г۳ëï³ÝÇ ²½³ÛÇÝ ñ³å³É³ï

 ServicesStatisticsStandartsNew bookAnnualFor publishers  usa Rus 

 

   

 

гñÉÇ Ññ³ï³ñ³ÏÇã,

г۳ëï³ÝÇ ²½³ÛÇÝ ñ³å³É³ïáõÙ  ÉáõÛë ïëÝáÕ Ññ³ï³ñ³ÏáõÃÛáõÝÝñÁ ñ³ÝóÉáõ ѳٳñ ³ÝÑñ³Åßï ¿ Éñ³óÝÉ Ññ³ï³ñ³ÏáõÃÛáõÝÝñÇ Ý³ËÝ³Ï³Ý ñ³ÝóÙ³Ý ÃñÃÇÏ

 


SERVICES • STRUCTURE • STATISTICS • STANDARTS • PRESS ANNALS • NEWBOOK • FOR PUBLISHERS


Armenian National Book Chamber Copyright 2003. All rights reserved.

No material may be published in any form without prior written consent from Armenian National Book Chamber administration

Send your comments & suggestions to Info

Technical support:  Site administrator