Հայաստանի ազգային գրադարանից կարող են օգտվել 16 տարին լրացած անձինք:

Ընթերցողական տոմս ստանալու համար անհրաժեշտ է ներկայացնել անձնագիր և երկու լուսանկար  (3x4սմ):  Ընթերցողական տոմսը տրվում է անվճար:

Նախնական պատվերի ուղեցույց

Ընթերցողների սպասարկումը իրականացվում է հետևյալ ընթերցասրահներում`
Ընթերցասրահներ Շաբաթվա օրեր Բաց է
Գիտական և ընթացիկ մամուլի 1-5
6
7
9:00-21:00
9:00-20:00
9:00-17:00
Ընդհանուր 1-5
6
7
9:00-21:00
9:00-20:00
9:00-17:00
Ատենախոսությունների և սեղմագրերի 1-5
6
7
9:00-21:00
9:00-20:00
9:00-17:00
Անձեռնմխելի գրականության 1-5 9:00-17:30
Արվեստի գրականության և ոչգրքային
 հրատարակությունների
1-5 9:00-17:30
Նոտային-երաժշտականգրականության 1-5 9:00-17:30
Տեղեկատու-մատենագիտության 1-5 9:00-17:30
«Արև»(կույրերի և տեսողականխնդիրներ  ունեցողների)  

1-5 9:00-17:30
Ինտերնետի ազատ մուտքի կենտրոն 1-5 9:30-17:00

Ընթերցողների սպասարկումը կատարվում է նաև անհատական, իսկ գրադարանների, կազ­մա­կերպությունների,  ուսումնական հաս­տա­տությունների սպասարկումը միջգրադարանային  բաժնույթների միջոցով։