Գրանցման կարգը

Հայաստանի ազգային գրադարանից կարող են օգտվել 16 տարին լրացած անձինք: Ընթերցողական տոմս ստանալու համար անհրաժեշտ է ներկայացնել անձնագիր և երկու լուսանկար (3×4սմ): Ընթերցողական տոմսը տրվում է անվճար:

Ընթերցողական տոմսը օգտագործվում է.

ա) գրադարան մուտք ունենալու

բ) գրականություն պատվիրելու

գ) պատվիրած և առձեռն ֆոնդերի գրականությունից օգտվելու

դ) գրադարանի առանձին կառուցվածքային ստորաբաժանումներ մուտքի և դրանց ծառայու-թյուններից օգտվելու համար

3.2 Խստիվ արգելվում է.

ա) ընթերցողական տոմսը ուրիշին տալը

բ) այլ նպատակով օգտագործելը

գ) արտաքին տեսքը խաթարելը

Ծանոթություն. –Գրադարանում գրանցվող այցելուին ընթերցողական տոմսը տրվում է անվճար։  Ընթերցողական տոմսը կորցնելու դեպքում ընթերցողը պարտավոր է հայտնել գրադարանի «Ընթերցողական կատալոգների և ընթերցողների գրանցման» ենթաբաժնի աշխատակցին: Ընթերցողական տոմսը կորցնելու դեպքում այն վերականգնելու համար ընթերցողը փոխհատուցում է վնասը՝ վճարելով 1000 դրամ, յուրաքանչյուր հաջորդ դեպքում՝ 3000 դրամ։

Ավելին՝ Գրադարանից օգտվելու կանոններ

 

Ընթերցողների գրանցումը հնարավոր է նաև էլեկտրոնային եղանակով: Անհրաժեշտ է լրացնել ստորև ներկայացված հայտաձևը և ուղարկել նշված էլ. հասցեին՝ nla.circulation@gmail.com

Ընթերցողների էլեկտրոնային գրանցման հայտաձև

 

Ընթերցողների սպասարկումը իրականացվում է հետևյալ ընթերցասրահներում`

Ընթերցասրահներ Շաբաթվա օրեր Բաց է
Գիտական և ընթացիկ մամուլի 1-5 6 7 9:00-21:00 9:00-20:00 9:00-17:00
Ընդհանուր 1-5 6 7 9:00-21:00 9:00-20:00 9:00-17:00
Ատենախոսությունների և սեղմագրերի 1-5  9:00-17:30
Անձեռնմխելի գրականության 1-5 9:00-17:30
Արվեստի գրականության և ոչգրքային հրատարակությունների 1-5 9:00-17:30
Նոտային-երաժշտականգրականության 1-5 9:00-17:30
Տեղեկատու-մատենագիտության 1-5 9:00-17:30
«Արև» (կույրերի և տեսողականխնդիրներ  ունեցողների) 1-5 9:00-17:30

Ընթերցողների սպասարկումը կատարվում է նաև անհատական, իսկ գրադարանների, կազմակերպությունների, ուսումնական հաստատությունների սպասարկումը միջգրադարանային բաժնույթների միջոցով։