեան: Ալեքսանդրիա, տպագր. Գ. Նազարեթյանի, 1906: 197, 2 չհ. էջ, շարվ. 15,5X9 սմ, գ. 10 ղրշ.:

Տիտղթ. վրա զարդ:

ՀԳ

Թ 190

 

1990 ՍԻՄԷՕՆ ԿԱԹՈՒՂԻԿՈՍ

Տօնացոյց: Նախապէս կարգեալ եւ սահմանեալ Սրբոյն Սահակայ Պարթեւի Հայրապետին Հայոց ըստ աւանդութեան Հայաստանեայց Սրբոյ եկեղեցւոյ: Եւ զկնի յոգնաջան կարգաւորութեամբ եւ աշխատասիրութեամբ Տեառն Սիմէօնի Սրբազան կաթուղիկոսին յերկուս հատորս բաժանեալ: Հտ. Առաջին Յորում նշանակին Ամենայն տօնք, պահք. ընթերցուածք եւ արարողութինք Հայաստանաեայցս Ս. եկեղեցւոյ: Չորրորդ տպագր.: Վաղարշապատ, տպ. Ս. Էջմիածնի, 1906: ԺԳ, 215 էջ, շարվ. 15X10 սմ:

ՀԳ: Մ: ԱԿԳ: ԷՎ

 

1991 ՍԻՄԷՕՆ ԿԱԹՈՒՂԻԿՈՍ

Տօնացոյց: Հտ. երկրորդ որ է քանոն եւ կառավարրչ առաջնոյ հատորին: Յօրինեցեալ երեսուն եւ վեց խորանօք ի վերայ երեսուն եւ վեց գրոցն մերոց այբբուբենականաց, որոց իւրաքանչիւր տարեգրոյ խորան ըստ բերման իւրոյ տարւոյն զամենայն շարժական եւ տեղափոխ տօնսն կանոնաւորեալ տեղաւորէ: Վաղարշապատ, տպ. Ս. Էջմիածնի, 1906: (219-399) էջ, շարվ. 15X10 սմ:

ՀԳ: Մ: ԱԿԳ: ԷՎ

 

1992 ՍԻՐՈՒՆԵԱՆ ԱԼԷՔՍԻԱՆՈՍ (ԿԷՕԶԻՒՊԷՕՅԻՒՔԵԱՆ)

Աւետարան կամ նոր կտակարան հանդերձ հայերէն բնագրի եւ թարգմանութեամբ յաշխարհիկ լեզու: Զարդարեալ նախագիտելեօք, մեկնութեամբք եւ աշխարհագրական ու պատմական ծանօթութեամբք: Ալէքսիանոս Վ. Սիրունեանէ (Կէօզիւպէօյիւքեան): Մասն Դ. Սուրբ Յովհաննէս: Կ. Պոլիս, տպագր. Ռոգոս Սագայանի, 1906: ԻԱ, 199, 1 չհ. երկսյուն էջ, շարվ. 17X11 սմ:

Տիտղթ. վրա զարդ:

ՀԳ

 

1993 ՍԿՈՒՊՈԼԻ ԼԱՒՐԵՆՏԻՈՍ

Հոգեւորական պատերազմ: Մատենիկ որ ճշմարիտ առաքինութեան ճամբան ցուցընելով ներանձնացեալ կեանքը հաճելի կընէ ու զմեզ Քրիստոնէական կատարելութեան ծագը կը հասցընէ: (Հոգեւոր աշխատասիրութիւնք 29): Վիեննա, տպ. Մխիթարյան, 1906: ԺԸ, 273 էջ, շարվ. 11,5X6,5 սմ:

Տիտղթ. վրա զարդ: Հեղինակը վերցված է ԺԸ-րդ էջից: Ընդհանուր Մխիթարյան ցուցակներում թարգմանիչ նված է Գովրիկյան Հ. Գ.

ՀԳ

ԸԳՄԳ 1972, 64

 

1994 ՍՈՒՆԴՈՒԿԵԱՆՑ ԳԱԲՐԻԷԼ

Օսկան Պետրովիչն էն կինքումը: Կատակերգութիւն մէկ արարուածով: Երկրորդ տպագր. ուղղած: Թիֆլիս, տպ. Մնացական Մարտիրոսյանցի, 1906: 1 չհ., 32 էջ, շարվ. 13X8 սմ, գ. 20 կոպ.:

ՀԳ: Մ: ԱԿԳ: ԳԱԹ: ՊՀ: ԽԱԳ: ԱԻՔԳ: ԱԻԱԳ

 

1995 ՎԱԶՕՖ ԻՎԱՆ

Լուծին տակ: Վէպ Պուլկար ապստամբական կեանքէ: Արտատպուած Ձայն Հայրենեայց-էն: Բոստոն, տպ. Ձայն հայրենյաց-ի, 1906: Ե, 426 էջ, շարվ. 15X9 սմ:

Տիտղթ. վրա զարդ:

ՀԳ: Մ: ԳԱԹ

Թ 187

 

1996 ՎԱԿՆԵՐ ՇԱՐԼ

Պարզ կեանքը: Անգլիերէնէ թարգմ. Յովհաննէս Ս. Ալիքսանեան: Կ. Պոլիս, տպագր. Հակոբ Մաթեւոսյանի, 1906: Ը, 168 էջ, շարվ. 14,5X9 սմ, գ. 31/2 ղրշ.:

ՀԳ: Մ: ԱԿԳ: ԳԱԹ

 

1997 ՎԱՆՑԵԱՆ ԳՐԻԳՈՐ

Գրպանի ուղղագրութիւն: Հրատ. Ս. Ս.-ի: Թիֆլիս, տպ. Մովսես Վարդանյանցի, . . , 1906: 31, 1 չհ. էջ, շարվ. 9,5X7 սմ, գ. 5 կոպ.:

Բնագիրը հայ. եւ ռուս.:

ՀԳ: ԱԿԳ

 

1998 ՎԱՆՑԵԱՆ ԳՐԻԳՈՐ

Գրպանի ուղղագրութիւն: Բ տպագրութիւն: Թիֆլիս, տպ. Հերմես ընկերության, 1906: 32 էջ, շարվ. 10X7 սմ, գ. 5 կոպ.:

Բնագիրը հայ. եւ ռուս.: Տպագրության թվականը վերցված է բնագրի վերջից:

ՀԳ

 

1999 ՎԱՆՑԵԱՆ ԳՐԻԳՈՐ

Դպրոցական քերականութիւն: Ալեքսանդրապոլ, տպ. Շիրակ, 1906: 52, 1 չհ. էջ, շարվ. 16X10,5 սմ, գ. 25 կոպ.:

ՀԳ: ԱԿԳ: ԳԱԹ

 

2000 ՎԱՆՑԵԱՆ ԳՐԻԳՈՐ

Հայ հեղինակներ: Աբովեան, Ս. Նազարեան, Ալիշան, Պէշիկթաշլեան, Դուրեան, Պարոնեան, Ծերենց, Նալբանդեան, Գամառ-Քաթիպա, Պռօշեան, Սունդուկեան, Րաֆֆի, Շահազիզ, Աղայեան, Շիրվանզադե, Մուրացան, Լէօ, Ահարոնեան, Յ. Յովհաննիսեան, Թումանեան, Ծատուրեան, Իսահակեան, Շանթ եւ այլն: Երկրորդ տպագր. բարեփոխած - հարստացրած: Թիֆլիս, տպ. Հերմես ընկերության, 1906: 319,1 չհ. էջ, շարվ. 18X11 սմ, գ. 1 ռ.:

ՀԳ: Մ: ԱԿԳ

 

2001 ՎԱՆՑԵԱՆ ԳՐԻԳՈՐ

Հայոց պատմութիւն ծխական դպրոցների համար: Պատկերազարդ: Թիֆլիս, տպ. Հերմես ընկերության, 1906: 80 էջ, նկ., շարվ. 15X10,5 սմ, գ. 40 կոպ.:

Տպարանը վերցված է տիտղթ. դարձերեսից:

ՀԳ: ԱԿԳ: ԳԱԹ: ՀԹՏԹ

 

2002 ՎԱՆՑԵԱՆ ԳՐԻԳՈՐ

Պատմական քերականութիւն արեւելահայ լեզուի: Աշխատասիրեց Գր. Վանցեան: (Հրատ. Մամիկոն Գէորգեանի): Թիֆլիս, տպ. Մովսես Վարդանյանի, (. . ), 1906: 2 չհ., 242, 2 չհ. էջ, շարվ. 15X10 սմ, գ. 75 կոպ.:

ՀԳ: Մ: ԱԿԳ: ԳԱԹ: ՊԹ: ԱԻՔԳ: ԷՎ: ՍԹԳ

 

2003 *Վարդարան ամենասուրբ կուսին: 1906: 64 էջ:

Լիակ. ցուց. Վենետ. Մխիթ., 1934, 95: Ցուց.Վենետ. Մխիթ., 1960, 99

 

2004 ՎԱՐԴՕ

Տասը տարի հայ յեղ. դաշնակցութեան մէջ: Պատմական ակնարկ այդ կազմակերպութեան անցեալի եւ ներկայի ու եզրակացութիւններ ապագայի մասին: Վառնա, տպ. Արեւելյան, 1906: 160 էջ, շարվ. 13,5X9 սմ:

Նկարագրված օրինակը տիտղթ. չունի: Նկարագրությունը կատարված է շապկից:

ՀԳ վերջից թերի

 

2005 ՎԱՐՈՒԺԱՆ ԴԱՆԻԷԼ

Սարսուռներ: Քնարական բանաստեղծութիւնք: Երգեց Վարուժան Դանիէլ: Վենետիկ, տպ. Ս. Ղազար, 1906: 42 էջ, շարվ. 12,5X6 սմ:

Տիտղթ. վրա զարդ: Մխիթարյան ցուցակներում էջերի քանակը նված է 114:

ՀԳ: Մ: ԱԿԳ: ԳԱԹ տիտղթ. չունի

Լիակ. ցուց. Վենետ. Մխիթ., 1934, 89: Ցուց. Վենետ. Մխիթ., 1960, 46:

 

2006 ՎԵՆՏՑԵԼ Կ. Ն., ԻՍԱՀԱԿՍԷՆ

Երեխայի ազատագրութիւնը: - Բ. Մեծերն ու փոքրերը: Թարգմ. ռուս. Ստ. Լիսիցեանի: (Հասկեր-ի մանկավարժական գրադարան, III): Թիֆլիս, տպ. Հերմես ընկերության, 1906: 39 էջ, շարվ. 12,5X9 սմ, գ. 15 կոպ.:

ՀԳ: Մ: ԱԿԳ: ԲՄՄ

 

2007 ՎԵՐՆԵՐ Ն.

Մեր հասարակութեան ներկան ու ապագան: Թարգմ.: (Յ. դաշնակցութիւն N 3): Տպ. Հայ Հեղափոխական Դաշնակցության, 1906: 24 էջ, շարվ. 12X7,5 սմ:

Նկարագրված օրինակը տիտղթ. չունի: Նկարագրությունը կատարված է շապկից: Տպագրության վայրը ոչ մի տեղ նված չէ:

ՀԳ վերջից թերի

 

2008 ՎԵՐՆԻՑ ՀԵՆՐԻԿ

Երեխայի կրթութիւնը մինչեւ 6-տարեկան հասակը: Թարգմ. լեհերէնից Ստ. Լիսիցեանի: (Հասկեր-ի մանկավարժական գրադարան I): Թիֆլիս, տպ. Հերմես ընկերության, 1906: 83, 2 չհ. էջ, շարվ. 12,5X9 սմ, գ. 25 կոպ.:

ՀԳ: Մ: ԱԿԳ: ՊՀ

 

2009 ՎԻՆԱԳՐԱԴՕՎ ՊԱՒԵԼ

Ձեռնարկ ընդհանուր պատմութեան: Կազմեց Պաւել Վինագրադօվ Մոսկվայի համալսարանի պրոֆեսօր: Թարգմ. Գ. Խաժակ: Առաջին տարի Հին աշխարհ: (Հրատ. Գ. Գալստեանի Գուտենբերգ գրախանութի): Թիֆլիս, տպ. Հերմես ընկերության, 1906: 301, 1 չհ. էջ, շարվ. 17X10 սմ:

ՀԳ: ԱԿԳ: ԳԱԹ տիտղթ. չունի

 

2010 ՎԻՐԵՆԻՈՒՍ Ա.

Երեխայի քունը: Թարգմ. ռուսերէնից Ստ. Լիսիցեանի: (Հասկեր-ի մանկավարժական գրադարան II): Թիֆլիս, տպ. Հերմես ընկերության, 1906: 53, 2 չհ. էջ, շարվ. 12,5X9 սմ, գ. 15 կոպ.:

ՀԳ: Մ: ԱԿԳ

 

2011 ՎՇՕՍԷԿ Ս.

Պետական կազմակերպութեան հիմքերը Արեւմուտքում: Ռուս. թարգմ. Լ. Բաբայեան: (Յառաջ-ի գրադարան N 26): Թիֆլիս, տպ. Հերմես ընկերության, 1906: 55 էջ, շարվ. 16,5X10,5 սմ, գ. 12 կոպ.:

Տպարանը վերցված է տիտղթ. դարձերեսից: Շապկի վրա` 1907:

ՀԳ: Մ: ԱԿԳ: ԲՄՄ

 

2012 ՎՏԱՐԱՆԴԻ

Վիտօշի բազէն: Հրատ. Դրօշակի: Ժնեւ, տպ. Հայ. հեղափոխական դաշնակցության, 1906: 32 էջ, շարվ. 13X6 սմ, գ. 50 սենթ:

ՀԳ: Մ: ԱԿԳ: ԳԱԹ: ԹՌԳ: ԷՀ: ՕԲԳ

 

2013 ՎՈՒՆԴ

Հոգեբանութեան հիմնական տարրերը (ըստ Վունդի): Կազմեց Ա. Օլթեցեան: (Մանկավարժական փիլիսոփայական գրադարան N 2): Վաղարշապատ. տպ. Ս. Էջմիածնի, 1906: 56 էջ, շարվ. 16X10 սմ, գ. 30 կոպ.:

Նկարագրված օրինակները տիտղթ. չունեն: Նկարագրությունը կատարված է շապկից:

ՀԳ: Մ: ԱԿԳ: Մին: ԷՎ

 

2014 ՎՕԴՕՎՕԶՕՎ Վ. Վ.

Ընդհանուր ընտրողական իրաւունքը Արեւմուտքում: Թարգմ. Կ. Մ.: (Գրադարան Կեանք-ի N 1): Թիֆլիս, տպ. Մովսես Վարդանյանցի, . . , 1906: 47 էջ, շարվ. 15X10 սմ, գ. 10 կոպ.:

Տիտղթ. վրա զարդ:

ՀԳ: Մ: ԱԿԳ: ԳԱԹ: ԷՎ: ԲՄՄ: ԳՀԹ

 

2015 ՎՕՅՆԻՉ Է.

Բոռ: Վէպ երեսնական թւերի իտալական յեղափոխութեան օրերից: Թարգմ. Լեւոն Շանթ: (Հրատ. Ստ. Լիսիցեան եւ ընկ. ընկերութեան: Օտարազգի հեղինակներ, հտ. II): Թիֆլիս, տպ. Հերմես ընկերության, 1906: 264 էջ, շարվ. 17X10,5 սմ:

ՀԳ: Մ: ԳԱԹ: ՀԹՏԹ

 

2016 Տարեցոյց Նշան-Պապիկեան 1906: Բ տարի: Կ. Պոլիս, տպագր. Վահրամ եւ Հրաչյա Տեր-Ներսիսյանի, 1906: 205, 10 չհ. էջ, նկ., դիմանկ., շարվ. 15X8,5 սմ:

Տիտղթ. վրա զարդ:

ՀԳ: ԳԱԹ

 

2017 Տեղեկագիր Բագուի Հայոց մարդասիրական ընկերութեան գործունէութեան 1905 թւին: 1905 . Բաքու, տպ. Բաքվի հրատ. ընկերության (, . . . -), 1906: 34,27, 1 չհ., 31, 1 չհ. էջ, շարվ. 18X12 սմ:

Բնագիրը սկզբից հայերեն, հետո վերջում 32 էջ ռուսերեն: Տիտղթ. վրա զարդ:

ՀԳ: Մ

 

2018 Տեղեկագիր Թիֆլիզի Հայոց բարեգործական ընկերութեան 1905 թ.: Թիֆլիս, տպ. Հերմես, [1906]: 47 էջ, շարվ. 15X10,5 սմ:

Նկարագրված օրինակը տիտղթ. չունի: Նկարագրությունը կատարված է շապկից:

ՀԳ: Մ

 

2019 Տեղեկագիր հոգաբարձութեան Եէտի Գուլէի Հայոց հիւանդանոցի Ս. Փրկիչ 1905 տարւոյ: (Պաշտօնական հրատարակութիւն Ազգ պատրիարքարանի): Կ. Պոլիս, տպագր. Վահրամ եւ Հրաչյա Տեր-Ներսիսյանի, 1906: 86 էջ, 3 ծալվ. թ. գծագր., շարվ. 19X14 սմ:

Տիտղթ. վրա զարդ:

ՀԳ

 

2020 Տեղեկագիր եւ հաշուեցոյց Թավրիզի հայուհեաց բարեգործական միացեալ ընկերութեան 1905-1906 ուսումնական տարեշրջանի: (Ընդ. հովանեաւ արեգակնափայլ Շահն շահի): Թավրիզ, տպ. Ատրպատականի հայոց թեմական, 1906: 33 էջ, շարվ. 15X9,5 սմ:

Տիտղթ. վրա զարդ:

ՀԳ

 

2021 Տետրակ գովասանաց: Ի վերայ համօրէն տնօրինական Սուրբ ուղտատեղեաց որք են յաստուածահրա քաղաքն Սուրբ Երուսաղէմ: Ի խնդրոյ տէրունական եւ ջերմեռանդ ուխտաւորաց: ՌՅԾԵ: Երուսաղեմ, տպ. Ս. Հակոբյանց, 1906: 120 էջ, 1 թ.նկ., նկ., շարվ. 13,5X8 սմ:

Տիտղթ. վրա զարդ:

ԱԿԳ

 

2022 ՏԷՐ-ԱՍՏՈՒԱԾԱՏՐԵԱՆՑ ՀԱՅԿ

Հայ վաճառականութիւնը Ռուսիայում: Պատմական տեսութիւն վաւերաթղթերով: Է-ԺԸ դար: Փարիզ (Պարիս), Բազմալեզվյան տպ. Բասմաջյանի, 1906: 54 էջ, շարվ. 19X12 սմ, գ. 80 կոպ.:

Տիտղթ.վրա զարդ:

ՀԳ: Մ: ԱԿԳ: ՊԹ: ԱԻԳ: ԷՎ

Թ 154

 

2023 ՏԷՐ-ԳՐԻԳՈՐԵԱՆ ԲԵՆ.

Հայոց քաջեր: Դիւցազներգութիւն: (Արտատպած Յոյս շաբաթաթերթից): Թիֆլիս, տպ. Ա.Վ. Քութաթելաձեի, 1906: 64 էջ, շարվ. 12X5 սմ, գ.10 կոպ.:

Տիտղթ. վրա զարդ:

ՀԳ: Մ: ԱԿԳ: ԹՌԳ

 

2024 ՏԷՐ-ԳՐԻԳՈՐԵԱՆՑ ԷՄԻՆ

Սուր եւ հուր: (Ով է մեղաւոր): Էպիզօդներ հինգ արարուածով եւ ապօթէօզով 1905 թւի հայ-թաթարական ընդհարումներից: Երեւան, տպ. Էմին Տեր-Գրիգորյանցի, 1906: Դ, 188 էջ, շարվ. 14X9 սմ, գ. 1 ռ.:

Գրքում 188 էջի փոխարեն վերջին էջի վրա սխալմամբ տպագրված է 196:

ՀԳ: Մ: ԱԿԳ: ՍԹԳ

 

2025 ՏԷՐ-ԴԱՆԻԷԼԵԱՆՑ Մ.

Երկու - պօէմա: (Հրատ. Մ. Մանուչարի): Բաքու, տպ. Հ.Գ. Գյուլբասարյացի, 1906: 31 էջ, շարվ. 12,5X7 սմ:

ՀԳ: ԳԱԹ

 

2026 ՏԷՐ-ՂԵՒՈՆԴԵԱՆ Ն[ԻԿՈՂԱՅՈՍ]

Մայրենի լեզու: Առաջին տարի: Այբբենարան եւ սկզբնական ընթերցարան մանուկների համար: Երեսունեւերկրորդ տիպ: Թիֆլիս, տպ Մնացական Մարտիրոսյանցի, 1906: XIII, 83 էջ, նկ., շարվ. 15,5X10,5 սմ, գ. 25 կոպ.:

ՀԳ: ՀԹՏԹ

 

2027 ՏԷՐ-ՂԵՒՈՆԴԵԱՆ Ն[ԻԿՈՂԱՅՈՍ]

Մայրենի լեզու: Դասագիրք ընթերցանութեան: Չորրորդ գիրք: Չորրորդ տարուայ ուսուցման նիւթը հայոց լեզուի դասաւանդութեան ժամանակ: Աշխատասիրեց Ն. Տէր-Ղեւոնդեան: Տասներկուերորդ տպագր.: Թիֆլիս, տպ. Մնացական Մարտիրոսյանցի, 1906: 223 էջ, շարվ. 16X11 սմ:

ՀԳ

 

2028 ՏԷՐ-ՂԵՒՈՆԴԵԱՆ Ն[ԻԿՈՂԱՅՈՍ]

Մայրենի լեզուի քերականութեան տարերքը: Առաջին եւ երկրորդ մասը: Աշխատասիրեց Ն. Տէր-Ղեւոնդեան: Վեցերորոդ տպագր.: Թիֆլիս, տպ. Մնացական Մարտիրոսյանցի, 1906: IV, 123, 1 չհ. էջ, շարվ. 16X11 սմ, գ. 50 կոպ.:

ՀԳ: Մ: ԱԿԳ

 

2029 ՏԷՐ-ՄԻՐԱՔԵԱՆ Յ[ՈՎՀԱՆՆԵՍ]

Դեռահասները ինչ կարդան: 350 յանձնարարելի ու մերժելի գրքերի մատենախօսական ցուցակ: Կազմեց ռուսա-հայկական դպրոցների վերաբացման առիթով: Գ. Տէր-Միրաքեան: (Մուրճ-ից արտատպութիւն): Թիֆլիս, 1906: (97-164) էջ, շարվ. 18X12 սմ, գ. 25 կոպ.:

Վերջում 141 էջ է, որը հավանաբար տպագրական սխալ է:

ՀԳ: Մ

 

2030 ՏԷՐ-ՄԿՐՏՉԵԱՆ ԳԱԼՈՒՍՏ

1896 թուին Ս. Էջմիածնում գտնուած հին պղնձեղէն ամանների ցուցակը եւ արձանագրութիւնները: Կազմեց Գալուստ Տ. Մկրտչեան օժանդակութեամբ Սահակ Վարդապետ Ամատունու: Փարիզ (Պարիս), տպագր. Բանասերի, 1906: 70 էջ, շարվ. 19X12 սմ:

Տիտղթ. վրա զարդ:

ՀԳ: Մ: ԱԿԳ: ՊԹ վերջից թերի

Թ 154

 

2031 ՏԷՐ-ՅՈՐԴԱՆԱՆԵԱՆ Յ. Կ.

Զուարճալի պատմութիւնք ի պէտս Ջաւայի հայ մանկանց: Յօրինեց Յ. Տէր Կ. Յորդանանեան ի Սուրաբայա: Արդեամբք եւ ծախիւք Մ. եւ Յ. ուսումնարանին Բաթաւիոյ: Վենետիկ, տպ. Ս. Ղազար, 1906: 56 էջ, շարվ. 15X9 սմ:

Տիտղթ. վրա զարդ:

ՊԹ

 

 

2032 ՏԷՐԵՆՑ Յ.

Մեր խալֆան: Վէպիկ պատանիների համար: Ալեքսանդրապոլ, տպ. Շիրակ, 1906: 152 էջ, շարվ. 12,5X8,5 սմ, գ. 20 կոպ.:

ՀԳ: Մ

 

2033 ՏԻՐՈՅԵԱՆ Ա[ԹԱՆԱՍ]

Խաղամոլ: Թատրերգութիւն հինգ հանդէսով: Յօրինեց Հ. Ա. Վ. Տիրոյեան: Բ տպագր.: (Գրադարան թատրերգական 2): Վենետիկ. տպ. Ս. Ղազար, 1906: 84 էջ, շարվ. 12X6,5 սմ, գ. 0.50 ֆրկ.:

ՀԳ: ԱԿԳ

Լիակ. ցուց Վենետ. Մխիթ., 1934, 25: Ցուց. Վենետ. Մխիթ., 1960, 38

 

2034 ՏՈԼՍՏՈՅ ԼԵՒ (ՏԱԼՍՏՕՅ)

Աղօթք: Թարգմ. Էմմ. քահ. Նազարեանց: Մոսկվա, տպ. Ե. Ավետիքյանի, 1906: 8 էջ, շարվ. 14X9 սմ, գ. 5 կոպ.:

Նկարագրված օրինակները տիտղթ. չունեն: Նկարագրությունը կատարված է շապկից:

ՀԳ: Մ: ԳԱԹ

Թ 181

 

2035 ՏՈԼՍՏՈՅ ԼԵՒ (ՏՕԼՍՏՕՅ)

Դժոխքի վերականգնելը: Հրաապատում: Ռուս. թարգմ. Սեդրակ Աւագեանց: Ս. Պետերբուրգ, տպ. Պուշկինյան, 1906: 22 էջ, շարվ. 17X11 սմ, գ. 10 կոպ.:

ՀԳ

 

2036 ՏՈԼՍՏՈՅ ԼԵՒ (ՏԱԼՍՏՕՅ)

Սեռային յարաբերութիւն: Թարգմ. Էմմ. քահ. Նազարեանց: Մոսկվա, տպ. Ե. Ավետիքյանի, 1906: IV, 30 էջ, շարվ. 12,5X9 սմ, գ. 12 կոպ.:

ՀԳ: Մ: ԱԿԳ: ԳԱԹ

 

2037 ՏՈԼՍՏՈՅ ԼԵՒ (ՏԱԼՍՏՕՅ)

Սէր: Թարգմ. Էմմ. Քահ. Նազարեանց: Մոսկվա, տպ. Ե. Ավետիքյանի, 1906: 16 էջ, շարվ. 13,5X9 սմ, գ. 8 կոպ.:

Նկարագրված օրինակները տիտղթ. չունեն: Նկարագրությունը կատարված է շապկից:

ՀԳ: Մ: ԳԱԹ: ԽԱԳ

Թ 181

 

2038 ՏՐԷՅՔ ԷՄՄԱ

Աղջկան վտանգը: Տասնեւվեց տարեկան եւ աւելի մեծ աղջիկներու ուղղուած: Անգլերենէ թարգմ. Մ. Շամտանճեան: Հրատ. Օ. Արզուման: Կ. Պոլիս, տպագր. Ռոգոս Սագայանի, 1906: 32 էջ, շարվ. 12,5X7 սմ:

ՀԳ

 

2039 Տօնացոյց 1907 ամին Քրիստոսի եւ թուականին Հայոց ՌՅԾԶ-ՌՅԾԷ: Վիեննա, տպ. Մխիթարյան, 1906: 1 չհ., 38 էջ, շարվ. 10X6 սմ:

Տիտղթ վրա զարդ: Տոնացոյցը սկզբից մինչեւ 31 էջը գծափակ:

ՀԳ: Մ

 

2040 ՐԱԴԻՆ Բ[ՈԳԴԱՆ ԿՆՈՒՆՅԱՆՑ]

Քաղաքական կուսակցութիւններն եւ պետական ձեւերը: Թարգմ. Մ.: Թիֆլիս, տպ. Հերմես ընկերության, 1906: 29 էջ, շարվ. 14X9 սմ, գ. 5 կոպ.:

Տիտղթ. վրա զարդ:

ՀԳ: ԱԿԳ

 

2041 ՐԱՆԳԱԲԷ Ր. ԱԼԷՔՍԱՆԴՐՈՍ

Ոսկէ խարազանը: (Արտատպուած Բանասէր-ից): Յունարէնից թարգմ. Մեսրոպ. Վ. Մաքսուդեանց: Փարիզ, տպ. Բասմաջյանի, 1906: 26 էջ, շարվ. 19,5X12 սմ:

Տիտղթ. վրա զարդ:

ՀԳ: Մ

Թ 154

 

2042 ՐԱՖՖԻ

Ա. տիտղթ. Խամսայի մելիքութիւնները: Ղարաբաղի աստղագէտը: Գաղտնիքն Ղարաբաղի: Երրորդ տպագր.: Բ տիտղթ. Րաֆֆի Խամսայի մելիքութիւնները (1600-1827): Նիւթեր հայոց նոր պատմութեան համար: (Հրատ. Աննա Րաֆֆի N 25): Երրորդ տպագր: Վիեննա, տպ. Մխիթարյան, 1906: X, 358 էջ, դիմանկ., նկ., շարվ. 16X10 սմ:

ՀԳ: Մ: ԱԿԳ: ԳԱԹ: ՊՀ վերջից թերի: ԹՌԳ

ԸԳՄԳ 1972, 71

 

2043 ՐՈՒՍՕՎԱ Ս.

Զիւցերիա: Ազատ ժողովրդական հանրապետութիւն: թարգմ. Ս. Տէր-Անանեան: (N 9 հրատ. Յովհաննէս Դաւթեանի): Թիֆլիս, տպ. Հերմես ընկերության, 1906: 64 էջ, շարվ. 14X8,5 սմ, գ. 15 կոպ.:

ՀԳ: Մ: ԱԿԳ: ԳԱԹ: ԷՎ

 

2044 ՑԵՅՏԼԻՆ Ս.

Կանանց ընտրողական իրաւունքը: Թարգմ. Արտաւազդ: Թիֆլիս, տպ. Հերմես ընկերության, 1906: 15 էջ, շարվ. 13,5X10 սմ, գ. 2 կոպ.:

Տպարանի տվյալները վերցված են տիտղթ. դարձերեսից:

Մ: ԱԿԳ

 

2045 Ցուցակ գրոց Մխիթարեան տպարանի (1716-1906): Վենետիկ, տպ. Ս. Ղազար, 1906: 2 չհ., 69 էջ, շարվ. 14X8,5 սմ:

Տիտղթ. վրա զարդ:

ՀԳ: Մ: ԳԱԹ

 

2046 ՈՒՕՇՊԸՐՆ Ճ.

Մանկավարժական դասախօսութիւններ: Թարգմ. Աբրահամ Տ. Յակոբեան: Կ. Պոլիս, տպագր. Հակոբ Մաթեւոսյանի, 1906: 128 էջ, 1 թ. դիմանկ., շարվ. 15X9 սմ:

Տիտղթ. վրա զարդ:

ՀԳ: Մ: ԱԿԳ: ԳԱԹ

 

2047 ՓԱՇԱՅԵԱՆ ԱՐԱՄ

Հայ գիդի Լէյինչու տղայ: Թիֆլիս, տպ. Նվարդ Աղանյանցի, 1906: 16 էջ, շարվ. 16X9 սմ, գ. 5 կոպ.:

ՀԳ: ԱԿԳ

 

2048 ՓԱՇԱՅԵԱՆ-ԽԱՆ Կ. Յ.

Ճակատագիր: Վիպակ III: Վիպական հաւաքածոյ: Ալեքսանդրիա, տպ. Կամպեթա, 1906: (25-51), չհ. էջ, շարվ. 15X10 սմ, գ. 25 սանտիմ:

Նկարագրված օրինակը տիտղթ. չունի: Նկարագրությունը կատարված է շապկից:

ՀԳ

 

2049 ՓԱՇԱՅԵԱՆ-ԽԱՆ Կ. Յ.

Միշէլ եւ Քըլիզին լուսանկարը: Վիպակը I եւ II: Վիպական հաւաքածոյ: Ալեքսանդրիա, տպ. Կամպեթա, 1906: 23, 1 չհ. էջ, շարվ. 12X7 սմ, գ. 25 սանտիմ:

Նկարագրված օրինակները տիտղթ. չունեն: Նկարագրությունը կատարված է շապկից:

ՀԳ: ԳԱԹ տիտղթ. չունի: ՊՀ

 

2050 ՓԱՇԱՅԵԱՆ-ԽԱՆ Կ. Յ.

Վառօ: Վիպակ V: Վիպական հաւաքածոյ: Ալեքսանդրիա, տպ. Կամպեթա, 1906: (99-146) էջ, շարվ. 15X10 սմ, գ. 25 սանտիմ:

Նկարագրված օրինակները տիտղթ. չունեն: Նկարագրությունը կատարված է շապկից:

ՀԳ: ԳԱԹ տիտղթ. չունի, սկզբից թերի

 

2051 ՓԱՇԱՅԵԱՆ-ԽԱՆ Կ. Յ.

Վարժապետին պղատոնական սէրը: Վիպակ IV: Վիպական հաւաքածոյ: Ալեքսանդրիա, տպ. Կամպեթա, 1906: (53-96), 2 չհ. էջ, շարվ. 15,5X9,5 սմ, գ. 25 սանտիմ:

Նկարագրված օրինակները տիտղթ. չունեն: Նկարագրությունը կատարված է շապկից:

ՀԳ: ԳԱԹ

 

2052 Փնջիկ երգարան: (Հրատ. Քրիստափորեանի): Ս. Պետերբուրգ, տպ. Պուշկինյան, 1906: 102 էջ, շարվ. 15X9,5 սմ:

ՀԳ: ԱԿԳ: ԳԱԹ: ՉՏԹ

 

2053 ՓՈՂԱՐԵԱՆ ՊԵՏՐՈՍ

Տրամախօսութիւն գինեմոլութեան վրայ: Ինն արարուածներով արբեցութեան ֆիզիքական, բարոյական եւ տնտեսական չարիքները համառօտիւ բացատրուած: Հտ. Ա: Զմյուռնիա (Իզմիր), տպագր. Մամուրյանի, 1906: Դ, 198 էջ, շարվ. 13X8 սմ:

Տիտղթ. վրա զարդ եւ օտար լեզվով գրություն:

ՀԳ

 

2054 ՔԱՄԱԼԵԱՆՑ Ս[ԱՐԳԻՍ]

Գալօ ափօ եւ Խաչան: Բ տպագր.: Թիֆլիս, տպ. Հերմես, 1906: 40 էջ, շարվ. 14X9 սմ, գ. 12 կոպ.:

ՀԳ: Մ

 

2055 ՔԱՄԱԼԵԱՆՑ Ս[ԱՐԳԻՍ]

Սասունցի Յովնան: Պատմական վէպիկ: Կազմեց Քամալեանց Ս.: Թիֆլիս, տպ. Հերմես, 1906: 144 էջ, շարվ. 14X9 սմ, գ. 30 կոպ.:

ՀԳ: Մ: ԳԱԹ

 

2056 ՔԱՋՈՒՆԻ ՅՈՎՍԷՓ

Կենսագրութիւն Գեր. Անդրէաս Աղէքսանդրեանի մեծաւորի Վանաց փոխման Ս. կուսին ի Զմմառ: Աշխատասիրութիւն Գեր. Յովսէփայ վարդապետի Քաջունւոյ: Վենետիկ, տպ. Ս. Ղազար (Մխիթարյան), 1906: 96 էջ, դիմանկ., շարվ. 19,5X11,5 սմ:

Տիտղթ. վրա զարդ:

ՀԳ

Լիակ. ցուց. Վենետ. Մխիթ., 1934, 44: Ցուց. Վենետ. Մխիթ., 1960, 83

 

2057 Քերական կամ այբբենարան ի պէտս ուսման մանկանց եւ տղայոց: Հրամանաւ Տ. Տ. Յարութիւն սրբազան արքեպիսկոպոսի եւ պատրիարք Ս. աթոռոյս Երուսաղէմի: Երուսաղեմ, տպ. Ս. Հակոբյանց, 1906: 32 գծափակ էջ, շարվ. 12,5X7,5 սմ:

Տիտղթ. գծափակ, վրան զարդ:

ՀԳ

 

2058 ՔԻՆԶԼԻ ՖԼՕՐԷՆՍ. Մ.

Տիտոս խաչին մէկ ընկերը: (Աւետարանի ծանօթութիւն): Կ. Պոլիս, տպ. Հակոբ Պոյաճյանի, 1906: 344 էջ, շարվ. 13X8 սմ:

Տիտղթ. վրա օտար լեզվով գրություն:

ՀԳ: Մ: ՊՀ

 

2059 ՔԻՆԶԼԻ ՖԼՕՐԷՆՍ. Մ.

Տիտոս Խաչըն պիր րէֆիգի (ինճիլ էրհէ): Միւէլլիֆէ Ֆլօրէնս Մ. Քինզլի: Կ. Պոլիս (Իսթանպօլ), տպ. Ա. Հակոբ Պոյաճյանի, 1906: 394 էջ, շարվ. 12X8 սմ:

Տիտղթ. վրա օտար լեզվով գրություն:

Մ: ԱԿԳ

 

2060 *Քրիստոնէական վարդապետութիւն: Մասն Ա. Վասն նորատի եւ չափահաս մանկանց. հարց եւ պատասխանով ու պատմական դրուագներով: 1906: 74 էջ:

Լիակ. ցուց. Վենետ. Մխիթ., 1934, 112: Ցուց. Վենետ. Մխիթ., 1960, 73

 

2061 Քրիստոսի չարչարանաց վրայ խորհրդածութիւններ: Վերստին սրբագրեաց Աւետիս վարդապետ Յովհաննէսեան Մշոյ Խասգիւղցի: Բ տպագր.: Երուսաղեմ, տպ. Ս. Հակոբյանց, 1906: 171 էջ, նկ., շարվ. 10X6,5 սմ:

Տիտղթ. վրա զարդ:

ԱԿԳ

 

2062 ՔՕԼԼԻՅԸՐ Ս. Ֆ.

Թէճէտտիւտ էթմի էօմրլէրին միւճիզէսի: (Խրիսթիյան էօմրիւ վէ տուա): Վեր Ս. Ֆ. Քօլլիյըր: Կ. Պոլիս (Տերսատեթ), տպ. Հակոբ Մաթեւոսյանի, 1906: 32 էջ, շարվ. 14X8 սմ:

ՀԳ

 

2063 ՕԼԹԵՑԵԱՆ Ա.

Ընդհանուր դիդակտիկա կամ ուսմունք դասաւանդութեան: (Ձեռնարկ ուսուցիչների համար): Կազմեց Ա. Օլթեցեան: (N 1 մանկավարժական-փիլիսոփայական գրադարան): Թիֆլիս, տպ. Մովսես Վարդանյանցի, . . , 1906: 108 էջ, շարվ. 17X10,5 սմ, գ. 50 կոպ.:

ՀԳ: Մ: ԱԿԳ: ՊՀ: ԷՎ

 

2064 Օրացոյց 1907 թուականին Քրիստոսի: Հայոց 4399-4400 եւ տօմարական թուականին ՌՅԾԶ-ԾԷ-1356-57: Հրամանաւ Տ. Տ. Մկրտչի Վեհափառ եւ Սրբազնագոյն կաթուղիկոսի Ամենայն Հայոց: Վաղարշապատ, տպ. Ս. Էջմիածնի, 1906: 256 չհ., գծափակ էջ, 1 ն. թ. դիմանկ., շարվ. 8X5 սմ, գ. 20 կոպ.:

Տիտղթ. գծափակ: Շապկի վրա` Օրացոյց Էջմիածնի, 1907:

ՀԳ: Մ: ԱԿԳ: ՊԹ

 

2065 Օրացոյց 1907 թուականին Քրիստոսի ըստ նոր տօմարի եւ թուին հայոց ՌՅԾԶ-ՌՅԾԷ եւ թուականին հյկ. 4399-4400 եւ Դ շրջանի հյկ. 19-20: ԺԷ տարի: Վենետիկ, տպ. Ս. Ղազար (Մխիթարյան), 1906: 100 էջ, շարվ. 9X4 սմ:

Տիտղթ. գծափակ, վրան զարդ: Օրացույցը մինչեւ 82-րդ էջը գծափակ: Շապկի վրա`Օրացոյց եւ գուակ օդոց 1907: Նոր թուին Քրիստոսի վասն վիճակաց պատրիարքութեան Կիլիկիոյ յուրս ընկալեալ է ՌՅԾԶ-ՌՅԾԷ:

ՀԳ: Մ

 

2066 Օրացոյց 1907 թուականին Քրիստոսի եւ թուին հայոց ՌՅԾԶ-ՌՅԾԷ եւ թուականին հայկ. 4399-4400 եւ Դ շրջանի հյկ. 19-20: ՃԾԱ: Վենետիկ, տպ. Ս. Ղազար (Մխիթարյան), 1906: 75, 5 չհ., գծափակ էջ, շարվ. 9X4 սմ:

Տիտղթ. գծափակ: Շապկի վրա`Օրացոյց եւ գուշակ օդոց 1907 թուականին Քրիստոսի եւ թուին հայոց ՌՅԾԶ-ՌՅԾԷ:

ՀԳ

 

2066 Օրացոյց 1907 թուականին Քրիստոսի եւ թուին հայոց ՌՅԾԶ-ՌՅԾԷ եւ թուականին հայկ. 4399-4400 եւ Դ շրջանի հյկ. 19-20: ՃԾԱ: Վենետիկ, տպ. Ս. Ղազար (Մխիթարյան), 1906: 75, 5 չհ., գծափակ էջ, շարվ. 9X4 սմ:

Տիտղթ. գծափակ: Շապկի վրա`Օրացոյց եւ գուշակ օդոց 1907 թուականին Քրիստոսի եւ թուին հայոց ՌՅԾԶ-ՌՅԾԷ:

ՀԳ

2067 Օրացոյց եւ գուշակութիւնք օդոց 1907 թուականին Քրիստոսի եւ բուն թուականին հայոց 4399-4400 եւ սովորական թուականին Ազգիս ՌՅԾԶ-ՌՅԾԷ: ԽԱ տարի: Երուսաղեմ, տպ. Ս. Հակոբյանց, 1906: 153 չհ., էջ, 2 չհ. նկ., շարվ. 9X4 սմ:

Տիտղթ. գծափակ, վրան զարդ: Շապկի վրա` Օրացոյց 1907 թուականին Քրիստոսի եւ հայոց ՌՅԾԶ-1356:

ՀԳ: Մ

2068 ՕՐՄԱՆԵԱՆ ՄԱՂԱՔԻԱ

Ագապի: Օրմանեան ընտանիքէն Միհրան Էֆ. Տէր-Ներսէսեանի ամուսին տիկին Ագապիի անմոռաց յիշատակին յուշարձան: Կ, Պոլիս, տպագր. Վարհրամ եւ Հրաչյա Տեր-Ներսեսյանի, 1906: 45 գծափակ, (46-151) էջ, 1 թ. դիմանկ. շարվ. 18X12 սմ:

Տիտղթ. գծափակ:

ՀԳ: Մ: ԱԿԳ: ԷՎ

2069 ՖԵՍԵՆԿՕ Ի. Օ.

Պարգեւներն ու պատիժները ընտանեկան դաստիրակութեան մէջ: Թարգմ. Մ.: (Հասկեր-ի մանկավարժական գրադարան V): Թիֆլիս, տպ. Հերմես, 1906: 54, 2 չհ. էջ, շարվ. 12,5X9 սմ, գ. 15 կոպ.:

Տիտղթ. վրա զարդ:

ՀԳ: Մ: ԱԿԳ

2070 ՖԷԴՕՐՕՎԻՉ Ս.

Ժողովրդական փողերը: Ինչպէս են հաւաքում եւ ինչի վրայ են ծախսւում: Թարգմ. ռուսերէնից Ա. Մ.: (N 3 գրադարան Յառաջ-ի): Թիֆլիս, տպ. Գր. Չարկվիանիի, 1906: 22 էջ, շարվ. 13X8 սմ, գ. 5 կոպ.:

ՀԳ: ԱԿԳ: ԳԱԹ: ԲՄՄ

2071 ՖՐԱՆԳԵԱՆ Ե.

Քրքիջներ: Հրատարակութիւն ընկ. Րաֆֆի-ի: Թիֆլիս, տպ. Հերմես ընկերության, 1906: 63 էջ, շարվ. 13X8 սմ:

ՀԳ